АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 2- 326/2011р.

З А О Ч Н Е

Р І Ш Е Н Н Я

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2011 року Алчевськ ий міський суд, Луганської об ласті

в складі : го ловуючого - судді Анто ненко М.В.

пр и секретарі - Маслюк І.О .

Розглянувши у відкритом у судовому засіданні цивільн у справу за позовом Кредитно ї Спілки "Домбас-Інвест" до О СОБА_1 про стягнення боргу,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, посилаючись на те, що 30 червня 2008 року Кредитною с пілкою «Донбас - Інвест»та ОСОБА_1, було укладено догов ір споживчого кредиту № 292 від 30 червня 2008р., відповідно до яко го позивач надав відповідач у кредит в розмірі 5400,00 (П'ять тис яч чотириста грн. 00 коп.) під 60% рі чних за весь термін користув ання кредитом, з виплатою від сотків 0.1644% від суми залишку кр едиту, за кожен день користув ання кредитом, строком на 24(дв адцять чотири) фактичних міс яців, з терміном повернення н е пізніше 30 червня 2010 року.

За умовами п.3.2.2. Кредитного договору, відповідач брав на себе зобов'язання повертати кредит та нараховані відсот ки за користуванням кредитом щомісячно по 391грн. 34 коп., згідн о з графіком погашення, п.4.1. Кре дитного договору. Згідно п.4.3. К редитного договору простроч ення сплати кредиту та проце нтів згідно п.4.1. не зупиняє нар ахування процентів по кредит у.

Станом на 24 листопада 2010 року боржник має заборгованість перед заявником по кред итному договору 7808грн. 61коп.(сі м тисяч вісімсот вісім грн. 61к оп.) яка складається з наступн ого:

заборгованість по сумі к редиту - 5400,00(П'ять тисяч чотирис та грн. 00 коп.) заборгованість п о процентам за користування кредитом - 3668,37(Три тисячі шістс от шістдесят вісім грн. 37коп.)

За умовами п.5.2. Кредитного договору кредит забезпечуєт ься всім належним позичальни ку та поручителю майном та ко штами, на які може бути зверне не стягнення, в порядку, встан овленому чинним законодавст вом України.

Відповідач свої обов'язки з а договором споживчого креди ту не виконав. Причину не випл ати кредиту та процентів по н ьому відповідач не пояснив, н іяких заяв щодо перенесення строків або термінів платежі в від нього не поступало, на і телефонні дзвінки, листи він не відповідає, скривається т а уникає зустрічей з предста вниками позивача, а тому пред ставник позивача змушений зв ернутися до суду з позовом.

У судовому засіданні п редставник позивача підтрим ав позовні вимоги повністю і просив позов задовольнити.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання тричі не з' явився, причину неявки су ду не повідомив, про день та ча с слухання справи був повідо млен своєчасно, про що свідчи ть копії судових викликів, та оголошення в газеті "Наша Газ ета", а тому суд вважає за можл иве винести рішення заочно п роти чого не заперечував пре дставник позивача.

Суд, вислухавши пояснен ня позивача у судовому засід анні, перевіривши матеріали, які додані до справи, вважає, що позов підлягає задоволенн ю у судовому засіданні, тому щ о борг за договором підтверд жується:

- копією договору с поживчого кредиту № 292 від 30 чер вня 2008р. (а.с. 6);

- копією видаткового к асового ордеру, який свідчит ь що відповідач отримав суму 5400,00 грн.(а. с. 7);

- платіжними доручен нями № 2900411, №12501861,№3400511 від 24 листопа да 2010 р. про сплату позивачем ви трат за інформаційно-технічн е забезпечення та державне м ито (а.с. 1-4);

- розрахунком заборговано сті (а.с.8)

Таким чином суд вважає, що позов підлягає задоволенню т а борг підлягає стягненню з в ідповідача ОСОБА_1А на кор исть позивача борг в сумі 7808, 61 грн. та витрати по справі.

Керуючись ст. ст. 208, 209, 212 - 215, 224 - 227 ЦПК України, ст. 1048-1050,1054 ЦК Ук раїни, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Кредитної спілки «Д онбас Інвест», суму боргу за к редитним договором у розмірі 7808грн. 61коп. (Сім тисяч вісімс от вісім грн. 61коп.) перераху вавши їх на р/р 2650812660117 і.к. 26576973 МФФО 304988 в АБ "Укркоммунбанк" в м. Луг анську.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Кредитної спілки «Д онбас Інвест»витрати по спла ті судового збору в сумі 78,10 (Сімдесят вісі грн. 10коп.), та витрат на інформаційно-техн ічне забезпечення розгляду ц ивільної справи розмірі 120, 00(Сто двадцять грн. 00коп.) пер ерахувавши їх на р/р 2650812660117 і.к. 265769 73 МФФО 304988 в АБ "Укркоммунбанк" в м. Луганську.

Копію заочного ріш ення надіслати відповідачу н е пізніше трьох днів з дня йог о проголошення.

Заочне рішення може бути п ереглянуте судом, що його ухв алив, за письмовою заявою від повідача, яку може бути подан о протягом десяти днів з дня о тримання його копії.

У разі залишення заяви про п ерегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загаль ному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі стро к на апеляційне оскарження р ішення починає відраховуват ися з дати постановлення ухв али про залишення заяви про п ерегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає зак онної сили після закінчення десятиденного строку на апел яційне оскарження.

Заочне рішення може бути ос каржено в апеляційному суді Луганської області через Алч евський міський суд протягом двадцяти днів з дня його прог олошення.

С У Д Д Я: М.В. Антоненко

Дата ухвалення рішення 11.03.2011
Зареєстровано 21.03.2011
Оприлюднено 22.03.2011

Судовий реєстр по справі 2-326/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.07.2022 Васильківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 05.01.2022 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 25.11.2021 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 29.12.2020 Васильківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 29.12.2020 Васильківський міськрайонний суд Київської області Цивільне
Постанова від 30.05.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 30.05.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 23.05.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 08.05.2019 Івано-Франківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 20.05.2011 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Рішення від 11.03.2011 Алчевський міський суд Луганської області Цивільне
Ухвала від 21.02.2011 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Ухвала від 08.02.2011 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 04.02.2011 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Ухвала від 02.02.2011 Цюрупинський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 27.01.2011 Першотравенський міський суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 20.01.2011 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Ухвала від 31.12.2010 Дубровицький районний суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 29.12.2010 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 02.11.2010 Кіровський районний суд м.Кіровограда Цивільне
Ухвала від 26.04.2010 Кіровський районний суд м.Кіровограда Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-326/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону