ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 т ел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"15" березня 2011 р. Справа № 9/184-09/6-11

Господарський суд Київс ької області у складі судді Ч ерногуза А.Ф. розглянувши у ві дкритому судовому засіданні справу за позовом Фізичної о соби - підприємця ОСОБА_1 д о Товариства з обмеженою від повідальністю “Клен-Явір”, т ретя особа - Державне підприє мство “Білоцерківське лісов е господарство”, про стягнен ня боргу,

представники:

позивача: ОСОБА_2 (па спорт № НОМЕР_1 від 21.01.1999р.);

ОСОБА_3 (до в. № 271 від 11.03.2011р.);

відповідача: ОСОБА_4( дов. № 07-22/1 від 22.07.2010р.);

третьої особи ОСОБА_5 (дов. № 01 від 04.01.2011р.);

ОСОБА_6 (до в. № 209 від 04.03.2011р.).

СУТЬ СПОРУ:

У серпні 2009 року Фізична ос оба - підприємець ОСОБА_2 (д алі - ФОП ОСОБА_2, позивач ) звернувся до господарськог о суду Київської області з по зовом до Товариства з обмеже ною відповідальністю “Клен-Я вір” (далі - ТОВ “Клен-Явір”, в ідповідач), третя особа - Держа вне підприємство “Білоцеркі вське лісове господарство” ( далі - ДП “Білоцерківське ліс ове господарство”, третя осо ба) про стягнення боргу.

Рішенням господарського с уду Київської області від 09 лю того 2010 року у справі № 9/184-09 позов задоволено повністю. Стягну то з Товариства з обмеженою в ідповідальністю “Клен-Явір” на користь Фізичної особи-пі дприємця ОСОБА_1 78916,39 грн. ос новного боргу та судові витр ати: 789,16 грн. та 312,30 грн. витрат на і нформаційно-технічне забезп ечення судового процесу.

Постановою Київського між обласного апеляційного госп одарського суду від 09 вересня 2010 року апеляцій ну скаргу Товариства з обмеж еною відповідальністю “Клен -Явір” на рішення господарсь кого суду Київської області від 09 лютого 2010 року у справі № 9/ 184-09 залишено без задоволення, а рішення господарського суду Київської області від 09 лютог о 2010 року у справі № 9/184-09 залишено без змін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 20 січ ня 2011 року касаційну скаргу То вариства з обмеженою відпові дальністю “Клен-Явір” задово лено частково. Постанову Киї вського міжобласного апеляц ійного господарського суду в ід 09 вересня 2010 року у справі № 9/ 184-09 та рішення господарського суду Київської області від 09 лютого 2010 року скасовано, а спр аву направлено на новий розг ляд до господарського суду К иївської області.

Направляючи справу на нови й розгляд, Вищий господарськ ий суд України у своїй постан ові від 20 січня 2011 року зазначи в про те, що судом першої інста нції не надано оцінки залуче ним доказам та не з' ясовано підстав не підписання замов ником - Державним підприємст вом “Білоцерківське лісове г осподарство” актів від 29 серп ня 2008 року, від 30 вересня 2008 року, від 31 жовтня 2008 року, 28 листопада 2008 року та від 31 грудня 2008 року, я кі покладені в основу рішенн я.

Також, Вищий господарський суд України вказав, що судом п ершої інстанції не наведено змісту заперечень відповіда ча, зокрема, щодо не підписанн я вказаних актів замовником та ненастання строку оплати наданих послуг, і обставин, з о гляду на які ці заперечення н е взято до уваги, а отже виклад ене унеможливлює висновок пр о виникнення у відповідача о бов' язку провести розрахун ки за договором.

Враховуючи викладене, Вищи й господарський суд України вказав, що при новому розгляд і справи суду слід урахувати вищевикладене, всебічно і по вно перевірити доводи, на яки х ґрунтуються вимоги та запе речення сторін, і в залежност і від встановлених обставин вирішити спір у відповіднос ті з нормами матеріального п рава, що підлягають застосув анню до даних правовідносин.

Відповідно до положень ст. 1 11-12 ГПК України вказівки, що міс тяться у постанові касаційно ї інстанції є обов' язковими для суду першої інстанції пі д час нового розгляду справи .

Згідно протоколу розподіл у справ між суддями від 11 люто го 2011 року справа № 9/184-09 пе редана для подальшого провад ження судді Черногузу А.Ф.

Ухвалою господарського с уду Київської області від 14 лю того 2011 року (суддя Че рногуз А.Ф.) справу прийнято до подальшого провадження, при своєно їй № 9/184-09/6-11 та п ризначено до розгляду на 09 бер езня 2011 року.

09 березня 2011 року суд оголоси в перерву в засіданні до 15 бер езня 2011 року.

Позивач позовні вимоги пі дтримав, вважає їх обґрунтов аними та такими, що підлягают ь задоволенню з підстав викл адених в позовній заяві та пр осить суд стягнути з відпові дача 78 916,39 грн.

Відповідача проти позову з аперечував та просив відмови ти в задоволені позову повні стю.

Третьою особою подано допо внення № 208 від 04 березня 2011 року , в яких ДП “Білоцер ківське лісове господарство ” просить задовольнити позов ФОП ОСОБА_1 до ТОВ “Клен-Яв ір” про стягнення боргу з під став, викладених у даних допо вненнях.

15 березня 2011 року відповідн о до частини другої статті 85 Г осподарського процесуально го кодексу України, в судовом у засіданні оголошено вступн у та резолютивну частину ріш ення.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши пояснення уч асників судового процесу, до слідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

УСТАНОВИВ:

01 серпня 2008 року між Держ авним підприємством "Білоцер ківське лісове господарство " (замовник) та Товариством з о бмеженою відповідальністю "К лен-Явір" (генпідрядник) було у кладено договір на надання п ослуг та виконання робіт у сф ері лісового господарства №1 (договір-1), відповідно до умов якого (п. 1.1 договору), генпідря дник зобов' язується викона ти роботу за завданням замов ника, на свій ризик, а замовник зобов' язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Пунктами 1.3-1.5 встановлено, що робота вважається виконаною після підписання уповноваже ними представниками сторін п риймально-здавального акту. Замовник приймає виконану ро боту і оплачує її результат н а умовах, викладених у цьому д оговорі. Орієнтована вартіст ь договору 4 200 000 грн. в т.ч. 700 000,00 гр н.

Згідно актів виконаних роб іт, підписаних між відповіда чем і третьою особою: за серпе нь 2008 року - № 1, за вересень 2008 ро ку - № 2 , за жовтень 2008 року - № 3 , за листопад 2008 року - № 4, за гр удень 2008 року - № 5,- відповіда чем надано послуг та виконан о робіт у сфері лісового госп одарства на загальну суму 2 125 189,80 грн. в т. ч. ПДВ 553 797,09 грн.

Надання послуг та виконанн я робіт у сфері лісового госп одарства проводилось у всіх лісництвах третьої особи: Бі лоцерківському, Володарсько му, Кашперівському, Сквирськ ому, Сухоліському, Ставищанс ькому, Томилівському, Черепи нському.

Згідно п. 3.1. договору, замовн ик зобов'язаний оплачувати о б'єми виконаної роботи на під ставі актів виконаних робіт або інших документів, що підт верджують виконання робіт, п ідписаних уповноваженими ос обами від замовника і генпід рядника.

Всі роботи та послуги, визна чені актами виконаних робіт за серпень-грудень 2008 року зам овником прийняті та оплачені генеральному підряднику, на підставі договору про надан ня послуг та виконання робіт у сфері лісового господарст ва № 1.

Розрахунки за виконані р оботи з відповідачем проводи лись шляхом видачі готівки за видатковими касовими орде рами Володарського та інших лісництв.

Крім цього, зі складу готово ї продукції третьої особи, в р ахунок погашення боргу за до говором №1 від 01 серпня 2008 року відповідачу відпускалась лі сопродукція.

Водночас, 01 серпня 2008 року м іж Товариством з обмеженою в ідповідальністю "Клен-Явір" (г енпідрядник), Фізичною особо ю-підприємцем ОСОБА_1 (суб підрядник) та Державним підп риємством "Білоцерківське лі сове господарство" (замовник ) було укладено договір субпідряду на виконання робі т та надання послуг у сфері лі сового господарства № 3 (Догов ір-2), відповідно до умов якого (п. 2.1.) субпідрядник зобов' язу ється виконати роботу за зав данням генпідрядника на свій ризик, а генпідрядник зобов' язується прийняти та оплатит и виконану роботу субпідрядн ика. Даний договір укладено н а виконання основного догово ру (Договір-1) між ДП "Білоцеркі вське лісове господарство" т а ТОВ "Клен-Явір" за № 1 від 01 серп ня 2008 року.

Згідно з п. 1.3 договору відпов ідач доручає, а позивач бере н а себе зобов' язання з викон ання наступних робіт:

- весь комплекс робі т по лісовому господарству т а мисливству;

- весь комплекс по г оловному користування;

- комплекс робіт по створенню, доповненню, вводу недостаючих порід та догляд у лісових насаджень в Держлі сфонді та на землях інших зем лекористувачів;

- заготівля та пере робка лісового насіння;

- інші види робіт.

Відповідно до п. 1.4 договор у, робота вважається виконан ою після підписання уповнова женим представником замовни ка (ДП “Білоцерківське лісов е господарство”) приймально- передавального акту.

Відповідач, в свою чергу, пр иймає виконану роботу та опл ачує її результат на умовах, в икладених в цьому договорі (п . 1.5 Договору).

На виконання умов договор у субпідряду № 3 від 01 серпня 2008 р оку, відповідачем протягом с ерпня - грудня 2008 року викона но роботи та надано послуг на загальну суму 204 516, 39 грн., щ о підтверджується актами вик онаних робіт, підписаних упо вноваженими представниками позивача та відповідача, а та кож скріплених їх мокрими пе чатками:

- за серпень 2008 року (акт викон аних робіт від 29.08.08 р. на загальн у суму 39329,44 грн.);

- за вересень 2008 року (акт вико наних робіт від 30.09.08 р. на загаль ну суму 42949,94 грн.);

- за жовтень 2008 року (акт викон аних робіт від 31.10.08 р. на загальн у суму 51309,61 грн.);

- за листопад 2008 року (акт вико наних робіт від 28.11.08 р. на загаль ну суму 45270,44 грн.);

- за грудень 2008 року (акт викон аних робіт від 31.12.08 р. на загальн у суму 25656,96 грн.).

09.02.2010 р. представник Держав ного підприємства «Білоцерк івське лісове господарство» (третя особа) через загальний відділ канцелярії суду нада в відзив на позовну заяву № 78 в ід 05.02.2010 р., зі змісту якого вбача ється, що претензій, зауважен ь чи заперечень щодо якості в иконаних позивачем робіт тре тя особа не має.

При цьому, судом встановл ено, що в вище зазначених акта х відсутні підписи замовника - Державного підприємства “Б ілоцерківське лісове господ арство” щодо погодження вико наних позивачем робіт, на що, т акож, звернув увагу Вищий гос подарський суд України та за перечував відповідач у своєм у відзиві на позовну заяву.

Проте, судом прийнято до ува ги надані третьою особою док ази того, що замовником прийн яті та погодженні виконані п озивачем роботи в повній мір і.

Зокрема, такими доказами є:

1) лісорубні квитки , згідно яких проводилась з аготівля деревини:

Серія 02 ЛКБ № 242302 від 02.01.2008 р оку - суцільні рубки головног о користування

- квартал 7. виділ 10, п лоща ділянки рубки 2,5 га;

- квартал 56, виділ 7.3. площ а ділянки рубки 1,4 га;

- квартал 56, виділ 7.4, площ а ділянки рубки 0,8 га;

Серія 02 ЛКБ № 242311 від 02.01. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 53, виділ 14.1, площа ділянки рубки 3,2 га;

- квартал 44, виділ 1.2, площ а ділянки рубки 2,4 га;

Серія 02 ЛКБ № 242312 від 02.01. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 22, виділ 13, п лоща ділянки рубки 3,2 га;

- квартал 22, виділ 1, площ а ділянки рубки 3.2 га;

- квартал 57, виділ 1, площ а ділянки рубки 3,2 га;

Серія 02 ЛКБ № 242313 від 02.01. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 82, виділ 12, п лоща ділянки рубки 4,6 га;

- квартал 22, виділ 10, площ а ділянки рубки 2,2 га;

- квартал 82, виділ 2, площ а ділянки рубки 6,8 га;

- квартал 81, виділ 11, площ а ділянки рубки 2,6 га

Серія 02 ЛКБ № 242314 від 02.01. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 16, виділ 4, пл оща ділянки рубки 5.0 га;

- квартал 21, виділ 8.3, пло ща ділянки рубки 5,0 га

Серія 02 ЛКБ № 242344 від 02.01. 2008 року - заходи не пов'язані з в еденням лісового господарст ва

- квартал 37, виділ 25, п лоща ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 37, виділ 16, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 37, виділ 11, площ а ділянки рубки 0,1 га

Серія 02 ЛКБ № 242348 від 09.01. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 10, виділ 2, пл оща ділянки рубки 3,5 га;

- квартал 10, виділ 1, площ а ділянки рубки 3,4 га;

- квартал 53, виділ 1, площ а ділянки рубки 1,5 га;

- квартал 45, виділ 11, площ а ділянки рубки 2,3 га;

- квартал 45, виділ 14, площ а ділянки рубки 0,9 га;

- квартал 13, виділ 6, площ а ділянки рубки 4,4 га

Серія 02 ЛКБ № 242352 від 14 .02.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, догляду

- квартал 7, виділ 14.2, площа ділянки рубки 1,0 га

Серія 02 ЛКБ № 242353 від 14.01 .2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, догляду

- квартал 18, виділ 6, площа ділянки рубки 4,8 га;

- квартал 85, виділ 1, площ а ділянки рубки 5,5 га

Серія 02 ЛКБ № 242354 від 15 .01.2008 року - заходи не пов'язані з веденням лісового господарс тва

- квартал 42, виділ 9, площа ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 40, виділ 10, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 40, виділ 16, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 40, виділ 8, плащ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 40, виділ 3, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 42, виділ 4, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 42, виділ 6, площ а ділянки рубки 0,1 га;

- квартал 85, виділ 1, площ а ділянки рубки 0,1 га;

Серія 02 ЛКБ № 242361 від 14 .02.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, огляду

- квартал 85, виділ 1.2, площа ділянки рубки 6,0 га;

Серія 02 ЛКБ № 242362 від 14.02 .2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 52, виділ 2, площа ділянки рубки 12.0 га;

- квартал 13, виділ 6, площ а ділянки рубки б/п;

- квартал 1, виділ 7, площа ділянки рубки 2,0 га

Серія 02 ЛКБ № 242374 від 05 .05.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 52, виділ 2. 2, площа ділянки рубки 10,0 га;

- квартал 1, виділ 21, площ а ділянки рубки 2,3 га;

- квартал 3, виділ 3, площа ділянки рубки 2,8 га;

- квартал 19, виділ 4, площ а ділянки рубки 10.0 га

Серія 02 ЛКБ № 243463 від 06 .05.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 9, виділ 13, п лоща ділянки рубки 4,8 га

Серія 02 ЛКБ № 242375 від 13.05 .2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 52, виділ 2. 3, площа ділянки рубки 4,7 га;

- квартал 81, виділ 1, площ а ділянки рубки 6,0

Серія 02 ЛКБ № 242380 від 02.06.200 8 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 52, виділ 2.4, п лоща ділянки рубки 5,9 га;

- квартал 4, виділ 18, площ а ділянки рубки 7,0 га

Серія 02 ЛКБ № 242381 від 02.06.200 8 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 52, виділ 2.5, п лоща ділянки рубки 5,8 га;

- квартал 19, виділ 4.2, площ а ділянки рубки 10,0 га

Серія 02 ЛКБ № 242382 від 09.06. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 4, виділ 28, п лоща ділянки рубки 2,3 га;

- квартал 82, виділ 111, площ а ділянки рубки 4,6 га;

- квартал 82, виділ 8.2, площ а ділянки рубки 6,2 га

Серія 02 ЛКБ № 242387 від 17.06. 2008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 19, виділ 4.3, п лоща ділянки рубки 13,3 га;

- квартал 10, виділ 8, площ а ділянки рубки 1,5 га

Серія 02 ЛКБ № 242395 від 27 .08.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 9, виділ 7, площа ділянки рубки 1,1 га;

- квартал 5, виділ 2, площа ділянки рубки 4,1 га;

- квартал 10, виділ 5, площ а ділянки рубки 6,4 га

Серія 02 ЛКБ № 242396 від 27 .08.2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, догляду

- квартал 85, виділ 3, пл оща ділянки рубки 6,1 га

Серія 02 ЛКБ № 243402 від 01.09.200 8 року - рубки формування і озд оровлення лісів, догляду

- квартал 57, виділ 1, п лоща ділянки рубки б/п

Серія 02 ЛКБ № 243406 від 07.10 .2008 року - рубки формування і оз доровлення лісів, санітарні

- квартал 16, виділ 3, пл оща ділянки рубки 4,0 га

Серія 02 ЛКБ № 243409 від 13.10.200 8 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 41, виділ 5. 2, площа ділянки рубки 6,0 га;

- квартал 16, виділ 1, площ а ділянки рубки 7,0 га;

- квартал 16, виділ 9, площ а ділянки рубки 6,8 га;

- квартал 41, виділ 5.1, площ а ділянки рубки б/п

Серія 02 ЛКБ № 243426 від 07.11.2 008 року - рубки формування і озд оровлення лісів, санітарні

- квартал 22, виділ 9, пл оща ділянки рубки 5,1 га

Серія 02 ЛКБ № 243431 від 12.11.2008 року - рубки формування і оздо ровлення лісів, санітарні

- квартал 16, виділ 1, п лоща ділянки рубки б/п;

- квартал 81, виділ 11, площ а ділянки рубки б/п

2) В день проведення робіт ФОП ОСОБА_1 його роб ота приймалась по кількості та якості майстрами лісу Вол одарського лісництва, що від ображено в щоденниках при ймання робіт:

За серпень 2008 року

- 27.07.2008 року по 01.08.2008 рок у - щоденник № 6089;

- 28.07.2008 року по 01.08.2008 року - щ оденник № 6090;

- 29.07.2008 року по 04.08.2008 року - щ оденник № 6091;

- 01.08.2008 року по 05.08.2008 року - щ оденник № 6092;

- 01.08.2008 року по 07.08.2008 року - щ оденник № 6093;

- 01.08.2008 року по 06.08.2008 року - щ оденник № 6094;

- 01.08.2008 року по 07.08.2008 року - щ оденник № 6095;

- 04.08.2008 року по 08.08.2008 року - щ оденник № 6097;

- 04.08.2008 року по 08.08.2008 року - щ оденник № 6098;

- 01.08.2008 року по 04.08.2008 року - щ оденник № 6099;

- 01.08.2008 року по 04.08.2008 року - щ оденник № 6100;

- 01.08.2008 року по 05.08.2008 року - щ оденник № 6101;

- 04.08.2008 року по 07.08.2008 року - щ оденник № 6102

- 08.08.2008 року по 13.08.2008 року - щ оденник № 6106

- 07.08.2008 року по 12.08.2008 року - щ оденник № 6114

- 08.08.2008 року по 13.08.2008 року - щ оденник № 6115

- 13.08.2008 року по 18.08.2008 року - щ оденник № 6117

- 13.08.2008 року по 19.08.2008 року - щ оденник № 6120

- 20.08.2008 року по 25.08.2008 року - щ оденник № 6121

- 21.08.2008 року по 26.08.2008 року - щ оденник № 6122

- 19.08.2008 року по 26.08.2008 року - щ оденник № 6124

- 26.08.2008 року по 28.08.2008 року - щ оденник № 6125

За вересень 2008 року

- 01.09.2008 року - щоденни к № 6231;

- 02.09.2008 року - щоденник № 6233;

- 02.09.2008 року по 02.09.2-08 року - щ оденник № 6234;

- 04.09.2008 року по 09.09.2008 року - щ оденник № 6239

- 09.09.2008 року по 12.09.2008 року - щ оденник № 6240

- 03.09.2008 року по 12.09.2008 року - щоденник № 6241

- 10.09.2008 року по 15.09.2008 року - щ оденник № 6242

- 10.09.2008 року по 15.09.2008 року - щ оденник № 6243

- 14.09.2008 року по 15.09.2008 року - щ оденник № 6244

- 08.09.2008 року по 16.09.2008 року - щ оденник № 6245

- 12.09.2008 року по 17.09.2008 року - щ оденник № 6246

- 11.09.2008 року по 17.09.2008 року - щ оденник № 6247

- 17.09.2008 року по 22.09.2008 року - щ оденник № 6248

- 17.09.2008 року по 19.09.2008 року - щ оденник № 6249

- 18.09.2008 року по 22.09.2008 року - щ оденник № 6250

- 09.09.2008 року по 15.09.2008 року - щоденник № 6252

- 09.09.2008 року по 15.09.2008 року - щоденник № 6257

- 12.09.2008 року по 17.09.2008 року - щ оденник № 6260

- 15.09.2008 року по 19.09.2008 року - щ оденник № 6262

- 16.09.2008 року по 22.09.2008 року - щ оденник № 6264

- 17.09.2008 року по 23.09.2008 року - щ оденник № 6266

- 19.09.2008 року по 25.09.2008 року - щ оденник № 6269

- 23.09.2008 року по 29.09.2008 року - щоденник № 6271

За жовтень 2008 року

- 01.10.2008 року-щоденник № 6272;

- 01.10.2008 року - щоденник № 6274;

- 01.10.2008 року по 02.10.2008 року - щ оденник № 6278

- 01.10.2008 року по 02.10.2008 рок у - щоденник № 6279

- 03.10.2008 року по 0 7.10.2008 року - щоденник № 6282

- 03.10.2008 року по 07.10.2008 рок у - щоденник № 6283

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6285

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6286

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6287

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6288

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6290

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6291

- 06.10.2008 року по 09.10.2008 рок у - щоденник № 6293

- 06.10.2008 року по 09.10.2008 рок у - щоденник № 6294

- 06.10.2008 року по 09.10.2008 рок у - щоденник № 6295

- 09.10.2008 року по 10.10.2008 рок у - щоденник № 6296

- 07.10.2008 року по 10.10.2008 рок у - щоденник № 6297

- 07.10.2008 року по 09.10.2008 рок у - щоденник № 6298

- 06.10.2008 року по 08.10.2008 рок у - щоденник № 6299

- 09.10.2008 року по 14.10.2008 рок у - щоденник № 6300

- 09.10.2008 року по 15.10.2008 рок у - щоденник № 6401

- 09.10.2008 року по 15.10.2008 рок у - щоденник № 6402

- 14.10.2008 року по 17.10.2008 рок у - щоденник № 6403

- 15.10.2008 року по 20.10.2008 рок у - щоденник № 6404

- 16.10.2008 року по 22.10.2008 рок у - щоденник № 6405

- 17.10.2008 року по 23.10.2008 рок у - щоденник № 6406

- 21.10.2008 року по 24.10.2008 рок у - щоденник № 6404

- 10.10.2008 року по 17.10.2008 рок у - щоденник № 6410

- 08.10.2008 року по 15.10.2008 рок у - щоденник № 6411

- 10.10.2008 року по 16.10.2008 рок у - щоденник № 6412

- 13.10.2008 року по 18.10.2008 рок у - щоденник № 6413

- 13.10.2008 року по 20.10.2008 рок у - щоденник № 6414

- 14.10.2008 року по 21.10.2008 рок у - щоденник № 6415

- 15.10.2008 року по 20.10.2008 рок у - щоденник № 6416

- 17.10.2008 року по 23.10.2008 рок у - щоденник № 6417

- 13.10.2008 року по 18.10.2008 рок у - щоденник № 6419

- 17.10.2008 року по 25.10.2008 рок у - щоденник № 6420

- 24.10.2008 року по 28.10.2008 рок у - щоденник № 6421

- 22.10.2008 року по 28.10.2008 рок у - щоденник № 6422

- 09.10.2008 року по 13.10.2008 рок у - щоденник № 6424

- 3.10.2008 року по 18.10.2008 рок у - щоденник № 6429

- 15.10.2008 року по 20.10.2008 рок у - щоденник № 6430

- 06.10.2008 року по 23.10.2008 рок у - щоденник № 6433

- 24.10.2008 року по 28.10.2008 рок у - щоденник № 6435

За листопад 2008 року

- 03.11.2008 року по 04.11.2008 року - щоденник № 6284

- 03.11.2008 року по 04.11.2008 рок у - щоденник № 6289

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6292

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6436

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6437

- 04.11.2008 року по 07.11.2008 рок у - щоденник № 6438

- 04.11.2008 року по 07.11.2008 рок у - щоденник № 6439

- 05.11.2008 року по 07.11.2008 рок у - щоденник № 6440

- 07.11.2008 року по 13.11.2008 рок у - щоденник № 6441

- 12.11.2008 року по 17.11.2008 рок у - щоденник № 6442

- 12.11.2008 року по 17.11.2008 рок у - щоденник № 6442

- 03.11.2008 року по 06.11.2008 рок у - щоденник № 6443

- 03.11.2008 року - щоденни к № 6444;

- 03.11.2008 року по 04.11.2008 рок у - щоденник № 6445

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6446

- 04.11.2008 року по 10.11.2008 рок у - щоденник № 6447

- 04.11.2008 року по 12.11.2008 рок у - щоденник № 6449

- 13.11.2008 року по 17.11.2008 рок у - щоденник № 6450

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6602

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6603

- 04.11.2008 року по 06.11.2008 рок у - щоденник № 6604

- 10.11.2008 року по 13.11.2008 рок у - щоденник № 6609

- 03.11.2008 року по 05.11.2008 рок у - щоденник № 6611

- 04.11.2008 року по 06.11.2008 рок у - щоденник № 6612

- 05.11.2008 року по 07.11.2008 рок у - щоденник № 6613

- 04.11.2008 року по 07.11.2008 рок у - щоденник № 6614

- 10.11.2008 року по 11.11.2008 рок у - щоденник № 6615

- 10.11.2008 року по 13.11.2008 рок у - щоденник № 6616

- 10.11.2008 року по 14.11.2008 рок у - щоденник № 6617

- 12.11.2008 року по 14.11.2008 рок у - щоденник № 6618

- 14.11.2008 року по 18.11.2008 рок у - щоденник № 6619

- 13.11.2008 року по 18.11.2008 рок у - щоденник № 6620

- 18.11.2008 року по 20.11.2008 рок у - щоденник № 6621

- 18.11.2008 року по 21.11.2008 рок у - щоденник № 6622

- 20.11.2008 року по 25.11.2008 рок у - щоденник № 6623

- 20.11.2008 року по 21.11.2008 рок у - щоденник № 6627

- 03.11.2008 року по 06.11.2008 рок у - щоденник № 6625

- 10.11.2008 року по 14.11.2008 рок у - щоденник № 6626

- 21.11.2008 року по 24.11.2008 рок у - щоденник № 6628

- 17.11.2008 року по 24.11.2008 рок у - щоденник № 6629

- 20.11.2008 року по 25.11.2008 рок у - щоденник № 6630

- 25.11.2008 року по 27.11.2008 рок у - щоденник № 6631

- 24.11.2008 року по 27.11.2008 рок у - щоденник № 6632

За грудень 2008 року

- 12.12.2008 року по 15.12..200 8 року - щоденник № 6624

- 01.12.2008 року по 03.12..2008 ро ку - щоденник № 6637

- 01.12.2008 року по 03.12.2008 рок у - щоденник № 6638

- 01.12.2008 року по 03.12..2008 ро ку - щоденник № 6639

- 01.12.2008 року по 04.12..2008 ро ку - щоденник № 6640

- 01.12.2008 року по 04.12..2008 ро ку - щоденник № 6641

- 01.12.2008 року по 04.12..2008 ро ку - щоденник № 6641

- 02.12.2008 року по 04.12..2008 ро ку - щоденник № 6642

- 02.12.2008 року по 04.12..2008 ро ку - щоденник № 6643

- 02.12.2008 року по 05.12..2008 ро ку - щоденник № 6644

- 05.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6647

- 05.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6645

- 05.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6646

- 05.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6648

- 05.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6649

- 05.12.2008 року по 09.12..2008 ро ку - щоденник № 6650

- 04.12.2008 року по 08.12..2008 ро ку - щоденник № 6876

- 05.12.2008 року по 09.12..2008 ро ку - щоденник № 6877

- 11.12.2008 року по 15.12.2008 рок у - щоденник № 6881

- 11.12.2008 року по 15.12.2008 рок у - щоденник № 6883

- 16.12.2008 року по 18.12.2008 рок у - щоденник № 6885

- 11.12.2008 року по 17.12..2008 ро ку - щоденник № 6886

- 19.12.2008 року по 25.12..2008 ро ку - щоденник № 6887

- 11.12.2008 року по 16.12.2008 рок у - щоденник № 6888

- 19.12.2008 року по 23.12..2008 ро ку - щоденник № 6889

- 19.12.2008 року по 23.12..2008 ро ку - щоденник № 6891

- 23.12.2008 року по 26.12..2008 ро ку - щоденник № 6892

- 12.12.2008 року по 17.12..2008 ро ку - щоденник № 6893

- 12.12.2008 року по 18.12..2008 ро ку - щоденник № 6895

- 15.12.2008 року по 19.12..2008 ро ку - щоденник № 6896

- 22.12.2008 року по 26.12..2008 ро ку - щоденник № 6897

- 24.12.2008 року по 26.12..2008 ро ку - щоденник № 6898

- 16.12.2008 року по 19.12..2008 ро ку - щоденник № 6990.

3) акти огляду використан ня лісових ресурсів.

Так, відповідно до пунктів: 56, 57, 59 Порядку огляду м ісць використання лісових ре сурсів (Постанова КМУ від 23.05.2007 р. № 761, далі - Порядок), огляду під лягали всі місця заготівлі д еревини. Облік результатів о гляду проводився окремо на к ожній лісосіці, вказаній в лі сорубному квитку окремим ряд ком.

Результати огляду, кількіс ть заготовленої деревини, др угорядних лісових матеріалі в, обсяг інших лісових корист увань, а також зауваження, зро блені при огляді, заносились до акта огляду (додаток 6).

Огляд місць заготівлі дере вини проводився згідно п. 57 По рядку огляду місць використа ння лісових ресурсів.

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242302 від 02.01.2008 року - складено шість актів о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Із них три а кти щодо місць заготівлі д еревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242311 від 02.01.2008 року - складено чотири акти о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Із них два а кти щодо місць заготівлі д еревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242312 від 02.01.2008 року складено п'ять актів ог ляду місць використання лісо вих ресурсів. Із них два ак ти щодо місць заготівлі де ревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242313 від 02.01.2008 року складено чотири акти о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Всі акти щодо м ісць заготівлі деревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242314 від 02.01.2008 року складено два акти огля ду місць використання лісови х ресурсів. Всі акти щодо місц ь заготівлі деревини ФОП ОС ОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242344 від 02.01.2008 року складено три акти огля ду місць використання лісови х ресурсів. Всі акти щодо місц ь заготівлі деревини ФОП ОС ОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242348 від 09.01.2008 року складено вісім актів о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Із них сім а ктів щодо місць заготівлі деревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242352 від 14.01.2008 рок у складено два акти огл яду місць використання лісов их ресурсів. Із них один ак т щодо місць заготівлі дер евини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242353 від 14.01.2008 року складено два акти огля ду місць використання лісови х ресурсів. Всі акти щодо місц ь заготівлі деревини ФОП ОС ОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242354 від 15.01.2008 року складено вісім актів о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Всі акти щодо м ісць заготівлі деревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242361 від 14.02.2008 року складено один акт огля ду місць використання лісови х ресурсів. Це акт щодо місць з аготівлі деревини ФОІІ ОСО БА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242362 від 14.01.2008 року складено чотири акти о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Із них три а кти щодо місць заготівлі д еревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 242374 від 05.05.2008 року складено чотири акти о гляду місць використання ліс ових ресурсів. Всі акти щодо м ісць заготівлі деревини ФОП ОСОБА_1

Щодо лісорубного квитка Серія 02 ЛКБ № 243463 від 06.05.2008 року складено один акт огля ду місць використання лісови х ресурсів. Це акт щодо місць з аготівлі деревини ФОП ОСОБ А_1

Відтак, доказами прийняття третьою особою по кількості і якості виконаних позиваче м робіт є: лісорубні квитки , акти огляду використання лі сових ресурсів та номерні що денники приймання робіт по з аготівлі (вивезенню) лісопро дукції (Форма № ЛГ-4), затв ерджена наказом Держкомлі сгоспу України від 19.12.2003 року № 206 у розумінні п. 3.1. договор у.

Так, п. 3.1. договору визначено , що генпідрядник оплачує вик онані роботи на підставі акт ів виконаних робіт або ін ших документів, що підтвер джують виконання робіт, підп исані замовником.

По цих щоденниках приймают ься вci роботи, що проводяться у відповідних кварталах, вид ілах, ділянках лісництв лісо господарського підприємств а iз зазначенням прізвища бри гадира (ФОП), складу бригади, в иду роботи ( рубки головного к ористування, рубки формуванн я i оздоровлення лісів - саніта рні, догляду, шин роботи). Вико нанні роботи, в терміни вказа ні в щоденнику, здаються майс трам лісу відповідних лісниц тв, а лісопродукція - на зберіг ання матеріально-відповідал ьним особам (лісникам).

Отже, проаналізувавши наяв ні в матеріалах справи доказ и в їх сукупності, а саме, визн ання та підтвердження третьо ю особою виконаних позивачем робіт та надання послуг, згід но лісорубних квитків, актів огляду використання лісових ресурсів та номерних щоденн иків приймання робіт по заго тівлі (вивезенню) лісопродук ції, а також підписання генпі дрядником та субпідрядником актів виконаних робіт за сер пень 2008 року, за вересень 2008 року , за жовтень 2008 року, за листопа д 2008 року та за грудень 2008 року, с відчить про виконання позива чем взятих на себе зобов' яз ань за договором, тобто викон ання робіт у розумінні п. 1.4. дог овору.

Порядок оплати та проведе ння розрахунків визначений розділом 3 Договору.

Згідно з п. 3.1 Договору відпов ідач зобов' язаний оплачува ти об' єми виконаної роботи на підставі актів виконаних робіт або інших документів, щ о підтверджують виконання ро біт, підписаних уповноважени ми особами від Замовника щод о якості виконання.

Відповідач зобов' язуєтьс я при необхідності проводити передоплату в розмірі до 50 % ві д орієнтовної (місячної варт ості робіт та послуг, наданих позивачем), решта коштів пере раховується після підписанн я акту виконаних робіт (п. 3.2 Дог овору).

Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України, як що у зобов'язанні встановлен ий строк (термін) його виконан ня, то воно підлягає виконанн ю у цей строк (термін).

Відповідно до видаткових касових ордерів за серпень-г рудень 2008 року (належним чином засвідчені копії долучені д о матеріалів справи) відпові дачем частково здійснена опл ата у сумі 125600,00 грн. за виконанн я робіт та надання послуг у сф ері лісового господарства за договором субпідряду № 3 від 0 1.08.08 р., що свідчить про прийнятт я відповідачем зазначених р обіт та послуг.

Крім того, позивачем двічі б уло направлено листи, відпов ідно до яких позивач інформу вав відповідача про наявніст ь заборгованості за виконані роботи з одночасним направл енням актів взаємної звірки розрахунків на суму 79598,39 грн., а потім на уточнену суму 78916,39 грн ., які отримані відповідачем 03 .09.09 р. та 02.11.09 р.; станом на 02.02.2010 р. жод ен з актів взаємної звірки ро зрахунків відповідачем не пі дписаний та не направлений н а адресу позивача; будь-яких з аперечень з приводу наявност і заборгованості відповідач також не направив позивачу, у зв' язку з чим заборгованіс ть по договору-2 становить 78 916,39 грн.

В силу ч. 2 ст. 530 ЦК України, як що строк (термін) виконання бо ржником обов'язку не встанов лений або визначений моменто м пред'явлення вимоги, кредит ор має право вимагати його ви конання у будь-який час. Боржн ик повинен виконати такий об ов'язок у семиденний строк ві д дня пред'явлення вимоги, якщ о обов'язок негайного викона ння не випливає із договору а бо актів цивільного законода вства

Оскільки договором субпід ряду № 3 від 01.08.08 р. не встановлен і строки оплати за виконання робіт та надання послуг, напр авлені позивачем на адресу в ідповідача листи б/н та дати т а б/н від 02.11.09 р. про наявність за боргованості, отримані остан нім 03.09.09 р. та 02.11.09 р. слід розгляда ти як пред' явлення вимоги щ одо виконання зобов' язання у розумінні ст. 530 ЦК України.

Підрядник має право, якщо ін ше не встановлено договором, залучити до виконання робот и інших осіб (субпідрядників ), залишаючись відповідальни м перед замовником за резуль тат їхньої роботи. У цьому раз і підрядник виступає перед з амовником як генеральний під рядник, а перед субпідрядник ом - як замовник (ч. 1 ст. 838 ЦК Укр аїни).

Відповідно до ч. 2 ст. 838 ЦК Укра їни генеральний підрядник ві дповідає перед субпідрядник ом за невиконання або ненале жне виконання замовником сво їх обов' язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов' язку.

Статтею 629 ЦК України встан овлено, що договір є обов' яз ковим для виконання сторонам и.

Згідно з ст. 610 ЦК України пор ушенням зобов' язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов' язання.

Відповідно до ст. 193 ГК Украї ни суб' єкти господарювання та інші учасники господарсь ких відносин повинні виконув ати господарські зобов' яза ння належним чином відповідн о до закону, інших правових ак тів, договору, а за відсутност і конкретних вимог щодо вико нання зобов' язання - відпо відно до вимог, що у певних умо вах звичайно ставляться. Не д опускається одностороння ві дмова від виконання зобов' я зань, крім випадків, передбач ених законом, а також відмова від виконання або відстрочк а виконання з мотиву, що зобов ' язання другої сторони за і ншим договором не було викон ано належним чином.

Згідно зі статтею 173 ГК Укра їни господарським визнаєтьс я зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками ) відносин у сфері господарюв ання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого оди н суб'єкт (зобов'язана сторона , у тому числі боржник) зобов'я заний вчинити певну дію госп одарського чи управлінсько-г осподарського характеру на к ористь іншого суб'єкта (викон ати роботу, передати майно, сп латити гроші, надати інформа цію тощо), або утриматися від п евних дій, а інший суб'єкт (упр авнена сторона, у тому числі к редитор) має право вимагати в ід зобов'язаної сторони вико нання її обов'язку.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ум ов та вимог - відповідно до з вичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно став ляться. Одностороння відмова від зобов'язання або односто роння зміна його умов не допу скається, якщо інше не встано влено договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-3 ГПК Укр аїни сторони та інші особи, як і беруть участь у справі, обґр унтовують свої вимоги і запе речення поданими суду доказа ми.

Відповідно до ст. 33 ГПК Украї ни кожна сторона повинна дов ести ті обставини, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень.

Відтак, сторони звертаючис ь до суду повинні враховуват и те, що визначення та наповне ння доказової бази переданог о на розгляд суду спору покла даються саме на сторони, а не н а суд. Суд вирішує спір на підс таві поданих та витребуваних в порядку ст. 38 ГПК України сто ронами доказів.

Оскільки, станом на день при йняття рішення розмір боргу відповідає фактичним обстав инам справи, а тому вимога поз ивача про стягнення з відпов ідача 78916,39 грн. боргу за договор ом субпідряду на виконання р обіт та надання послуг у сфер і лісового господарства № 3 в ід 01.08.09 р. підлягає задоволенню .

Витрати по сплаті державно го мита та витрати на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідн о до ст.ст. 44, 49 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни, покладаються судом на від повідача, пропорційно розмір у задоволених позовних вимог .

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарськ ого процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнит и повністю.

2. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Клен-Явір»(09130, Київська обл асть, Білоцерківський район, с. Дрозди, вул. Польова,1/6, код ЄД РПОУ 32445207) на користь Фізичної о соби-підприємця ОСОБА_1 (0935 2, Київська область, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НО МЕР_2) 78 916,39 грн основної з аборгованості та судові витр ати: 789,16 грн державн ого мита та 312,30 грн в итрат на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу.

3. Наказ видати після на брання рішенням законної сил и.

Рішення господарського суду Київської області наби рає законної сили після закі нчення десятиденного строку з дня його належного оформле ння і підписання та може бути оскаржено в апеляційному аб о касаційному порядку.

Суддя Черногуз А.Ф.

Дата ухвалення рішення 15.03.2011
Оприлюднено 23.08.2011

Судовий реєстр по справі 9/184-09/6-11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.08.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 09.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09/6-11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону