Ухвала
від 22.12.2011 по справі 43/151
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 43/151 23.12.11

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Сігнум-Груп"

до приватного підприємства "Флагман - Транс "

про визнання ба нкрутом

Суддя Пас ько М.В.

Представники: не ви кликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суд у із заявою про порушення спр ави про банкрутство приватно го підприємства "Флагман - Тра нс", оскільки останній неспро можний сплатити борг.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.08.11 порушен о провадження у справі № 43/151 та призначено її розгляд на 15.09.11.

В судовому засіданні від ін іціюючого кредитора надійшл о клопотання призначення на посаду розпорядника майна б оржника - арбітражного керу ючого Колодник Людмилу Олекс андрівну (ліцензія серія АГ № НОМЕР_1 від 04.08.11), що мешкає з а адресою: АДРЕСА_1).

Ухвалою підготовчого засі дання від 15.09.11 визнано розмір в имог ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відпо відальністю "Сігнум-Груп" на с уму 297 497, 00 грн., зобов' язано зая вника подати за його рахунок у десятиденний строк до офі ційного друкованого органу Верховної Ради України чи Ка бінету Міністрів України ого лошення про порушення справи про банкрутство боржника з м етою виявлення всіх кредитор ів і можливих санаторів та на дати суду докази про надання вищевказаного оголошення пр отягом двох тижнів з моменту опублікування, призначено п о справі № 43/151 розпорядником ма йна боржника арбітражного ке руючого - Колодник Людмилу О лександрівну (ліцензія серія АГ № НОМЕР_1 від 04.08.11), що мешк ає за адресою: АДРЕСА_1), яко го зобов' язано надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника та приз начено наступне - попереднє засідання господарського су ду у справі № 43/151 на 07.12.11.

Заявником надано оголошен ня про порушення провадження у справі про банкрутство бор жника, яке надруковано в газе ті „Голос України” № 179 (5179) від 27.0 9.11.

В судовому засіданні від ро зпорядника майна боржника на дійшов на затвердження реєст р вимог кредиторів.

Ухвалою попереднього засі дання від 07.12.11 визнано кредито рами приватного підприємств а "Флагман - Транс": - товариство з обмеженою відповідальніст ю "Сігнум-Груп" на суму 297 497, 00 грн ., затверджено реєстр вимог кр едиторів на загальну суму 297 497, 00 грн., зобов' язано р озпорядника майна боржника К олодник Людмилу Олександрів ну (ліцензія серія АГ № НОМЕ Р_1 від 04.08.11), що мешкає за адрес ою: АДРЕСА_1) провести збор и кредиторів, про час і місце п роведення яких, у встановлен ому Законом порядку повідоми ти кредиторів.

21.12.11 від Голови комітету кред иторів надійшло клопотання п ро завершення процедури розп орядження майном боржника, в ведення процедури санації бо ржника.

З огляду на викладене, суд в важає за необхідне призначит и розгляд справи з викликом с торін та розпорядника майна боржника.

Керуючись ст.ст. 14-16 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, ст. 86 Г осподарського процесуально го кодексу України, господар ський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

Призначити розгляд сп рави на 26.01.2012 о 11:30.

Зобов' язати розпорядника майна боржника надати суду з віт про проведену роботу з на данням документів, на підтве рдження викладених у ньому о бставин.

Викликати в судове засідан ня представників сторін та р озпорядника майна боржника.

Засідання відбудеться у пр иміщені господарського суду м. Києва в залі судових засіда нь № 49 (корпус В).

Суддя М.В. Пась ко

Дата ухвалення рішення22.12.2011
Оприлюднено04.01.2012

Судовий реєстр по справі —43/151

Ухвала від 03.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 09.04.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 26.02.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 04.01.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 17.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 26.09.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні