ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

19.08.2010р. Справа № 7/55

Документи по заяві Дер жавної податкової інспекції у м. Полтаві, м. Полтава

до приватного підприє мства “Європейські економіч ні технології”, м. Полтава

про визнання банкруто м

Суддя Іванко Лідія Андріівна

Представники:

від кредитора: ОСОБА_1 ., дов. № 5600/9/10-123 від 27.04.2010 р.

ліквідатор: арбітражн ий керуючий Коломієць А.О.

Розглядається заява Державної податкової інспекції у м. Полтаві про виз нання банкрутом приватного п ідприємства “Європейські ек ономічні технології”, м. Полт ава.

Розглянувши матеріал и справи, встановив:

Постановою господарс ького суду від 23.06.2009 року приват не підприємство “Європейськ і економічні технології”, м. П олтава визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну проце дуру підприємства в порядку, визначеному ст. 52 Закону Укра їни “Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом”, ліквід атором призначено арбітражн ого керуючого Коломійця А.О.

За результатами пров еденої роботи ліквідатором п редставлено на розгляд суду звіт, з якого вбачається, що пі дприємство свою господарськ у діяльність фактично припин ило. Згідно довідки державно го реєстратора АВ № 524553 станом на 02.03.2009 р., в Єдиний державний ре єстр юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців внесено інформацію (запис 3) про відсу тність підтвердження відомо стей про юридичну особу - пр иватне підприємство “Європе йські економічні технології ” за юридичною адресою. В газе ті „Всеукраїнський інформац ійно-біржовий вісник” № 11 (11) ві д 11.08.2009 року опубліковано оголо шення про недійність установ чих документів, печатки та шт ампу приватного підприємст ва “Європейські економічні т ехнології”, м. Полтава.

Майно боржника, на яке можливо було б звернути стяг нення в ліквідаційній процед урі не виявлене. Зокрема, згід но довідок ДАІ ГУ МВС України в Полтавській області № 11/7639 ві д 21.08.2009 року та Інспекції держте хнагляду Полтавської ОДА № 01-2 9/431 від 13.08.2009 року за приват ним підприємством “Європейс ькі економічні технології”, м. Полтава, автотранспортних засобів та техніки не зареєс тровано. Довідка ПП Полтавсь кого БТІ “Інвентаризатор” № 147 від 13.01.2009 року свідчить про від сутність реєстрації права вл асності на нерухоме майно в м істі Полтаві за банкрутом. Зг ідно листа Управління Держко мзему у місті Полтаві № 03-06-14/7084 ві д 11.09.2009 року, інформація про ная вність зареєстрованих на пра вах власності чи користуванн я земельних ділянок на терит орії міста Полтави за приват ним підприємством “Європейс ькі економічні технології”, м. Полтава відсутня.

В ході ліквідаційної процедури приватного підпри ємства “Європейські економі чні технології”, м. Полтава лі квідатором, на виконання вим ог п.5 ст. 52 Закону України „Про відновлення платоспроможно сті боржника або визнання йо го банкрутом” вжито заходи, с прямовані на виявлення креди торів відсутнього боржника. Встановлено, що приватне під приємство “Європейські екон омічні технології” має забор гованість перед Державною по датковою інспекцією в м. Полт аві, м. Полтава (ініціюючий кре дитор) на суму 707,59 грн..

За даних обставин, суд визнав приватне підприємств о “Європейські економічні те хнології”, м. Полтава таким, що неспроможне виконати свої г рошові зобов' язання перед к редитором, і за відсутності п ерспектив сплати боргу та фа ктичного припинення підприє мницької діяльності, до Єдин ого державного реєстру юриди чних осіб та фізичних осіб - пі дприємців має бути внесений запис про припинення даної ю ридичної особи.

Представлений на зат вердження суду ліквідаційни й баланс приватного підприєм ства “Європейські економічн і технології”, м. Полтава стан ом на 22.06.2010 року відповідає дійс ному майновому стану банкрут а.

Таким чином, звіт лікв ідатора та ліквідаційний бал анс приватного підприємства “Європейські економічні тех нології”, м. Полтава підлягаю ть затвердженню.

Керуючись ст. ст. 32, 40 (п. 6), 52 Закону України “Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом”, ст. 39 Закону України “Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб-під приємців”, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Затвердити звіт лікві датора та ліквідаційний бала нс приватного підприємства “ Європейські економічні техн ології” (36039, м. Полтава, вул. Фрун зе, 54, кв. 61, ідент. код 34204845).

2. Ліквідувати приватне підп риємство “Європейські еконо мічні технології” (36039, м. Полта ва, вул. Фрунзе, 54, кв. 61, ідент. код 34204845).

3. Державному реєстратору вн ести запис до Єдиного держав ного реєстру про припинення юридичної особи - приватного підприємства “Європейські е кономічні технології” (36039, м. П олтава, вул. Фрунзе, 54, кв. 61, іден т. код 34204845).

4. У разі наявності оригінал ів установчих документів та свідоцтва про державну реєст рацію приватного підприємст ва “Європейські економічні т ехнології”, м. Полтава - переда ти їх державному реєстратору .

5. Вимоги кредиторів, не задо волені в зв' язку з відсутні стю майна, вважати погашеним и.

6. Провадження у справі прип инити.

7. Копію ухвали направити кр едитору, ліквідатору Коломій цю А.О., державному реєстратор у (Виконавчому комітету Полт авської міської ради), сектор у з питань банкрутства у Полт авській області, Полтавськом у обласному управлінню стати стики (для виключення з ЄДРПО У).

Суддя Л .А. Іванко

Дата ухвалення рішення 19.08.2010
Зареєстровано 01.09.2011
Оприлюднено 01.09.2011

Судовий реєстр по справі 7/55

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.11.2014 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 19.11.2014 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 04.11.2014 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 25.09.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 10.09.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.02.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 14.02.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 02.02.2012 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 11.07.2011 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.04.2011 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.08.2010 Господарський суд Полтавської області Господарське
Судовий наказ від 03.08.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 02.07.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 02.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.07.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.06.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Судовий наказ від 11.05.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 06.05.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.04.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 06.04.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.03.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 7/55

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону