ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

ПОСТАНОВА

4-2299/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

19 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управлі ння СБ України в Донецькій об ласті старшого лейтенанта юс тиції Романенка В.В. про п роведення виїмки документів , що містять банківську таємн ицю у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕН НІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИ РЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР НОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528) по кримін альній справі №1652, порушеній з а ознаками злочину, передбач еного ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що до вчинення злочину можл иво причетні посадові особи ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕ СТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 371 34058), яке мало у РЕГІОНАЛЬНОМУ В ІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОН АЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО А КЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м .Донецьк, вул.Рози Люксембург , буд.12А) розрахунковий рахуно к №26007001346779, за допомогою якого мо жливо перераховувались грош ові кошти за вчинені з метою п рикриття незаконної діяльно сті безтоварні угоди для пер еведення безготівкових грош ових коштів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у РЕГІОНАЛЬНОМ У ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІ ОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГ О АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «О ТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 3005 28, м.Донецьк, вул.Рози Люксембу рг, буд.12А) знаходяться докуме нти щодо рахунку ТОВ «ЦЕНТР С ТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР -РОС»(код ЄДРПОУ 37134058) №26007001346779 (дого вори на відкриття, перереєст рацію, закриття банківських рахунків; довіреності на кор истування банківськими раху нками; картки із зразками під писів; роздруківки руху грош ових коштів по вказаним раху нкам із зазначення реквізиті в їх отримувачів; платіжні до ручення, на підставі яких зді йснювалися перерахування гр ошових коштів; документи, що с тосуються укладення договор у про надання послуги «Клієн т-Банк» та її використання з з азначенням засобів зв' язку , з яких здійснювалося керува ння зазначеними рахунками), я кі мають значення для встано влення істини по кримінальні й справі та містять банківсь ку таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в РЕГ ІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБ АСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВ АРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦ ЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, буд.12А) документі в (договору на відкриття, пере реєстрацію, закриття банківс ьких рахунків; довіреностей на користування банківським и рахунками; карток із зразка ми підписів; роздруківок рух у грошових коштів по вказани м рахункам із зазначення рек візитів їх отримувачів; плат іжних доручень, на підставі я ких здійснювалися перерахув ання грошових коштів; докуме нтів, що стосуються укладенн я договору про надання послу ги «Клієнт-Банк»та її викори стання з зазначенням засобів зв' язку, з яких здійснювало ся керування зазначеними рах унками) щодо рахунку ТОВ «ЦЕН ТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ « УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 37134058) №26007001346779 з а період з моменту відкриття банківського рахунку по 19 лип ня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков

Дата ухвалення рішення 19.07.2011
Зареєстровано 05.10.2011
Оприлюднено 06.10.2011

Судовий реєстр по справі 4-2299/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.12.2011 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 02.12.2011 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Постанова від 29.09.2011 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне
Постанова від 19.07.2011 Ворошиловський районний суд м. Донецька Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-2299/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону