ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

02.08.11р. Справа № 16/88-09

За позовом Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Український промисловий банк", м. Київ в особі Дніпропе тровської філії, м. Дніпропет ровськ

до Суб'єкта підприємниц ької діяльності - фізичної ос оби - ОСОБА_1, м. Нікополь Дн іпропетровської області

про стягнення 759 021 грн. 31 ко п.

Суддя ЗАГИНАЙКО Т.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_2- представник, дов. від 17.08.2006р.

від відповідача: не з'явився .

СУТЬ СПОРУ:

Розглядається у порядку статті 25 Господарського проц есуального кодексу України з а заявою Публічного акціонер ного товариства "Дельта Банк " про заміну сторони виконавч ого провадження її правонаст упником.

Публічне акціонерне товар иство "Дельта Банк" у заяві (вх . № 48939/11 від 18.07.2011р.) про зміну сторо ни виконавчого провадження ї ї правонаступником просить замінити сторону (стягувача) виконавчого провадження від 17.06.2009р. про примусове виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області в ід 25.05.2009р. №16/88-09 - ТОВ „Укпромбанк ” її правонаступником - АТ „ Дельта Банк”.

Заява про зміну сторони вик онавчого провадження її прав онаступником обґрунтована т им, що: - у зв' язку з переуступ кою ТОВ „Укпромбанк” права, я ка відбулася відповідно до у кладеного 12.03.2011р. договору про п ередачу активів ТОВ „Укпромб анк” в рахунок погашення заб оргованості Акціонерне това риство „Дельта Банк” набуло статус нового кредитора та в ідповідно всіх процесуальни х прав та обов' язків стягув ача; процесуальне правонасту пництво допускається на будь -якій стадії виконавчого про вадження; - ЗУ „Про виконавче п ровадження” допускає правон аступництво і у виконавчому провадженні; - для правонасту пника усі дії вчинені до його вступу у виконавче провадже ння, обов' язкові тією мірою , в якій вони були б обов' язко вими для сторони, яку правона ступник замінив.

Приймаючи до уваги, що:

- рішенням господарського суду Дніпропетровської обла сті від 29.04.2009р. у справі №16/88-09 стяг нено з Суб' єкта підприємни цької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на користь Т овариства з обмеженою відпов ідальністю “Український про мисловий банк” 711 960 грн. 00 коп. - заборгованості по кредиту, 69 3 40 грн. 98 коп. - заборгованості по відсоткам, 11 160 грн. 68 коп. - за боргованості по комісії, 4 683 грн. 42 коп. - пен і, 7 971 грн. 45 коп. - витрати по спл аті державного мита та 118 грн. 00 коп. - витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу; п ро що 25.05.2009р. було видано відпов ідний наказ;

- постановою Дніпропетровс ького апеляційного господар ського суду від 29.09.2009р. у справі №16/88-09 рішення господарського суду Дніпропетровської обла сті від 29.04.2009р. у справі №16/88-09 зали шено без змін;

- ухвалою Вищого господарсь кого суду України касаційну скаргу Суб' єкта підприємни цької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на рішення г осподарського суду Дніпропе тровської області від 29.04.2009р. та постанову Дніпропетровсько го апеляційного господарськ ого суду від 29.09.2009р. у справі №16/88-0 9 повернено заявнику;

- як вбачається 12.03.2011р. між Публ ічним акціонерним товариств ом „Дельта Банк” та Товарист вом з обмеженою відповідальн істю "Український промислови й банк" було укладено договір про передачу активів ТОВ „Ук рпромбанк” в рахунок погашен ня заборгованості (надалі - Договір), відповідно до пункт у 3.1 якого в порядку, в обсязі та на умовах, визначених цим Дог овором, Укрпромбанк пере дає (відступає) Дельта Банк у права вимоги до боржників за кредитними та забезпечув альними договорами, внаслідо к чого Дельта Банк заміню є Укрпромбанк як кредито ра (стає новим кредитором) у за значених зобов' язаннях; від повідно до положень статті 516 Цивільного кодексу України, відступлення Укрпромбанк ом прав вимоги за кредитним и та забезпечувальними догов орами до Дельта Банку не в имагає згоди боржників;

- відповідно до пунктів 3.2 та 3.3 Договору внаслідок передач і Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржн иків, Дельта Банку перехо дить (відступається) право ви магати (замість Укпромбанку) від боржників належного та р еального виконання обов' яз ків за кредитними та забезпе чувальними договорами; Дел ьта Банку у власність перех одять (відступаються) права в имоги в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав;

- як вбачається на виконання умов Договору Товариством з обмеженою відповідальністю „Укрпромбанк” було передано Публічному акціонерному тов ариству „Дельта Банк”, у тому числі кредитний договір від 05.04.2007р. №23/К-07 з договорами про вне сення змін та доповнень до нь ого, матеріали судової справ и по кредитному договору від 05.04.2007р. №23/К-07, про що свідчить акт приймання передачі від 25.06.2011р. кредитних договорів, договор ів застави (іпотеки), поруки, к редитних справ;

- як вбачається з рішення го сподарського суду Дніпропет ровської області від 29.04.2009р. у с праві №16/88-09 стягнення з боржни ка - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи - ОСОБА_1 711 960 грн. 00 коп. - заборг ованості, 69 340 г рн. 98 коп. - заборгованості по відсоткам за користування к редитом, 11 160 грн . 68 коп. - заборгованості за що місячною комісією, 4 093 грн. 77 коп . - пені по відсоткам по кредит у та 589 грн. 65 коп. - пені за щомі сячною комісією відбулося вн аслідок невиконання боржник ом умов кредитного договору від 05.04.2007р. №23/К-07;

- відтак стягувач - Товарист во з обмеженою відповідальні стю "Український промисловий банк" передав своє право вимо ги до боржника - Суб'єкта підпр иємницької діяльності - фізи чної особи - ОСОБА_1 Публіч ному акціонерному товариств у "Дельта Банк";

- відповідно до частини 1 ста тті 512 Цивільного кодексу Укра їни кредитор у зобов'язанні м оже бути замінений іншою осо бою, зокрема, внаслідок перед ання ним своїх прав іншій осо бі за правочином (відступлен ня права вимоги);

- частиною 1 статті 516 Цивільн ого кодексу України передбач ено, що заміна кредитора у зо бов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або з аконом;

- первісний кредитор у зобо в'язанні повинен передати но вому кредиторові документи, які засвідчують права, що пер едаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (ч астина 1 статті 517 Цивільного к одексу України);

- згідно статті 25 Господарсь кого процесуального кодексу України у разі смерті або ог олошення фізичної особи поме рлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шлях ом реорганізації (злиття, при єднання, поділу, перетворенн я), заміни кредитора чи боржни ка в зобов'язанні, а також в ін ших випадках заміни особи у в ідносинах, щодо яких виник сп ір, господарський суд залуча є до участі у справі правонас тупника відповідної сторони або третьої особи на будь-які й стадії судового процесу; ус і дії, вчинені в судовому проц есі до вступу у справу правон аступника, обов'язкові для нь ого так само, як вони були обов 'язкові для особи, яку правона ступник замінив;

За таких обставин, суд вваж ає заяву Публічного акціонер ного товариства "Дельта Банк " такою, що підлягає задоволен ню.

Керуючись статтями 25, 86 Гос подарського процесуального кодексу України, господарсь кий суд, -

УХВАЛИВ:

Замінити стягувача - Т овариство з обмеженою відпов ідальністю "Український пром исловий банк" (ідентифікацій ний код 19357325) на його правонасту пника - ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство "ДЕЛЬТА БАНК" (іден тифікаційний код 34047020).

СУДДЯ Т.В. ЗАГИНАЙКО

Дата ухвалення рішення 02.08.2011
Оприлюднено 11.08.2011

Судовий реєстр по справі 16/88-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.12.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.11.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2016 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.12.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 29.09.2009 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 16.09.2009 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.08.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Судовий наказ від 25.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 29.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.03.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 05.03.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 16/88-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону