ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

справа № 12/190 11.03.11

За позовом Товариства з обмеженою від повідальністю "Ізобуд"

До 1) Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Ай Кью медіа"

2) Акціонерне товариство "Онік с"

Треті особи, що не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору на стороні відповід ача:

1) Товариство з обмеженою відп овідальністю «Телерадіоком панія «Столиця»

2) Товариство з обмежено ю відповідальністю «Телерад іокомпанія «Медіа Маркет»

Про захис т ділової репутації, спросту вання недостовірної інформа ції

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача не з' явився

Від відповідача 1 не з ' явився

Від відповідача 2 не з ' явився

Від третьої особи 1 не з ' явився

Від третьої особи 2 не з' явився

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обм еженою відповідальністю "Ай Кью медіа" про захист ділової репутації, спростування нед остовірної інформації, а сам е позивач просить суд:

1. Визнати відомості, що були поширені на:

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

- Інтернетcайті http://www.shanson.net/site/inform.php?&in fid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Перець ФМ»

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову репутацію підприємства.

2. Зобов'язати відповідача с простувати поширену ним непр авдиву інформацію, що приниж ує ділову репутацію нашого п ідприємства, шляхом поміщенн я в аналогічній радіопередач і на радіо «Перець ФМ»та раді о «Хіт ФМ», в аналогічний час, на :

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

-Інтернет-сайті http://www.shanson.net/site/infortn.php ?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly-p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com_jfusion/Itemid,275/

та в аналогічному місці пер едачі (на тій самій сторінці, т им самим шрифтом, в тому самом у розділі), інформації наступ ного змісту:

«РА «Ай Кью Медиа»оклевета ло компанию «Изобуд», обману ло партнеров и клиентов

Рекламное агентство «Аи Къ ю Медиа»приносит свои извине ния компании "Изобуд" в связи с размещением недостоверной и неправдивой информации о пл атежеспособности компании « Изобуд», а также за причиненн ые неудобства в связи с факто м обмана РА «Аи Къю Медиа»кли ентов и партнеров компании « Изобуд», который имел место б ыть со стороны нашего агентс тва.

Также Рекламное агентство «Аи Къю Медиа»приносит свои извинения клиентам и компан ьонам компании "Изобуд", и впре дь обязуется не осуществлять каких либо действий, которые могут повлечь за собой негат ивные последствия для компан ии «Изобуд».

Рекламное агентство «Аи Къ ю Медиа», обращается к своим к оллегам с обращением о том, чт о платежеспособность компан ии «Изобуд»и соответственно ее будущее на Украинском рын ке не вызывает ни малейших со мнений, а информация, распрос траненная ранее нашим агентс твом, была нацелена на дискре дитацию имени «Изобуд».

Рекламное агентство «Аи Къ ю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изобуд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» есть вымыслом.

С нашей стороны будут приня ты все меры по наказанию вино вных в распространении такой негативной информации о ком пании «Изобуд».

Нам очень жаль, что нашему р екламному агентству «Аи Къю Медиа»довелось опуститься д о такого уровня на рынке рекл амных услуг, как распростран ение неправдивой и недостове рной информации.

Рекламное агентство «Аи Кь ю Медиа»еще раз приносит сво и глубочайшие извинения комп ании «Изобуд», ее коллегам, па ртнерам и клиентам.

Директор ОСОБА_3»

Ухвалою суду від 24.04.2009 р. за за значеною вище позовною заяво ю порушено провадження у спр аві № 12/190 та призначено розгляд справи на 15.05.2009 р.

Відповідач відзив на позов ну заяву не надав, представни ка в судове засідання 15.05.2009 р. не направив.

Ухвалою суду від 15.05.2009 р. відкл адено розгляд справи на 30.06.2009 р. в зв' язку з нез' явленням в судове засідання представни ка відповідача та неподанням витребуваних доказів.

В судових засіданнях 30.06.2009 р. т а 03.07.2009 р. оголошені перерви до 03. 07.2009 р. та 08.07.2009 р. відповідно.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача клопотання, від повідно до якого позивач про сить суд при винесенні рішен ня по справі стягнути із відп овідача суму витрат позивача на послуги адвоката у розмір і 6 600 грн. пропорційно задоволе ним позовним вимогам.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика відповідача відзив на по зов, відповідно до якого відп овідач просить суд відмовити у задоволенні позову в повно му обсязі з підстав, викладен их у відзиві.

Також 08.07.2009 р. відділом ділово дства суду отримано від пред ставника позивача клопотанн я про витребування інформаці ї, а саме позивач просить суд: 1). витребувати у адміністрато ра системи реєстрації та обл іку доменних назв та адрес ук раїнського сегмента мережі І нтернет Товариства з обмежен ою відповідальністю «Хостма йстер»всю наявну у зазначено го адміністратора інформаці ю про власників нижчевказани х Інтернет-сайтів (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо): http://www.melodiya.ua; http://www.shanson.net; http://www.ukrbiz.net; http://www. publicity.kiev.ua; http://www.proreklamu.com; http://www.d izel.in.ua; 2). витребувати у Націон альної ради України з питань телебачення і радіомовлення повну інформацію (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо) про особу, яка ст аном на 19.02.2009 р. мала право здійс нювати радіомовлення в м. Киє ві на нижчевказаних частотах : 105,5 Мгц (ФМ) (радіо «Перець ФМ»); 96 ,4 Мгц (ФМ) (радіо «Хіт ФМ»).

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 08.07.2009 р. п редставники сторін подали кл опотання про продовження стр оку вирішення спору.

Оскільки відповідно до ч. 4 с т. 69 ГПК України за клопотання м обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бу ти вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено части ною першою цієї статті, суд за довольнив зазначене клопота ння.

Ухвалою суду від 08.07.2009 р. продо вжено строк вирішення спору по справі № 12/190, відкладено роз гляд справи на 11.09.2009 р., направле но відповідні судові запити до Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Хостмайсте р»та Національної ради Украї ни з питань телебачення і рад іомовлення.

Представник позивача в суд ове засідання 11.09.2009 р. не з'явивс я, про причини нез' явлення п редставника суд не повідомле но.

Ухвалою суду від 11.09.2009 р. відкл адено розгляд справи на 13.10.2009 р.

В судове засідання 13.10.2009 р. пре дставник відповідача не з'яв ився, про причини нез' явлен ня представника відповідача суд не повідомлено.

В судовому засіданні 13.10.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребуванн я інформації з підстав, викла дених у клопотанні, а саме поз ивач просить суд:

1. Витребувати у ЗАТ „Україн ський центр маркетингу та зв 'язку" (код ЄДРПОУ 24575113, м. Київ, ву л. Червоноармійська (Велика В асильківська), 111/113 відомості (н айменування, місцезнаходжен ня, код ЄДРПОУ або ід. номер, ПІ Б керівника, тощо) щодо осіб, я кі станом на лютий-березень 200 9 р. були власниками наступних Інтернет-сайтів:

1. http://www.melodiya.ua

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua;

2. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Столиця" (код ЄД РПОУ 23505665, 03057, м. Київ, вул. Довженк а, 14, офіс 157), яка станом на лютий 2009 р. мала право здійснювати ра діомовлення на частоті 105,5 ФМ в м. Києві (радіо „Перець ФМ") пис ьмові відповіді та інші дока зи на підтвердження того, яки ми особами була надана пошир ена ними негативна інформаці я про наявність у ТОВ „Ізобуд " заборгованості перед ТОВ „А й Кью Медіа" за надані рекламн і послуги та якого конкретно змісту була така інформація ;

3. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Медіа маркет" (к од ЄДРПОУ 31306998, 04107, м. Київ, вул. Наг ірна, 24/1, офіс 803), яка станом на лю тий 2009 р. мала право здійснюват и радіомовлення на частоті 96,4 ФМ в м. Києві (радіо „Хіт ФМ") пи сьмові відповіді та інші док ази на підтвердження того, як ими особами була надана поши рена ними негативна інформац ія про наявність у ТОВ „Ізобу д" заборгованості перед ТОВ „ Ай Кью Медіа" за надані рекла мні послуги та якого конкрет но змісту була така інформац ія.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 13.10.2009 р. відкл адено розгляд справи на 17.11.2009 р. в зв' язку із нез' явленням представника відповідача в судове засідання та з метою н аправлення відповідних судо вих запитів до ЗАТ „Українсь кий центр маркетингу та зв'яз ку", ТОВ „Телерадіокомпанія „ Столиця" та ТОВ „Телерадіоко мпанія „Медіа маркет".

В судовому засіданні 17.11.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребуванн я інформації та виклик осіб д ля дачі пояснень, а саме позив ач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

1. http://www.shanson.net

2. http://www.ukrbiz.net

3. http://www.publicity.kiev.ua

4. http://www.proreklamu.com

5. http://www.adweek.ru

6. http://www.dizel.in.ua.

2. Витребувати у Національно ї ради з питань телебачення і радіомовлення (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2) та Державного комі тету телебачення і радіомовл ення України (01001, м. Київ, вул. Пр орізна, 2) інформацію (наймену вання/ ПІБ, місце знаходження , поштова адреса керівництво ) щодо реєстраторів доменних імен вищевказаних сайтів аб о власників таких сайтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. Викликати у судове засіда ння по справі для дачі поясне нь щодо обставин розповсюдже ння в радіоефірі радіостанці ї „Перець ФМ" негативної інфо рмації про Позивача програмн ого директора ТОВ „Телерадіо компанія „Столиця" ОСОБА_1 та відповідального редакто ра служби новин ОСОБА_2 (ад реса для направлення виклику : м. Київ, вул. Довженка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 17.11.2009 р. відкл адено розгляд справи на 19.01.2010 р. , направлено відповідні судо ві запити до ТОВ "Інтернет Інв ест", Національної ради Украї ни з питань телебачення і рад іомовлення та Державного ком ітету телебачення і радіомов лення України, а також виклик ано в судове засідання для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції "Перець ФМ" негати вної інформації про позивача програмного директора ТОВ "Т елерадіокомпанія "Столиця" ОСОБА_1 та відповідального редактора служби новин ОСО БА_2 (адреса: м. Київ, вул. Довже нка, 14, офіс 157), зобов'язано надат и суду пояснення у письмовій формі.

30.12.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача Клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні в ідповідача, а саме: Товариств о з обмеженою відповідальніс тю «Телерадіокомпанія «Стол иця»(код ЄДРПОУ 23505665, 03057, м. Київ, в ул. Довженка, 14, офіс 157); Товарист во з обмеженою відповідальні стю «Телерадіокомпанія «Мед іа Маркет»(код ЄДРПОУ 31306998, 04107, м. К иїв, вул. Нагірна, 24/1, офіс 803).

Дане клопотання обґрунтов ане тим, що у разі задоволення позовних вимог позивача від повідач буде зобов'язаний сп ростувати поширену ним інфор мацію тим же способом - тобто в ефірі радіостанцій "Перець Ф М" та „Хіт ФМ", що вплине на взає мні права і обов'язки відпові дача і таких радіостанцій, а о тже є підстави залучити оста нніх до участі у справі в якос ті третіх осіб на стороні від повідача.

В судовому засіданні 19.01.2010 р. п редставник позивача підтрим ав зазначене вище клопотання .

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання.

Клопотання задоволено.

Також в судовому засіданні 19.01.2010 р. представник позивача п одав Клопотання про витребув ання інформації та виклик ос іб для дачі пояснень, а саме по зивач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

2. Витребувати у Державного комітету інформатизації Укр аїни (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22) та Національної комісії з пи тань регулювання зв'язку (01001, м . Київ, вул. Хрещатик, 22) інформа цію (найменування/ПІБ, місце з находження, поштова адреса к ерівництво) щодо реєстраторі в домених імен нижчевказаних сайтів або власників таких с айтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. ПОВТОРНО викликати у судо ве засідання по справі для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції „Перець ФМ" негат ивної інформації про Позивач а програмного директора ТОВ „Телерадіокомпанія „Столиц я" ОСОБА_1 та відповідальн ого редактора служби новин ОСОБА_2 (адреса для направле ння виклику: м. Київ, вул. Довже нка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 19.01.2010 р. відкл адено розгляд справи на 23.02.2010 р. залучено до участі у справі у якості третіх осіб, які не зая вляють самостійних вимог на предмет спору на стороні від повідача: - Товариство з обмеж еною відповідальністю «Теле радіокомпанія «Столиця»та Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Телерадіокомпа нія «Медіа Маркет», зобов' я зано позивача надіслати залу ченим третім особам копії по зовної заяви та додані до неї документи, докази надісланн я надати суду, зобов' язано з алучених третіх осіб надати суду письмові пояснення стос овно суті спору, направлено в ідповідні судові запити до Т ОВ „Інтернет Інвест", Державн ого комітету інформатизації України та Національної ком ісії з питань регулювання зв 'язку, повторно викликано в су дове засідання для дачі пояс нень щодо обставин розповсюд ження в радіоефірі радіостан ції "Перець ФМ" негативної інф ормації про позивача програм ного директора ТОВ "Телераді окомпанія "Столиця" ОСОБА_1 та відповідального редакто ра служби новин ОСОБА_2, зо бов'язано пояснення надати с уду у письмовій формі.

Ухвалою суду від 26.02.2010 р. призн ачено розгляд справи на 09.04.2010 р ., зобов' язано позивача наді слати залученим третім особа м копії позовної заяви та дод ані до неї документи, докази надіслання надати суду, зобо в' язано залучених третіх ос іб надати суду письмові пояс нення стосовно суті спору, по вторно викликано в судове за сідання для дачі пояснень що до обставин розповсюдження в радіоефірі радіостанції "Пе рець ФМ" негативної інформац ії про позивача програмного директора ТОВ "Телерадіокомп анія "Столиця" ОСОБА_1 та ві дповідального редактора слу жби новин ОСОБА_2 (адреса: м . Київ, вул. Довженка, 14, офіс 157), по яснення надати суду у письмо вій формі.

В судове засідання 09.04.2010 р. пре дставники позивача та треті х осіб не з'явились.

За таких обставин, а саме, в з в'язку з нез' явленням в судо ве засідання представника по зивача та представників трет іх осіб, розгляд справи відкл адено на 26.05.2010 р.

В судове засідання 26.05.2010 р. пре дставники відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини нез' явлення представни ків суд не повідомлено.

В судовому засіданні 26.05.2010 р. п редставник позивача подав кл опотання про залучення ще од нієї третьої особи та витреб ування у неї інформації.

Клопотання обґрунтовано т им, що у разі задоволення позо вних вимог позивача відповід ач буде зобов'язаний спросту вати поширену ним інформацію тим же способом - тобто на вищ евказаних сайтах, що вплине н а взаємні права і обов'язки ві дповідача і осіб, на яких заре єстровані вищеперелічені до менні імена.

Також представник позивач а просив витребувати у Акціо нерного товариства „Онікс", н а яке зареєстровано сайт melodiya.ua. , письмову відповідь та інші д окази на підтвердження того, якими особами була надана по ширена ними на зареєстровани х на них вищевказаних сайтах негативна інформація про на явність у ТОВ „Ізобуд" заборг ованості перед ТОВ "Ай Кью Мед іа" за надані рекламні послуг и та якого конкретно змісту б ула така інформація.

Клопотання задоволені.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. Залуч ити до участі в справі в якост і третьої особи без самостій них вимог на стороні відпові дача Акціонерне товариство "Онікс" (61057, м. Харків, вул. Ч ернишевського, 15) та зобо в' язано позивача надіслати залученій третій особі копі ю позовної заяви та додані до неї документи, докази надісл ання надати суду.

Також цією ухвалою витребу вано у Акціонерного товарист ва „Онікс", на яке зареєстрова но сайт melodiya.ua., письмову відпові дь та інші докази на підтверд ження того, якими особами бул а надана поширена ними на зар еєстрованих на них вищевказа них сайтах негативна інформа ція про наявність у ТОВ „Ізоб уд" заборгованості перед ТОВ "Ай Кью Медіа" за надані рекла мні послуги та якого конкрет но змісту була така інформац ія.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р . відкладено розгляд справи н а 02.07.2010 р.

В судове засідання 02.07.2010 р. пре дставники позивача та треті х осіб не з'явилися, про причин и неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 02.07.2010 р. слуха ння справи відкладено на 20.07.2010 р .

В судовому засіданні 20.07.2010 р. о голошено перерву до 27.07.2010 р.

В судовому засіданні 27.07.2010 р. представник позивача подав к лопотання про залучення до у часті у справі іншого відпов ідача - Акціонерне товариств о "Онікс", код ЄДРПОУ 18004961, 61057, м. Хар ків, вул. Чернишевського, 15 в ча стині вимоги щодо визнання в ідомостей, що були поширені н а інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/18-0 0/ такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову репутацію підприємства, та з обов"язання розмістити на вк азаному інтернет-сайті інфор мацію про судове рішення по с праві 12/190 та про те, що відомост і про наявність заборгованос ті ТОВ "Ізобуд" перед ТОВ "Ай-Кь ю-Медіа" не відповідають дійс ності.

Представник відповідача п роти задоволення зазначеног о клопотання не заперечив.

Клопотання задоволено.

Також в судовому засіданн і 27.07.2010 р. представник позивача подав клопотання про уточнен ня позовних вимог, а саме: відм ову від наступних позовних в имог щодо:

1. Визнання відомостей, що б ули поширені на:

- Інтернет-сайті http://www.shanson.net/si te/inform.php?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.uktbiz.net/fus/p r/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.U a/srv3/one/s/Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proteklamu.com/c ontent/view/12142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/0 2/25/obmanuli-partnetov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/co mponent/option,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову реііутацію підприємства.

2. Водночас позивач залишає та просить суд задовольнити наступні вимоги:

вимоги до AT "Онікс":

Визнати відомості, що були п оширені на інтернет-сайті http:www .melodiya.ua/news/2009/02/19/18-00/ такими, що не відпо відають дійсності та порочат ь ділову репутацію підприємс тва та зобов'язати AT "Онікс",

розмістити на вказаному ін тернет-сайті інформацію про судове рішення по справі 12/190 та про те, що відомості про наяв ність заборгованості ТОВ "І зобуд" перед ТОВ "Ай-Кью-Медіа " не відповідають «дійсност і.

Вимоги до ТОВ "Ай-Кью-Медіа".

Зобов'язати ТОВ "Ай-Кью-Меді а" спростувати поширену ним н еправдиву інформацію, що при нижує ділову репутацію нашог о підприємства, шляхом поміщ ення в аналогічній час в анал огічній радіопередачі на рад іо "Перець ФМ" шляхом розміщен ня інформації наступного змі сту у новинах в ефірі радіост анції "Перець ФМ" в найближчий після набрання рішенням суд у по справі 12/190 ефірний день:

«РА «Ай Къю Медиа»оклевет ало компанию «Изобуд»

Рекламное агентство "Ай Къ ю Медиа" приносит свои извине ния компании "Изобуд" в связи с размещением недостоверной и неправдивой информации в еф ире радиостанции "Перец ФМ" о н еплатежеспособности компан ии «Изобуд», а также за причин енные неудобства в связи с фа ктом обмана "Ай Кью Медиа" кли ентов и партнеров компании « Изобуд», который имел место б ыть со стороны нашего агентс тва.

Также Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»приносит свои извинения клиентам и компан ьонам компании "Изобуд", и впре дь обязуется не осуществлять каких либо неправомерных де йствий, которые могут повлеч ь за собой негативные послед ствия для компании «Изобуд».

Рекламное агентство «Ай Къ ю Медиа», обращается к своим к оллегам с обращением о том, чт о платежеспособность компан ии «Изобуд»и соответственно ее будущее на Украинском рын ке не вызывает ни малейших со мнений, а информация, распрос траненная ранее нашим агентс твом, была нацелена на дискре дитацию имени «Изобуд».

Рекламное агентство «Ай Къ ю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изобуд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» является вымыслом Рекламног о агентства "Ай Къю Медіа".

Рекламное агентство "Ай Къю Медиа" еще раз приносит свои глубочайшие извинения компа нии «Изобуд», ее коллегам, пар тнерам и клиентам.

Директор ОСОБА_3»

Також в судовому засідан ні 27.07.2010 р. представник відповід ача подав клопотання про вит ребування у позивача оригіна л доданого до позову листа ди ректора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" ОС ОБА_3 від 19.02.2009 р. для огляду в су довому засіданні.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 27.07.2010 р. відкл адено розгляд справи на 20.08.2010 р. та залучено до участі у справ і іншого відповідача - Акціон ерне товариство "Онікс", код ЄД РПОУ 18004961, 61057, м. Харків.

В судове засідання 20.08.2010 р. пре дставники позивача, залучено го іншого відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини неявки суд не повідомили .

Ухвалою суду від 20.08.2010 р. відкл адено розгляд справи на 21.09.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язати Акціонерне товариство „Онік с" надати письмові пояснення по суті позовних вимог, повто рно зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізобуд" надати оригінал дода ного до позову листа директо ра ТОВ "Ай-Кью-Медіа" ОСОБА_3 від 19.02.2009 р.

21.09.2010 р. розгляд справи не відб увся в зв' язку з перебуванн ям судді Л. В. Прокопенко на лі карняному.

Ухвалою суду від 27.09.2010 р. призн ачено розгляд справи на 10.11.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язано Акціонерне товариство „Онік с" надати письмові пояснення по суті позовних вимог, повто рно зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізобуд" надати оригінал дода ного до позову листа директо ра ТОВ "Ай-Кью-Медіа" ОСОБА_3 від 19.02.2009 р.

В судове засідання 10.11.2010 р. пре дставники сторін та 3-іх осіб н е з'явились, про причини нез' явлення представників суд не повідомлено.

Ухвалою суду від 10.11.10 р. розгл яд справи відкладено на 14.01.2010 р. , втретє зобов'язано позивача надіслати залученому іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до неї матері али, докази надіслання надат и суду, втретє зобов'язано Акц іонерне товариство „Онікс" н адати письмові пояснення по суті позовних вимог, втретє з обов'язано Товариство з обме женою відповідальністю "Ізоб уд" надати оригінал доданого до позову листа директора ТО В "Ай-Кью-Медіа" ОСОБА_3 від 19.02.2009 р.

В судовому засіданні 14.01.2010 р. п редставником позивача надан о докази надіслання залучено му іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до н еї матеріали, за адресою: 61057, м. Х арків, вул. Чернишевського, 15.

В судове засідання 14.01.2010 р. пре дставники відповідачів та 3-і х осіб не з'явились, про причин и нез' явлення представникі в суд не повідомлено.

Ухвалою суду від 11.01.2011 р. розгл яд справи відкладено на 11.03.2011 р.

11.03.2011 р. відділом діловодства суду від представника позив ача отримано клопотання про відкладення розгляду справи , так як повноважні представн ики позивача не мають можлив ості бути присутніми у судов ому засіданні через зайнятіс ть в інших судових процесах.

Клопотання представника п озивача задоволено.

За таких обставин та керуюч ись ст. ст. 77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Відкласти розгляд справи на 22.06.2011 р. 11 год. 00 хв.

2. Вп' яте зобов' я зати Акціонерне товариство „ Онікс" надати письмові поясн ення по суті позовних вимог.

3.Вп' яте зобов' язат и Товариство з обмеженою від повідальністю "Ізобуд" надат и оригінал доданого до позов у листа директора ТОВ "Ай-Кью-М едіа" ОСОБА_3 від 19.02.2009 р.

4.Звернути увагу позивач а на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 с т. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгля ду у випадку, якщо позивач без поважних причин не подав вит ребувані господарським судо м матеріали, необхідні для ви рішення спору, або представн ик позивача не з' явився на в иклик у засідання господарсь кого суду і його нез' явленн я перешкоджає вирішенню спор у.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, ву л. Б. Хмельницького, 44-В) в залі с удових засідань № 28.

Участь представників стор ін та 3-х осіб в судовому засід анні обов'язкова.

Суддя Прокопенко Л.В.

22.06.2011 о 11:00.

Дата ухвалення рішення 11.03.2011
Оприлюднено 23.11.2011

Судовий реєстр по справі 12/190

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.09.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.07.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.05.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.06.2013 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.01.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Судовий наказ від 11.01.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 28.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону