КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2011 № 9/184-09/6-11

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Мальче нко А.О.

суддів: Жук Г.А.

Майданевича А.Г.

при секретарі: Риж ова В.В.

розглянувши апеляційну с каргу товариства з обмеженою відповідальністю «Клен-Явір »

на рішення господарського суду Київської області

від 15.03.2011 року (підписано - 29.03. 2011 року)

у справі № 9/184-09/6-11 (суддя - Черн огуз А.Ф.)

за позовом фізичної особи-п ідприємця ОСОБА_1, Київськ а область, с. Матвіїха,

до товариства з обмеженою в ідповідальністю «Клен-Явір» , Київська область, м. Біла Цер ква,

третя особа державне підпр иємство «Білоцерківське ліс ове господарство», Київська область, м. Біла Церква,

про стягнення боргу,-

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1 - о собисто (паспорт серія НОМЕ Р_1, виданий Володарським РВ ГУ МВС України в Київській об ласті)

від відповідача: не з' явив ся, про час і місце розгляду ап еляційної скарги повідомлен ий належним чином.

від третьої особи: ОСОБА_2 - представник (довіреніст ь № 01 від 04.01.2011 р.);

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприєм ець ОСОБА_1 (надалі - ФОП ОСОБА_1, позивач) звернувся д о господарського суду Київсь кої області з позовом до Това риства з обмеженою відповіда льністю «Клен-Явір» (надалі - ТОВ «Клен-Явір», відповідач) п ро стягнення 78 916, 39 грн. заборго ваності за договором субпідр яду від 01.08.2008 року № 3.

Рішенням господарського с уду Київської області від 15.03.20 11 року позов задоволено повні стю з мотивів обґрунтованост і та доведеності вимог позив ача щодо неналежного виконан ня відповідачем зобов' язан ь по сплаті вартості робіт за вищевказаним договором.

Не погоджуючись з прийняти м рішенням, ТОВ «Клен-Явір» зв ернулось до Київського апеля ційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення г осподарського суду Київсько ї області від 15.03.2011 та прийняти нове, яким в позові відмовити повністю.

Апеляційна скарга обґрунт ована тим, що судом першої інс танції рішення постановлено з порушенням вимог матеріал ьного та процесуального прав а, а висновки, викладені в ріше нні, не відповідають дійсним обставинам справи.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 11.04.2011 року апеляційну скаргу прийнято до апеляційного пр овадження, розгляд справи пр изначено на 05.05.2011 року.

В судовому засіданні предс тавник скаржника доводи апел яційної скарги підтримав, пр осив скаргу задовольнити пов ністю; позивач та представни к третьої особи проти вимог а пеляційної скарги заперечил и повністю, просили відмовит и в задоволенні апеляційної скарги, а рішення суду першої інстанції залишити без змін .

В судових засіданнях 05.05.2011 ро ку та 26.05.2011 року в порядку статт і 77 Господарського процесуал ьного кодексу України оголош увались перерви до 26.05.2011 року та 09.06.2011 року відповідно.

09.06.2011 року в судовому засідан ні колегією суддів було огол ошено вступну та резолютивну частини постанови господарс ького суду апеляційної інста нції.

Обговоривши доводи апеляц ійної скарги, заслухавши поя снення позивача, представник ів відповідача та третьої ос оби, проаналізувавши на підс таві фактичних обставин спра ви застосування судом першої інстанції норм матеріальног о та процесуального права пр и прийнятті оскаржуваного рі шення, колегія суддів апеляц ійного господарського суду д ійшла висновку про те, що апел яційна скарга не підлягає за доволенню, а оскаржуване ріш ення має бути залишеним без з мін з наступних підстав.

Місцевим господарським су дом встановлено, що 01.08.2008 року м іж Державним підприємством « Білоцерківське лісове госпо дарство» (в договорі - замов ник) та ТОВ «Клен-Явір» (в дого ворі - генпідрядник) було укла дено договір на надання посл уг та виконання робіт у сфері лісового господарства №1 (над алі -договір № 1), за умовами яко го генпідрядник взяв на себе зобов' язання на свій ризик виконати роботу за завдання м замовника, а замовник - при йняти і оплатити виконану ро боту.

Згідно пунктів 1.3-1.5 договору робота вважається виконаною після підписання уповноваже ними представниками сторін п риймально-здавального акту. Замовник приймає виконану ро боту і оплачує її результат н а умовах, викладених у цьому д оговорі. Орієнтовна вартість договору - 4 200 000 грн., у т.ч. ПДВ 700 000 , 00 грн.

У відповідності до п.3.1 догов ору замовник зобов' язаний о плачувати об' єми виконаної роботи на підставі актів вик онаних робіт або інших докум ентів, що підтверджують вико нання робіт, підписаних упов новаженими особами від замов ника і генпідрядника.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме, актів виконани х робіт за серпень - грудень 200 8 року, підписаних відповідач ем та третьою особою, товарис твом «Клен-Явір» надано посл уг та виконано робіт у сфері л ісового господарства, зокрем а, у Білоцерківському, Волода рському, Кашперівському, Скв ирському, Сухоліському, Став ищанському, Томилівському, Ч ерепинському лісництвах, на загальну суму 2 125 189, 80 грн., у т.ч. П ДВ 553 797, 09 грн.

За вказаним договором від 01 .08.2008 року №1 Державне підприємс тво «Білоцерківське лісове г осподарство» прийняло та опл атило генпідряднику весь обс яг робіт та послуг згідно акт ів виконаних робіт за серпен ь - грудень 2008 року, шляхом вида чі готівки за видатковими ка совими ордерами вищенаведен их лісництв.

Поряд з цим, товариством «Кл ен-Явір» (в договорі - генпідря дник), Державним підприємств ом «Білоцерківське лісове го сподарство» (в договорі - замо вник) та ФОП ОСОБА_1 (в догов орі - субпідрядник) 01.08.2008 року бу ло укладено договір субпідря ду на виконання робіт та нада ння послуг у сфері лісового г осподарства № 3, за умовами яко го (пункт 1.2 договору) субпідря дник зобов' язався виконати роботу за завданням генпідр ядника на свій ризик, а останн ій - прийняти і оплатити викон ану роботу субпідрядника (до говір - 2).

Даний договір підписано на виконання основного договор у від 01.08.2008 року №1, укладеного мі ж третьою особою та відповід ачем.

Згідно пункту 1.3 договору ге нпідрядник доручає, а субпід рядник зобов' язується вик онати наступні роботи: увесь комплекс робіт з лісового го сподарства та мисливства; ув есь комплекс з головного кор истування; комплекс робіт зі створення, доповнення, вводу невистачаючих порід та догл яду лісових насаджень в Держ авному лісовому фонді та на з емлях інших землекористувач ів; заготівля та переробка лі сового насіння; інші види роб іт.

Відповідно до пункту 1.4 дого вору робота вважається викон аною після підписання особою замовника приймально-здавал ьного акта.

Матеріали справи свідчать , що укладений сторонами та тр етьою особою договір за своє ю правовою природою є догово ром підряду, згідно якого, в си лу частини 1 статті 837 Цивільно го кодексу України одна стор она (підрядник) зобов' язуєт ься на свій ризик виконати пе вну роботу за завданням друг ої сторони (замовника), а замов ник - прийняти та оплатити вик онану роботу.

Предметом судового розгля ду є вимога ФОП ОСОБА_1 про стягнення з ТОВ «Клен-Явір» з аборгованості за договором с убпідряду від 01.08.2008 року № 3 в сум і 78 916,39 грн., а зазначений догові р є підставою для виникнення у його сторін майново-господ арських зобов' язань.

Згідно статті 174 Господарсь кого кодексу України, однією з підстав виникнення господ арського зобов' язання є гос подарський договір.

В силу приписів статті 173 Гос подарського кодексу України , господарським визнається з обов' язання, що виникає між суб' єктом господарювання т а іншим учасником відносин у сфері господарювання з підс тав, передбачених Господарсь ким кодексом України, в силу я кого один суб' єкт (зобов' я зана сторона, у тому числі бор жник) зобов' язаний вчинити певну дію господарського хар актеру на користь іншого суб ' єкта (виконати роботу, пере дати майно, сплатити гроші то що), а інший суб' єкт (управнен а сторона, у тому числі кредит ор) має право вимагати від зоб ов' язаної сторони виконанн я її обов' язку.

Місцевий господарський су д вірно встановив та зазначи в у своєму рішенні, що наявним и у справі доказами підтверд жується виконання позивачем робіт за договором субпідря ду на загальну суму 204 516,39 грн., як і здані ним та прийняті відпо відачем, про що ними були підп исані акти виконаних робіт з а серпень 2008 року (акт виконани х робіт від 29.08.2008 року на суму 39 329 ,44 грн); за вересень 2008 року (акт в иконаних робіт від 30.09.2008 року на суму 42 949,94 грн.); за жовтень 2008 рок у (акт виконаних робіт від 31.10.2008 року на суму 51 309,61 грн.), за листо пад 2008 року (акт виконаних робі т від 28.11.2008 року на суму 45 270,44 грн.) т а за грудень 2008 року (акт викона них робіт від 31.12.2008 року) (том 1 а.с .23-32).

Згідно статті 33 Господарськ ого процесуального кодексу У країни кожна сторона повинна довести ті обставини, на які в она посилається як на підста ву своїх вимог чи заперечень .

У відзиві на апеляційну ска ргу та під час апеляційного п ровадження третя особа ствер джувала, що акти виконаних ро біт за серпень-грудень 2008 року по Договору №1 від 01.08.2008 року бул и підписані відповідачем та третьою особою без будь-яких зауважень, доповнень та прет ензій, при цьому останнім на м омент закінчення дії договор у від 01.08.2008 року фінансові зобов ' язання перед відповідачем повністю виконані. Щодо прий мання робіт, виконаних позив ачем на підставі лісорубних квитків, представник третьої особи пояснив, що такі прийма лись по кількості та якості м айстрами Володарського лісн ицтва у день проведення робі т ФОП ОСОБА_1 та фіксували сь у щоденниках приймання ро біт, а огляд місць заготівлі, р езультати огляду, кількість заготовленої деревини та дру горядних лісових матеріалів заносились до актів огляду, я кі здійснювались у відповідн ості до пункту 57 Порядку огляд у місць використання лісових ресурсів.

Дану позицію третя особа пі дтвердила наданими суду перш ої інстанції доказами, а саме , лісорубними квитками: серії 02 ЛКБ № 242302 від 02.01.2008 року - суціль ні рубки головного користува ння; серії 02 ЛКБ № 242311, 02 ЛКБ № 242312, 02 Л КБ № 242313, 02 ЛКБ № 242314 від 02.01.2008 року - рубки формування і оздоровле ння лісів, догляду; серії 02 ЛКБ № 242344 від 02.01.2008 року - заходи, не п ов' язані з веденням лісовог о господарства; серії 02 ЛКБ № 242 348 від 09.01.2008 року, 02 ЛКБ № 242352, 02 ЛКБ № 2423 53 від 14.01.2008 року - рубки формува ння і оздоровлення лісів, дог ляду; серії 02 ЛКБ № 242354 від 15.01.2008 рок у - заходи, не пов' язані з ве денням лісового господарств а; серії 02 ЛКБ № 242361, 02 ЛКБ № 242362 від 14. 02.2008 року, серії 02 ЛКБ № 242374 від 05.05.2008 р оку, 02 ЛКБ № 242363 від 06.05.2008 року, 02 ЛКБ № 242375 від 13.05.2008 року, серії 02 ЛКБ № 2423 80 та 02 ЛКБ № 242381 від 02.06.2008 року, сері ї 02 ЛКБ № 242382 від 09.06.2008 року, серії 02 Л КБ № 242387 від 17.06.2008 року, серії 02 ЛКБ № 242395 та 02 ЛКБ № 242396 від 27.08.2008 року, сер ії 02 ЛКБ № 243402 від 01.09.2008 року, серії 02 ЛКБ № 243406 від 07.10.2008 року, серії 02 ЛК Б № 2423409 від 13.10.2008 року, серії 02 ЛКБ № 243426 від 07.11.2008 року та серії 02 ЛКБ № 243431 від 12.11.2008 року - рубки формув ання і оздоровлення лісів, са нітарні (том 6, а.с.70, 77, 82, 88, 93, 96, 100, 109, 112, 115, 124, 126, 131, 136, 138, 141, 145, 148, 152, 160, 170, 172, 175, 179, 181, 189, 191, 194, 198, 203).

Щодо прийняття у ФОП ОСОБ А_1 робіт за кількістю та які стю, третя особа надала суду к опії актів огляду місць заго тівлі деревини (том 6, а.с.71-76, 78-81, 83-87 , 89-92, 94, 95, 97-99, 101-108, 110, 111, 113, 114, 116-123, 125, 127-130, 132-135, 137, 139, 140, 142-144, 146, 147, 149-151, 153-159, 161-169, 171, 173, 174, 176-178, 180, 182, 192, 193-188, 190, 1 95-197, 199-202, 204, 205) та копії щоденників п риймання робіт за серпень 2008 р оку: №№ 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6097, 6098, 6099,6100, 6101,6102, 6 106, 6114, 6115, 6117, 6120, 6121, 6122, 6124, 6125;

за вересень 2008 року: №№ 623, 6233, 6234 6239 , 6240, 6241, 6242, 6243 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6252, 6257, 6260, 6262, 6264, 626 6, 6269, 6271;

за жовтень 2008 року: №№ 6272, 674, 6278, 6279, 6 282, 6283, 6285, 6286, 6287, 6288, 6290, 6291, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405,6406, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416,6417, 6419, 6420, 6421, 6422, 6424, 6429, 6430, 6433, 6435;

за листопад 2008 року: №№ 6284, 6289, 6292, 64 36, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6449,6450, 6602, 6603, 6604, 6 609, 6611, 6612, 6613, 661, 6615, 6616, 6617, 668, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623,6625, 6626, 6627, 66 28, 6629, 6630, 6631, 6632;

за грудень 2008 року: №№ 6634, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6876, 6877, 6881, 6883, 6885, 6886 , 6887, 6888, 6889, 6891, 6892, 6893, 6895, 6896, 6897, 6898, 6900 (том 6, а.с. 206 -371).

Як вбачається з матеріалів справи, щодо лісорубних квит ків вцілому було складено 106 а ктів огляду місць використан ня лісових ресурсів, з яких 75 а ктів - щодо місць заготівлі деревини, виконаних позивач ем - ФОП ОСОБА_1 Слід відз начити, що кожен акт огляду мі сць заготівлі деревини місти ть відомості про якість рубо к, яка була оцінена на «добре» та «задовільно» уповноважен ими особами, які входили до ск ладу комісії, створеної згід но наказу Державного підприє мства «Білоцерківський держ лісгосп» «Про проведення огл яду рубок» №73 від 24.03.2009 року (том 6 а.с. 372).

Положеннями статей 526 Цивіл ьного кодексу України, 193 Госп одарського кодексу України в изначено, що суб' єкти госпо дарювання та інші учасники г осподарських відносин повин ні виконувати господарські з обов' язання належним чином відповідно до закону, інших п равових актів, договору, а за в ідсутності конкретних вимог щодо виконання зобов' язанн я - відповідно до вимог, що у пе вних умовах звичайно ставлят ься.

Одностороння відмова від з обов' язання або односторон ня зміна його умов не допуска ється, якщо інше не встановле но договором або законом (ста ття 525 Цивільного кодексу Укра їни).

Керуючись вищенаведеними нормами, колегія суддів пого джується з висновком суду пе ршої інстанції про фактичне прийняття третьою особою по кількості та якості виконани х ФОП ОСОБА_1 робіт, що підт верджують лісорубні квитки, акти огляду використання ліс ових ресурсів та щоденники п риймання робіт по заготівлі лісопродукції, оформлених та прийнятих майстрами лісу ві дповідних лісництв.

Положеннями статті 530 Цивіл ьного Кодексу України унормо вано, що якщо у зобов' язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підля гає виконанню у цей строк (тер мін). Якщо строк (термін) викон ання боржником обов' язку не встановлений або визначений моментом пред' явлення вимо ги, кредитор має право вимага ти його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконат и такий обов' язок у семиден ний строк від дня пред' явле ння вимоги, якщо обов' язок н егайного виконання не виплив ає із договору або актів циві льного законодавства.

Матеріалами справи підтве рджується факт направлення Ф ОП ОСОБА_1 відповідачеві листів, в яких наголошувалос ь на наявність заборгованост і за виконані субпідрядні ро боти. Одночасно з листами поз ивачем надіслались акти звір ок взаєморозрахунків, спочат ку на суму 79 598,39 грн., а вдруге, - на суму 78 916,39 грн., які були отрим ані ТОВ «Клен-Явір» 03.09.2009 року т а 02.11.2009 року. При цьому, акти звір ки взаєморозрахунків відпов ідачем залишились не підписа ними, хоча заперечень щодо на явності перед позивачем тако ї заборгованості за договор ом субпідряду №3 останній не в исловив ( том 1, а.с. 131, 143-145).

В апеляційній скарзі скарж ник стверджує, що суд першої і нстанції дав неповну та неві рну оцінку обставинам справи , дійшов хибного висновку про наявність спору та порушено го права позивача, не зваживш и на те, що за договором субпід ряду №3 від 01.08.2008 року строк по зд ійсненню розрахунків виника є лише після пред' явлення в имоги. Оскільки таких вимог п озивач до подачі позову не за являв, суд, у зв' язку з відсут ністю предмету спору мав при пинити провадження у справі на підставі п.1-1 ч. 1 статті 80 Госп одарського процесуального к одексу України.

Такі доводи скаржника коле гія суддів відхиляє, з огляду на наступне.

Дійсно, статтею 1 Господарсь кого процесуального кодексу України передбачено зверне ння до суду за захистом своїх порушених або оспорюваних п рав і охоронюваних законом і нтересів, а також для вжиття п ередбачених цим Кодексом зах одів, спрямованих на запобіг ання правопорушенням.

До господарського суду впр аві звернутися кожна особа, я ка вважає, що її право чи охоро нюваний законом інтерес пору шено чи оспорюється. Таким чи ном, в контексті цієї норми ма є значення лише суб'єктивне у явлення особи про те, що її пра во чи законний інтерес потре бує захисту. Водночас поруше ння права чи законного інтер есу або спір щодо них повинні існувати на момент зверненн я до суду. Якщо в результаті ро згляду справи виявиться, що п орушення відсутнє, суд має ві дмовити в позові.

Твердження апелянта щодо н енастання строку оплати нада них послуг за відсутності на лежно пред' явленої вимоги, судова колегія вважає помил ковими та погоджується з вис новком суду першої інстанції , який розцінив направлені по зивачем листи про наявність у відповідача заборгованост і, як пред' явлення вимоги що до виконання зобов' язання, оскільки про інше зміст цих л истів не свідчить.

На переконання колегії, неп ідписання замовником у відпо відності до пункту 1.4 договору приймально-здавального акта , не звільняє відповідача від виконання ним зобов' язання по оплаті виконаних позивач ем робіт.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов' язання є його невикон ання або виконання з порушен ням умов, визначених змістом зобов' язання (неналежне ви конання).

Місцевим господарським су дом вірно встановлено, що умо ви договору не ставлять в зал ежність строк оплати заборго ваності від підписання замов ником приймально-здавальног о акту. Натомість, підставою д ля оплати відповідачем робіт є акти виконаних робіт, які пі дписані позивачем та відпові дачем без будь-яких зауважен ь та застережень з боку остан нього. З приводу відсутності підпису та печатки замовник а в цих актах варто зауважити , що останнім виконання робіт з боку позивача по кількості та якості не заперечується. Д о того ж, за договором про нада ння послуг, укладеного між ві дповідачем та третьою особою , саме замовник доручив генпі дряднику виконати роботи у с фері лісового господарства. Таким чином, саме відповідач , як генпідрядник мав бути зац ікавленим у належному викона нні взятих на себе зобов' яз ань та надати замовнику для п ідписання вказані акти, прот е цього не зробив.

Відхиляються як безпідста вні посилання відповідача на незастосування судом норм с пеціального законодавства, щ о регулює порядок приймання виконаних робіт, зважаючи на те, що роботи замовником прий малися на підставі відповідн их актів, передбачених Інстр укцією технічного приймання та Правилами відтворення лі сів.

Таким чином, місцевий госпо дарський суд вірно встановив , що несплата заборгованості по договору є порушенням зоб ов'язання, а тому дійшов прави льного висновку про наявніст ь підстав для задоволення по зову та стягнення з відповід ача на користь позивача забо ргованості в сумі 78 916,39 грн.

Згідно статті 43 Господарськ ого процесуального кодексу У країни, господарський суд оц інює докази за своїм внутріш нім переконанням, що ґрунтує ться на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судо вому процесі всіх обставин с прави в їх сукупності, керуюч ись законом. Ніякі докази не м ають для господарського суду заздалегідь встановленої си ли.

Враховуючи викладене, коле гія суддів апеляційного госп одарського суду вважає, що рі шення суду ґрунтується на фа ктичних обставинах справи, п рийняте у відповідності до н орм чинного законодавства, п ри цьому доводи, викладені в а пеляційній скарзі, не знайшл и свого підтвердження під ча с апеляційного провадження т а висновків місцевого господ арського суду не спростовуют ь.

За таких обставин апеляцій на скарга ТОВ «Клен-Явір» зад оволенню не підлягає, а рішен ня господарського суду Київс ької області від 15.03.2011 року має бути залишеним без змін.

Судові витрати розподіляю ться відповідно до вимог ста тті 49 Господарського процесу ального кодексу України.

Керуючись статтями 41, 43, 49, 86, 99, 101- 105 Господарського процесуаль ного кодексу України, Київсь кий апеляційний господарськ ий суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скарг у товариства з обмеженою від повідальністю «Клен-Явір» н а рішення господарського суд у Київської області від 15.03.2011 ро ку у справі № 9/184-09/6-11 залишити бе з задоволення.

2. Рішення господарськ ого суду Київської області в ід 15.03.2011 року у справі № 9/184-09/6-11 зали шити без змін.

3. Матеріали справи № 9/18 4-09/6-11 повернути до господарськ ого суду Київської області.

Постанова набирає законно ї сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена до Вищо го господарського суду Украї ни протягом двадцяти днів з д ня набрання постановою апеля ційного господарського суду законної сили.

Головуючий суддя Мальченко А.О.

Судді Жук Г.А.

Майд аневич А.Г.

Дата ухвалення рішення 09.06.2011
Оприлюднено 16.08.2011

Судовий реєстр по справі 9/184-09/6-11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 09.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09/6-11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону