Рішення
від 06.10.2011 по справі 5024/1548/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2011 Справа № 5024/1548/2011

Господарський суд Херсонс ької області у складі судді Немченко Л.М. при секре тарі Шульженко Г.М., розгляну вши у відкритому судовому за сіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Южполіграфсервіс", м. Херсон

до Приватного підприєм ця ОСОБА_1, м. Херсон

про стягнення 43611 гр н. 46 коп.

за участю

представників сторін:

від позивача - представник ОСОБА_2 дов. від 20.11.2010 р.

від відповідача - не прибув

Товариство з обмеже ною відповідальністю "Южполі графсервіс" (позивач) звернув ся до суду з позовом, в якому п росить стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1 43476 грн. 21 коп. основного боргу з ураху ванням індексу інфляції за д оговором на виготовлення пол іграфічної продукції №2 від 01 січня 2011р. та 135 грн. 25 коп. 3% річних .

Позивач позовні вимо ги підтримав в повному обсяз і.

Відповідач повторно не направив свого представни ка в судове засідання, відзив на позов та витребувані судо м документи не надав, про прич ини неявки суд не повідомив. У хвали про порушення провадже ння у справі та про відкладен ня розгляду справи надіслані на юридичну адресу відповід ача, зазначену у позові, повер нулись до суду з відмітками в ідділень зв'язку "за закінчен ням терміну зберігання".

Ухвалою від 06 вересня 2011р. вжито заходи забезпеченн я позову шляхом накладення а решту на грошові кошти відпо відача в межах суми позовних вимог.

Справа розглядається у відповідності зі ст. 75 ГПК Ук раїни за наявними в ній матер іалами.

Після закінчення роз гляду справи в судовому засі данні оголошено вступну та р езолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріал и справи, заслухавши предста вника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Між сторонами 01 січня 2011 р оку був укладений договір №2 н а виготовлення поліграфічно ї продукції, у відповідності до якого відповідач замовля є, а позивач зобов'язується ви готовити поліграфічну проду кцію, а саме: газету "Вечірній Херсон». За п еріод з 01.01.2011р. по 06.06.2011 року ТОВ "Юж поліграфсервіс" виготовило п оліграфічної продукції, пере дбаченої договором на загаль ну суму 144885 грн., що підтве рджується актами приймання-з дачі робіт (послуг), а саме: акт №25 від 12.01.2011р., акт №45 від 14.01.2011р., акт №64 від 19.01.2011р., акт №87 від 21.01.2011р., акт №111 від 26.01.2011, акт №133 від 28.01.2011, акт №10 від 01.02.2011р., акт №33 від 04.02.2011р., акт №6 1 від 09.02.2011р., акт №86 від 11.02.2011, акт №107 в ід 16.02.2011, акт №131 від 18.02.2011р., акт №160 ві д 23.02.2011, акт №178 від 25.02.2011р., акт № 10000000011 в ід 02.03.2011р., акт №24 від 04.03.2011р., акт № 63 в ід 10.03.2011р., акт №96 від 16.03.2011р., акт №149 в ід 23.03.2011р., акт №171 від 25.03.2011р., акт №191 в ід 30.03.2011р., акт №4 від 01.04.2011р., акт №25 ві д 06.04.2011р., акт №56 від 08.04.2011р., акт №85 ві д 13.04.2011р., акт №107 від 15.04.2011р., акт №132 ві д 20.04.2011р., акт від 22.04.2011р. № 156, акт від 27.04.2011р. № 179, акт від 28.04.2011р. № 194, акт від 11.05.2011р. № 64, акт від 13.05.2011р. № 84, акт від 18.05.2011р. № 108, акт від 20.05.2011р. № 138, акт ві д 25.05.2011р. № 166, акт від 01.06.2011р. №1, акт ві д 03.06.2011р. № 27.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 догово ру №2 вартість поліграфічних робіт визначається рахунком та накладною, вартість поліг рафічних робіт замовник спла чує виробнику по цінам діючи м на період виготовлення тир ажів продукції, у вигляді 50% пе редоплати шляхом перерахува ння грошових коштів на розра хунковий рахунок виробника н а підставі виставленого раху нку, решту 50% замовник сплачує протягом 3 банківських днів п ісля отримання продукції.

Статтею 901 Цивільного кодек су України передбачається, щ о за договором про надання по слуг одна сторона (виконавец ь) зобов'язується за завдання м другої сторони (замовника) н адати послугу, яка споживаєт ься в процесі вчинення певно ї дії або здійснення певної д іяльності, а замовник зобов'я зується оплатити виконавцев і зазначену послугу, якщо інш е не встановлено договором.

Положеннями статті 193 Гос подарського кодексу України суб'єкти господарювання та і нші учасники господарських в ідносин повинні виконувати г осподарські зобов'язання нал ежним чином відповідно до за кону, інших правових актів, до говору, а за відсутності конк ретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до в имог, що у певних умовах звича йно ставляться.

У відповідності до полож ень ст. 526 Цивільного кодексу У країни зобов'язання має вико нуватися належним чином відп овідно до умов договору та ви мог цього Кодексу, інших акті в цивільного законодавства, а за відсутності таких умов т а вимог - відповідно до звичаї в ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставлятьс я.

Відповідач, в порушення умо в договору та вищезазначених норм законодавства свої зоб ов'язання, щодо оплати вартос ті поліграфічних робіт належ ним чином не виконав, внаслід ок чого у відповідача перед п озивачем виникла заборгован ість в сумі 43303 грн.

З метою досудового врегулю вання спору позивачем на адр есу відповідача направлялас я претензія №48 від 07.06.2011р., з вимо гою сплатити заборгованість .

Відповідач не надав доказі в реагування на претензію та доказів погашення заборгова ності.

У відповідності до положе нь ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який простр очив виконання грошового зоб ов'язання, на вимогу кредитор а зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встанов леного індексу інфляції за в есь час прострочення, а також три проценти річних від прос троченої суми, якщо інший роз мір процентів не встановлени й договором або законом. На пі дставі зазначеної правової н орми позивач нарахував відпо відачу інфляційні в сумі 173 гр н. 21 коп. та 3% річних в сумі 135 грн. 25 коп.

На підставі викладеного, су д дійшов висновку, що позовні вимоги позивачем доведені т а підлягають задоволенню в п овному обсязі.

Понесені позивачем витрат и зі сплати державного мита т а витрати на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу відшкодовуються йо му за рахунок відповідача, з в ини якого спір доведено до вр егулювання в судовому порядк у.

Керуючись ст.ст. 82, 83, 84, 85 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1. Позовні вимоги задовольнити в повному обся зі.

2. Стягнути з приватно го підприємця ОСОБА_1 (АД РЕСА_1, код НОМЕР_1) на кори сть товариства з обмеженою в ідповідальністю "Южполіграф сервіс" (м. Херсон, вул. Доброхо това,19, р/р 26002029800820 в ХФ ВАТ "Кредитп ромбанк", МФО 352651, код ЄДРПОУ 32021943) заборгованості в сумі 43303 грн., інфляційних збитків в сумі 173 грн. 21 коп., 3% річних в сумі 135 грн. 25 коп., а також 436 грн. 11 коп. в раху нок відшкодування витрат по сплаті державного мита та 236 г рн. витрат на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу.

3. Наказ видати після н абрання рішенням законної си ли.

4. Скасувати заходи за безпечення позову, вжиті ухв алою від 06 вересня 2011р., щодо нак ладення арешту на грошові ко шти в межах суми позовних вим ог - 43611 грн.46 коп., які знаходятьс я на розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватба нк", код ОКПО 207460225, МФО 352479, який нал ежить ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_ 1).

Суддя Л.М. Немченко

Дата підписання р ішення

відповідно до вимог с т. 84 ГПК України 11.10.2011р.

Дата ухвалення рішення06.10.2011
Оприлюднено19.10.2011

Судовий реєстр по справі —5024/1548/2011

Судовий наказ від 08.11.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Рішення від 16.10.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 08.10.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 08.10.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 24.08.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

Ухвала від 13.08.2011

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Немченко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні