Постанова
від 05.09.2011 по справі 2а/0470/4163/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

05.09.2011

< копія >

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2011 р. Справа № 2а/0470/4163/11

Дніпропетровський о кружний адміністративний су д у складі:

головуючого судді Рищенко А. Ю. < Текст >

розглянувши у письмовом у провадженні адміністратив ну справу за адміністративни м позовом ОСОБА_2 до Держа вної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську Дніпроп етровської області про визна ння протиправними дій, -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2011 року ОСОБА_2 зве рнулась до Дніпропетровсько го окружного адміністративн ого суду з позовом до Державн ої податкової інспекції у м. Д ніпродзержинську Дніпропет ровської області в якому про сить визнати протиправними д ії Державної податкової інсп екції у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області щ одо складання Висновку від 25.0 1.2010 року за № 79/19/23 «Про повноту та правомірність декларування і своєчасності сплати подат ків Приватного підприємства «САС Трейд» при проведенні ф інансово-господарської діял ьності в період з 05.02.2008 року по 01. 01.2009 року».

Свої вимоги позивачка обґр унтовує тим, що її стало відом о про порушення відносно пос адових осіб ПП «САС Трейд» кр имінальної справи за ознакам и складу злочину передбачено го ч.3 ст.212 КК України. Підставо ю для порушення даної кримін альної справи є висновок від 25.01.2010 року за № 79/19/23 «Про повноту т а правомірність декларуванн я і своєчасності сплати пода тків Приватного підприємств а «САС Трейд» при проведенні фінансово-господарської дія льності в період з 05.02.2008 року по 01.01.2009 року», який на думку позив ачки є протиправним та супер ечить Порядку оформлення рез ультатів невиїзних документ альних, виїзних планових та п озапланових перевірок з пита нь дотримання податкового, в алютного та іншого законодав ства затвердженого Наказом Д ержавної податкової адмініс трації України № 327 від 10.08.2005 року .

В судове засідання сторони не з' явились, належним чино були повідомлені про дату, ча с та місце розгляду справи.

Від представника позивача та третьої особи надійшла за ява про розгляд справи без їх участі.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС Укр аїни, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому з асіданні, визначених цією ст аттею, але прибули не всі особ и, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином по відомлені про дату, час і місц е судового розгляду, суд має п раво розглянути справу у пис ьмовому провадженні у разі в ідсутності потреби заслухат и свідка чи експерта.

Суд, вивчивши наявні у справ і докази та оцінивши їх у суку пності, вважає необхідним у з адоволенні позову відмовити повністю з наступних підста в.

19.10.2007 року виконавчим комітет ом Дніпродзержинської міськ ої ради Дніпропетровської об ласті було здійснено державн у реєстрацію Приватного підп риємства «САС Трейд» (далі - ПП «Трейд»), керівником, засно вником якого є ОСОБА_3, що п ідтверджується Витягом з Єди ного державного реєстру юрид ичних осіб та фізичних осіб-п ідприємців.

23.10.2007 року ПП «Трейд» було взя то на податковий облік у Держ авній податковій інспекції в м. Дніпродзержинську за № 8816.

В період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 рок у ОСОБА_2 як замісник дире ктора ПП «САС Трейд» була пос адовою особою підприємства в ідповідальною за ведення фін ансово-господарської діяльн ості, розпорядником поточног о рахунку підприємства у від діленні банку, відповідально ю особою за ведення та склада ння документів податкової зв ітності, виконувала організа ційно-розпорядчі та адмініст ративно-господарські функці ї.

Постановою Начальника СВ П М ДПІ в м.Дніпродзержинську б уло порушено кримінальну спр аву у відношенні посадових о сіб ПП «САС Трейд».

Підставою для порушення кр имінальної справи, крім іншо го, став висновок відповідач а від 25.01.2010 року за № 79/19/23 «Про повн оту та правомірність деклару вання і своєчасності сплати податків Приватного підприє мства «САС Трейд» при провед енні фінансово-господарсько ї діяльності в період з 05.02.2008 ро ку по 01.01.2009 року».

Так, відповідно Висновку № 7 9/19/23 від 25.01.2010 року щодо повноти де кларування та своєчасності с плати податку на прибуток ПП «САС Трейд» при проведенні ф інансово-господарської діял ьності за період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 року, складеного головним державним податковим ревізо ром-інспектором ПС-І рангу ві дділу перевірок платників по датків управління податково го контролю юридичних осіб Д ержавної податкової інспекц ії у м. Дніпродзержинську, у вк азаний період ПП «САС Трейд» було задекларовано скоригов аний валовий дохід у сумі 7 231 247, 00 грн. Підприємством щокварта льно надавались позивачу дек ларації з податку на прибуто к. При проведенні аналізу пра вильності визначення валово го доходу (загальної суми дох оду платника податку від усі х видів діяльності) встановл ено, що згідно виписки з особо вого рахунку ПП «САС Трейд» № 2600230361601 у ПАТ «Банк Кредит Дн іпро» у період з 05.02.2008 року по 01.01.2 009 року отримало в оплату за по ставлену продукцію 7 727 832, 00 грн. та не включено до складу вало вих доходів суму у розмірі 496 58 5, 32 грн. За вищевказаний період посадовими особами підприєм ства по грошовим чековим кни жкам з розрахункового рахунк у ПП «САС Трейд» № 260023036601 у ПАТ « Банк Кредит Дніпро» отрима но під звіт готівкою грошови х коштів на закупівлю товарі в у сумі 7 650 553, 00 грн.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 Зако ну України «Про державну под аткову службу в Україні» від 04.12.1990 року, № 509-ХІІ (в редакції чин ній на момент виникнення пра вовідносин між сторонами), ор гани державної податкової сл ужби у випадках, в межах компе тенції та у порядку, встановл ених законами України, мають право, зокрема, здійснювати д окументальні невиїзні перев ірки (на підставі поданих под аткових декларацій, звітів т а інших документів, пов'язани х з нарахуванням і сплатою по датків та зборів (обов'язкови х платежів) незалежно від спо собу їх подачі), а також планов і та позапланові виїзні пере вірки своєчасності, достовір ності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (об ов'язкових платежів), додержа ння валютного законодавства юридичними особами.

Згідно зі ст. 11-1 вищевказаног о Закону, плановою виїзною пе ревіркою вважається перевір ка платника податків щодо св оєчасності, достовірності, п овноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов'я зкових платежів), яка передба чена у плані роботи органу де ржавної податкової служби і проводиться за місцезнаходж енням такого платника податк ів чи за місцем розташування об'єкта права власності, стос овно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Пл анова виїзна перевірка прово диться за сукупними показник ами фінансово-господарської діяльності платника податкі в за письмовим рішенням кері вника відповідного органу де ржавної податкової служби не частіше одного разу на кален дарний рік.

Позаплановою виїзною пере віркою вважається перевірка , яка не передбачена в планах р оботи органу державної подат кової служби і проводиться з а наявності хоча б однієї з та ких обставин: 1) за наслідками перевірок інших платників по датків виявлено факти, які св ідчать про порушення платник ом податків законів України про оподаткування, валютного законодавства, якщо платник податків не надасть пояснен ня та їх документальні підтв ердження на обов'язковий пис ьмовий запит органу державно ї податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отр имання запиту; 2) платником под атків не подано в установлен ий строк податкову деклараці ю або розрахунки, якщо їх пода ння передбачено законом; 3) вия влено недостовірність даних , що містяться у податковій де кларації, поданій платником податків, якщо платник подат ків не надасть пояснення та ї х документальні підтверджен ня на обов'язковий письмовий запит органу державної пода ткової служби протягом десят и робочих днів з дня отриманн я запиту; 4) платник податків п одав у встановленому порядку скаргу про порушення законо давства посадовими особами о ргану державної податкової с лужби під час проведення пла нової чи позапланової виїзно ї перевірки, в якій вимагає по вного або часткового скасува ння результатів відповідної перевірки; 5) у разі виникненн я потреби у перевірці відомо стей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з пла тником податків, якщо платни к податків не надасть поясне ння та їх документальні підт вердження на обов'язковий пи сьмовий запит органу державн ої податкової служби протяго м десяти робочих днів з дня от римання запиту; 6) проводиться реорганізація (ліквідація) п ідприємства; 7) стосовно платн ика податків (посадової особ и платника податків) у порядк у, встановленому законом, под атковою міліцією заведено оп еративно-розшукову справу, у зв'язку з чим є потреба у пров еденні позапланової виїзної перевірки фінансово-господа рської діяльності такого пла тника податків; 8) у разі, коли в ищестоящий орган державної п одаткової служби в порядку к онтролю за достовірністю вис новків нижчестоящого органу державної податкової служби здійснив перевірку документ ів обов'язкової звітності пл атника податків або висновкі в акта перевірки, складеного нижчестоящим контролюючим о рганом, та виявив їх невідпов ідність вимогам законів, що п ризвело до ненадходження до бюджетів сум податків та збо рів (обов'язкових платежів). По запланова виїзна перевірка в цьому випадку може ініціюва тися вищестоящим органом дер жавної податкової служби лиш е у тому разі, коли стосовно по садових або службових осіб н ижчестоящого органу державн ої податкової служби, які про водили планову або позаплано ву виїзну перевірку зазначен ого платника податків, розпо чато службове розслідування або порушено кримінальну сп раву; 9) платником подано декла рацію з від'ємним значенням з податку на додану вартість, я ке становить більше 100 тис. гри вень.

Позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податков их органів, визначених закон ами України "Про застосуванн я реєстраторів розрахункови х операцій у сфері торгівлі, г ромадського харчування та по слуг", "Про державне регулюван ня виробництва і обігу спирт у етилового, коньячного і пло дового, алкогольних напоїв т а тютюнових виробів", а в інших випадках - за рішенням суду.

Позапланова виїзна переві рка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орг ан державної податкової служ би, який ініціює проведення п озапланової виїзної перевір ки, подає до суду письмове обґ рунтування підстав такої пер евірки та дати її початку і за кінчення, склад осіб, які буду ть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті с відчать про виникнення підст ав для проведення такої пере вірки, інформацію про вид та к ількість перевірок, проведен их органами державної податк ової служби щодо суб'єкта гос подарської діяльності та нас лідки таких перевірок за поп ередні три роки, а також на вим огу суду - інші відомості. У ро згляді питання про надання д озволу на проведення позапла нової виїзної перевірки мают ь право брати участь предста вники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення пр о місце, дату та час розгляду п итання про надання дозволу н а проведення позапланової ви їзної перевірки направляєть ся не пізніше ніж за три робоч і дні до дати такого розгляду .

Позапланова виїзна переві рка здійснюється на підставі виникнення обставин, виклад ених у цій статті, за рішенням керівника податкового орган у, яке оформляється наказом.

Отже, здійснення аналізу фі нансово-господарської діяль ності платника податків без проведення планової чи позап ланової перевірок, не передб ачено вказаним Законом.

Враховуючи, що складання ви сновку було здійснено на під ставі службової записки ВПМ ДПІ у м. Дніпродзержинську, а т акож те, що, як зазначив відпов ідач у висновку, підстав для п роведення позапланової пере вірки, а саме рішення суду, у н ього не було, суд приходить до висновку про відсутність у в ідповідача повноважень щодо складання оскаржуваного вис новку.

В той же час, суд зазначає, що Висновок № 79/19/23 було складено в ідповідачем відносно юридич ної особи - ПП «САС Трейд», фік сує певні факти її господарс ької діяльності і прямо не вп ливає на права, свободи чи інт ереси позивачки.

Враховуючи викладене, суд в важає, що права ОСОБА_2 не б ули прямо порушенні діями ві дповідача шляхом складання в исновку, а тому вона є неналеж ним позивачем.

В судовому засіданні суд ст авив питання про заміну нена лежного позивача - ОСОБА_2 , належним - ПП «САС Трейд» , проте позивачка заперечува ла проти її заміни.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 КАС Укр аїни, якщо позивач не згоден н а його заміну іншою особою, то ця особа може вступити у спра ву як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предме т спору, про що суд повідомляє третю особу.

Таким чином, суд приходить д о висновків, що ОСОБА_2 є не належним позивачем у даній с праві, а тому у задоволенні да ного позову необхідно відмов ити повністю.

Позивач заперечувала прот и заміни неналежного позивач а, пояснюючи, що в даному випад ку неправомірними діями відп овідача були порушені її осо бисті права та інтереси.

З огляду на вищевикладене с уд зазначає, що позивач оскар жує Висновок № 79/19/23 щодо повнот и декларування та своєчаснос ті сплати податку на прибуто к ПП «САС Трейд», код ЄДРПОУ - 35409821, при проведенні фінансово -господарської діяльності за період з 01.01.2008 року по 01.01.2009 року, щ о не стосується особисто ОС ОБА_2, яка є посадовою особою вказаної юридичної особи.

Таким чином, суд приходить д о висновку, що у задоволенні п озову необхідно відмовити по вністю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 10, 12, 60, 86, 160, 161, 163 КАС Ук раїни, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністр ативного позову ОСОБА_2 до Державної податкової інспек ції у м. Дніпродзержинську Дн іпропетровської області, тре тя особа - Приватне підприє мство «САС Трейд» про визнан ня протиправними дій - відм овити повністю.

Постанова суду набирає зак онної сили після закінчення строку подання апеляційної с карги.

Постанова суду може бути ос каржена до Дніпропетровсько го апеляційного адміністрат ивного суду шляхом подачі ап еляційної скарги через Дніпр опетровський окружний адмін істративний суд протягом дес яти днів з дня її проголошенн я. У разі відкладення виготов лення постанови в повному об сязі, а також прийняття поста нови у письмовому провадженн і апеляційна скарга подаєтьс я протягом десяти днів з дня о тримання копії постанови. Як що суб' єкт владних повноваж ень у випадках та порядку, пер едбачених частиною четверто ю статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови су ду безпосередньо в суді, то де сятиденний строк на апеляцій не оскарження постанови суду обчислюється з наступного д ня після закінчення п' ятиде нного строку з моменту отрим ання суб' єктом владних повн оважень повідомлення про мож ливість отримання копії пост анови.

Суддя < (підпис) >

< Список >

< Список >

< Список > А. Ю. Рищенко

< Текст >

Дата ухвалення рішення05.09.2011
Оприлюднено30.09.2011

Судовий реєстр по справі —2а/0470/4163/11

Ухвала від 06.06.2011

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Рищенко Андрій Юрійович

Ухвала від 24.10.2012

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Борисенко І.В.

Ухвала від 29.10.2012

Адміністративне

Вищий адміністративний суд України

Борисенко І.В.

Постанова від 05.09.2011

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Рищенко Андрій Юрійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні