ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.07.11р. Справа № 20/193-09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю торгово - виробничої комерц ійної фірми "Планета Сервіс-К ", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Виробни че підприємство "Агро-Союз", см т. Ювілейне, Дніпропетровськ ий р-н.

про стягнення 60 265 грн. 82 ко п.

та за зустрічним

позовом Товариства з об меженою відповідальністю « Виробниче

підприємство «Агро-Союз» смт. Ювілейне ,

Дніпропетровс ького району , Дніпропетро вської області

до Товариства з об меженою відповідальністю то ргово виробничої

комерційної фі рми „Планета Сервіс-К , м. Дніп ропетровськ

про стягнення 6279,42грн.

(за заявою про виправленн я помилки в наказі)

Суддя Пархоменко Н.В.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1., д овіреність б/н від 01.04.2010р.

Від відповідача: представн ик не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Розглядається за заявою позивача за первісним позов ом про виправлення помилки в рішенні від 10.08.09р. та наказі від 13.04.11р. господарського суду Дні пропетровської області у спр аві № 20/193-09 в порядку ст.ст. 89, 117 Гос подарського процесуального кодексу України.

Відповідно ст. 89 Господарсь кого процесуального кодексу України суд за заявою сторон и або за своєю ініціативою ви правляє допущені в рішенні о писки, не змінюючи при цьому й ого змісту.

Згідно п. 2 ст. 117 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни господарський суд, яки й видав наказ, може за заявою с тягувача або боржника виправ ити помилку, допущену при йог о оформленні або видачі.

При виготовленні рішення Г осподарського суду Дніпропе тровської області від 10.08.09р. ( в 5-му абзаці резолютивної част ини рішення) та наказі від 13.04.11р . у справі №20/193-09 було допущено о писку, а саме вказано:

"Стягнути з Товариства з о бмеженою відповідальністю « Виробниче підприємство «Аг ро-Союз»(52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Ниж ньодніпровська, 1, код ЄДРПОУ 3 1682313) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Планета Сервіс-К” (юридич на адреса: 49000, м. Дніпропетровс ьк, вул. Дзержинського, ЄДРПО У 24438416) - 44268 (сорок чотири тисячі д вісті шістдесят вісім ) грн.00к оп.основного боргу, 4809 (чотири т исячі вісімсот дев' ять) грн . 75коп. пені, 7290 (сім тисяч двісті дев' яносто) грн.71коп. інфляц ійні втрати, 901 (дев' ятсот одн у) грн. 52коп.3% річних , 572 (п' ятсот сімдесят дві) грн. 69коп. витра т по сплаті державного мита, 29 9 (двісті дев' яносто дев' ят ь) грн. 34коп.. витрат на інформац ійно-технічне забезпечення п озову."

а необхідно було вказати :

"Стягнути з Товариства з о бмеженою відповідальністю « Виробниче підприємство «Аг ро-Союз»(52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Ниж ньодніпровська, 1, код ЄДРПОУ 3 1682313) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю торгово - виробничої комерці йної фірми „Планета Сервіс-К ” (юридична адреса: 49000, м. Дні пропетровськ, вул. Дзержинсь кого, ЄДРПОУ 24438416) - 44268 (сорок чоти ри тисячі двісті шістдесят в ісім ) грн.00коп.основного борг у, 4809 (чотири тисячі вісімсот де в' ять) грн. 75коп. пені, 7290 (сім ти сяч двісті дев' яносто) грн.71к оп. інфляційні втрати, 901 (дев' ятсот одну) грн. 52коп.3% річних , 57 2 (п' ятсот сімдесят дві) грн. 6 9коп. витрат по сплаті державн ого мита, 299 (двісті дев' яност о дев' ять) грн. 34коп.. витрат на інформаційно-технічне забез печення позову."

Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 86, 89, 117 Господар ського процесуального кодек су України, суд, -

У Х В А Л И В:

Виправити допущену описку в рішенні господарс ького суду Дніпропетровськ ої області від 10.08.09 року у спра ві № 20/193-09:

- викласти 5-й абзац р езолютивної частини рішення в наступній редакції:

"Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «А гро-Союз»(52005, Дніпропетровськ а область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейний, вул. Ниж ньодніпровська, 1, код ЄДРПОУ 3 1682313) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю торгово - виробничої комерці йної фірми „Планета Сервіс-К ” (юридична адреса: 49000, м. Дні пропетровськ, вул. Дзержинсь кого, ЄДРПОУ 24438416) - 44268 (сорок чоти ри тисячі двісті шістдесят в ісім ) грн.00коп.основного борг у, 4809 (чотири тисячі вісімсот де в' ять) грн. 75коп. пені, 7290 (сім ти сяч двісті дев' яносто) грн.71к оп. інфляційні втрати, 901 (дев' ятсот одну) грн. 52коп.3% річних , 57 2 (п' ятсот сімдесят дві) грн. 6 9коп. витрат по сплаті державн ого мита, 299 (двісті дев' яност о дев' ять) грн. 34коп.. витрат на інформаційно-технічне забез печення позову."

Виправити допущену при офо рмлені наказу Господарськог о суду Дніпропетровської обл асті від 13.04.11р. у справі №20/193-09 пом илку.

Викласти другий абзац нака зу наступним чином:

"Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю «Ви робниче підприємство «Агро -Союз»(52005, Дніпропетровська об ласть, Дніпропетровський рай он, смт. Ювілейний, вул. Нижньо дніпровська, 1, код ЄДРПОУ 31682313) н а користь Товариства з обм еженою відповідальністю тор гово - виробничої комерційно ї фірми „Планета Сервіс-К” (юридична адреса: 49000, м. Дніпроп етровськ, вул. Дзержинського , ЄДРПОУ 24438416) - 44268 (сорок чотири т исячі двісті шістдесят вісім ) грн.00коп.основного боргу, 4809 (ч отири тисячі вісімсот дев' я ть) грн. 75коп. пені, 7290 (сім тисяч д вісті дев' яносто) грн.71коп. і нфляційні втрати, 901 (дев' ятс от одну) грн. 52коп.3% річних , 572 (п' ятсот сімдесят дві) грн. 69коп. витрат по сплаті державного мита, 299 (двісті дев' яносто де в' ять) грн. 34коп.. витрат на інф ормаційно-технічне забезпеч ення позову."

Ухвала набирає законної с или з дня її прийняття.

Суддя Н.В. Пархоменко

Дата ухвалення рішення 28.07.2011
Зареєстровано 11.08.2011
Оприлюднено 11.08.2011

Судовий реєстр по справі 20/193-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.05.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 05.04.2011 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 14.08.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону