РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 4-1562/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2011 року

Суддя Рівненського мі ського суду Рівненської обла сті Герасимчук М.К., розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Рівне ст. лейтена нта податкової міліції Шев чук Я.М., щодо проведення виї мки по кримінальній справі № 70/29-11, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом П М ДПА В Рівненській області п роводиться досудове слідств о по кримінальній справі № 70/29-1 1, порушеній відносно фінансо вого директора ТОВ «ЮНР - Інве ст»ОСОБА_2 за фактом умисн ого ухилення від сплати пода тків в особливо великих розм ірах за ознаками злочину, пер едбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, що фінансовий дирек тор ТОВ «ЮНР - Інвест»(код ЄДРП ОУ 36524617, адреса: м. Рівне, вул. Собо рна, 440) ОСОБА_2, виконуючи ор ганізаційно-розпорядчі та ад міністративно-господарські обов' язки, відповідно ст. 67 К онституції України, ст.ст. 9, 11 З акону України «Про систему о податкування»від 18.02.1997 року за №77/97-ВР, ст. 2, ст. 10 Закону України «Про податок на додану варті сть»№168/97 від 03.04.1997 року (із змінам и та доповненнями), будучи від по ві да ль ним за достовірніс ть, по в но ту, своє ча с ність на ра ху ван ня та спла ту податк ів, зборів, інших обов' язков их платежів до бю дже ту та дер жа в них ці льо вих фо н дів, а т акож за організацію бухгалте рського обліку та забезпечен ня фіксування фактів здійсне ння всіх господарських опера цій у первинних документах, з абезпечення контролю за відо браженням фінансово-господа рської діяльності підприємс тва та за повноту і достовірн ість інформації відображено ї у звітних документах, в резу льтаті проведення «безтовар них»господарських операцій по отриманню робіт, послуг та ТМЦ від суб' єктів господар ської діяльності, що містять ознаки фіктивності ТОВ «Сод еко» (код ЄДРПОУ 24227599) та ТОВ «Да лат»(код ЄДРПОУ 37005177) м. Дніпропе тровськ, достовірно знаючи, щ о роботи виконувались власни ми силами ТОВ «ЮНР - Інвест», д іючи умисно, всупереч вимога м п. 6.1, ст. 6 пп. 5.3.9, п. 5.3, п. 5.1, ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»та пп.7 .4.1., пп. 7.4.5, п. 7.4 ст.7 Закону України « Про податок на додану вартіс ть», шляхом відображення про тягом серпня-грудня 2009 року та 2010 року в податковій звітност і підприємства «безтоварних »операцій, занизив податок н а прибуток підприємства за в казаний період на 2 559 960 грн. та завищив податковий кредит з податку на додану вартість з а вказаний період на суму 2 142 414 гривень, що призвело до факти чного ненадходження до держа вного бюджету коштів в особл иво великих розмірах на зага льну суму 4 702 374 грн.

По даному факту, прокурат урою Рівненської області 12 бе резня 2011 року порушено кримін альну справу № 70/29-11, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Також, досудовим слідство м встановлено, що згідно дани х 5-го додатку до декларації з податку на додану вартість Т ОВ «Касплит Сервіс»(ЄДРПОУ 3559 7616, м. Рівне, вул. Мисливська, 3) ре алізовувало ТМЦ підприємств ам, що містять ознаки фіктивн ості - ТОВ «Содеко»(код ЄДРПОУ 24227599) та ТОВ «Далат»(код ЄДРПОУ 37005177), які в подальшому використ овувались ТОВ «ЮНР - Інвест»(к од ЄДРПОУ 36524617) при проведенні б удівельних робіт.

Дослідивши матеріали спра ви, суддя вважає, що подання п ідлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 К ПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити .

Надати дозвіл працівн икам УПМ ДПА в Рівненській об ласті на проведення виїмки в приміщенні ТОВ «Касплит Сер віс»(ЄДРПОУ 35597616, м. Рівне, вул. Ми сливська, 3) документів по вза ємовідносинах з ТОВ «Содеко» (код ЄДРПОУ 24227599, адреса: Жовтнев ий р-н м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова 2/а кв.47) та ТОВ «Дал ат»(код ЄДРПОУ 37005177, адреса: Жовт невий р-н м. Дніпропетровськ, в ул. Ворошилова 2/а кв.47) за періо д 2010-2011 років - договорів або уг од з додатками та доповнення ми, актів прийому-передачі то варів (робіт, послуг), актів ви конаних робіт, товарно-транс портних накладних, податкови х накладних, реєстрів видани х та отриманих податкових на кладних, платіжних доручень, рахунки-фактури, актів взаєм озвірок та інші бухгалтерськ их документів за вказаний пе ріод.

Постанова остаточна, оска рженню не підлягає.

Суддя -

Зареєстровано 19.07.2011
Оприлюднено 09.02.2012
Дата набрання законної сили 10.06.2011

Судовий реєстр по справі 4-1562/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.10.2011 Ленінський районний суд м.Донецька Кримінальне
Постанова від 03.10.2011 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 09.09.2011 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 27.07.2011 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Постанова від 01.07.2011 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Постанова від 10.06.2011 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 26.05.2011 Ворошиловський районний суд м. Донецька Кримінальне
Постанова від 04.04.2011 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону