ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

27.04.2011 Справа № 19/140

За заявою Спільног о підприємства "Заготконтора " Зіньківської районної спіл ки споживчих товариств, м. Зі ньків

про видачу дублікатів н аказів на примусове виконанн я рішення від 19.10.2010 року по спра ві № 19/140, порушеної

за позовом Спіль ного підприємства "Заготконт ора" Зіньківської районної с пілки споживчих товариств, 3810 0, Полтавська обл., м. Зіньків, ву л.Польова,3

до Фізичної особ и - підприємця ОСОБА_1, АД РЕСА_1

третя особа, яка не за являє самостійних вимог на п редмет спору, на стороні пози вача: 1) Бірківське споживч е товариство, с.Бірки, Зіньків ського району, Полтавська об л.;

2) Приватний підприємець ОСОБА_2, АДРЕСА_2

про стягнення 15952,70 грн. та виселення

та зустрічний позов Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

до Спільного підп риємства "Заготконтора" Зінь ківської районної спілки спо живчих товариств

про визнання неді йсними договорів оренди № 1 ві д 01.01.2010р., № 2 від 01.01.2010р. та № 4 від 01.01.2010р .

Суддя Б езрук Т.М.

Представники:

від заявника: не з"явився

від божника: не з"явився

від третіх осіб: не з"явилис ь

Розглядається заява про видачу дублікату наказ у на примусове виконання ріш ення від 19.10.2010 року по справі № 19/ 140

Розглянувши матеріали спр ави, суд встановив:

19.10.2010 р. господарським судом Полтавської області пр ийнято рішення по справі №19/140, про виселення Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (А ДРЕСА_1; ідентифікаційний к од НОМЕР_1) з наступних при міщень:

- приміщення заготпункту за гальною площею 62,3 кв.м., що знах одиться за адресою: Зіньківс ький район, Полтавська обл., с. Довжик;

- приміщення заготпункту за гальною площею 85,5 кв.м., що знах одиться за адресою: вул. Ленін а, 12, м. Зіньків, Полтавської обл асті;

- приміщення заготпункту за гальною площею 28,8 кв.м., що знах одиться за адресою: Зіньківс ький район, Полтавська облас ть, с.Удовиченки.;

та про стягнення з Фіз ичної особи - підприємця ОС ОБА_1 на користь Спільного підприємства "Заготконтора" Зіньківської районної спілк и споживчих товариств, м.Зінь ків 2510грн. 00 коп. основного борг у, 15060грн. 00 коп. неустойки, 201грн. 89 коп. пені, 2690грн. 86 коп. - річних, 204г рн. 63 коп. витрат з оплати держа вного мита за майнові вимоги , 85грн. 00 коп. витрат з оплати дер жавного мита за вимоги немай нового характеру, 151грн. 33 коп. в итрат на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу (т.2, а.с.91-98).

03.12.2010 р. на примусове вик онання вищезазначеного ріше ння видані відповідні накази №19/140 (а.с.115-116).

Як зазначає стягувач нака зи були ним втрачені і до вико нання не пред"являлися, що так ож підтверджується довідкою стягувача № 87 від 13.04.2011 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК Укр аїни у разі втрати наказу гос подарський суд може видати й ого дублікат, якщо стягувач а бо державний виконавець звер нувся із заявою про це до закі нчення строку, встановленого для пред'явлення наказу до ви конання.

Враховуючи, що строк для пре д"явлення до виконання наказ ів від 03.12.2010р. на даний час не за кінчився, заява стягувача об грунтована та підлягає задов оленню.

Керуючись ст.ст. 120, 86 ГПК Украї ни, суд -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити заяву С пільного підприємства "Загот контора" Зіньківської районн ої спілки споживчих товарист в повністю.

2. Видати дублікат нака зу від 03.12.2010 р. по справі №19/140 про с тягнення з Фізичної осо би - підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_1; інші відомост і не відомі) на користь Спільн ого підприємства "Заготконто ра" Зіньківської районної сп ілки споживчих товариств (38100, П олтавська обл., м.Зіньків, вул. Польова,3; ідентифікаційний к од 01785368; р/р 26000112606 в Райфайзен банк Аваль, м. Київ, МФО 380805) 2510грн. 00 к оп. основного боргу, 15060гр н. 00 коп. неустойки, 201грн. 89 коп. пені, 2690грн. 86 коп. - р ічних, 204грн. 63 коп. витрат з оплати державного мита за м айнові вимоги, 85грн. 00 к оп. витрат з оплати державн ого мита за вимоги немайново го характеру, 151грн. 33 коп. витрат на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу.

3. Видати дублікат нак азу від 03.12.2010 р. по справі №19/140 про виселення Фізичну особу - п ідприємця Уланову Наталію Ми колаївну (АДРЕСА_1; іденти фікаційний код НОМЕР_1; ін ші відомості не відомі) з наст упних приміщень:

- приміщення заготпункту за гальною площею 62,3 кв.м., що знах одиться за адресою: Зіньківс ький район, Полтавська обл., с. Довжик;

- приміщення заготпункту за гальною площею 85,5 кв.м., що знах одиться за адресою: вул. Ленін а, 12, м. Зіньків, Полтавської обл асті;

- приміщення заготпункту за гальною площею 28,8 кв.м., що знах одиться за адресою: Зіньківс ький район, Полтавська облас ть, с.Удовиченки.

4. Ухвалу надіслати сто ронам, заявнику також направ ити дублікати наказів.

Суддя Безрук Т.М.

Дата ухвалення рішення26.04.2011
Оприлюднено12.05.2011

Судовий реєстр по справі —19/140

Ухвала від 11.11.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 19.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шаптала Є.Ю.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 14.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пелипенко Н.М.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

Ухвала від 08.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Максимів Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні