ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ С УД УКРАЇНИ

УХВАЛА

"29" серпня 2011 р. Справа № 9/184-09/6-11

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

головуючого судді Добролюбової Т.В.

суддів Гоголь Т.Г., Рогач Л.І.

розглянувши матеріали

касаційної скарги Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Клен-Явір"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.06.11

у справі №9/184-09/6-11

за позовом Фізичної особи-підприємц я ОСОБА_1

до

третя особа Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Клен-Явір"

Державне підприємство "Біл оцерківське лісове господар ство"

про стягнення

Касаційна ск арга Товариства з обмеженою "Клен-Явір" від 29.06.11 (отримана су дом 26.08.11) на постанову Київсько го апеляційного господарськ ого суду від 09.06.11 не відповідає вимогам розділу ХІІ1 Господа рського процесуального коде ксу України з наступних підс тав.

Відповідно до частини 4 статті 111 Господарського про цесуального кодексу Україн и до скарги додаються, зокрем а, докази сплати державного м ита.

Згідно частини 1 статті 46 ць ого Кодексу державне мито сп лачується в доход державного бюджету в порядку і розмірі, в становлених законодавством України. Порядок і розмір спл ати державного мита в Україн і визначені Декретом Кабінет у Міністрів України “Про дер жавне мито”.

У відповідност і до пункту 2 статті 3 вказаног о Декрету державне мито із по зовних заяв майнового харак теру справляється у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мі німумів доходів громадян і н е більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Із касаційних скарг на рішен ня та постанови, державне мит о сплачується у розмірі 50 відс отків ставки, що підлягає спл аті при поданні позовної зая ви, а із спорів майнового хара ктеру - 50 відсотків ставки, об численої виходячи з оспорюва ної суми. Відтак, державне ми то при поданні касаційної ск арги Товариства з обмеженою відповідальністю "Клен-Явір" , з урахуванням ціни позову, по винно складати 394,58 грн.

Проте, скаржником до касац ійної скарги не додано доказ ів, підтверджуючих сплату де ржаного мита в установленому порядку і розмірі.

Викладене є підставою для п овернення касаційної скарги у відповідності до пункту 4 ча стини 1 статті 1113 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, яким унормовано, що кас аційна скарга не приймається до розгляду і повертається с удом, якщо до скарги не додано документів, що підтверджуют ь сплату державного мита у вс тановленому порядку та розмі рі.

Водночас, судова коле гія наголошує, що за приписам и частини третьої статті 1113 Го сподарського процесуальног о кодексу України, після усун ення обставин, зазначених у п унктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої ц ієї статті, касаційна скарга може бути подана повторно.

Керуючись статтями 86, 111, пунктами 4 частини 1 статті 1113 Господарського процесуаль ного кодексу України, Вищий г осподарський суд України

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу на пос танову Київського апеляційн ого господарського суду від 09.06.11 у справі №9/184-09/6-11 поверн ути скаржникові без розгляду .

Справу №9/184-09/6-11 скеруват и до господарського суду Киї вської області.

Головуючий Т.До бролюбова

Судді Т.Гого ль

Л.Рогач

Дата ухвалення рішення 29.08.2011
Оприлюднено 01.09.2011

Судовий реєстр по справі 9/184-09/6-11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 09.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09/6-11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону