ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/190 22.06.11

За позовом Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Ізобуд"

До 1) Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Ай Кью медіа"

2) Акціоне рне товариство "Онікс"

Треті особи, що не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору на стороні відповід ача:

1) Товариств о з обмеженою відповідальніс тю «Телерадіокомпанія «Стол иця»

2) Това риство з обмеженою відповіда льністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет»

Про захист д ілової репутації, спростуван ня недостовірної інформації

Суддя П рокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача ОСОБА_1 - предст. ( дов. б/ н від 20.05.2010 р.)

Від відповідача 1 не з' явився

Від відповідача 2 не з' явився

Третя особа 1 не з' явився

Третя особа 2 не з' явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обм еженою відповідальністю "А й Кью медіа" про захист діло вої репутації, спростування недостовірної інформації, а саме позивач просить суд:

1. Визнати відомості, що були поширені на:

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

- Інтернетcайті http://www.shanson.net/site/inform.php?&in fid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Перець ФМ»

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову репутацію підприємства.

2. Зобов'язати відповідача с простувати поширену ним непр авдиву інформацію, що приниж ує ділову репутацію нашого п ідприємства, шляхом поміщенн я в аналогічній радіопередач і на радіо «Перець ФМ»та раді о «Хіт ФМ», в аналогічний час, на :

- Інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/1 8-00/

-Інтернет-сайті http://www.shanson.net/site/infortn.php ?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.ukrbiz.net/rus/pr/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.ua/srv3/one/s/ Obmanuly-p.html

- Інтернет-сайті http:www.proreklamu.com/content/view/1 2142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/02/25/obmanuli -partnerov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/component/optio n,com_jfusion/Itemid,275/

та в аналогічному місці пер едачі (на тій самій сторінці, т им самим шрифтом, в тому самом у розділі), інформації наступ ного змісту:

«РА «Ай Кью Медиа»о клеветало компанию «Изобуд» , обмануло партнеров и клиент ов

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»приносит сво и извинения компании "Изобуд " в связи с размещением недост оверной и неправдивой информ ации о платежеспособности ко мпании «Изобуд», а также за пр ичиненные неудобства в связи с фактом обмана РА «Ай К ъю Медиа»клиентов и партне ров компании «Изобуд», котор ый имел место быть со стороны нашего агентства.

Также Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»принос ит свои извинения клиентам и компаньонам компании "Изобу д", и впредь обязуется не осуще ствлять каких либо действий, которые могут повлечь за соб ой негативные последствия дл я компании «Изобуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа», обращается к своим коллегам с обращение м о том, что платежеспособнос ть компании «Изобуд»и соотве тственно ее будущее на Украи нском рынке не вызывает ни ма лейших сомнений, а информаци я, распространенная ранее на шим агентством, была нацелен а на дискредитацию имени «Из обуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изо буд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» есть вымыслом.

С нашей стороны будут приня ты все меры по наказанию вино вных в распространении такой негативной информации о ком пании «Изобуд».

Нам очень жаль, что нашему р екламному агентству «Ай Къю Медиа»довелось опус титься до такого уровня на ры нке рекламных услуг, как расп ространение неправдивой и не достоверной информации.

Рекламное агентство «Ай Кью Медиа»еще раз прин осит свои глубочайшие извине ния компании «Изобуд», ее кол легам, партнерам и клиентам.

Директор Дудка И.Н.»

Ухвалою суду від 24.04.2009 р. за за значеною вище позовною заяво ю порушено провадження у спр аві № 12/190 та призначено розгляд справи на 15.05.2009 р.

Відповідач відзив на позов ну заяву не надав, представни ка в судове засідання 15.05.2009 р. не направив.

Ухвалою суду від 15.05.2009 р. відкл адено розгляд справи на 30.06.2009 р. в зв' язку з нез' явленням в судове засідання представни ка відповідача та неподанням витребуваних доказів.

В судових засіданнях 30.06.2009 р. т а 03.07.2009 р. оголошені перерви до 03. 07.2009 р. та 08.07.2009 р. відповідно.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача клопотання, від повідно до якого позивач про сить суд при винесенні рішен ня по справі стягнути із відп овідача суму витрат позивача на послуги адвоката у розмір і 6 600 грн. пропорційно задоволе ним позовним вимогам.

08.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика відповідача відзив на по зов, відповідно до якого відп овідач просить суд відмовити у задоволенні позову в повно му обсязі з підстав, викладен их у відзиві.

Також 08.07.2009 р. відділом ділово дства суду отримано від пред ставника позивача клопотанн я про витребування інформаці ї, а саме позивач просить суд: 1). витребувати у адміністрато ра системи реєстрації та обл іку доменних назв та адрес ук раїнського сегмента мережі І нтернет Товариства з обмежен ою відповідальністю «Хостма йстер»всю наявну у зазначено го адміністратора інформаці ю про власників нижчевказани х Інтернет-сайтів (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо): http://www.melodiya.ua; http://www.shanson.net; http://www.ukrbiz.net; http://www. publicity.kiev.ua; http://www.proreklamu.com; http://www.d izel.in.ua; 2). витребувати у Націон альної ради України з питань телебачення і радіомовлення повну інформацію (фізична аб о юридична особа, ідентифіка ційний номер або код ЄДРПОУ, п оштову адресу державної реєс трації, тощо) про особу, яка ст аном на 19.02.2009 р. мала право здійс нювати радіомовлення в м. Киє ві на нижчевказаних частотах : 105,5 Мгц (ФМ) (радіо «Перець ФМ»); 96 ,4 Мгц (ФМ) (радіо «Хіт ФМ»).

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 08.07.2009 р. п редставники сторін подали кл опотання про продовження стр оку вирішення спору.

Оскільки відповідно до ч. 4 с т. 69 ГПК України за клопотання м обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бу ти вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено части ною першою цієї статті, суд за довольнив зазначене клопота ння.

Ухвалою суду від 08.07.2009 р. продо вжено строк вирішення спору по справі № 12/190, відкладено роз гляд справи на 11.09.2009 р., направле но відповідні судові запити до Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Хостмайсте р» та Національної ради Укра їни з питань телебачення і ра діомовлення.

Представник позивача в суд ове засідання 11.09.2009 р. не з'явивс я, про причини нез' явлення п редставника суд не повідомле но.

Ухвалою суду від 11.09.2009 р. відкл адено розгляд справи на 13.10.2009 р.

В судове засідання 13.10.2009 р. пре дставник відповідача не з'яв ився, про причини нез' явлен ня представника відповідача суд не повідомлено.

В судовому засіданні 13.10.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребу вання інформації з підстав, в икладених у клопотанні, а сам е позивач просить суд:

1. Витребувати у ЗАТ „Україн ський центр маркетингу та зв 'язку" (код ЄДРПОУ 24575113, м. Київ, ву л. Червоноармійська (Велика Васильківська), 111/113 відомост і (найменування, місцезнаход ження, код ЄДРПОУ або ід. номер , ПІБ керівника, тощо) щодо осі б, які станом на лютий-березен ь 2009 р. були власниками наступн их Інтернет-сайтів:

1. http://www.melodiya.ua

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua;

2. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Столиця" (код ЄД РПОУ 23505665, 03057, м. Київ, вул. Довженк а, 14, офіс 157), яка станом на лютий 2009 р. мала право здійснювати ра діомовлення на частоті 105,5 ФМ в м. Києві (радіо „Перець ФМ") пис ьмові відповіді та інші дока зи на підтвердження того, яки ми особами була надана пошир ена ними негативна інформаці я про наявність у ТОВ „Ізобуд " заборгованості перед ТОВ „ Ай Кью Медіа" за надані рекламні послуги та якого ко нкретно змісту була така інф ормація;

3. Витребувати у ТОВ „Телера діокомпанія „Медіа марк ет" (код ЄДРПОУ 31306998, 04107, м. Київ, вул . Нагірна, 24/1, офіс 803), яка станом н а лютий 2009 р. мала право здійсню вати радіомовлення на частот і 96,4 ФМ в м. Києві (радіо „Хіт ФМ") письмові відповіді та інші д окази на підтвердження того, якими особами була надана по ширена ними негативна інформ ація про наявність у ТОВ „Ізо буд" заборгованості перед ТО В „Ай Кью Медіа" за на дані рекламні послуги та яко го конкретно змісту була так а інформація.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 13.10.2009 р. відкл адено розгляд справи на 17.11.2009 р. в зв' язку із нез' явленням представника відповідача в судове засідання та з метою н аправлення відповідних судо вих запитів до ЗАТ „Українсь кий центр маркетингу та зв'яз ку", ТОВ „Телерадіокомпанія „ Столиця" та ТОВ „Телерадіоко мпанія „Медіа маркет".

В судовому засіданні 17.11.2009 р. п редставником позивача подан о Клопотання про витребу вання інформації та виклик о сіб для дачі пояснень, а саме п озивач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

1. http://www.shanson.net

2. http://www.ukrbiz.net

3. http://www.publicity.kiev.ua

4. http://www.proreklamu.com

5. http://www.adweek.ru

6. http://www.dizel.in.ua.

2. Витребувати у Національно ї ради з питань телебачення і радіомовлення (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2) та Державного комі тету телебачення і радіомовл ення України (01001, м. Київ, вул. Пр орізна, 2) інформацію (наймену вання/ ПІБ, місце знаходження , поштова адреса керівництво ) щодо реєстраторів доменних імен вищевказаних сайтів аб о власників таких сайтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. Викликати у судове засіда ння по справі для дачі поясне нь щодо обставин розповсюдже ння в радіоефірі радіостанці ї „Перець ФМ" негативної інфо рмації про Позивача програмн ого директора ТОВ „Телерадіо компанія „Столиця" Котляро ву А.Л. та відповідального р едактора служби новин Буйн ицького А. (адреса для напра влення виклику: м. Київ, вул. До вженка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 17.11.2009 р. відкл адено розгляд справи на 19.01.2010 р. , направлено відповідні судо ві запити до ТОВ "Інтернет Інв ест", Національної ради Украї ни з питань телебачення і рад іомовлення та Державного ком ітету телебачення і радіомов лення України, а також виклик ано в судове засідання для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції "Перець ФМ" негати вної інформації про позивача програмного директора ТОВ "Т елерадіокомпанія "Столиця" Котлярову А.Л. та відповіда льного редактора служби нови н Буйницького А. (адреса: м . Київ, вул. Довженка, 14, офіс 157), зо бов'язано надати суду поясне ння у письмовій формі.

30.12.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача Клопотання про залучення третіх осіб, як і не заявляють самостійних в имог на предмет спору на стор оні відповідача, а саме: Товар иство з обмеженою відповідал ьністю «Телерадіокомпанія « Столиця»(код ЄДРПОУ 23505665, 03057, м. Ки їв, вул. Довженка, 14, офіс 157); Това риство з обмеженою відповіда льністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет»(код ЄДРПО У 31306998, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1, о фіс 803).

Дане клопотання обґрунтов ане тим, що у разі задоволення позовних вимог позивача від повідач буде зобов'язаний сп ростувати поширену ним інфор мацію тим же способом - тобто в ефірі радіостанцій "Перець Ф М" та „Хіт ФМ", що вплине на взає мні права і обов'язки відпові дача і таких радіостанцій, а о тже є підстави залучити оста нніх до участі у справі в якос ті третіх осіб на стороні від повідача.

В судовому засіданні 19.01.2010 р. п редставник позивача підтрим ав зазначене вище клопотання .

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання.

Клопотання задоволено.

Також в судовому засіданні 19.01.2010 р. представник позивача п одав Клопотання про витр ебування інформації та викли к осіб для дачі пояснень, а сам е позивач просить суд:

1. Витребувати у ТОВ „Інтерн ет Інвест" (код ЄДРПОУ 32493292, м. Киї в, вул. Панаса Мирного, 11) відомо сті (найменування, місцезнах одження, код ЄДРПОУ або ід. ном ер, ПІБ керівника, тощо) щодо о сіб, які станом на лютий-берез ень 2009 р. були власниками Інтер нет-сайту http://www.melodiya.ua.

2. Витребувати у Державного комітету інформатизації Укр аїни (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22) та Національної комісії з пи тань регулювання зв'язку (01001, м . Київ, вул. Хрещатик, 22) інформа цію (найменування/ПІБ, місце з находження, поштова адреса к ерівництво) щодо реєстраторі в домених імен нижчевказаних сайтів або власників таких с айтів:

1. http://www.melodiya.ua.

2. http://www.shanson.net

3. http://www.ukrbiz.net

4. http://www.publicity.kiev.ua

5. http://www.proreklamu.com

6. http://www.adweek.ru

7. http://www.dizel.in.ua

або дані про те, яким чином і в якої особи можна отримати т аку інформацію.

3. ПОВТОРНО викликати у судо ве засідання по справі для да чі пояснень щодо обставин ро зповсюдження в радіоефірі ра діостанції „Перець ФМ" негат ивної інформації про Позивач а програмного директора ТОВ „Телерадіокомпанія „Столиц я" Котлярову А.Л. та відпов ідального редактора служби н овин Буйницького А. (адрес а для направлення виклику: м. К иїв, вул. Довженка, 14, офіс 157).

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 19.01.2010 р. відкл адено розгляд справи на 23.02.2010 р. залучено до участі у справі у якості третіх осіб, які не зая вляють самостійних вимог на предмет спору на стороні від повідача: - Товариство з обмеж еною відповідальністю «Теле радіокомпанія «Столиця»та Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Телерадіокомпа нія «Медіа Маркет», зобов ' язано позивача надіслати з алученим третім особам копії позовної заяви та додані до н еї документи, докази надісла ння надати суду, зобов' язан о залучених третіх осіб нада ти суду письмові пояснення с тосовно суті спору, направле но відповідні судові запити до ТОВ „Інтернет Інвест", Держ авного комітету інформатиза ції України та Національної комісії з питань регулювання зв'язку, повторно викликано в судове засідання для дачі по яснень щодо обставин розповс юдження в радіоефірі радіост анції "Перець ФМ" негативної і нформації про позивача прогр амного директора ТОВ "Телера діокомпанія "Столиця" Котля рову А.Л. та відповідальног о редактора служби новин Бу йницького А., зобов'язано по яснення надати суду у письмо вій формі.

Ухвалою суду від 26.02.2010 р. призн ачено розгляд справи на 09.04.2010 р ., зобов' язано позивача наді слати залученим третім особа м копії позовної заяви та дод ані до неї документи, докази надіслання надати суду, зобо в' язано залучених третіх ос іб надати суду письмові пояс нення стосовно суті спору, по вторно викликано в судове за сідання для дачі пояснень що до обставин розповсюдження в радіоефірі радіостанції "Пе рець ФМ" негативної інформац ії про позивача програмного директора ТОВ "Телерадіокомп анія "Столиця" Котлярову А.Л . та відповідального редакт ора служби новин Буйницько го А. (адреса: м. Київ, вул. Довж енка, 14, офіс 157), пояснення надат и суду у письмовій формі.

В судове засідання 09.04.2010 р. пре дставники позивача та треті х осіб не з'явились.

За таких обставин, а саме, в з в'язку з нез' явленням в судо ве засідання представника по зивача та представників трет іх осіб, розгляд справи відкл адено на 26.05.2010 р.

В судове засідання 26.05.2010 р. пре дставники відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини нез' явлення представни ків суд не повідомлено.

В судовому засіданні 26.05.2010 р. п редставник позивача подав кл опотання про залучення ще од нієї третьої особи та витреб ування у неї інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що у разі задоволення поз овних вимог позивача відпові дач буде зобов'язаний спрост увати поширену ним інформаці ю тим же способом - тобто на ви щевказаних сайтах, що вплине на взаємні права і обов'язки в ідповідача і осіб, на яких зар еєстровані вищеперелічені д оменні імена.

Також представник позивач а просив витребувати у Акціо нерного товариства „Онікс", н а яке зареєстровано сайт melodiya.ua. , письмову відповідь та інші д окази на підтвердження того, якими особами була надана по ширена ними на зареєстровани х на них вищевказаних сайтах негативна інформація про на явність у ТОВ „Ізобуд" заборг ованості перед ТОВ "Ай К ью Медіа" за надані рекламн і послуги та якого конкретно змісту була така інформація .

Клопотання задоволені.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. залуч ено до участі в справі в якост і третьої особи без самостій них вимог на стороні відпові дача Акціонерне товари ство "Онікс" (61057, м. Харків, в ул. Чернишевського, 15) та зобов' язано позивача надіслати залученій третій особі копію позовної заяви т а додані до неї документи, док ази надіслання надати суду.

Також цією ухвалою витребу вано у Акціонерного товарист ва „Онікс", на яке зареєстрова но сайт melodiya.ua., письмову відпові дь та інші докази на підтверд ження того, якими особами бул а надана поширена ними на зар еєстрованих на них вищевказа них сайтах негативна інформа ція про наявність у ТОВ „Ізоб уд" заборгованості перед ТОВ "Ай Кью Медіа" за надан і рекламні послуги та якого к онкретно змісту була така ін формація.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. відкл адено розгляд справи на 02.07.2010 р .

В судове засідання 02.07.2010 р. пре дставники позивача та треті х осіб не з'явилися, про причин и неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 02.07.2010 р. слуха ння справи відкладено на 20.07.2010 р .

В судовому засіданні 20.07.2010 р. о голошено перерву до 27.07.2010 р.

В судовому засіданні 27.07.2010 р. представник позивача подав к лопотання про залучення до у часті у справі іншого відпов ідача - Акціонерне товари ство "Онікс", код ЄДРПОУ 18004961, 61057, м . Харків, вул. Чернишевського, 15 в частині вимоги щодо визнан ня відомостей, що були пошире ні на інтернет-сайті http:www.melodiya.ua/news/20 09/02/19/18-00/ такими, що не відповідаю ть дійсності та порочать діл ову репутацію підприємства, та зобов"язання розмістити н а вказаному інтернет-сайті і нформацію про судове рішення по справі 12/190 та про те, що відом ості про наявність заборгова ності ТОВ "ІЗОБУД" перед ТОВ "А й-Кью-Медіа" не відповідають д ійсності.

Представник відповідача п роти задоволення зазначеног о клопотання не заперечив.

Клопотання задоволено .

Також в судовому засіданн і 27.07.2010 р. представник позивача подав клопотання про уточнен ня позовних вимог, а саме: відм ову від наступних позовних в имог щодо:

1. Визнання відомостей, що бу ли поширені на:

- Інтернет-сайті http://www.shanson.net/si te/inform.php?&infid=32184&inft=fw&infd=1235109600

- Інтернет-сайті http:www.uktbiz.net/fus/p r/73636

- Інтернет-сайті http:www.publicity.kiev.U a/srv3/one/s/Obmanuly p.html

- Інтернет-сайті http:www.proteklamu.com/c ontent/view/12142/l/

- Інтернет-сайті http:www.adweek.ru/2009/0 2/25/obmanuli-partnetov-obmanut-i-klientov/

- Інтернет-сайті http://www.dizel.in.ua/co mponent/option,com jfusion/Itemid,275/

- радіо «Хіт ФМ».

такими, що не відповідають д ійсності та порочать ділову реііутацію підприємства.

2. Водночас позивач залишає та просить суд задовольнити наступні вимоги:

вимоги до AT "Онікс":

Визнати відомості, що були п оширені на інтернет-сайті http:www .melodiya.ua/news/2009/02/19/18-00/ такими, що не відпо відають дійсності та порочат ь ділову репутацію підприємс тва та зобов'язати AT "Онікс",

розмістити на вказаному ін тернет-сайті інформацію про судове рішення по справі 12/190 та про те, що відомості про наяв ність заборгованості ТОВ "І зобуд" перед ТОВ "Ай-Кью-Медіа " не відповідають «дійсност і.

Вимоги до ТОВ "Ай-Кью-Медіа".

Зобов'язати ТОВ "Ай-Кью-Меді а" спростувати поширену ним н еправдиву інформацію, що при нижує ділову репутацію нашог о підприємства, шляхом поміщ ення в аналогічній час в анал огічній радіопередачі на рад іо "Перець ФМ" шляхом розміщен ня інформації наступного змі сту у новинах в ефірі радіост анції "Перець ФМ" в найближчий після набрання рішенням суд у по справі 12/190 ефірний день:

«РА «Ай Къю Медиа»о клеветало компанию «Изобуд»

Рекламное агентство "Ай Къю Медиа" приносит свои извинения компании "Изобуд" в связи с размещением недосто верной и неправдивой информа ции в ефире радиостанции "Пер ец ФМ" о неплатежеспособност и компании «Изобуд», а также з а причиненные неудобства в с вязи с фактом обмана "Ай Кью Медиа" клиентов и партн еров компании «Изобуд», кото рый имел место быть со сторон ы нашего агентства.

Также Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»принос ит свои извинения клиентам и компаньонам компании "Изобу д", и впредь обязуется не осуще ствлять каких либо неправоме рных действий, которые могут повлечь за собой негативные последствия для компании «И зобуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа», обращается к своим коллегам с обращение м о том, что платежеспособнос ть компании «Изобуд»и соотве тственно ее будущее на Украи нском рынке не вызывает ни ма лейших сомнений, а информаци я, распространенная ранее на шим агентством, была нацелен а на дискредитацию имени «Из обуд».

Рекламное агентство «Ай Къю Медиа»не оказывало никаких услуг компании «Изо буд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» является вымыслом Рекламног о агентства "Ай Къю Меді а".

Рекламное агентство "Ай Къю Медиа" еще раз принос ит свои глубочайшие извинени я компании «Изобуд», ее колле гам, партнерам и клиентам.

Директор Дудка И.Н.»

Також в судовому засіданн і 27.07.2010 р. представник відповіда ча подав клопотання про витр ебування у позивача оригінал доданого до позову листа дир ектора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дуд ка І.М. від 19.02.2009 р. для огляду в судовому засіданні.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 27.07.2010 р. відкл адено розгляд справи на 20.08.2010 р. та залучено до участі у справ і іншого відповідача - Акці онерне товариство "Онікс", к од ЄДРПОУ 18004961, 61057, м. Харків.

В судове засідання 20.08.2010 р. пре дставники позивача, залучено го іншого відповідача та тре тіх осіб не з'явились, про прич ини неявки суд не повідомили .

Ухвалою суду від 20.08.2010 р. відкл адено розгляд справи на 21.09.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язати Акціонерне товариство „ Онікс" надати письмові поясн ення по суті позовних вимог, п овторно зобов'язати Товарист во з обмеженою відповідальні стю "Ізобуд" надати оригінал д оданого до позову листа дире ктора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудк а І.М. від 19.02.2009 р.

21.09.2010 р. розгляд справи не відб увся в зв' язку з перебуванн ям судді Л. В. Прокопенко на лі карняному.

Ухвалою суду від 27.09.2010 р. призн ачено розгляд справи на 10.11.2010 р. , повторно зобов'язано позива ча надіслати залученому іншо му відповідачу копію позовно ї заяви та додані до неї матер іали, докази надіслання нада ти суду, повторно зобов'язано Акціонерне товариство „ Онікс" надати письмові поясн ення по суті позовних вимог, п овторно зобов'язано Товарист во з обмеженою відповідальні стю "Ізобуд" надати оригінал д оданого до позову листа дире ктора ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудк а І.М. від 19.02.2009 р.

В судове засідання 10.11.2010 р. пре дставники сторін та 3-іх осіб н е з'явились, про причини нез' явлення представників суд не повідомлено.

Ухвалою суду від 10.11.10 р. розгл яд справи відкладено на 14.01.2010 р. , втретє зобов'язано позивача надіслати залученому іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до неї матері али, докази надіслання надат и суду, втретє зобов'язано А кціонерне товариство „Оні кс" надати письмові поясненн я по суті позовних вимог, втре тє зобов'язано Товариство з о бмеженою відповідальністю "І зобуд" надати оригінал додан ого до позову листа директор а ТОВ "Ай-Кью-Медіа" Дудка І.М . від 19.02.2009 р.

В судовому засіданні 14.01.2010 р. п редставником позивача надан о докази надіслання залучено му іншому відповідачу копію позовної заяви та додані до н еї матеріали, за адресою: 61057, м. Х арків, вул. Чернишевського, 15.

В судове засідання 14.01.2010 р. пре дставники відповідачів та 3-і х осіб не з'явились, про причин и нез' явлення представникі в суд не повідомлено.

Ухвалою суду від 11.01.2011 р. розгл яд справи відкладено на 11.03.2011 р.

11.03.2011 р. відділом діловодства суду від представника позив ача отримано клопотання про відкладення розгляду справи , так як повноважні представн ики позивача не мають можлив ості бути присутніми у судов ому засіданні через зайнятіс ть в інших судових процесах.

Клопотання представника позивача задоволено.

Ухвалою мсуду від 11.03.2011 р. розг ляд справи відкладено на 22.06.2011 р .

В судовому засіданні 22.06.2011 р. о голошено повний текст рішенн я.

Дослідивши матеріали спра ви та зібрані по справі доказ и, заслухавши пояснення пред ставників, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Наприкінці лютого 2009 р. на і нтернет-сайті за адресою http:www.mel odiya.ua/news/2009/02/19/18-00/ було поширено інфор мацію наступного змісту: «Ре кламне агентство "Ай Кь ю Медіа", звертається до сво їх колег із закликом утримат ися від співробітництва з ко мпанією "Ізобуд". Викликає сум нів платоспроможність компа нії і її майбутнє на ринку. При чина конфлікту: "Ізобуд" не гас ить заборгованість агентств у в 47,5 тис. грн. вже впродовж 6 міс яців, паралельно припинивши усілякі контакти з "Ай К ью Медіа", і, водночас, дозвол яючи собі дороге розміщення на зовнішніх конструкціях в місті Борисполі. З огляду на н есумлінність компанії «Ізоб уд»як клієнта, рекламне аген тство застерігає всіх колег, партнерів і клієнтів «Ізобу ду»від співробітництва з ком панією».

Аналогічна за змістом інфо рмація транслювалася в ефірі радіостанції «Перець ФМ»у д ругій половині лютого 2009 року .

Відповіддю від 02.02.2010 р. на адре су суду реєстратор доменних імен „Імена.Ю-Ей” повідомив р еквізити особи, на яку зареєс тровано сайт melodiya.ua - Акціоне рне товариство „Онікс”, код ЄДРПОУ 18004961, адреса - 61057, м. Харкі в, вул. Чернишевського, 15.

Також при визначенні належ ного відповідача щодо вимог по спростуванню інформації, поширеної на вищевказаному с айті, суд враховує положення абз. 2 п. 12 Постанови Пленуму Ве рховного Суду України „Про с удову практику у справах про захист гідності та честі фіз ичної особи, а також ділової р епутації фізичної та юридичн ої особи” від 27.02.2009 р. (далі - Пос танова), відповідно до яких як що автор поширеної інформаці ї невідомий або його особу та /чи місце проживання (місцезн аходження) неможливо встанов ити, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта - вільним, належним відповідач ем є власник веб-сайта, на яком у розміщено зазначений інфор маційний матеріал, оскільки саме він створив технологічн у можливість та умови для пош ирення недостовірної інформ ації.

Факт поширення вищевказан ої інформації про позивача н а інтернет-сайті melodiya.ua підтверд жується наявною в матеріалах справи роздруківкою вищеназ ваної інтернет-сторінки.

Факт поширення наведеної і нформації в ефірі радіостанц ії „Перець ФМ” в м. Києві, част ота 105,5 FM, підтверджується наяв ними в матеріалах справи коп іями отриманих позивачем по факсу службової записки відп овідального редактора служб и новин цієї радіостанції А .Буйницького на адресу прог рамного директора Котляро вої А.Л. від 19.02.2009 р. та листа ТОВ „Ай-Кью-Медіа” за підписом ди ректора Дудки І. від 19.02.2009 р., отриманими позивачем від пр ацівників зазначеної радіос танції по факсу.

Суд приймає до уваги, що в ма теріалах справи відсутні буд ь-які належні докази, які б спр остували факт поширення наве деної інформації на вказаном у інтернет-сайті та в ефірі ра діостанції „Перець ФМ”. Крім того, суд приймає до уваги, що єдиною особою, яка має віднош ення до названого сайту - ві дповідачем АТ „Онікс” жодним чином не заперечено і не спро стовано факт поширення зазна ченої інформації, не зважаюч и на багаторазові вимоги суд у відповідного змісту, викла дені в ухвалах по справі. Тако ж суд враховує, що особами, які б могли підтвердити або запе речити факт поширення інформ ації про позивача в ефірі рад іостанції „Перець ФМ”, є її пр ацівники, насамперед п.Буйни цький та п.Котлярова, які неод норазово викликались для дач і пояснень по суті спору судо м, однак жодного разу не з' яв ились та не подали будь-яких д оказів, які б спростували поз овні вимоги позивача. Крім то го, суд приймає до уваги рішен ня Господарського суду міста Києва від 01.10.2009 р. по справі № 38/307, ф акт звернення із вимогами до ТОВ „Ізобуд” по якій свідчит ь про те, що інформація про заб оргованість цього товариств а, вимога про спростування як ої розглядається по цій спра ві, була відома ТОВ „Ай К ью Медіа”. Наведене, а також відсутність будь-яких даних про доступ до такої інформац ії будь-яких третіх осіб, на ду мку суду, є ще одним підтвердж енням поширення її саме ТОВ „ Ай Кью Медіа”.

Відповідно до положень ч. 3 с т. 277 ЦК України негативна інфо рмація, поширена про особу, вв ажається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не дов еде протилежного. Абзац 6 п. 15 По станови визначає, що негатив ною слід вважати інформацію, в якій стверджується про пор ушення особою, зокрема, норм ч инного законодавства, вчинен ня будь-яких інших дій (наприк лад, порушення принципів мор алі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведін ка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і я ка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідно сті, честі чи ділової репутац ії.

Суд зазначає, що поширена на сайті melodiya.ua та в ефірі радіоста нції „Перець ФМ” інформація про позивача є негативною, ад же в ній стверджується про по рушення позивачем норм чинно го цивільного та господарськ ого законодавства в частині своєчасних та в повному обся зі розрахунків з відповідаче м ТОВ „Ай Кью Медіа”, і не надано жодного належного доказу на підствердження на явності такої заборгованіст і. Навпаки, позивачем по справ і до її матеріалів в якості до казів подано завірені копії рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2009 р. по справ і № 38/307, залишеного в силі поста новами Київського апеляційн ого господарського суду від 02.02.2010 р. та Вищого господарськог о суду України від 06.04.2010 р., а тако ж копію позовної заяви по цій справі, по якій ТОВ „Ай Кью Медіа” заявило то ТОВ „ Ізобуд” позовні вимоги щодо стягнення суми боргу в розмі рі 42 850 грн. Борг, у стягненні яко го було відмовлено в межах сп рави № 38/307, є боргом, інформація про наявність якого є предме том розгляду по справі. До так ого висновку суд приходить я к з огдяду на сторони спору, по дібність сум, а також відсутн ість жодних доказів того, що м іж ТОВ „Ай Кью Медіа” та ТОВ „Ізобуд” існували буд ь-які інші спірні правовідно сини щодо оплати останнім пе ршому вартості послуг. За нас лідками розгляду справи № 38/307 у задоволенні позовних вимог ТОВ „Ай Кью Медіа” бу ло відмовлено в повному обся зі та встановлено, що обов' я зку оплати будь-яких послуг у ТОВ „Ізобуд” перед ТОВ „Ай Кью Медіа” немає.

Відповідно до положень ст. 9 4 ЦК України юридична особа ма є право на недоторканність ї ї ділової репутації, на таємн ицю кореспонденції, на інфор мацію та інші особисті немай нові права, які можуть їй нале жати, отже, до відносин за учас тю юридичної особи - позива ча можна застосовувати полож ення ст. 277 ЦК України.

Така ж позиція підтверджує ться положеннями абз. 8 Лист а Вищого господарського су ду України від 28.03.2007 р. № 01-8/184 „Про д еякі питання практики застос ування господарськими судам и законодавства про інформац ію” (далі - Лист), відпові дно до якого за змістом припи сів ст. 91 ЦК України право на сп ростування недостовірної ін формації, передбачене ст. 277 ЦК України, належить не лише фіз ичним, але й юридичним особам у передбачених законом випа дках, у тому числі як спосіб су дового захисту проти поширен ня інформації, що шкодить діл овій репутації господарюючо го суб'єкта (підприємця).У вирі шенні відповідних спорів гос подарським судам необхідно в иходити з того, що недостовір ність негативної інформації є правовою презумпцією. Згід но з ч. 3 ст. 277 ЦК України негатив на інформація, поширена про о собу, вважається недостовірн ою, якщо особа, яка її поширила , не доведе протилежного.

Поряд з цим, відповідно до ч . 5 ст. 35 ГПК України факти, які ві дповідно до закону вважаютьс я встановленими, не доводять ся при розгляді справи. Таке п рипущення може бути спростов ано в загальному порядку. Отж е, тягар доказування достові рності негативної інформаці ї про позивача покладається на відповідача, а на позивача покладено лише обов'язок док азування факту поширення так ої інформації відповідачем. Цей висновок узгоджується з приписом абз. 1 ч. 2 ст. 302 ЦК Украї ни. Питання про те, чи має поши рена про дану особу інформац ія негативною стосовно неї, в ирішується у кожному випадку з урахуванням обставин конк ретної справи.

Тому суд вважає, до правовід носин, що виникли по справі, сл ід застосовувати положення с т. 277 ЦК України щодо підстав сп ростування недостовірної ін формації.

Відповідно до ч. 7 ст. 277 ЦК Укра їни спростування недостовір ної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена.

Враховуючи вказане, суд дох одить до висновку про обгрун тованість позовних вимог поз ивача по справі, з урахування м його заяви про їх уточнення від 27.07.2010 р., адже в них ставитьс я питання про спростування А Т „Онікс” та ТОВ „Ай Кью Медіа” поширеної ними відп овідно на сайті melodiya.ua та в ефірі радіостанції „Перець ФМ” сп особами, аналогічними викори станим при її поширенні.

На підствердження понесен ня позивачем по справі витра т на послуги адвоката 03.07.2009 р. че рез канцелярію Господарсько го суд міста Києва було подан о клопотання про стягнення в казаних витрат у разі задово лення позову по справі, до яко го були додані належним чино м завірені копії договору № 31/ 09-ап, укладеному між адвокатсь ким об' єднанням „Адвокатсь ка контора „ОСОБА_2 і ОСО БА_1” та позивачем, за умовам и пп. 1.1. та 1.5. якого вказане об' єднання зобов' язалось нада вати правовову допомогу з пр иводу спростування в судовом у порядку недостовірної інфо рмації, поширеної про Замовн ика товариством з обмеженою відповідальністю «Ай К ью Медіа»(код ЄДРПОУ 32830329) з ме тою захисту ділової репутаці ї Замовника під час розгляду вказаного спору Господарськ им судом міста Києва. Також до дано свідоцтво про реєстраці ю вказаного обєднання в Міню сті, свідоцтво про державну р еєстрацію обєднання як юриди чної особи, 1, 2 та 3 сторінки ста туту обєднання - на підтверд ження членства в ньому адвок атів ОСОБА_2 та ОСОБА_1, які здійснювали представниц тво позивача по справі, а тако ж свідоцтва про право на заня ття адвокатською діяльністю вказаних адвокатів, акт прий мання передачі наданих послу г за вказаним договором від 03. 07.2009 р., а також платіжні доручен ня № 1258 від 29.04.2009 р. та № 1374 від 24.06.2009 р. п ро оплату позивачем вартості допомоги об' єднанню в розм ірі 6000 гривень.

Відповідно до положень ст. 4 4 витрати на оплату послуг адв оката відносяться до судових витрат.

Ч. 3 ст. 48 ГПК України встановл ено, що витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, в изначаються у порядку, встан овленому Законом України "Пр о адвокатуру".

В силу положень ч. 1 ст. 12 Закон у України „Про адвокатуру” о плата праці адвоката здійсню ється на підставі угоди між г ромадянином чи юридичною осо бою і адвокатським об'єднанн ям чи адвокатом.

Отже, оплата позивачем суми послуг АО „АК „ОСОБА_2 і ОСОБА_1” є витратами на опла ту послуг адвоката у розумін ні ст. 44 ГПК України, а тому підл ягає стягненню з відповідачі в в розмірах, визначених ст. 49 Г ПК України.

Враховуючи наведене та кер уючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК України ,суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товари ства з обмеженою відповідаль ністю „Ізобуд” (код ЄДРПОУ 3055322 3, м. Київ, пров. Куренівський, 17, л іт. „Т”) до Товариства з обмеже ною відповідальністю „Ай Кью Медіа” (код ЄДРПОУ 3283032 9, 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А) т а Акціонерного товариства „О нікс” (код ЄДРПОУ) задовольни ти в повному обсязі.

2. Визнати відомості, що були поширені на інтернет-сайті htt p:www.melodiya.ua/news/2009/02/19/18-00/ такими, що не відп овідають дійсності та пороча ть ділову репутацію підприєм ства та зобов' язати АТ „Оні кс” (код ЄДРПОУ 18004961, адреса - 61057 , м. Харків, вул. Чернишевськог о, 15) розмістити на вказаному і нтернет-сайті інформацію про судове рішення по справі 12/190 т а про те, що відомості про наяв ність заборгованості товари ства з обмеженою відповідаль ністю Ізобуд” перед товарист вом з обмеженою відповідальн істю „Ай-Кью-Медіа” (код ЄДРПО У 32830329, 01034, м. Київ, вул. Рейтарська , 35-А) не відповідають дійсност і.

3. Зобов' язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Ай-Кью-Медіа” (код ЄДРПОУ 32830329, 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А) с простувати поширену ним непр авдиву інформацію, що приниж ує ділову репутацію ТОВ „Ізо буд”, шляхом розміщення в ана логічній час в аналогічній р адіопередачі на радіо ”Пере ць ФМ”, частота 105,5 FM, в найближчи й після набрання рішенням су ду по справі 12/190 ефірний день, і нформації наступного змісту :

«РА «Ай Кью Медиа»о клеветало компанию «Изобуд»

Рекламное агентство «Ай Кью Медиа»приносит сво и извинения компании "Изобуд " в связи с размещением недост оверной и неправдивой информ ации в єфире радиостанции „П ерец ФМ” о неплатежеспособно сти компании «Изобуд», а такж е за причиненные неудобства в связи с фактом обмана «Ай Кью Медиа»клиентов и п артнеров компании «Изобуд», который имел место быть со ст ороны нашего агентства.

Также Рекламное агентство «Ай Кью Медиа»принос ит свои извинения клиентам и компаньонам компании "Изобу д", и впредь обязуется не осуще ствлять каких либо неправоме рных действий, которые могут повлечь за собой негативные последствия для компании «И зобуд».

Рекламное агентство «Ай Кью Медиа», обращается к своим коллегам с обращение м о том, что платежеспособнос ть компании «Изобуд»и соотве тственно ее будущее на Украи нском рынке не вызывает ни ма лейших сомнений, а информаци я, распространенная ранее на шим агентством, была нацелен а на дискредитацию имени «Из обуд».

Рекламное агентств о «Ай Кью Медиа»не ок азывало никаких услуг компан ии «Изобуд».

Вся негативная информация по поводу компании «Изобуд» является вымыслом Рекламног о агенства „Ай Кью Меді а”.

Рекламное агентство «Ай Кью Медиа»еще раз прин осит свои глубочайшие извине ния компании «Изобуд», ее кол легам, партнерам и клиентам.

Дир ектор Дудка И.Н.»

4. Стягнути з Товариства з о бмеженою відповідальністю „ Ай Кью Медіа” (код ЄДР ПОУ 32830329, 01034, м. Київ, вул. Рейтарсь ка, 35-А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Ізобуд” (код ЄДРПОУ 30553223, м. Киї в, пров. Куренівський, 17, літ. „Т ”) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. держав ного мита, 59 (п' ятдесят дев'ят ь) грн. 00 коп. витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу та 3 300 (три тися чі триста) грн. 00 коп. витрат на оплату послуг адвоката.

5. Стягнути з Акціонерного т овариства „Онікс” (код ЄДРПО У 18004961, 61057, м. Харків, вул. Чернишев ського, 15) на користь Товарист ва з обмеженою відповідальні стю „Ізобуд” (код ЄДРПОУ 30553223, м. Київ, пров. Куренівський, 17, літ . „Т”) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. держ авного мита, 59 (п' ятдесят дев 'ять) грн. 00 коп. витрат на інфор маційно-технічне забезпечен ня судового процесу та 3 300 (три тисячі триста) грн. 00 коп. витра т на оплату послуг адвоката.

6. Після вступу рішення в законну силу видати накази .

7. Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

Суддя Л.В.Прокопенко

Дата ухвалення рішення 22.06.2011
Оприлюднено 25.08.2011

Судовий реєстр по справі 12/190

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.09.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.07.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.05.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.06.2013 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 22.06.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.06.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.03.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Судовий наказ від 11.01.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 28.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 01.03.2010 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/190

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону