ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

08 липня 2011 року м. Полтава Справа № 2а-1670/5860/11

Суддя Полтавського окру жного адміністративного суд у Довгопол М.В., перевіривши ма теріали адміністративного п озову Приватного підприємст ва "Науково- виробнича фірма "Л ІНК" до Кременчуцької об'єдна ної державної податкової інс пекції в Полтавській області про скасування податкових п овідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2011 року позивач Приватне підприємство "Н ауково- виробнича фірма "ЛІНК " звернувся до Полтавського окружного адміністративног о суду з позовною заявою до Кр еменчуцької об'єднаної держа вної податкової інспекції в Полтавській області про скас ування податкових повідомле нь-рішень № 0007132301/0/3317 від 07.10.2010 року, № 0007142301/0/3318 від 07.10.2010 року, № 0007132301/1/4412 від 23. 12.2010 року, № 0007142301/1/4413 від 23.12.2010 року, № 0007 132301/2/719 від 18.03.2011 року, № 0007142301/2/718 від 07.10.2010 року, № 0007132301/717 від 18.03.2011 року, № 0007142301/716 від 18.03.2011 року .

Адміністративний по зов відповідає вимогам стате й 105, 106 Кодексу адміністративно го судочинства України та по даний у строк, встановлений з аконом.

На підставі викладен ого, керуючись статтями 106, 107 Ко дексу адміністративного суд очинства України, -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадженн я в адміністративній справі № 2а-1670/5860/11 за позовом Приватного підприємства "Науково- вироб нича фірма "ЛІНК" до Кременчуц ької об'єднаної державної по даткової інспекції в Полтавс ькій області про скасування податкових повідомлень-ріше нь.

Запропонувати відпов ідачу до 22 липня 2011 року надати до суду письмові запереченн я проти позову та докази в обґ рунтування заперечень.

Зобов'язати позива ча надати до суду до 22 липня 2011 р оку:

- довідку з ЄДРПОУ щодо Приватного підприємства "На уково-виробнича фірма "ЛІНК" із зазначенням основних виді в діяльності;

- копію свідоцтва платника П ДВ позивача;

- реєстр виданих та отримани х позивачем накладних за пер евіряємий період;

- копії договорів , податкових накладних, видат кових накладних, актів здачі -прийняття робіт, інших докум ентів на підтвердження госпо дарських операцій із спірним и контрагентами ТОВ "Нефтеко р-СК", ТОВ "Світлодніпровське", ТОВ "Анга", ТОВ "Тікко", ТОВ "НВФ "Ц иклон 7", ПП "Кремліс", МПП "Шквал ", ПП "Піар Квадрат", ТОВ "Ресурс- АХТ-2006 ЛТД", ПП "Грос", ТОВ "ПОЦ "Орт оспайн-Дніпро".

- документи на підтверджен ня подальшого використання у господарській діяльності пр идбаних у спірних контрагент ів товарів (робіт,послуг);

- докази розрахунків із спірними контрагентами (пла тіжні доручення із відміткою банку, оригінал банківської виписки тощо ), у разі наявнос ті заборгованості, відповідн у бухгалтерську довідку.

Зобов'язати відпові дача надати до суду до 22 липня 2011 року:

- документи щодо підстав і порядку проведення планов ої виїзної перевірки позивач а, оформленої актом від 24.09.2010 ро ку № 4987/23-209/32079218 (план, направлення т ощо);

- копії податкових деклара цій позивача з податку на при буток та ПДВ за перевіряємий період;

- довідки з Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб-підприєм ців щодо спірних контрагент ів позивача;

- документи щодо статусу с пірних контрагентів позива ча як платників ПДВ;

- докази на підтвердження ві дсутності фактичного викона ння угод позивача із спірним и контрагентами, зокрема, ті, на підставі яких зроблені ви сновки в акті перевірки від 24. 09.2010 року № 4987/23-209/32079218;

- обґрунтований розраху нок донарахованих позивачу п одаткових зобов'язань та зас тосованих до нього штрафних (фінансових) санкцій.

Справа розглядатимет ься суддею одноособово.

Копію ухвали направи ти особам, які беруть участь у справі, разом з витягом про їх ні процесуальні права та обо в' язки.

Надіслати відповіда чу копію позовної заяви з дод аними до неї документами.

Ухвала оскарженню не підл ягає.

Суддя М.В. Довгопол

Дата ухвалення рішення 08.07.2011
Оприлюднено 12.07.2011

Судовий реєстр по справі 2а-1670/5860/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.02.2012 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.09.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-1670/5860/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону