ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТ АВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

28.09.2010 р. Справа № 19/140.

за позовом Спільного підприємства "Заготконтора" Зіньківської районної спілк и споживчих товариств, 38100, Полт авська обл., м.Зіньків, вул.Пол ьова,3

до Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1

про стягнення 15952,70 грн.

Суддя Безрук Т.М.

Представники:

від позивача: Житник Н.В., дов. № б/н від 27.09.2010р.;

Даніленко О.В ., дов. № б/н від 27.09.2010р.

від відповідача: не з"яви вся.

Розглядається позо вна заява про стягнення 15 952,70 гр н., з них: 6 275,00 грн. основного борг у з орендної плати за догово рами оренди №№ 1, 2, 3 від 01.01.2010р., 214,04 г рн., пені, 1933,66 грн. процентів річ них та 7530,00грн. неустойки за неп овернення орендованого майн а та про виселення Фізичної о соби - підприємця ОСОБА_1 з приміщення заготпункту зага льною площею 62,3 кв.м. (Зіньківсь кий район, Полтавська обл., с. Д овжик); приміщення заготпунк ту загальною площею 85,5 кв.м. А ДРЕСА_2, приміщення заготпу нкту загальною площею 28,8 кв.м. ( Зіньківський район, Полтавсь ка область, с.Удовиченки).

Відповідач надіслав телеграму про відкладення ро згляду справи в зв"язку з немо жливістю забезпечити явку св ого представника.

В порядку ст. 60 ГПК Укра їни відповідачем до початку розгляду справи по суті пода но зустрічну позовну заяву п ро визнання недійсними догов орів оренди № 1 від 01.01.2010р., №2 від 01 .01.2010р. та №4 від 01.01.2010р. В обгрунтува ння зустрічних позовних вим ог, посилається на те, що спірн і приміщення були передані в оренду Бірківському спожив чому товариству, на даний час там веде діяльність ПП ОСО БА_1

Зустрічна позовна заява в заємно пов' язана з первісни м позовом, подана до початку р озгляду справи по суті, підля гає спільному розгляду з пер вісним позовом, тому прийнят а судом до розгляду.

Відповідно до ст.27 ГПК Укра їни треті особи, які не заявля ють самостійних вимог на пре дмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача а бо відповідача до прийняття рішення господарським судом , якщо рішення з господарсько го спору може вплинути на їх п рава або обов'язки щодо одніє ї з сторін. Їх може бути залуче но до участі у справі також за клопотанням сторін, прокуро ра або ініціативи господарсь кого суду.

Враховуючи, що рішенн я по справі може вплинути на п рава та обов"язки Бірківсько го споживчого товариства (с.Б ірки, Зіньківського району), я ке орендарем спірних приміще нь та Приватного підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_3, який к ористується спірними приміщ еннями, останніх слід залуч ити до участі у справі в якост і третіх осіб, які не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору, на стороні позивача .

Позивач в судовому засіда нні надав клопотання про про довження строку вирішення сп ору на 15 днів.

Відповідно до ч.3 ст.69 Г ПК України у виняткових випа дках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарсь кий суд ухвалою може

продовжити строк розгляд у спору, але не більш як на п'ят надцять днів.

Враховуючи надходженн я зустрічного позову, залуче ння судом третіх осіб, необхі дність надання позивачу часу для подачі своїх пояснень що до зустрічних вимог, клопота ння про продовження строку в ирішення спору підлягає задо воленню

В зв' язку з вищевикла деним, розгляд справи слід ві дкласти.

Керуючись ст.ст. 60, 69, 77, 86 Госп одарського процесуального к одексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк ви рішення спору на 15 днів.

2. Прийняти зустрічний поз ов Фізичної особи - підприємц я ОСОБА_1 до Спільного під приємства "Заготконтора" Зін ьківської районної спілки сп оживчих товариств про визнан ня недійсними договорів орен ди № 1 від 01.01.2010р., № 2 від 01.01.2010р. та № 4 в ід 01.01.2010р.

3. Відкласти розгляд справи на 12.10.2009 р. на 10 год. 40 х в.

Засідання відбудеться в п риміщенні Господарського су ду: м. Полтава, вул.Зигіна,1

4. Явка сторін не обов' я зкова. Витребувані докази засвоєчасно надіслати поштою на адресу суду.

5. Залучити до участі у справ і - Бірківське споживче товар иство (с.Бірки, Зіньківського району) та Приватного підпри ємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_3 - я к третіх осіб, які не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору, на стороні позивача .

6. Запропонувати третім осо бам надати суду письмові поя снення по суті спору.

7. Запропонувати позивачу ко пії позовної заяви засвоєчас но направити третім особам; д окази направлення надати суд у.

- надати суду докази занятт я спірних приміщень відповід ачем на даний час;

- докази укладення договорі в Бірківським споживчим това риством (п.11.6 Договору), за їх ві дсутності- письмово повідоми ти про це суду.

8. Відповідачу надати суду д окази укладення договорів сп івпраці з Бірківським спожив чим товариство; за їх відсутн ості- письмово повідомити пр о це суду;

- докази надсилання листа ві д 09.02.2010р. до СП "Заготконтора";

- докази повернення приміще нь чи передачу спірних примі щень від відповідача позивач у.

9. Копію ухвали направити ст оронам та третім особам - Бірк івському споживчому товарис тву (с.Бірки, Зіньківського ра йону) та Приватному підприєм цю ОСОБА_1 (АДРЕСА_3.

Суддя Безрук Т.М.

Дата ухвалення рішення 28.09.2010
Оприлюднено 13.12.2010

Судовий реєстр по справі 19/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.02.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 16.09.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 16.06.2010 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 09.06.2010 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Рішення від 18.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Рішення від 08.09.2009 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону