Ухвала
від 08.11.2019 по справі 12/190-11
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"08" листопада 2019 р. Справа № 12/190-11

Господарський суд Київської області у складі судді Горбасенка П.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" про заміну позивача (стягувача) у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства „Сведбанк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Стандарт 7"

про звернення стягнення на заставлене майно

За участю представників:

від заявника: Іванів А.Р.;

позивача: не з`явилися;

відповідача: не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 29.11.2011р. у справі № 12/190-11 позов задоволено частково, з відповідача на користь позивача стягнуто заборгованість за кредитом у розмірі 2 768 000,00 дол. США (два мільйони сімсот шістдесят вісім тисяч дол. 00 центів), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 22 115 489,60 грн. (двадцять два мільйони сто п`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев`ять грн. 60 коп.); відсотки за користування кредитом у сумі 918 652,88 дол. США (дев`ятсот вісімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят два дол. 88 центів), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 7 339 760,92 грн. (сім мільйонів триста тридцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят грн. 92 коп.); 2 569,52 дол. США (дві тисячі п`ятсот шістдесят дев`ять дол. 52 центи), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 20 529,69 грн. (двадцять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять грн. 69 коп.) пені за прострочення повернення кредиту; 9 424,86 дол. США (дев`ять тисяч чотириста двадцять чотири дол. 86 центів), що за офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2011 року становить 75 301,80 грн. (сімдесят п`ять тисяч триста одна грн. 80 коп.) пені за прострочення повернення відсотків за користування кредитом, шляхом звернення стягнення на майно, а саме: земельну ділянку, загальною площею 9,2514 га, кадастровий номер 3222783200:05:003:0020, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області; земельну ділянку, загальною площею 25,2020 га, кадастровий номер 3222783201:01:027:0073, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області, та земельну ділянку, загальною площею 25,2995 га, кадастровий номер 3222783201:01:027:0072, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області, стягнуто з відповідача на користь позивача 25 500,00 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот грн. 00 коп.) витрат на сплату державного мита; 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, в іншій частині позову відмовлено.

16.12.2011, на виконання рішення Господарського суду Київської області від 29.11.2011 у справі № 12/190-11, видано наказ.

25.10.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшла заява б/н та б/д (вх. № 20338/19), згідно якої представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" просить суд: замінити позивача (стягувача) у справі № 12/190-11 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (яке є правонаступником ПАТ Сведбанк ) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані"; замінити стягувача у наказі Господарського суду Київської області № 12/190-11 від 16.12.2011 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані", у зв`язку із укладанням між Публічним акціонерним товариством "Омега Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" договору № 1 про відступлення прав вимоги від 07.03.2019, відповідно до додатків № 1 та № 2 до договору, банк передав новому кредитору права вимоги за факторингом із відступленням прав грошової вимоги за кредитним договором № 406 від 21.10.2005, а також права вимоги за договорами забезпечення, в тому числі за іпотечним договором № 406/ІП-1 від 21.05.2015, іпотечним договором № 406/ІП-2 від 15.01.2007, вимоги за якими є предметом даного спору.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 28.10.2019 розгляд заяви призначено на 01.11.2019.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 01.11.2019 розгляд заяви відкладено на 08.11.2019.

07.11.2019 до канцелярії Господарського суду Київської області від ТОВ "Файненс Компані" надійшла заява про уточнення вимог заяви (вх. № 21219/19 від 07.11.2019), згідно якого останній уточнив вимоги заяви про заміну позивача (стягувача) у справі № 12/190-11 та просив суд: замінити позивача (стягувача) у справі № 12/190-11 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані", замінити стягувача у наказі № 12/190-11 виданого Господарським судом Київської області від 16.12.2011 на Товариство з обмеженою відповідальністю Файненс Компані .

Суд встановив, що 07.03.2019 між ПАТ Омега Банк (Банк) та ТОВ Файненс Компані (Новий кредитор) було укладено договір № 1 відступлення прав вимоги (договір відступлення), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник Ольгою Ігорівною та зареєстровано в реєстрі за № 714.

У відповідності до п. 1 договору відступлення за договором в порядку та на умовах, визначених договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та або/поручителів, зазначених у Додатку № 1 до договору, включаючи права вимоги до правонаступників, боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами надання кредиту (овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням всіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатках № 1 та № 2 до договору.

Відповідно до Додатку № 1 та Додатку № 2 до договору про відступлення банк передав новому кредитору права вимоги за кредитним договором № 406 від 21.10.2005, а також права вимоги за договорами забезпечення, в тому числі за іпотечним договором № 406/ІП-1 від 21.10.2005; іпотечним договором № 406/ІП-2 від 15.01.2007.

Згідно додатку № 1 станом на дату укладення договору про відступлення, заборгованість за кредитним договором № 406 від 21.10.2005 становила 178 662 284,83 грн, з яких заборгованість по кредиту 73 299 801,06 грн, заборгованість по відсоткам 105 133 822,06 грн, комісія 228 661,71 грн.

Заявник вважаючи себе єдиним законним кредитором за кредитним договором № 406 від 21.10.2005, а також права вимоги за договорами забезпечення, в тому числі іпотечним договором № 406/ІП-1 від 21.10.2005; іпотечним договором № 406/ІП-2 від 15.01.2007, законним правонаступником АТ Омега Банк , просить суд задовольнити заяву про заміну позивача (стягувача) у справі № 12/190-11.

У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу (ст. 52 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Згідно ч. 5 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували.

Згідно ст. 24 Закону України Про іпотеку відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором, і за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов`язанням. Якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов`язанням. Іпотекодержатель зобов`язаний письмово у п`ятиденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов`язанням. Правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Крім того, згідно з частиною 2 статті 3 Закону України Про іпотеку взаємні права і обов`язки іпотекодавця та іпотекодержателя виникають з моменту державної реєстрації іпотеки відповідно до закону.

Згідно з статтею 2 Закону України Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових права на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Таким чином, момент виникнення права вимоги за іпотечним договором чинне законодавство пов`язує з фактом державної реєстрації іпотеки в порядку, визначеному законодавством.

Аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.08.2019 у справі № 911/2392/17.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає безпідставними твердження заявника, що право іпотекодержателя у нового кредитора виникає внаслідок вчинення відповідного правочину щодо відступлення прав вимоги у зобов`язанні, а не з моменту внесення змін відносно іпотекодержателя в реєстрі іпотек.

Cуд встановив, що з наданих заявником документів, в тому числі договору про відступлення прав вимоги № 1 від 07.03.2019, не вбачається державної реєстрації за Товариством з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" права іпотеки на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку, загальною площею 9,2514 га, кадастровий номер 3222783200:05:003:0020, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області; земельну ділянку, загальною площею 25,2020 га, кадастровий номер 3222783201:01:027:0073, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області, та земельну ділянку, загальною площею 25,2995 га, кадастровий номер 3222783201:01:027:0072, що розташована на території с. Копилів Копилівської сільської ради Макарівського району Київської області.

З огляду на вищезазначене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" про заміну позивача (стягувача) у справі № 12/190-11.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 234, 334 ГПК України, ст. 15 Закону України Про виконавче провадження , суд

постановив:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Файненс Компані" про заміну позивача (стягувача) у справі № 12/190-11 - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається учасниками справи до Північного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Київської області до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалу підписано 08.11.2019.

Суддя П.В.Горбасенко

Дата ухвалення рішення08.11.2019
Оприлюднено12.11.2019

Судовий реєстр по справі —12/190-11

Постанова від 14.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 24.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 08.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Горбасенко П.В.

Ухвала від 01.11.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Горбасенко П.В.

Ухвала від 28.10.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Горбасенко П.В.

Ухвала від 05.09.2016

Господарське

Господарський суд Київської області

Чонгова С.І.

Ухвала від 14.07.2016

Господарське

Господарський суд Київської області

Чонгова С.І.

Ухвала від 13.05.2016

Господарське

Господарський суд Київської області

Мальована Л.Я.

Ухвала від 10.06.2013

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Шапран В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні