ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

Справа № 43/151 15.09.11

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Сігнум-Груп"

до приватного підприємства "Флагман - Транс "

про визнання ба нкрутом

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника ОСОБ А_1 - предст. за дов.,

від боржника не з' яви вся

В судовому засіданні прийм ав участь: Колоднік Л.О. - арбі тражний керуючий

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суд у із заявою про порушення спр ави про банкрутство приватно го підприємства "Флагман - Тра нс", оскільки останній неспро можний сплатити борг.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.08.11 порушен о провадження у справі № 43/151 та призначено її розгляд на 15.09.11.

В судовому засіданні від ін іціюючого кредитора надійшл о клопотання призначення на посаду розпорядника майна б оржника - арбітражного керу ючого Колодник Людмилу Олекс андрівну (ліцензія серія НО МЕР_1 від 04.08.11), що мешкає за адр есою: АДРЕСА_1).

Погодившись з наданою канд идатурою, враховуючи відсутн ість заперечень з боку інших учасників процесу, суд призн ачає розпорядником майна бор жника арбітражного керуючог о - Колодник Л.О.

Відповідно до ст. 6 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” справ а про банкрутство порушуєтьс я господарським судом, якщо б езспірні вимоги кредитора (к редиторів) до боржника сукуп но складають не менше трьохс от мінімальних розмірів заро бітної плати, які не були задо волені боржником протягом тр ьох місяців після встановлен ого для їх погашення строку, я кщо інше не передбачено цим З аконом.

Згідно визначенню ст. 1 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” безспірні вимоги кредиторі в - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги креди торів, підтверджені виконавч ими документами чи розрахунк овими документами, за якими в ідповідно до законодавства з дійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Вимоги ініціюючого кредит ора підтверджені рішенням го сподарського суду міста Києв а № 15/56 від 16.02.11, є безспірн ими та такими, що не потребуют ь доказування, та не задоволе ні боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Оскільки, факт неплатоспро можності боржника судом вста новлено, безспірність заявле них вимог кредитора підтвер джується поясненнями сторін та поданими документами і бо ржником письмово не заперечу ється, є підстави для прийня ття ухвали підготовчого засі дання.

Керуючись ст.ст. 11, 13 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, ст.с т. 64, 65, 86, 89 ГПК України, господарс ький суд м. Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Визнати розмір вимог ініціюючого кредитора - тов ариства з обмеженою відповід альністю "Сігнум-Груп" (03039, м. Киї в, вул. Байкова, 7, код ЄДРПОУ 34601500) , який подав заяву про порушен ня справи про банкрутство пр иватного підприємства "Флагм ан - Транс" (01015, м. Київ, вул. Лейпці зька, 5, оф. 5, код ЄДРПОУ 35787816) на сум у 297 497, 00 грн.

2.Зобов' язати заявника по дати за його рахунок у десяти денний строк до офіційного д рукованого органу Верховно ї Ради України чи Кабінету Мі ністрів України оголошення п ро порушення справи про банк рутство боржника з метою вия влення всіх кредиторів і мож ливих санаторів та надати су ду докази про надання вищевк азаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублі кування.

3.Призначити по справі № 43/151 ро зпорядником майна боржника а рбітражного керуючого - Кол одник Людмилу Олександрівну (ліцензія серія НОМЕР_1 ві д 04.08.11), що мешкає за адресою: А ДРЕСА_1).

4.Розпоряднику майна надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника.

5.Призначити наступне - поп ереднє засідання господарсь кого суду у справі № 43/151 на 07.12.11 о 11:10.

6.Засідання відбудеться у пр иміщені господарського суду м. Києва в залі судових засіда нь № 49 (корпус В).

Суддя М.В.Пасько

Дата ухвалення рішення14.09.2011
Оприлюднено27.09.2011

Судовий реєстр по справі —43/151

Ухвала від 03.09.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 09.04.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 26.02.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 04.01.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 17.12.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 26.09.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні