ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 62/88 30.09.11

За позовом Приватного підприємства «Науково-виробниче підприєм ство «Никомед»

До Мін істерства внутрішніх справ У країни

Про с тягнення 343 800,00 грн.

Суддя Мельник В.І.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність №2 від 21.0 7.2011

від відповідача: ОСО БА_2, довіреність № 96/2010 від 17.03.2010

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство « Науково-виробниче підприємс тво «Никомед» (далі - позива ч) передало на розгляд Господ арського суду міста Києва по зов до Міністерства внутрішн іх справ України про стягнен ня 343 800,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не викон уються умови договору № 267ю ві д 25.08.2009 р.

Ухвалою суду від 12.09.2011р. судде ю Любченко М.О. порушено прова дження у справі № 62/88 та признач ено до розгляду на 21.09.2011 р.

19.09.2011, у зв' язку з відп усткою судді Любченко М.О., спр аву № 62/88 було передано розпоря дженням для розгляду судді М ельнику В.І.

Ухвалою суду від 21.09.201 справ у № 62/88 призначено до слухання н а 30.09.2011р.

30.09.2011 представник позивача у судовому засіданні підтрима в свої позовні вимоги у повно му обсязі, надав документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі та пояснення по суті с пору.

Представник відповідача н адав свої пояснення по суті с пору, визнав позов, проте пояс нив, що у відповідача відсутн і кошти для погашення заборг ованості.

Суд дійшов висновку про роз гляд справи по суті спору, оск ільки сторонами надано всі н еобхідні документи та докази для винесення рішення.

Згідно ст.87 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прок урору, третім особам, які брал и участь в судовому процесі, а ле не були присутні у судовом у засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про в ручення не пізніше трьох дні в з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у су ді.

Розглянувши подані докуме нти та матеріали, заслухавши пояснення представника пози вача та відповідача, з' ясув авши фактичні обставини, на я ких ґрунтується позов, об' є ктивно оцінивши докази, які м ають значення для розгляду с прави і вирішення спору по су ті, Господарський суд міста К иєва, -

ВСТАНОВИВ:

Між позивачем та відповід ачем було укладено договір № 267ю від 25.08.2009 (далі - договір), згі дно якого позивач зобов' яза вся поставити відповідачу пр илади для вимірювання фізичн их та хімічних величин (прила ду для дистанційного виявлен ня наркотичних засобів) (код з а ДК: 33.20.5).

Зазначений договір було ук ладено на підставі, проведен ня процедури тендерної закуп івлі товару.

Згідно п.1.1 договору позивач зобов' язався поставити від повідачу у визначені договор ом прилади для вимірювання ф ізичних та хімічних величин (приладу для дистанційного в иявлення наркотичних засобі в) (код за ДК: 33.20.5) (далі - товар), п ерелік якого зазначений у сп ецифікації на поставку прила дів для вимірювання фізичних та хімічних величин (прилад д ля дистанційного виявлення н аркотичних засобів) (далі - с пецифікація), а відповідач зо бов' язався прийняти товар т а сплатити його вартість у по рядку та на умовах передбаче них договором.

За специфікацією до догово ру сторони визначили - прила д для дистанційного виявленн я наркотичних засобів Sabre 4000 в ко мплекті з додатковими аксесу арами та витратними матеріал ами.

Відповідно до п.2.1 договору з агальна в вартість товару з у рахуванням ПДВ 343 800,00 грн.

Пунктом 4.2 договору сторони визначили, що між ними буде ск ладено акт на прийом матеріа льних цінностей Центральної бази ресурсного забезпеченн я МВС України за кількістю та якістю під час передачі това ру одержувачу відповідача і порядку та на умовах передба чених чинним законодавством України та умовами договору .

На виконання умов договору позивач виконав, взяті на себ е зобов' язання по поставці товару, що підтверджується а ктом на прийом матеріальних цінностей від 30.09.2009р., видатково ю накладною № РН-0000032 від 30.09.2009 та д овіреністю № 483 від 30.09.2009р., належ ні копії яких наявні в матері алах справи, а оригінали огля нуто судом у судовому засіда нні.

Відповідач, в порушення умо в п.2.4 договору, а саме графіку п оставки та оплати товару, від повідно до якого поставка і о плата товару мала бути здійс нена протягом вересня 2009 року , вартість поставленого това ру позивачу не перерахував.

Внаслідок порушення відпо відачем своїх договірних зоб ов' язань, у останнього пере д позивачем утворилась забор гованість у розмірі 343 800,00 грн.

Позивач в позовній заяві пр осив суд стягнути з відповід ача 343 800,00 грн. та судові витрати .

Згідно з вимогами ст.ст. 525, 526, 53 0, 629, 712 ЦК України зобов' язання повинні виконуватись належн им чином відповідно до догов ору; замовник зобов' язуєтьс я прийняти та оплатити надан і послуги; одностороння відм ова від виконання зобов' яза ння не допускається.

Укладений між сторонами до говір за своєю юридичною при родою є договором поставки.

Відповідно до п.1 ст.712 ЦК Укра їни, за договором поставки по стачальник, який здійснює пі дприємницьку діяльність, зоб ов' язується передати у вста новлений строк товар у власн ість покупця, а покупець зобо в' язується прийняти товар і сплатити за нього певну грош ову суму.

Відповідно до п.2 ст.712 ЦК Укра їни до договору поставки зас тосовуються загальні положе ння про купівлю-продаж, якщо і нше не встановлено договором , законом або не випливає з хар актеру відносин сторін.

Відповідно до 629 ЦК України, д оговір є обов' язковим для в иконання.

Відповідно до ч. 2 ст.193 ГК Укра їни, кожна сторона повинна вж ити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов' язань, враховуючи ін тереси другої сторони та заб езпечення загальногосподар ського інтересу.

Відповідно до ст. 173 ГК Україн и, один суб' єкт господарськ ого зобов' язання повинен вч инити певну дію на користь ін шого суб' єкта, а інший суб' єкт має право вимагати від зо бов' язаної сторони виконан ня її обов' язку.

У судовому засіданні 30.09.2011 пр едставник відповідача визна в наявну заборгованість у по вному обсязі, проте пояснив ї ї наявність внаслідок відсут ності коштів.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожн а сторона повинна довести ті обставини справи, на які вона посилається як на підставу с воїх вимог і заперечень. Вина відповідача в порушенні зоб ов' язань за договором поста вки доведена матеріалами спр ави.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що наявні у справі м атеріали свідчать про обгрун тованість вимог позивача, по зовні вимоги підлягають задо воленню у повному обсязі.

Позивач також просить стяг нути з відповідача сплачені державне мито в сумі 3438,00 грн ., судово-інформаційні послуг и у сумі 236,00 грн.

Відповідно до ст. 49 Г ПК України суми, які підлягаю ть сплаті за витрати, пов' яз ані з розглядом справи, при за доволенні позову покладають ся на відповідача.

Керуючись ст.ст. 173, 193 ГК Укра їни, ст.ст. 525, 526, 530, 629, 712 ЦК України, с т.ст. 22, 33, 49, 75, 81-1, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Міністерства вн утрішніх справ України (01024, м. К иїв, вул. Богомольця 10, код ЄДРП ОУ 00032684) на користь Приватного п ідприємства «Науково-виробн иче підприємство «Никомед»(0 1030, м. Київ, бул. Тараса Шевченка 38, кв. 41, код ЄДРПОУ 32735922) 343 800 (триста сорок три тисячі вісімсот) гр н. - заборгованості, 3438 (три тис ячі чотириста тридцять вісім ) грн. - державного мита, 236 (дві сті тридцять шість) грн. - вит рат на інформаційно-технічне забезпечення судового проце су.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили п ісля закінчення строку подан ня апеляційної скарги, якщо а пеляційну скаргу не було под ано. У разі подання апеляційн ої скарги рішення, якщо його н е скасовано, набирає законно ї сили після розгляду справи апеляційним господарським с удом.

Суддя В.І. М ельник

Дата ухвалення рішення 30.09.2011
Оприлюднено 14.10.2011

Судовий реєстр по справі 62/88

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 30.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.04.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.04.2010 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 15.09.2009 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 62/88

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону