ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

справа № 12/190 11.01.11

За позовом Товариства з обмеженою відп овідальністю "Ізобуд"

До 1) Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Ай Кью ме діа"

2) Акціонерне товариство " Онікс"

Треті особи, що не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору на стороні відповід ача:

1) Товариство з обмеженою відп овідальністю «Телерадіоком панія «Столиця»

2) Товариство з обмежено ю відповідальністю «Телерад іокомпанія «Медіа Маркет »

Про з ахист ділової репутації, спр остування недостовірної інф ормації

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Євстігнєєв А.С. - представ ник (дов. № б/н від 20.05.2010 р.)

Від відповідача 1 не з"явився

Від відповідача 2 //-//-//

Від третьої особи 1 //-//-//

Від третьої особи 2 //-//-//

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обм еженою відповідальністю "А й Кью медіа" про захист діло вої репутації, спростування недостовірної інформації, а саме позивач просить суд:

1. Визнати відомості, що були поширені на:

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

- Інтернетcайті http://www.shanson.net/site/inform.php?&in fid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Перець ФМ»

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову репутацію підприємства.

2. Зобов'язати відповідача с простувати поширену ним непр авдиву інформацію, що приниж ує ділову репутацію нашого п ідприємства, шляхом поміщенн я в аналогічній радіопередач і на радіо «Перець ФМ»та раді о «Хіт ФМ», в аналогічний час, на :

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

-Інтернет-сайті http://www.shanson.net/site/infortn.php ?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly-p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com_jfusion/Itemid,275/

та в аналогічному місці пер едачі (на тій самій сторінці, т им самим шрифтом, в тому самом у розділі), інформації наступ ного змісту:

«РА «Ай Кью Медиа»о клеветало компанию «Изобуд» , обмануло партнеров и клиент ов

Рекламное агентство «Аи Къю Медиа»приносит сво и извинения компании "Изобуд " в связи с размещением недост оверной и неправдивой информ ации о платежеспособности ко мпании «Изобуд», а также за пр ичиненные неудобства в связи с фактом обмана РА «Аи К ъю Медиа»клиентов и партне ров компании «Изобуд», котор ый имел место быть со стороны нашего агентства.

Также Рекламное агентство «Аи Къю Медиа»принос ит свои извинения клиентам и компаньонам компании "Изобу д", и впредь обязуется не осуще ствлять каких либо действий, которые могут повлечь за соб ой негативные последствия дл я компании «Изобуд».

Рекламное агентство «Аи Къю Медиа», обращается к своим коллегам с обращение м о том, что платежеспособнос ть компании «Изобуд»и соотве тственно ее будущее на Украи нском рынке не вызывает ни ма лейших сомнений, а информаци я, распространенная ранее на шим агентством, была нацелен а на дискредитацию имени «Из обуд».

Рекламное агентство «Аи Къю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изо буд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» есть вымыслом.

С нашей стороны будут приня ты все меры по наказанию вино вных в распространении такой негативной информации о ком пании «Изобуд».

Нам очень жаль, что нашему р екламному агентству «Аи Къю Медиа»довелось опус титься до такого уровня на ры нке рекламных услуг, как расп ространение неправдивой и не достоверной информации.

Рекламное агентство «Аи Кью Медиа»еще раз прин осит свои глубочайшие извине ния компании «Изобуд», ее кол легам, партнерам и клиентам.

Директор Дудка И.Н.»

Ухвалою суду від 24.04.2009 р. за за значеною вище позовною заяво ю порушено провадження у спр аві № 12/190 та призначено розгляд справи на 15.05.2009 р.

Відповідач відзив на позов ну заяву не надав, представни ка в судове засідання 15.05.2009 р. не направив.

Ухвалою суду від 15.05.2009 р. відкл адено розгляд справи на 30.06.2009 р. в зв' язку з нез' явленням в судове засідання представни ка відповідача та неподанням витребуваних доказів.

В судових засіданнях 30.06.2009 р. т а 03.07.2009 р. оголошені перерви до 03. 07.2009 р. та 08.07.2009 р. відповідно.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача клопотання, від повідно до якого позивач про сить суд при винесенні рішен ня по справі стягнути із відп овідача суму витрат позивача на послуги адвоката у розмір і 6 600 грн. пропорційно задоволе ним позовним вимогам.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика відповідача відзив на по зов, відповідно до якого відп овідач просить суд відмовити у задоволенні позову в повно му обсязі з підстав, викладен их у відзиві.

Також 08.07.2009 р. відділом ділово дства суду отримано від пред ставника позивача клопотанн я про витребування інформаці ї, а саме позивач просить суд: 1). витребувати у адміністрато ра системи реєстрації та обл іку доменних назв та адрес ук раїнського сегмента мережі І нтернет Товариства з обмежен ою відповідальністю «Хостма йстер»всю наявну у зазначено го адміністратора інформаці ю про власників нижчевказани х Інтернет-сайтів (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо): http://www.melodiya.ua; http://www.shanson.net; http://www.ukrbiz.net; http://www. publicity.kiev.ua; http://www.proreklamu.com; http://www.d izel.in.ua; 2). витребувати у Націон альної ради України з питань телебачення і радіомовлення повну інформацію (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо) про особу, яка ст аном на 19.02.2009 р. мала право здійс нювати радіомовлення в м. Киє ві на нижчевказаних частотах : 105,5 Мгц (ФМ) (радіо «Перець ФМ»); 96 ,4 Мгц (ФМ) (радіо «Хіт ФМ»).

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 08.07.2009 р. п редставники сторін подали кл опотання про продовження стр оку вирішення спору.

Оскільки відповідно до ч. 4 с т. 69 ГПК України за клопотання м обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бу ти вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено части ною першою цієї статті, суд за довольнив зазначене клопота ння.

Ухвалою суду від 08.07.2009 р. продо вжено строк вирішення спору по справі № 12/190, відкладено роз гляд справи на 11.09.2009 р., направле но відповідні судові запити до Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Хостмайсте р»та Національної ради Украї ни з питань телебачення і рад іомовлення.

Представник позивача в суд ове засідання 11.09.2009 р. не з'явивс я, про причини нез' явлення п редставника суд не повідомле но.

Ухвалою суду від 11.09.2009 р. відкл адено розгляд справи на 13.10.2009 р.

В судове засідання 13.10.2009 р. пре дставник відповідача не з'яв ився, про причини нез' явлен ня представника відповідача суд не повідомлено.

В судовому засіданні 13.10.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребу вання інформації з підстав, в икладених у клопотанні, а сам е позивач просить суд:

1. Витребувати у ЗАТ „Україн ський центр маркетингу та зв 'язку" (код ЄДРПОУ 24575113, м. Київ, ву л. Червоноармійська (Велика Васильківська), 111/113 відомост і (найменування, місцезнаход ження, код ЄДРПОУ або ід. номер , ПІБ керівника, тощо) щодо осі б, які станом на лютий-березен ь 2009 р. були власниками наступн их Інтернет-сайтів:

1. http://www.melodiya.ua

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua;

2. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Столиця" (код ЄД РПОУ 23505665, 03057, м. Київ, вул. Довженк а, 14, офіс 157), яка станом на лютий 2009 р. мала право здійснювати ра діомовлення на частоті 105,5 ФМ в м. Києві (радіо „Перець ФМ") пис ьмові відповіді та інші дока зи на підтвердження того, яки ми особами була надана пошир ена ними негативна інформаці я про наявність у ТОВ „Ізобуд " заборгованості перед ТОВ „ Ай Кью Медіа" за надані рекламні послуги та якого ко нкретно змісту була така інф ормація;

3. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Медіа марк ет" (код ЄДРПОУ 31306998, 04107, м. Київ, вул . Нагірна, 24/1, офіс 803), яка станом н а лютий 2009 р. мала право здійсню вати радіомовлення на частот і 96,4 ФМ в м. Києві (радіо „Хіт ФМ") письмові відповіді та інші д окази на підтвердження того, якими особами була надана по ширена ними негативна інформ ація про наявність у ТОВ „Ізо буд" заборгованості перед ТО В „Ай Кью Медіа" за на дані рекламні послуги та яко го конкретно змісту була так а інформація.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 13.10.2009 р. відкл адено розгляд справи на 17.11.2009 р. в зв' язку із нез' явленням представника відповідача в судове засідання та з метою н аправлення відповідних судо вих запитів до ЗАТ „Українсь кий центр маркетингу та зв'яз ку", ТОВ „Телерадіокомпанія „ Столиця" та ТОВ „Телерадіоко мпанія „Медіа маркет".

В судовому засіданні 17.11.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребу вання інформації та виклик о сіб для дачі пояснень, а саме п озивач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

1. http://www.shanson.net

2. http://www.ukrbiz.net

3. http://www.publicity.kiev.ua

4. http://www.proreklamu.com

5. http://www.adweek.ru

6. http://www.dizel.in.ua.

2. Витребувати у Національно ї ради з питань телебачення і радіомовлення (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2) та Державного комі тету телебачення і радіомовл ення України (01001, м. Київ, вул. Пр орізна, 2) інформацію (наймену вання/ ПІБ, місце знаходження , поштова адреса керівництво ) щодо реєстраторів доменних імен вищевказаних сайтів аб о власників таких сайтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. Викликати у судове засіда ння по справі для дачі поясне нь щодо обставин розповсюдже ння в радіоефірі радіостанці ї „Перець ФМ" негативної інфо рмації про Позивача програмн ого директора ТОВ „Телерадіо компанія „Столиця" Котляро ву А.Л. та відповідального р едактора служби новин Буйн ицького А. (адреса для напра влення виклику: м. Київ, вул. До вженка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 17.11.2009 р. відкл адено розгляд справи на 19.01.2010 р. , направлено відповідні судо ві запити до ТОВ "Інтернет Інв ест", Національної ради Украї ни з питань телебачення і рад іомовлення та Державного ком ітету телебачення і радіомов лення України, а також виклик ано в судове засідання для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції "Перець ФМ" негати вної інформації про позивача програмного директора ТОВ "Т елерадіокомпанія "Столиця" Котлярову А.Л. та відповіда льного редактора служби нови н Буйницького А. (адреса: м . Київ, вул. Довженка, 14, офіс 157), зо бов'язано надати суду поясне ння у письмовій формі.

30.12.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача Клопотання про залучення третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні відповідача, а саме: Товар иство з обмеженою відповідал ьністю «Телерадіокомпанія « Столиця»(код ЄДРПОУ 23505665, 03057, м. Ки їв, вул. Довженка, 14, офіс 157); Това риство з обмеженою відповіда льністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет»(код ЄДРПО У 31306998, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1, о фіс 803).

Дане клопотання обґрунтов ане тим, що у разі задоволення позовних вимог позивача від повідач буде зобов'язаний сп ростувати поширену ним інфор мацію тим же способом - тобто в ефірі радіостанцій "Перець Ф М" та „Хіт ФМ", що вплине на взає мні права і обов'язки відпові дача і таких радіостанцій, а о тже є підстави залучити оста нніх до участі у справі в якос ті третіх осіб на стороні від повідача.

В судовому засіданні 19.01.2010 р. п редставник позивача підтрим ав зазначене вище клопотання .

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання.

Клопотання задоволено.

Також в судовому засіданні 19.01.2010 р. представник позивача п одав Клопотання про витр ебування інформації та викли к осіб для дачі пояснень, а сам е позивач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

2. Витребувати у Державного комітету інформатизації Укр аїни (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22) та Національної комісії з пи тань регулювання зв'язку (01001, м . Київ, вул. Хрещатик, 22) інформа цію (найменування/ПІБ, місце з находження, поштова адреса к ерівництво) щодо реєстраторі в домених імен нижчевказаних сайтів або власників таких с айтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. ПОВТОРНО викликати у судо ве засідання по справі для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції „Перець ФМ" негат ивної інформації про Позивач а програмного директора ТОВ „Телерадіокомпанія „Столиц я" Котлярову А.Л. та відпов ідального редактора служби н овин Буйницького А. (адрес а для направлення виклику: м. К иїв, вул. Довженка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 19.01.2010 р. відкл адено розгляд справи на 23.02.2010 р. залучено до участі у справі у якості третіх осіб, які не зая вляють самостійних вимог на предмет спору на стороні від повідача: - Товариство з обмеж еною відповідальністю «Теле радіокомпанія «Столиця»та Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Телерадіокомпа нія «Медіа Маркет», зобов ' язано позивача надіслати з алученим третім особам копії позовної заяви та додані до н еї документи, докази надісла ння надати суду, зобов' язан о залучених третіх осіб нада ти суду письмові пояснення с тосовно суті спору, направле но відповідні судові запити до ТОВ „Інтернет Інвест", Держ авного комітету інформатиза ції України та Національної комісії з питань регулювання зв'язку, повторно викликано в судове засідання для дачі по яснень щодо обставин розповс юдження в радіоефірі радіост анції "Перець ФМ" негативної і нформації про позивача прогр амного директора ТОВ "Телера діокомпанія "Столиця" Котля рову А.Л. та відповідальног о редактора служби новин Бу йницького А., зобов'язано по яснення надати суду у письмо вій формі.

Ухвалою суду від 26.02.2010 р. призн ачено розгляд справи на 09.04.2010 р ., зобов' язано позивача наді слати залученим третім особа м копії позовної заяви та дод ані до неї документи, докази надіслання надати суду, зобо в' язано залучених третіх ос іб надати суду письмові пояс нення стосовно суті спору, по вторно викликано в судове за сідання для дачі пояснень що до обставин розповсюдження в радіоефірі радіостанції "Пе рець ФМ" негативної інформац ії про позивача програмного директора ТОВ "Телерадіокомп анія "Столиця" Котлярову А.Л . та відповідального редакт ора служби новин Буйницько го А. (адреса: м. Київ, вул. Довж енка, 14, офіс 157), пояснення надат и суду у письмовій формі.

В судове засідання 09.04.2010 р. пре дставники позивача та треті х осіб не з'явились.

За таких обставин, а саме, в з в'язку з нез' явленням в судо ве засідання представника по зивача та представників трет іх осіб, розгляд справи відкл адено на 26.05.2010 р.

В судове засідання 26.05.2010 р. пре дставники відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини нез' явлення представни ків суд не повідомлено.

В судовому засіданні 26.05.2010 р. п редставник позивача подав кл опотання про залучення ще од нієї третьої особи та витреб ування у неї інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що у разі задоволення поз овних вимог позивача відпові дач буде зобов'язаний спрост увати поширену ним інформаці ю тим же способом - тобто на ви щевказаних сайтах, що вплине на взаємні права і обов'язки в ідповідача і осіб, на яких зар еєстровані вищеперелічені д оменні імена.

Також представник позивач а просив витребувати у Акціо нерного товариства „Онікс", н а яке зареєстровано сайт melodiya.ua. , письмову відповідь та інші д окази на підтвердження того, якими особами була надана по ширена ними на зареєстровани х на них вищевказаних сайтах негативна інформація про на явність у ТОВ „Ізобуд" заборг ованості перед ТОВ "Ай К ью Медіа" за надані рекламн і послуги та якого конкретно змісту була така інформація .

Клопотання задоволені.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. Залуч ити до участі в справі в якост і третьої особи без самостій них вимог на стороні відпові дача Акціонерне товари ство "Онікс" (61057, м. Харків, в ул. Чернишевського, 15) та з обов' язано позивача надіс лати залученій третій особі копію позовної заяви та дода ні до неї документи, докази н адіслання надати суду.

Також цією ухвалою витребу вано у Акціонерного товарист ва „Онікс", на яке зареєстрова но сайт melodiya.ua., письмову відпові дь та інші докази на підтверд ження того, якими особами бул а надана поширена ними на зар еєстрованих на них вищевказа них сайтах негативна інформа ція про наявність у ТОВ „Ізоб уд" заборгованості перед ТОВ "Ай Кью Медіа" за надан і рекламні послуги та якого к онкретно змісту була така ін формація.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. відкладено розгляд справи на 02.07.2010 р.

В судове засідання 02.07.2010 р. пр едставники позивача та трет іх осіб не з'явилися, про причи ни неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 02.07.2010 р. слуха ння справи відкладено на 20.07.2010 р .

В судовому засіданні 20.07.2010 р. о голошено перерву до 27.07.2010 р.

В судовому засіданні 27.07.2010 р. представник позивача подав к лопотання про залучення до у часті у справі іншого відпов ідача - Акціонерне товари ство "Онікс", код ЄДРПОУ 18004961, 61057, м . Харків, вул. Чернишевського, 15 в частині вимоги щодо визнан ня відомостей, що були пошире ні на інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/20 09/02/19/18-00/ такими, що не відповідаю ть дійсності та порочать діл ову репутацію підприємства, та зобов"язання розмістити н а вказаному інтернет-сайті і нформацію про судове рішення по справі 12/190 та про те, що відом ості про наявність заборгова ності ТОВ "Ізобуд" перед ТОВ "А й-Кью-Медіа" не відповідають д ійсності.

Представник відповідача п роти задоволення зазначеног о клопотання не заперечив.

Клопотання задоволено .

Також в судовому засіданн і 27.07.2010 р. представник позивача подав клопотання про уточнен ня позовних вимог, а саме: відм ову від наступних позовних в имог щодо:

1. Визнання відомостей, що б ули поширені на:

- Інтернет-сайті http://www.shanson.net/si te/inform.php?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.uktbiz.net/fus/p r/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.U a/srv3/one/s/Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proteklamu.com/c ontent/view/12142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/0 2/25/obmanuli-partnetov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/co mponent/option,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову реііутацію підприємства.

2. Водночас позивач залишає та просить суд задовольнити наступні вимоги:

вимоги до AT "Онікс":

Визнати відомості, що були п оширені на інтернет-сайті http:www .melodiya.ua/news/2009/02/19/18-00/ такими, що не відпо відають дійсності та порочат ь ділову репутацію підприємс тва та зобов'язати AT "Онікс",

розмістити на вказаному ін тернет-сайті інформацію про судове рішення по справі 12/190 та про те, що відомості про наяв ність заборгованості ТОВ "І зобуд" перед ТОВ "Ай-Кью-Медіа " не відповідають «дійсност і.

Вимоги до ТОВ "Ай-Кью-Медіа".

Зобов'язати ТОВ "Ай-Кью-Меді а" спростувати поширену ним н еправдиву інформацію, що при нижує ділову репутацію нашог о підприємства, шляхом поміщ ення в аналогічній час в анал огічній радіопередачі на рад іо "Перець ФМ" шляхом розміщен ня інформації наступного змі сту у новинах в ефірі радіост анції "Перець ФМ" в найближчий після набрання рішенням суд у по справі 12/190 ефірний день:

«РА «Ай Къю Медиа» оклеветало компанию «Изобуд »

Рекламное агентство "Ай Къю Медиа" приносит сво и извинения компании "Изобуд " в связи с размещением недост оверной и неправдивой информ ации в ефире радиостанции "Пе рец ФМ" о неплатежеспособнос ти компании «Изобуд», а также за причиненные неудобства в связи с фактом обмана "Ай Кью Медиа" клиентов и пар тнеров компании «Изобуд», ко торый имел место быть со стор оны нашего агентства.

Также Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»принос ит свои извинения клиентам и компаньонам компании "Изобу д", и впредь обязуется не осуще ствлять каких либо неправоме рных действий, которые могут повлечь за собой негативные последствия для компании «И зобуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа», обращается к своим коллегам с обращение м о том, что платежеспособнос ть компании «Изобуд»и соотве тственно ее будущее на Украи нском рынке не вызывает ни ма лейших сомнений, а информаци я, распространенная ранее на шим агентством, была нацелен а на дискредитацию имени «Из обуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изо буд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» является вымыслом Рекламног о агентства "Ай Къю Меді а".

Рекламное агентство "Ай Къю Медиа" еще раз принос ит свои глубочайшие извинени я компании «Изобуд», ее колле гам, партнерам и клиентам.

Директор Дудка И. Н.»

Також в судовому засідан ні 27.07.2010 р. представник відповід ача подав клопотання про вит ребування у позивача оригіна л доданого до позову листа ди ректора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Ду дка І.М. від 19.02.2009 р. для огляду в судовому засіданні.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 27.07.2010 р. відкл адено розгляд справи на 20.08.2010 р. та залучено до участі у справ і іншого відповідача - Акці онерне товариство "Онікс", к од ЄДРПОУ 18004961, 61057, м. Харків.

В судове засідання 20.08.2010 р. пре дставники позивача, залучено го іншого відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини неявки суд не повідомили .

Ухвалою суду від 20.08.2010 р. відкл адено розгляд справи на 21.09.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язати Акціонерне товариство „ Онікс" надати письмові поясн ення по суті позовних вимог, п овторно зобов'язати Товарист во з обмеженою відповідальні стю "Ізобуд" надати оригінал д оданого до позову листа дире ктора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудк а І.М. від 19.02.2009 р.

21.09.2010 р. розгляд справи не відб увся в зв' язку з перебуванн ям судді Л. В. Прокопенко на лі карняному.

Ухвалою суду від 27.09.2010 р. призн ачено розгляд справи на 10.11.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язано Акціонерне товариство „ Онікс" надати письмові поясн ення по суті позовних вимог, п овторно зобов'язано Товарист во з обмеженою відповідальні стю "Ізобуд" надати оригінал д оданого до позову листа дире ктора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудк а І.М. від 19.02.2009 р.

В судове засідання 10.11.2010 р. пре дставники сторін та 3-іх осіб н е з'явились, про причини нез' явлення представників суд не повідомлено.

Ухвалою суду від 10.11.10 р. розгл яд справи відкладено на 14.01.2010 р. , втретє зобов'язано позивача надіслати залученому іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до неї матері али, докази надіслання надат и суду, втретє зобов'язано А кціонерне товариство „Оні кс" надати письмові поясненн я по суті позовних вимог, втре тє зобов'язано Товариство з о бмеженою відповідальністю "І зобуд" надати оригінал додан ого до позову листа директор а ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудка І.М . від 19.02.2009 р.

В судовому засіданні 14.01.2010 р. п редставником позивача надан о докази надіслання залучено му іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до н еї матеріали, за адресою: 61057, м. Х арків, вул. Чернишевського, 15.

В судове засідання 14.01.2010 р. пре дставники відповідачів та 3-і х осіб не з'явились, про причин и нез' явлення представникі в суд не повідомлено.

За таких обставин та керуюч ись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Відкласти розгляд справи на 11.03.2011 р. 12 год. 00 хв.

2. Вчетвертє зобов"я зати Акціонерне товарис тво „Онікс" надати письмові п ояснення по суті позовних ви мог.

3.Вчетвертє зобов"язат и Товариство з обмеженою від повідальністю "Ізобуд" надат и оригінал доданого до позов у листа директора ТОВ "Ай-Кью-М едіа" Дудка І.М. від 19.02.2009 р.

4.Звернути увагу позивач а на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 с т. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгля ду у випадку, якщо позивач без поважних причин не подав вит ребувані господарським судо м матеріали, необхідні для ви рішення спору, або представн ик позивача не з' явився на в иклик у засідання господарсь кого суду і його нез' явленн я перешкоджає вирішенню спор у.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, ву л. Б. Хмельницького, 44-В) в залі с удових засідань № 28.

Участь представників ст орін та 3-х осіб в судовому зас іданні обов'язкова.

Суддя Прокопе нко Л.В.

11.03.2011 о 12:00.

Дата ухвалення рішення 11.01.2011
Оприлюднено 02.03.2011

Судовий реєстр по справі 12/190

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.09.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.07.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.05.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.06.2013 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.01.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Судовий наказ від 11.01.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 28.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 20.12.2010 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону