ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2011 року < ЧАС > м. Полтава Справа № 2а-1670/5860/11

Полтавський окружний ад міністративний суд у складі:

головуючого судді - Довг опол М.В.,

при секретарі - Ворошилов і Ю.В.,

за участю:

представника позивача - Л опайчука О.І.,

представника відповідача - Шкіля О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Пр иватного підприємства "Науко во - виробнича фірма "ЛІНК" до К ременчуцької об'єднаної держ авної податкової інспекції в Полтавській області про ска сування податкових повідомл ень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

07 липня 2011 року Приватн е підприємство "Науково - виро бнича фірма "ЛІНК" (надалі - поз ивач, ПП "НВФ "ЛІНК") звернулось до Полтавського окружного а дміністративного суду з адмі ністративним позовом до Крем енчуцької об'єднаної державн ої податкової інспекції в По лтавській області (надалі - ві дповідач, Кременчуцька ОДПІ) про скасування податкових п овідомлень-рішень № 0007132301/0/3317 від 07.10.2010 року, № 0007132301/1/4412 від 23.12.2010 року, № 0007132301/2/719 від 18.03.2011 року, якими визна чено податкове зобов`язання з податку на прибуток підпри ємств в сумі 2360698 грн. 50 коп., з них : за основним платежем - 1573799 грн. , за штрафними (фінансовими) са нкціями - 786899 грн. 50 коп., № 0002492301/717 від 18.03.2011 року, яким визначено пода ткове зобов`язання з податку на прибуток підприємств за о сновним платежем - 79173 грн., за шт рафними (фінансовими) санкці ями - 19793 грн. 25 коп.; № 0007142301/0/3318 від 07.10.2010 року, № 0007142301/1/4413 від 23.12.2010 року, № 0007142301 /2/719 від 18.03.2011 року, якими визначен о податкове зобов`язання з по датку на додану вартість в су мі 1 815 880 грн. 50 коп., у тому числі: за основним платежем - 1210587 грн., за штрафними (фінансовими) санк ціями - 605293 грн. 50 коп., № 0002522301/716 від 18.03 .2011 року, яким визначено податк ове зобов`язання з податку на додану вартість за основним платежем - 68834 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 17208 гр н. 50 коп.

В обґрунтування своїх вимо г позивач посилався на те, що п одаткові повідомлення-рішен ня винесено відповідачем на підставі висновку перевірки про завищення позивачем вал ових витрат та податкового к редиту з ПДВ внаслідок відне сення до їх складу вартості п ослуг та придбаного товару, о триманих від таких підприємс тв, як ТОВ “Нефтекор-СК”, ТОВ “ Світлодніпровське”, ТОВ “Анг а”, ТОВ “Тікко”, ТОВ "НВФ”Цикло н 7", ПП “Кремліс”, МПП “Шквал”, П П “Піар Квадрат”, ТОВ “Ресурс -АТХ”, ПП “Гросс”, ТОВ “ПОЦ “Ор тоспайп-Дніпро”.

Разом з тим, правомірність ф ормування позивачем складу в алових витрат підтверджено п ервинними документами (подат ковими накладними, видаткови ми накладними), складеними ві дповідно до вимог ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітніст ь”, а право позивача на податк овий кредит з ПДВ виникло з да ти отримання податкових накл адних від зазначених контраг ентів, які оформлені згідно в имог чинного законодавства т а є доказом здійснення госпо дарських операцій.

Представник позивача у суд овому засіданні підтримав по зовні вимоги, просив їх задов ольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти по зову заперечував, просив від мовити у його задоволенні.

У письмових запереченнях в ідповідач в обґрунтування пр авомірності оскаржуваних по даткових повідомлень-рішень зазначав, що у перевіряємий п еріод позивачем віднесено до складу валових витрат варті сть послуг та товарів, придба них у ТОВ “Нефтекор-СК”, ТОВ “С вітлодніпровське”, ТОВ “Анга ”, ТОВ “Тікко”, ТОВ "НВФ”Циклон 7", ПП “Кремліс”, МПП “Шквал”, ПП “Піар Квадрат”, ТОВ “Ресурс-А ТХ”, ПП “Гросс”, ТОВ “ПОЦ “Орто спайп-Дніпро”. Разом з тим, так і підприємства не мають труд ових ресурсів, виробничого о бладнання, необхідного для з дійснення тих обсягів робіт, які надавались ПП НВФ "Лінк", т ому господарські операції по зивача із зазначеними контра гентами не мали реального ха рактеру, а були спрямовані на здійснення операцій по нада нню податкової вигоди. За так их обставин перевіркою зробл ено висновок про завищення п озивачем валових витрат в по рушення п.5.1, пп. 5.2.1. п. 5.2., пп. 5.3.9 п. 5.3 ст . 5, пп. 8.1., 8.1.2 п.8.1 ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, у зв'язку з чим донараховано позивачу зобов 'язання з податку на прибуток та застосовано штрафні (фіна нсові) санкції.

Перевіркою також встановл ено, що суми ПДВ з вартості пос луг і товарів за результатам и господарських операцій із вищенаведеними контрагента ми віднесено позивачем до по даткового кредиту, що супере чить вимогам пп. 7.4.4. п. 7.4. ст. 7 Зак ону України “Про податок на д одану вартість”, у зв'язку з чи м констатовано заниження под атку на додану вартість та ві дповідно донараховано подат кове зобов'язання та застосо вано штрафні (фінансові) санк ції.

Суд, заслухавши пояснення п редставників сторін, показан ня свідка ОСОБА_3, вивчивш и та дослідивши матеріали сп рави, всебічно і повно з'ясува вши всі фактичні обставини, н а яких ґрунтуються позовні в имоги, об'єктивно оцінивши до кази, які мають юридичне знач ення для розгляду справи і ви рішення спору по суті, приход ить до наступних висновків.

Судом встановлено, що у терм ін з 20.08.2010 року по 17.09.2010 року головн ими державними податковими р евізорами - інспекторами Кре менчуцької об'єднаної держав ної податкової інспекції на підставі направлення № 2137/002137 ві д 17.08.2010 року проведено планову в иїзну перевірку Приватного п ідприємства "Науково-виробни ча фірма "Лінк" (код ЄДРПОУ 32079218) з питань дотримання вимог под аткового законодавства за пе ріод з 01.07.2007 року по 30.06.2010 року, вал ютного та іншого законодавст ва за період з 01.07.2007 року по 30.06.2010 р оку.

За результатами перевірки складено акт від 24.09.2010 року № 4987/23 -209/32079218, в якому відображено пору шення позивачем, зокрема:

- п. 5.1, пп. 5.2.1. п. 5.2., пп. 5.3.9. п. 5.3. ст. 5, пп. 8.1.1, 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону Укр аїни “Про оподаткування приб утку підприємств”, в результ аті чого занижено податок на прибуток в періоді, що переві рявся, на загальну суму 1 573 799 г рн., у тому числі: за 3 квартал 2007 р. - 63 936 грн., за 4 квартал 2007 р. - 134 2 20 грн., за 1 квартал 2008 р. - 106 861 грн., за 2 квартал 2008 р. - 94 419 грн., за 3 кв артал 2008 р. - 133 565 грн., за 4 квартал 2008 р. - 211 682 грн., за 1 квартал 2009 р. - 41 474 грн., за 2 квартал 2009 р. - 92 296 грн ., за 3 квартал 2009 р. - 172 117 грн., за 4 к вартал 2009 р. - 169 177 грн., за 1 кварта л 2010 р. - 172 928 грн., за 2 квартал 2010 р. - 181 124 грн.;

- пп. 7.4.4 п. 7.4. ст.7 Закону Укр аїни “Про податок на додану в артість”, в результаті чого з анижено податок на додану ва ртість в періоді, що перевіря вся, на загальну суму 1 258 714 грн., у тому числі: за липень 2007 р. - 30313 гр н., серпень 2007 р. - 17814 грн., вересень 2007 р. - 28159 грн., жовтень 2007 р. - 35695 грн., л истопад 2007 р. - 22112 грн., грудень 2007 р .- 24431 грн., січень 2008 р. - 16361 грн., лютий 2008 р. - 43919 грн., березень 2008 р. - 25208 грн. , квітень 2008 р. - 19906 грн., травень 2008 р . - 19 649 грн., червень 2008 р. - 35981 грн., лип ень 2008 р. - 36060 грн., серпень 2008 р. - 28219 гр н., вересень 2008 р. - 42573 грн., жовтень 2008 р. - 60968 грн., листопад 2008 р. - 38543 грн. , грудень 2008 р. - 69835 грн., січень 2009 р. - 26405 грн., лютий 2009 р. - 6574 грн., березе нь 2009 р. - 200 грн., квітень 2009 р. - 18022 грн ., травень 2009 р. - 32033 грн., червень 2009 р. - 23782 грн., липень 2009 р. - 53592 грн., сер пень 2009 р. - 37845 грн., вересень 2009 р. - 462 56 грн., жовтень 2009 р. - 39915 грн., листо пад 2009 р. - 50695 грн., грудень 2009 р.- 44732 гр н., січень 2010 р. - 41721 грн., лютий 2010 р. - 44714 грн., березень 2010 р. - 51907 грн., кві тень 2010 р. - 52750 грн., травень 2010 р. - 56922 г рн., червень 2010 р. - 34903 грн.

На підставі акту перевір ки Кременчуцькою об'єднаною державною податковою інспек цією винесені податкове пові домлення-рішення № 0007132301/0/3317 від 07 .10.2010 року, яким визначено подат кове зобов`язання з податку н а прибуток підприємств в сум і 2360698 грн. 50 коп., з них: за основни м платежем - 1573799 грн., за штрафни ми (фінансовими) санкціями - 78689 9 грн. 50 коп.; та податкове повід омлення-рішення № 0007142301/0/3318 від 07.10. 2010 року, яким визначено податк ове зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 1 815 880 грн . 50 коп., у тому числі: за основни м платежем - 1210587 грн., за штрафни ми (фінансовими) санкціями - 60529 3 грн. 50 коп.

Зазначені податкові повід омлення-рішення позивач оска ржив до Кременчуцької об`єдн аної державної податкової ін спекції Полтавської області , рішенням якої від 16.12.2010 року № 49 285/10/25-010 скаргу позивача залишен о без задоволення. З метою дов едення до позивача нового гр аничного строку погашення по даткового зобов'язання відпо відачем винесені податкові п овідомлення-рішення № 0007142301/1/4413 в ід 23.12.2010 року, яким визначено по даткове зобов`язання з подат ку на прибуток підприємств в сумі 2 360 698 грн. 50 коп., та № 0007142301/1/4413 ві д 23.12.2010 року, яким визначено под аткове зобов`язання з податк у на додану вартість в сумі 1 815 880 грн. 50 коп.

За результатами розгляду п овторної скарги позивача на податкові повідомлення - ріш ення Державною податковою ад міністрацією у Полтавській о бласті прийнято рішення від 28.02.2011 року № 429/10/25-016, яким збільшено податкові повідомлення-ріше ння Кременчуцької ОДПІ: від 07. 10.2010 року № 0007142301/0/3318 на суму податко вого зобов`язання з податку н а додану вартість в розмірі 68 834 грн., від 07.10.2010 року № 0007132301/0/3317 на су му податкового зобов`язання по податку на прибуток в розм ірі 79 173 грн., та зобов'язано Крем енчуцьку ОДПІ здійснити зага льний розрахунок грошових зо бов'язань та вжити відповідн і дії із таким збільшенням у в ідповідності до вимог чинног о податкового законодавства .

З огляду на викладене Креме нчуцькою ОДПІ винесено додат ково відповідні податкові по відомлення-рішення № 0002522301/716 від 18.03.2011 року, яким визначено пода ткове зобов`язання з податку на додану вартість за основн им платежем - 68 834 грн., за штраф ними (фінансовими) санкціями - 17 208 грн. 50 коп., та № 0002492301/717 від 18.03.20 11 року, яким визначено податко ве зобов`язання з податку на п рибуток підприємств за основ ним платежем - 79173 грн., за штрафн ими (фінансовими) санкціями - 1 9793 грн. 25 коп., а також з метою дов едення до позивача нового гр аничного строку погашення по даткових зобов'язань прийнят о податкові повідомлення - рі шення від 18.03.2011 року № 0007142301/2/719, від 18 .03.2011 року № 0007132301/2/718.

За наслідками розгляду ска рги позивача на податкові по відомлення-рішення Державно ю податковою адміністрацією України прийнято рішення ві д 02.06.2011 року № 10192/6/25-0115, яким скаргу в частині скасування податков их повідомлень-рішень № 0007132301/0/331 7 від 07.10.2010 року, № 0007132301/1/4412 від 23.12.2010 ро ку, № 0007142301/0/3318 від 07.10.2010 року, № 0007142301/1/4413 від 23.12.2010 року - залишено без р озгляду, а в частині скасув ання податкових повідомлень -рішень № 0002492301/717 від 18.03.2011 року та № 0002522301/716 від 18.03.2011 року - залишено без задоволення.

Позивач не згоден із подат ковими повідомленнями-рішен нями, прийнятими за результа тами перевірки та в ході апел яційного узгодження податко вих зобов'язань, у зв'язку з чи м оскаржив їх до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Кодекс у адміністративного судочин ства України у справах щодо о скарження рішень, дій чи безд іяльності суб'єктів владних повноважень адміністративн і суди перевіряють, чи прийня ті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спос іб, що передбачені Конституц ією та законами України; з вик ористанням повноваження з ме тою, з якою це повноваження на дано; обґрунтовано, тобто з ур ахуванням усіх обставин, що м ають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсто ронньо (неупереджено); доброс овісно; розсудливо; з дотрима нням принципу рівності перед законом, запобігаючи неспра ведливій дискримінації; проп орційно, зокрема з дотриманн ям необхідного балансу між б удь-якими несприятливими нас лідками для прав, свобод та ін тересів особи і цілями, на дос ягнення яких спрямоване це р ішення (дія); з урахуванням пра ва особи на участь у процесі п рийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного ст року.

Надаючи оцінку податковим повідомленням-рішенням № 00071323 01/0/3317 від 07.10.2010 року, № 0007132301/1/4412 від 23.12.2010 року, № 0007132301/2/719 від 18.03.2011 року, якими визначено податкове зобов`я зання з податку на прибуток п ідприємств в сумі 2360698 грн. 50 коп ., з них: за основним платежем - 1 573799 грн., за штрафними (фінансов ими) санкціями - 786899 грн. 50 коп., № 000 2492301/717 від 18.03.2011 року, яким визначен о податкове зобов`язання з по датку на прибуток підприємст в за основним платежем - 79173 грн ., за штрафними (фінансовими) с анкціями - 19793 грн. 25 коп., суд прих одить до наступних висновків .

Відповідно до п. 3.1. статті 3 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств»в ід 28.12.1994 року № 334/94-ВР (в редакції, я ка діяла на момент виникненн я спірних правовідносин), над алі - Закон № 334/94-ВР, об'єктом оп одаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшен ня суми скоригованого валово го доходу звітного періоду, в изначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: суму валови х витрат платника податку, ви значених статтею 5 цього Зако ну; суму амортизаційних відр ахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Згідно п. 4.1. ст. 4 Закону валови й доход - загальна сума доходу платника податку від усіх ви дів діяльності, отриманого (н арахованого) протягом звітно го періоду в грошовій, матері альній або нематеріальній фо рмах як на території України , її континентальному шельфі , виключній (морській) економі чній зоні, так і за їх межами.

Відповідно до п. 5.1. ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” валов і витрати виробництва та обі гу - сума будь-яких витрат плат ника податку у грошовій, мате ріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як комп енсація вартості товарів (ро біт, послуг), які придбаваютьс я (виготовляються) таким плат ником податку для їх подальш ого використання у власній г осподарській діяльності.

Підпунктом 5.2.1. п. 5.2. ст. 5 Зако ну передбачено, що до складу в алових витрат включаються, з окрема, суми будь-яких витрат , сплачених (нарахованих) прот ягом звітного періоду у зв'яз ку з підготовкою, організаці єю, веденням виробництва, про дажем продукції (робіт, послу г) і охороною праці, у тому чис лі витрати з придбання елект ричної енергії (включаючи ре активну), з урахуванням обмеж ень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

Згідно абз. 4 пп. 5.3.9. п. 5.3. ст. 5 Зак ону не належать до складу в алових витрат будь-які вит рати, не підтверджені відп овідними розрахунковими, пла тіжними та іншими документам и, обов'язковість ведення і зб ерігання яких передбачена пр авилами ведення податкового обліку.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України “Про бухгалт ерський облік та фінансову з вітність в Україні” бухгалте рський облік є обов'язковим в идом обліку, який ведеться пі дприємством. Фінансова, пода ткова, статистична та інші ви ди звітності, що використову ють грошовий вимірник, ґрунт уються на даних бухгалтерськ ого обліку.

Частиною 1 ст. 9 зазначе ного Закону встановлено, що п ідставою для бухгалтерськог о обліку господарських опера цій є первинні документи, які фіксують факти здійсненн я господарських операцій.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону перв инні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: н азву документа (форми); дату і місце складання; назву підпр иємства, від імені якого скла дено документ; зміст та обс яг господарської операції , одиницю виміру господарсь кої операції; посади осіб, від повідальних за здійснення го сподарської операції і прави льність її оформлення; особи стий підпис або інші дані, що д ають змогу ідентифікувати ос обу, яка брала участь у здійсн енні господарської операції .

Одним із основних принципі в, на яких ґрунтуються бухгал терський облік та фінансова звітність, відповідно до ста тті 4 Закону є превалюванн я сутності над формою, тобто операції обліковуються від повідно до їх сутності, а не ли ше виходячи з юридичної форм и;

Таким чином, будь-які доку менти (у тому числі накладні, р ахунки тощо) мають силу пер винних документів лише в раз і фактичного здійснення госп одарської операції.

Якщо ж фактичного здійснен ня господарської операції не було, відповідні документи н е можуть вважатися первинним и документами для цілей веде ння податкового обліку навіт ь за наявності всіх формальн их реквізитів таких документ ів, що передбачені чинним зак онодавством.

З огляду на вимоги наведени х правових норм, підставою дл я зменшення платником податк ів об' єкту оподаткування на суму витрат з придбання (виго товлення) товарів (послуг) є фактично здійснені і підтве рджені належним чином складе ними первинними документами витрати, що відображають реа льність господарської опера ції, яка є підставою для форму вання податкового обліку пла тника податків.

Водночас за відсутності ф акту придбання товарів чи по слуг відповідні суми не можу ть включатися до складу вало вих витрат навіть за наявнос ті формально складених, але н едостовірних документів або сплати грошових коштів.

За результатами планової перевірки позивача із враху ванням висновків ДПА у Полта вській області, викладених в акті позапланової виїзної п еревірки від 25.02.2011 року № 850/23-308/32079218, проведеної в ході розгляду с карги позивача, а також у ріше нні про результати розгляду скарги від 28.02.2011 року № 429/10/25-016, вста новлено заниження позивачем податкового зобов'язання з п одатку на прибуток в загальн ій сумі 1 652 972 грн., яке виникло у зв'язку із формуванням позив ачем валових витрат, а також з дійсненням амортизаційних в ідрахувань під час взаємовід носин з такими суб`єктами гос подарювання як ТОВ «Світлодн іпровське», ТОВ «Тікко», МПП « Шквал», ТОВ «Анга», ПП «Піар Кв адрат», ТОВ «НВФ «Циклон 7», ТО В «Нефтекор-СК», ПП «Кремліс» , ТОВ «Ресурс-АТХ», ТОВ «ПОЦ «О ртоспайп-Дніпро», ПП «Гросс» .

Аналізуючи господарські в заємовідносини позивача із ТОВ «Світлодніпровське», ТОВ «Тікко», МПП «Шквал», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат», які згідно складених докумен тів надавали послуги з буд івництва та обслуговування т елекомунікаційних мереж, а т акож телекомунікаційні посл уги, вартість яких позивач ем було включено до складу ва лових витрат, суд виходить з н аступного.

02.11.2009 року між позивачем (“Пок упець”) та ТОВ “Світлодніп ровське” (“Постачальник” ) був укладений договір №14-11/09 в ід 02.11.2009 року про надання послуг з будівництва та обслуговув ання телекомунікаційних мер еж та здійснення поставки те лекомунікаційного та допомі жного обладнання, а також над ання телекомунікаційних пос луг по замовленню Замовника, на загальну суму 1 702 571,60 грн. в т.ч . ПДВ 283 761,94грн. Згідно п.2.1 договор у вартість послуг, які надают ься за цим договором, визначе на рахунками та актами викон аних робіт. Договір вступає в силу з моменту підписання Ст оронами акту здачі-прийому р обіт по даному договору та ді є протягом одного року.

На виконання зазначеного д оговору були оформлені акти здачі - прийняття робіт (а.с. 1-27, т ом 4), а також податкові наклад ні (а.с. 28-45, том 4), якими було зафі ксовано надання ТОВ «Світлод ніпровське»таких послуг, як: прокладка кабелю локальної та телефонної мережі, будівн ицтво ВОЛЗ, окінечування та д іагностика ВОЛЗ, підключенн я абонентів, оренда оптичних волокон зв'язку, технічне обс луговування ЕККА, послуги ме режі інтернет. Оплата послуг проводилась відповідно до п латіжних доручень.

При цьому перевіркою встан овлено, що основним видом дія льності ТОВ “Світлодніпровс ьке" є оптова торгівля пали вом, а згідно податкової зв ітності у нього відсутні т рудові ресурси: робоча сила, в иробниче обладнання.

01.12.2008 року позивачем («Покупе ць») з ТОВ «Тікко» (код 3157 4417) «Постачальник»було уклад ено договір №45-12/08 про надання на послуг з будівництва та об слуговування телекомунікац ійних мереж та здійснення по ставки телекомунікаційного та допоміжного обладнання, а також надання телекомунікац ійних послуг по замовленню З амовника. Згідно п.2.1 договору : вартість послуг, які надають ся за цим договором, визначен а рахунками та актами викона них робіт. Оплата здійснюєть ся таким чином: - за надані тел екомунікаційні послуги - пі сля надання послуг та підпис ання акта виконаних робіт, - за надані послуги по будівницт ву та обслуговування телеком унікаційних мереж - після на дання послуг та підписання а кту виконаних робіт, - щомісяч но, за телекомунікаційні пос луги згідно рахунку та акту в иконаних робіт, - за поставлен е телекомунікаційне та допом іжне обладнання згідно рахун ку та прийомо-здатної наклад ної (п.2.3 угоди). Договір вступає в силу з моменту підписання С торонами акту здачі-прийому робіт по даному договору та д іє протягом одного року.

Виконання даного договору було оформлено шляхом склад ення актів здачі-прийняття р обіт (а. с. 240 - 250, том 2), податкових н акладних (а. с. 231-239, том 2), якими бу ло зафіксовано надання ТОВ « Тікко»таких послуг, як: прокл адка кабелю, оренда оптичних волокон зв'язку, технічне обс луговування ЕККА, послуги ме режі інтернет. Оплата провод илась відповідно до платіжни х доручень.

Перевіркою встановлено, що основним видом діяльності Т ОВ «Тікко»є посередництв о в торгівлі товарами широко го асортименту, при цьому п рацівників за основним місце м роботи підприємство не має , форму 1-ДФ не подає, в деклара ції з податку на прибуток вит рат на оплату праці не відобр ажає, основних фондів не має. З гідно з актом про результати документальної невиїзної (к амеральної) перевірки податк ової звітності з податку на д одану вартість ТОВ “Тікко” в ід 22.05.2009 року №2076/23-309/31574417 встановлен о відсутність необхідних умов для результатів відпові дної господарської, економіч ної діяльності, технічного п ерсоналу, основних фондів, ви робничих активів, складських приміщень і транспортних за собів.

02.11.2009 року між позивачем та МПП "Шквал" (код ЄДРПОУ 24563133) у кладений договір №39-04/09 від 02.11.2009 р оку на послуги з будівництва та обслуговування телекомун ікаційних мереж та здійсненн я поставки телекомунікаційн ого та допоміжного обладнанн я, а також надання телекомуні каційних послуг по замовленн ю Замовника, згідно п.2.1 якого в артість послуг, які надаютьс я за цим договором, визначена рахунками та актами виконан их робіт. Оплата здійснюєтьс я таким чином: - за надані теле комунікаційні послуги - піс ля надання послуг та підписа ння акта виконаних робіт, - за надані послуги по будівництв у та обслуговування телекому нікаційних мереж - після над ання послуг та підписання ак ту виконаних робіт, - щомісячн о, за телекомунікаційні посл уги згідно рахунку та акту ви конаних робіт, - за поставлене телекомунікаційне та допомі жне обладнання згідно рахунк у та прийомо-здатної накладн ої (п.2.3 угоди).

Виконання даного договору було оформлено шляхом склад ення актів здачі-прийняття р обіт (а.с. 159 - 194, том 2), податкових н акладних на загальну суму (а. с. 195-218, том 2), якими було зафіксо вано надання МПП «Шквал»таки х послуг, як: прокладка кабелю , оренда оптичних волокон зв'я зку, технічне обслуговування ЕККА, послуги мережі інтерне т, організація оптичних кана лів зв'язку, розробка грунту в ручну, улаштування трубопров одів, залізобетонних колодяз ів, монтаж мережі, будівництв о каналів зв'язку, заправка к артриджів та ін. Оплата прово дилась відповідно до платіжн их доручень.

Перевіркою встановлено, що фактично, згідно податкової звітності, у МПП “Шквал” ві дсутні необхідні трудові рес урси, виробниче обладнання, т ранспортне обладнання, сиров ина, матеріали для здійсненн я основного виду діяльності (фактично у періоді що пере вірявся МПП “Шквал” здійсню вало роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазина х з перевагою продовольчого асортименту).

15.01.2007 року між позивачем (Замо вник) та ТОВ "Анга" (Викона вець) укладено договір поста вки №234-о/07, відповідно до умов я кого “Замовник” доручає, а Ви конавець приймає на себе роб оти по монтажу та наладці ком п`ютерних і оптичних мереж, об слуговування комп`ютерного т а офісного обладнання, обслу говування інтернет - вузлів. Згідно з п. 5.1 зазначеного дого вору здача-приймання виконан их робіт здійснюється уповно важеними представниками Сто рін і оформляється двосторон нім Актом здачі-прийманн я.

На виконання умов даного до говору ТОВ "Анга" були виписан і акти здачі-прийняття робіт (а.с. 124-257), видаткові накладні та податкові накладні (а.с. 1-123, том 3), якими було зафіксовано над ання ТОВ "Анга" таких послуг, я к: прокладка кабелю, оренда оп тичних волокон зв'язку, послу ги мережі інтернет, будівниц тво та ремонт телефонної кан алізації, заправка картриджі в, монтаж, обслуговування, орг анізація мереж, ремонт комп'ю терної техніки, розробка веб -сайту тощо. Оплата проводила сь відповідно до платіжних д оручень.

Перевіркою встановлено, що згідно податкової звітності у ТОВ «Анга»відсутні труд ові ресурси: робоча сила, виро бниче обладнання, необхідне для здійснення відповідної д іяльності.

Крім того, основним и видами діяльності за КВЕД Т ОВ "Анга" є 51.51.0 - оптова тор гівля паливом, 51.90.0 - інші види оптової торгівлі, 51.19.0 - посер едництво в торгівлі товарами широкого асортименту, 5 1.38.0 - оптова торгівля іншими п родуктами харчування, 50.30.1 - оп това торгівля автомобільним и деталями та приладдям, тобт о діяльність з будівництва, м онтажу, наладки комп`ютерних і оптичних мереж відсутня.

Згідно Договору №30-05/1 0 від 30.04.2010 року позивач («Покупе ць») мало взаємовідносини з ПП «Піар Квадрат» (код за ЄДРПОУ 36093021) - «Постачальник» із надання послуг з будівниц тва та обслуговування телеко мунікаційних мереж та здійсн ення поставки телекомунікац ійного та допоміжного обладн ання, а також надання телеком унікаційних послуг по замовл енню Замовника.

На виконання умов даного до говору ПП «Піар Квадрат»були виписані видаткові накладні (а.с. 147-159) та податкові накладні (а.с. 119-146, том 2), якими зафіксован о надання таких послуг, як: про кладка кабелю, оренда оптичн их волокон зв'язку, послуги ме режі інтернет, заправка карт риджів. Оплата проводилась в ідповідно до платіжних доруч ень.

Перевіркою встановл ено, що основним видом діяльн ості ПП «Піар Квадрат»є ре кламна діяльність, що не ві дповідає характеру тих послу г, які надавались таким підпр иємством позивачу. Також, згі дно податкової звітності у П П «Піар Квадрат»відсутні трудові ресурси: робоча сила , виробниче обладнання.

Правова основа діял ьності у сфері телекомунікац ій визначена Законом України «Про телекомунікації»від 18.11 .2003 року № 1280-IV.

Згідно статті 1 вказа ного Закону телекомунікац ії (електрозв'язок) - це пе редавання, випромінювання та /або приймання знаків, сигнал ів, письмового тексту, зображ ень та звуків або повідомлен ь будь-якого роду по радіо, про водових, оптичних або інших е лектромагнітних системах. Оператором телекомуніка цій є суб'єкт господарювання , який має право на здійснення діяльності у сфері телекому нікацій із правом на технічн е обслуговування та експлуат ацію телекомунікаційних мер еж. Провайдером телеком унікацій є суб'єкт господарю вання, який має право на здійс нення діяльності у сфері тел екомунікацій без права на те хнічне обслуговування та екс плуатацію телекомунікаційн их мереж і надання в користув ання каналів електрозв'язку.

Статтею 42 Закону України "П ро телекомунікації" (в редакц ії, яка діяла на час надання по слуг позивачу спірними контр агентами) було передбачено, щ о суб'єкти господарювання, як і бажають здійснювати діяльн ість у сфері телекомунікацій , зобов'язані не менше ніж за м ісяць до її початку подати по відомлення до НКРЗ, зразок як ого затверджує НКРЗ. У тижнев ий термін після отримання по відомлення НКРЗ зобов'яза на внести суб'єкта господарю вання до реєстру та надіслат и йому відповідне повідомлен ня. Окремі види діяльност і у сфері телекомунікацій зд ійснюються суб'єктами господ арювання на підставі ліцензі й. Ліцензуванню підлягают ь такі види діяльності у сф ері телекомунікацій, зокрема , надання послуг з технічн ого обслуговування і експлуа тації телекомунікаційних ме реж, мереж ефірного теле- т а радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Із інформації, наявної на са йті НКРЗ України, вбачається , що ТОВ «Світлодніпровське» , ТОВ «Тікко», МПП «Шквал», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат»н е значаться у Списку суб'єкті в господарювання, що внесені до Реєстру операторів, прова йдерів телекомунікацій, а та кож у Реєстрі виданих ліценз ій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Крім того, із первинних бухг алтерських документів, якими оформлено надання вказаним и підприємствами позивачу по слуг з будівництва та обслуг овування телекомунікаційни х мереж та здійснення постав ки телекомунікаційного та до поміжного обладнання, а тако ж телекомунікаційних послуг , вбачається здійснення буді вельних робіт, разом з тим, докази наявності відповідно ї ліцензії на будівельну дія льність у підприємств відсу тні. За показаннями свідка директора ПП «НВФ «Лінк»ним не перевірялася наявність в ідповідних ліцензій.

Позивач ПП «НВФ «Лінк»має л іцензію на здійснення будіве льної діяльності серії АВ № 228 893 строком дії з 06.10.2006 року по 06.10.2011 р оку, а також ліцензію на надан ня послуг фіксованого місцев ого телефонного зв'язку з ємн істю мережі до 1 000 номерів з пр авом технічного обслуговува ння та експлуатації телекому нікаційних мереж і надання в користування каналів електр озв'язку на території Полтав ської області серії АВ № 303489 , ви дану НКРЗ України 18.01.2007 року зі строком дії 5 років.

Згідно показань свідка - д иректора ПП «НВФ «Лінк»праці вниками спірних контрагенті в надавалися послуги у сфері телекомунікацій під контрол ем працівників ПП «НВФ «Лінк ». Разом з тим, беручи до уваги відсутність у спірних контр агентів дозвільних документ ів у будівельній діяльності та сфері телекомунікацій, а т акож трудових ресурсів, що за фіксовано в акті перевірки, с уд критично оцінює показання свідка та можливість реальн ого надання відповідних посл уг.

В актах здачі-прийняття роб іт щодо прокладки кабеля, офо рмлених ТОВ «Світлодніпровс ьке», ТОВ «Тікко», МПП «Шквал» , ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат» , у більшості випадків не ви значено місце, де прокладавс я кабель.

Що стосується послуг із над ання в оренду оптичних волок он зв'язку, то докази перебу вання у власності ТОВ «Св ітлодніпровське», ТОВ «Тікко », МПП «Шквал», ТОВ «Анга», ПП « Піар Квадрат» відповідних волокон зв'язку відсутні, акти, згідно з якими волокна передавалися в оренду позива чу та поверталися останнім, н е складалися, кінцеві точки к аналів зв'язку у бухгалтерсь ких документах не визначені.

За інформацією Полтавсько ї філії ПАТ «Укртелеком»від 28.09.2011 року № 28-06/998, наданої на вимог у суду, будь-які договірні від носини із вищевказаними суб' єктами господарювання у ПАТ «Укртелеком»відсутні, хоча і з аналізу чинного законодавс тва, а також показань директо ра ПП «НВФ «Лінк»вбачається, що прокладання каналів зв'яз ку передбачає погодження ПАТ «Укртелеком».

Стосовно послуг із технічн ого обслуговування ЕККА, над ання яких спірними контраген тами зафіксовано документал ьно, то згідно показань свідк а директора ПП «НВФ «Лінк»О СОБА_3, позивач мав договірн і зобов'язання із обслуговув ання ЕККА, тому у разі необхід ності здійснення ремонту вка заних апаратів, вони за відпо відним сприянням спірних кон трагентів направлялися у май стерню до м. Києва. Разом з тим , будь-яких обґрунтованих поя снень щодо належності зазнач еної майстерні на праві влас ності чи на іншій правовій пі дставі одночасно ТОВ «Світло дніпровське», ТОВ «Тікко», МП П «Шквал», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат»директором позивач а не надано, як і доказів безпо середньої участі вказаних пі дприємств у технічному обслу говуванні ЕККА.

З огляду на вищенаведе не, суд приходить до висновку , що надання послуг з будівниц тва та обслуговування телеко мунікаційних мереж, здійснен ня поставки телекомунікацій ного та допоміжного обладнан ня, а також телекомунікаційн их послуг є специфічним видо м діяльності, тому реальні сть виконання їх ТОВ «Світло дніпровське», ТОВ «Тікко», МП П «Шквал», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат», основні види дія льності яких були іншого спр ямування, без дозвільних док ументів, за умови відсутност і доказів наявності кваліфік ованого персоналу, відповідн их основних та оборотних зас обів, беручи до уваги те, що пе рвинні бухгалтерські докуме нти, якими оформлено надання таких послуг, у більшості вип адків не містили даних щодо к онкретного змісту та обсягу господарських операцій, місц я їх здійснення, не підтве рджується, що свідчить про ві дсутність операцій, які можу ть бути підставою формування валових витрат та врахуванн я при визначення об'єкта опод аткування податку на прибуто к.

Аналізуючи взаємовіднос ини ПП "НВФ "ЛІНК" з ТОВ «НВФ « Циклон 7», ТОВ «Нефтекор-СК», П П «Кремліс», ТОВ «Ресурс-АТХ» , ТОВ «ПОЦ «Ортоспайп-Дніпро» , ПП «Гросс», які поставлял и товар позивачу, суд вважає з а необхідне зазначити наступ не.

В періоді, що перевірявся, ПП «НВФ «Лінк»(«Покупець») ук лало договір купівлі-продаж у б/н від 01.09.2009 року з ТОВ «НВФ «Циклон 7» (код за ЄДРПОУ 3617958 5) - «Постачальник» щодо пост авки товару на умовах, передб ачених даним договором, згід но з виставленими рахунками. За умовами договору, ціна, кіл ькість, асортимент та загаль на вартість партії товару вк азується в рахунку-фактурі н а оплату. У ціну товару включе на вартість тари й упакуванн я заводу-виробника. Поставка товару здійснюється силами Продавця чи Покупця за домов леністю. Оплата товару здійс нюється в національній валют і Україні по безготівковому рахунку на розрахунковий рах унок Продавця.

На виконання даного догово ру контрагентом були виписан і видаткові накладні (а.с. 66 -72, то м 4) та податкові накладні (а.с. 5 8-65, том 4) щодо поставки картрид жів, тонерів, модулів, комутат орів, банерів, шкаф-стойки, пат чкордів, коннектору, тощо. Опл ата проводилась відповідно д о платіжних доручень.

При цьому основний вид діял ьності ТОВ «НВФ «Циклон 7»- ремонт і технічне обслуговув ання машин та устаткування д ля добувної промисловості та будівництва, що не відпові дає виду діяльності, який зді йснювався в межах договору б /н від 01.09.2009 року.

Крім того, перевірко ю встановлено, що згідно пода ткової звітності у підприємс тва відсутні трудові ресу рси: робоча сила, виробниче об ладнання.

Згідно договору № П М-48 від 01.09.2008 року позивач мав вз аємовідносини з ТОВ «Нефт екор СК» (код за ЄДРПОУ 35147348) - щодо поставки товарів.

На виконання умов даного д оговору контрагентом були ви писані видаткові накладні (а . с. 52 -56, том 4) та податкові наклад ні (а. с. 46-51, том 4) щодо поставки ко мутаторів, роутерів, телефон ної станції, кабелю, інтернет -шлюзів, розкатних циліндрів , точок доступу тощо. Оплата пр оводилась відповідно до плат іжних доручень.

При цьому перевіркою встановлено, що згідно подат кової звітності у ТОВ “Нефте кор-СК” відсутні необхідн і умови для здійснення таког о виду діяльності, відсутні т рудові ресурси, виробниче об ладнання, транспортне облад нання (не нараховується ам ортизація, тобто відсутні ос новні залишки, не подається д одаток К1 до податкової декла рації), сировина, матеріали (ві дсутні залишки товарних запа сів на кінець та початок звіт ного періоду) для здійснення підрядних робіт. Крім того, ос новним видом діяльності ТОВ «Нефтекор-СК»є оптова тор гівля паливом.

Згідно договору №11/03-09 від 01.03.2009 р. позивач («Покупець») мав вз аємовідносини з ПП «Кремл іс» (код 36007812) - «Постачальн ик», щодо поставки товарів та послуг.

На виконання умов даного до говору контрагентом були вип исані видаткові накладні (а. с . 225 -230, том 4) та податкові накладн і (а. с. 219-224, том 4), якими зафіксова но поставку комутаторів, інт ернет-шлюзів, тонерів, іншого комп'ютерного обладнання, а т акож послуг мережі інтернет і технічного обслуговуванн я ЕККА.Оплата проводилась ві дповідно до платіжних доруче нь.

Разом з тим, перевіркою вста новлено, що згідно податково ї звітності, у ПП «Кремліс»ві дсутні необхідні трудові ре сурси, виробниче обладнання, транспортне обладнання, сир овина, матеріали для здійсне ння основного виду діяльност і (фактично у періоді, що перев ірявся, ПП «Кремліс»здійснюв ало інші види оптової торгів лі. На запит №10800/10/23-209 від 27.08.2010р. про проведення зустрічної перев ірки з ПП “Кремліс”, отримано відповідь 06.09.2010 за № 10419/7/234-11 про нем ожливість проведення зустрі чної перевірки ПП “Кремліс” у зв' язку з встановленням в ідсутності за місцезнаходже нням юридичної особи.

Позивач мав також гос подарські взаємовідносини з ТОВ «Ресурс-АТХ» (код 344 41488) щодо придбання матеріалів відповідно до умов договору , який укладався в усній формі .

На виконання умов даного до говору контрагентом були вип исані видаткові накладні (а. с . 147 -158, том 2) та податкові накладн і (а. с. 135-146, том 2) щодо поставки ка белів, дюбелів, ізоленти, терм оленти, муфти, комутаторів, мо нітору тощо. Оплата проводил ась відповідно до платіжних доручень.

Відносно вказаного підпри ємства перевіркою було встан овлено, що за матеріалами кри мінальної справи № 09230070 вся офі ційна діяльність підприємст ва зводилась до заповнення б ухгалтерських та податкових документів про проведення б езтоварних прибуткових та ви даткових операцій, переводу безготівкових коштів в готів ку та її зняття. Так, організа тор групи підроблював в елек тронній формі за системою ві ддаленого доступу «клієнт-ба нк»документи на перерахуван ня безготівкових коштів, що н адходили на рахунки цього пі дприємства, на рахунки інших фіктивних підприємств з мет ою подальшого переведення їх в готівку.

01.02.2010 року ПП «НВФ «Лінк»- «Пок упець»уклало договір б/н з ТОВ ПОЦ «Ортоспайп-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 32802511) - «Постача льник» про постачання та вст ановлення товару на умовах, п ередбачених даним договором , згідно з виставленими рахун ками. Згідно з договором ціна , кількість, асортимент та заг альна вартість партії товару вказується в рахунку-фактур і на оплату. У ціну товару вклю чена вартість тари й упакува ння заводу-виробника. Постав ка товару здійснюється силам и Продавця чи Покупця за домо вленістю. Оплата товару здій снюється в національній валю ті Україні по безготівковому рахунку на розрахунковий ра хунок Продавця. Договір наби рає сили з моменту підписанн я обома сторонами. Дії по дано му договору можуть бути прод овжені за взаємною згодою ст орін.

На виконання умов даного до говору контрагентом були вип исані видаткові накладні (а. с . 101 -106, том 2) та податкові накладн і (а. с. 95-100, том 2) щодо поставки мо дулів, кабелів, блоку живленн я, АТС, комутаторів та ін. Опла та проводилась відповідно до платіжних доручень.

При цьому перевіркою встан овлено, що згідно податкової звітності у підприємства відсутні трудові ресурси: ро боча сила, виробниче обладна ння. Основним видом діяльн ості підприємства є оптов а торгівля паливом.

Також, у періоді, що перевір явся, ПП «НВФ «Лінк»- «Покупе ць»мало взаємовідносини з ПП «Гросс», код за ЄДРПОУ 3 2860568 - «Постачальник»згідно д оговору №0505-48 від 05.05.2008 року про по стачання та встановлення Тов ару на умовах, передбачених ц им договором, згідно з вистав леними рахунками.

На виконання умов даного до говору контрагентом були вип исані видаткові накладні (а. с . 113 -118, том 2) та податкові накладн і (а. с. 107-112, том 2) щодо поставки ка белю, щиту електричного, кому таторів, муфти тощо. Оплата пр оводилась відповідно до плат іжних доручень.

При цьому перевіркою встан овлено, що згідно постанови Г осподарського суду Полтавсь кої області по справі №16/88 від 0 3.07.2008р. ПП «Гросс»припинено як ю ридичну особу. Свідоцтво пла тника ПДВ ліквідовано 03.07.08 рок у на підставі судового рішен ня. Внесено відомості про зня ття з обліку ПП «Гросс»№ 16/88 від 03.07.08 року, разом з тим, ПП «Гросс »видано позивачу видаткові т а податкові накладні після 03.0 7.2008 року.

З огляду на викладене, вбача ється, що предметом господар ських взаємовідносин позива ча із ТОВ «НВФ «Циклон 7», ТОВ « Нефтекор-СК», ПП «Кремліс», ТО В «Ресурс-АТХ», ТОВ «ПОЦ «Орто спайп-Дніпро», ПП «Гросс»б ула поставка специфічного то вару, призначеного для засто сування у сфері телекомуніка цій, що вимагало від постачал ьників обізнаності у технічн их характеристиках та специф ічних властивостях товару, о рієнтування на ринку вказано го товару, разом з тим, основні види діяльності контрагенті в позивача мали зовсім іншу с прямованість.

Згідно показань директора ПП «НВФ «Лінк» ОСОБА_3 дос тавка (транспортування) прид баного товару здійснювалось кур`єрськими службами ТОВ "Но ва Пошта" та ПП "Нічний експрес ".

Разом з тим, згідно інформац ії № 2719 від 15.09.2011 року ПП "Нічний е кспрес", надану на вимогу суду , доставка товарів позивачу в ід таких підприємств як ТОВ « НВФ «Циклон 7», ТОВ «Нефтекор-С К», ПП «Кремліс», ТОВ «Ресурс-А ТХ», ТОВ «ПОЦ «Ортоспайп-Дніп ро», ПП «Гросс»не здійснювал ася.

ТОВ "Нова Пошта" листо м за вих.. № 898 від 29.09.2011 року повідо млено суд, про неможливість н адання інформації щодо прове дення доставки товарів Прива тному підприємству „НВФ „Лін к” без наявності даних товар но-транспортних накладних, о скільки вся база кур`єрської служби побудована за принци пом ідентифікації клієнта за номером товарно-транспортно ї накладної. При цьому позива чем суду не надані інформаці я щодо номерів товарно-транс портних накладних та їх копі ї.

Таким чином, зважаючи на в ищевикладене, а також інформ ацію податкового органу щодо контрагентів позивача, суд п риходить до висновку про не п ідтвердження реальності гос подарських операцій із поста вки товарів позивачу такими суб'єктами господарювання як ТОВ «НВФ «Циклон 7», ТОВ «Нефт екор-СК», ПП «Кремліс», ТОВ «Ре сурс-АТХ», ТОВ «ПОЦ «Ортоспай п-Дніпро», ПП «Гросс», що у сво ю чергу свідчить про відсу тність підстав для формуванн я валових витрат та амортиза ційних нарахувань.

Отже, висновок перевірки про заниження позивачем под аткового зобов'язання з пода тку на прибуток в загальній с умі 1 652 972 грн., яке виникло у зв'я зку із формуванням позивачем валових витрат, а також здійс ненням амортизаційних відра хувань під час взаємовідноси н з такими суб`єктами господа рювання як ТОВ «Світлодніпро вське», ТОВ «Тікко», МПП «Шква л», ТОВ «Анга», ПП «Піар Квадра т», ТОВ «НВФ «Циклон 7», ТОВ «Не фтекор-СК», ПП «Кремліс», ТОВ « Ресурс-АТХ», ТОВ «ПОЦ «Ортосп айп-Дніпро», ПП «Гросс»є прав омірним.

Беручи до уваги наведене, а також наявні у справі розрах унки штрафних санкцій, подат кові повідомлення-рішення № 0007132301/0/3317 від 07.10.2010 року, № 0007132301/1/4412 від 23 .12.2010 року, № 0007132301/2/719 від 18.03.2011 року, яки ми визначено податкове зобов `язання з податку на прибуток підприємств в сумі 2360698 грн. 50 ко п., з них: за основним платежем - 1573799 грн., за штрафними (фінансо вими) санкціями - 786899 грн. 50 коп., № 0002492301/717 від 18.03.2011 року, якими визнач ено податкове зобов`язання з податку на прибуток підприє мств за основним платежем - 79173 грн., за штрафними (фінансовим и) санкціями - 19793 грн. 25 коп., винес ені відповідачем на підставі вимог чинного законодавства , з урахуванням усіх обставин , що мають значення для прийня ття рішення.

Надаючи оцінку подат ковим повідомленням-рішення м № 0007142301/0/3318 від 07.10.2010 року, № 0007142301/1/4413 ві д 23.12.2010 року, № 0007142301/2/719 від 18.03.2011 року, я кими визначено податкове зоб ов`язання з податку на додану вартість в сумі 1 815 880 грн. 50 коп., у тому числі: за основним плате жем - 1210587 грн., за штрафними (фіна нсовими) санкціями - 605293 грн. 50 ко п., № 0002522301/716 від 18.03.2011 року, яким визн ачено податкове зобов`язання з податку на додану вартість за основним платежем - 68834 грн., з а штрафними (фінансовими) сан кціями - 17208 грн. 50 коп., суд виходи ть з наступного.

Приватне підприємст во "Науково-виробнича фірма "Л інк" є платником податку на до дану вартість.

Пунктом 1.7. ст. 1 Закону У країни “Про податок на додан у вартість” від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР, в редакції, яка діяла на час спірних правовідноси н, (надалі - Закон «Про ПДВ») в становлено, що податковий кр едит - сума, на яку платник по датку має право зменшити под аткове зобов' язання звітно го періоду.

Відповідно до пп. 7.4.1. п. 7 .4. ст. 7 Закону України “Про ПДВ” податковий кредит звітног о періоду складається із сум податків, нарахованих (спла чених) платником податку за с тавкою, встановленою пункто м 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цьог о Закону, протягом такого зв ітного періоду, зокрема, у зв 'язку із придбанням або ви готовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та посл уг з метою їх подальшого в икористання в оподатков уваних операціях у межах господарської діяльності п латника податку.

Підпунктом 7.4.4. п. 7.4. ст. 7 За кону передбачено, якщо платн ик податку придбаває (вигото вляє) матеріальні та нематер іальні активи (послуги), які не призначаються для їх вико ристання в господарській дія льності такого платника, т о сума податку, сплаченого у з в'язку з таким придбанням (виг отовленням), не включається д о складу податкового кредиту .

Згідно пп. 7.2.6. п. 7.2. ст. 7 Зак ону підставою для нарахуванн я податкового кредиту є пода ткова накладна, яка видаєтьс я платником податку, який пос тавляє товари (послуги), на вим огу їх отримувача.

Отже, податковий кредит дл я цілей визначення об' єкта оподаткування податком на до дану вартість має бути факти чно здійснений і підтверджен ий належним чином складеними податковими накладними, а та кож первинними документами, що відображають реальність г осподарської операції, яка є підставою для формування по даткового обліку платника по датків.

За результатами планової перевірки позивача із враху ванням висновків ДПА у Полта вській області, викладених в акті позапланової виїзної п еревірки від 25.02.2011 року № 850/23-308/32079218, проведеної в ході розгляду с карги позивача, а також у ріше нні про результати розгляду скарги від 28.02.2011 року № 429/10/25-016, вста новлено заниження позивачем податкового зобов'язання з п одатку на додану вартість в з агальній сумі 1 279 421 грн., яке вин икло у зв'язку із формуванням позивачем податкового креди ту під час взаємовідносин з т акими суб`єктами господарюва ння як ТОВ «Світлодніпровськ е», ТОВ «Тікко», МПП «Шквал», Т ОВ «Анга», ПП «Піар Квадрат», Т ОВ «НВФ «Циклон 7», ТОВ «Нефтек ор-СК», ПП «Кремліс», ТОВ «Ресу рс-АТХ», ТОВ «ПОЦ «Ортоспайп-Д ніпро», ПП «Гросс».

Враховуючи те, що судом вс тановлено вище, що господарс ькі операції із придбання то варів та послуг позивачем ві д вказаних контрагентів не п ідтверджуються з урахування м часу, місця та осіб їх здійсн ення, відповідні суми ПДВ поз ивач не мав права включати до складу податкового кредиту навіть за наявності формальн о складених, але недостовірн их податкових накладних та і нших документів.

Таким чином, висново к перевірки про заниження по зивачем податкового зобов'яз ання з податкового зобов'яза ння з податку на додану варті сть в загальній сумі 1 279 421 грн., є правомірним, а податкові по відомлення-рішення № 0007142301/0/3318 ві д 07.10.2010 року, № 0007142301/1/4413 від 23.12.2010 року, № 0007142301/2/719 від 18.03.2011 року, якими визн ачено податкове зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 1 815 880 грн. 50 коп., у тому числ і: за основним платежем - 1210587 грн ., за штрафними (фінансовими) с анкціями - 605293 грн. 50 коп., № 0002522301/716 ві д 18.03.2011 року, яким визначено под аткове зобов`язання з податк у на додану вартість за основ ним платежем - 68834 грн., за штрафн ими (фінансовими) санкціями - 1 7208 грн. 50 коп., винесені відповід ачем на підставі вимог чинно го законодавства, з урахуван ням усіх обставин, що мають зн ачення для прийняття рішення .

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодек су адміністративного судочи нства України кожна сторона повинні довести ті обставини , на яких ґрунтуються її вимог и та заперечення, крім випадк ів, встановлених ст. 72 цього ж Кодексу.

Враховуючи зазначене, по зивачем не доведено обставин и, покладені в основу позову, т а відповідно не спростовано висновки перевірки відповід ача.

Зважаючи на вищевик ладене, позовні вимоги є необ ґрунтованими та задоволенню не підлягають.

На підставі наведеного, кер уючись пп. 7.4.1. п. 7.4. ст. 7, пп. 7.2.6. п. 7.2. ст . 7 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р оку № 168/97-ВР, пп. 1.32. ст. 1, п. 5.1., пп. 5.2.1. п . 5.2., пп. 5.3.9. п. 5.3. ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р оку № 334/94-ВР , Податковим кодекс ом України, статтями 2, 94, ст.158, 160-163 , 167 Кодексу адміністративного судочинства України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адмініст ративного позову Приватного підприємства "Науково - вироб нича фірма "ЛІНК" до Кременчуц ької об'єднаної державної по даткової інспекції в Полтавс ькій області про скасування податкових повідомлень-ріше нь відмовити.

Постанова набирає за конної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляц ійної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набир ає законної сили після повер нення апеляційної скарги, ві дмови у відкритті апеляційно го провадження або набрання законної сили рішенням за на слідками апеляційного прова дження.

Постанова може бути оскарж ена до Харківського апеляцій ного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня пр оголошення постанови з одноч асним поданням її копії до су ду апеляційної інстанції. У р азі складення постанови у по вному обсязі відповідно до с татті 160 Кодексу адміністрат ивного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апе ляційна скарга подається про тягом десяти днів з дня отрим ання копії постанови.

Повний текст постан ови виготовлено 05 жовтня 2011 рок у.

Суддя М.В. Довгопол

Дата ухвалення рішення 30.09.2011
Оприлюднено 03.01.2012

Судовий реєстр по справі 2а-1670/5860/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.02.2012 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.09.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2011 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-1670/5860/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону