ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/193 10.10.11

За позовом Приватн ого акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Стр ахування»

До Відкритого а кціонерного товариства «Нац іональна акціонерна страхов а компанія

«Оранта»

Про стягнення суми в порядку регресу у розм ірі 3782,39грн.

Суддя Палій В.В.

Представники:

Від позивача: ОСОБ А_1- предст. (дов. від 01.09.2011р.), ОС ОБА_2- предст.

(дов. від 17.03.2011р.)

Від відповідача: не з' явився

Обставини справи:

Позивач звернув ся до суду з позовом до Відкри того акціонерного товариств а «Національна акціонерна ст рахова компанія «Оранта»про стягнення з відповідача 3782,39гр н. страхового відшкодування в порядку регресу, а також вит рат по сплаті державного мит а - 102,00грн., витрат по оплаті по слуг на інформаційно-технічн е забезпечення судового проц есу - 236,00грн.

Ухвалою Господарського с уду м. Києва від 27.09.2011р. суддею Па лієм В.В. порушено провадженн я у справі №20/193, позовну заяву п рийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 10.10.2011р.

07.10.2011р. судом одержано відзив на позовну заяву від відпові дача, відповідно до якого від повідач повідомив, що не запе речує проти стягнення з відп овідача на користь позивача 3782,39грн.

Представник позивача у суд овому засіданні позовні вимо ги підтримав у повному обсяз і. Представник відповідача у судове засідання не з' явив ся, про причини неявки суд не п овідомив.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставника позивача, який під тримав свої позовні вимоги, о глянувши оригінали документ ів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2010р. о 13год. 20хв. в районі з упинки громадського автотра нспорту «вул. Філатова»по ву л. Мелешкіна в м. Кривому Розі сталася дорожньо-транспортн а пригода, а саме зіткнення ав томобіля марки Dео Lanos, номер Н ОМЕР_1, яким керував ОСОБА _3 (власник автомобіля) та авт омобіля марки Honda Civic, номер НОМ ЕР_2, яким керував ОСОБА_4 . (власник автомобіля), що підт верджується довідкою ВДАІ з обслуговування адміністрат ивної території м. Кривий Ріг .

ДТП сталося в результаті по рушення водієм ОСОБА_3 Пра вил дорожнього руху України, що підтверджується постанов ою Інгулецького районного су ду м. Кривого Рогу №3-625/10 від 04.08.2010р .

У результаті вказаного ДТП було пошкоджено автомобіль Honda Civic, номер НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4

Відповідно до Висновку екс пертного автотоварознавчог о дослідження №ДЗ/07/10 від 08.07.2010р ., матеріальний збиток, завдан ий власнику пошкодженого авт омобіля Honda Civic, номер НОМЕР_2 у результаті його пошкоджен ня при ДТП, склав 9901,22грн.

Пошкоджений автомобіль бу в застрахований у позивача н а підставі договору страхува ння №ИБ 1115771/05АВ від 13.07.2009р., з термі ном дії з 14.07.2009р. по 13.07.2010р. Страхув альником виступає ОСОБА_4 .

На підставі страхового акт у №9716/10/05/04 від 25.07.2010р. позивач, викон уючи свої зобов'язання за дог овором страхування сплатив в ласнику автомобіля Honda Civic, номер НОМЕР_2 - ОСОБА_4, суму страхового відшкодування в розмірі 4292,39грн., що підтверджу ється платіжними дорученням и №16872 від 02.08.2010р. та №16873 від 02.08.2010р.

Предметом розгляду справи є вимога позивача про стягне ння з відповідача 3782,39грн. стра хового відшкодування в поряд ку регресу.

Частиною 1 ст. 25 закону Укр аїни від 07.03.96 № 85/96 "Про страхуван ня" передбачено, що здійсненн я страхових виплат і виплата страхового відшкодування пр оводиться страховиком згідн о з договором страхування на підставі заяви страхувальни ка (його правонаступника або третіх осіб, визначених умов ами страхування) і страховог о акта (аварійного сертифіка та), який складається страхов иком або уповноваженою ним о собою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страх овиком.

Відповідно до ч. 1 ст. 990 ЦК Укра їни страховик здійснює страх ову виплату відповідно до ум ов договору на підставі заяв и страхувальника (його право наступника) або іншої особи, в изначеної договором, і страх ового акта (аварійного серти фіката).

За приписами п.1 ч. 1 ст. 1188 ЦК Укр аїни шкода, завдана внаслідо к взаємодії кількох джерел п ідвищеної небезпеки, відшкод овується на загальних підста вах, а саме: шкода, завдана одн ій особі з вини іншої особи, ві дшкодовується винною особою .

Відповідно до ст. 993 ЦК Україн и до страховика, який виплати в страхове відшкодування за договором майнового страхув ання, у межах фактичних витра т переходить право вимоги, як е страхувальник або інша осо ба, що одержала страхове відш кодування, має до особи, відпо відальної за завдані збитки.

Аналогічне зазначено і в с т. 27 Закону України від 07.03.96 № 85/96 "П ро страхування", згідно з якою до страховика, який виплатив страхове відшкодування за д оговором майнового страхува ння, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особ а, що одержала страхове відшк одування, має до особи, відпов ідальної за заподіяний збито к.

Право вимоги страховик от римує тільки в разі, якщо він в иплатив страхове відшкодува ння, тобто вимога до винної ос оби по суті має регресний хар актер.

Оскільки в матеріалах спра ви наявні докази виплати стр аховиком (позивачем) страхов ого відшкодування, його звер нення з позовною заявою до су ду про стягнення грошових ко штів в порядку регресу не суп еречить положенням чинного з аконодавства.

На підставі ст. 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкод у, завдану іншою особою, має пр аво зворотної вимоги (регрес у) до винної особи у розмірі ви плаченого відшкодування, якщ о інший розмір не встановлен ий законом.

Частинами першою та друг ою статті 1187 ЦК України передб ачено, що джерелом підвищено ї небезпеки є діяльність, пов 'язана з використанням, збері ганням або утриманням трансп ортних засобів, механізмів т а обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіо активних, вибухо- і вогненебе зпечних та інших речовин, утр иманням диких звірів, службо вих собак та собак бійцівськ их порід тощо, що створює підв ищену небезпеку для особи, як а цю діяльність здійснює, та і нших осіб. Шкода, завдана джер елом підвищеної небезпеки, в ідшкодовується особою, яка н а відповідній правовій підст аві (право власності, інше реч ове право, договір підряду, ор енди тощо) володіє транспорт ним засобом, механізмом, інши м об'єктом, використання, збер ігання або утримання якого с творює підвищену небезпеку.

Відповідно до пункту 1 части ни 1 статті 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної н ебезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме ш кода, завдана одній особі з ви ни іншої особи, відшкодовуєт ься винною особою.

Таким чином, за змістом вказ аної норми, у відносинах між к ількома володільцями джерел підвищеної небезпеки відпов ідальність будується на зага льному принципу вини.

Згідно з Роз' ясненням Вищ ого арбітражного суду від 01.04.19 94, № 02-5/215 «Про деякі питання прак тики вирішення спорів пов' я заних з відшкодуванням шкоди »якщо шкоду заподіяно джерел ом підвищеної небезпеки, йог о володілець несе відповідал ьність перед потерпілим і у т ому разі, коли це є наслідком в ини осіб, які перебувають з ни м у трудових відносинах або е ксплуатують таке джерело на підставах, передбачених Зако ном.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду Укр аїни, від 27.03.1992, № 6 "Про практику р озгляду судами цивільних спр ав за позовами про відшкодув ання шкоди" під володільцем д жерела підвищеної небезпеки розуміється юридична особа або громадянин, що здійснюют ь експлуатацію джерела підви щеної небезпеки в силу права власності, повного господар ського відання, оперативного управління або з інших підст ав (договору оренди, довірено сті тощо).

Винною особою у ДТП є водій ОСОБА_3, який є власником а втомобіля, отже ОСОБА_3 є о собою, відповідальною за зби ток, заподіяний автомобілю Hond a Civic, номер НОМЕР_2 у результ аті пошкодження цього автомо біля при ДТП.

Відповідно до частини 22.1 с татті 22 Закону України „Про об ов'язкове страхування цивіль но-правової відповідальност і власників наземних транспо ртних засобів" від 1 липня 20Ц4 p. N 1961-IV, при настанні страхового в ипадку страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у вс тановленому цим Законом поря дку оцінену шкоду, яка була за подіяна у результаті дорожнь о-транспортної пригоди життю , здоров'ю, майну третьої особи .

Згідно статей 3-5 Закону Укра їни „Про обов'язкове страхув ання цивільно-правової відпо відальності власників назем них транспортних засобів", об ов'язкове страхування цивіль но-правової відповідальност і здійснюється з метою забез печення відшкодування шкоди , заподіяної життю, здоров'ю та /або майну потерпілих внаслі док дорожньо-транспортної пр игоди та захисту майнових ін тересів страхувальників. Суб 'єктами обов'язкового страху вання цивільно-правової відп овідальності є страхувальни ки, страховики, особи, цивільн о-правова відповідальність я ких застрахована, Моторне (тр анспортне) страхове бюро Укр аїни та потерпілі. Об'єктом об ов'язкового страхування циві льно-правової відповідально сті є майнові інтереси, що не с уперечать законодавству Укр аїни, пов'язані з відшкодуван ням особою, цивільно-правова відповідальність якої застр ахована, шкоди, заподіяної жи ттю, здоров'ю, майну потерпіли х внаслідок експлуатації заб езпеченого транспортного за собу.

Тобто цей закон є спеціальн им у сфері страхування цивіл ьно-правової відповідальнос ті, яка здійснюється з метою з абезпечення відшкодування ш коди, заподіяної життю, здоро в'ю та/або майну потерпілих вн аслідок дорожньо-транспортн ої пригоди та захисту майнов их інтересів страхувальникі в шляхом здійснення такого в ідшкодування страховиком пр и настанні страхового випадк у.

Пункт 21.4 статті. 21 Закону Укра їни „Про обов'язкове страхув ання цивільно-правової відпо відальності власників назем них транспортних засобів" пе редбачає, що лише у разі експл уатації транспортного засоб у на території України без на явності чинного поліса обов' язкового страхування цивіль но-правової відповідальност і особа несе відповідальніст ь, встановлену законом.

Відповідно до пункту 12.1 с татті 12 Закону України „Про обов'язкове страхування цив ільно-правової відповідальн ості власників наземних тран спортних засобів" встановлен о, що розмір франшизи при відш кодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлює ться при укладанні договору обов'язкового страхування ци вільно-правової відповідаль ності і не може перевищувати 2 відсотки від ліміту відпові дальності страховика, в межа х якого відшкодовується збит ок, заподіяний майну потерпі лих. Страхове відшкодуван ня завжди зменшується на сум у франшизи, розрахованої за п равилами цього підпункту.

З огляду на викладене до позивача перейшло в межах су ми 4292,39грн. право зворотної вим оги до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Таким ч ином, до позивача перейшло пр аво зворотної вимоги до ос оби, відповідальної за регре сними вимогами. Такою особ ою, в даному випадку, є ОСОБА _3, однак, у разі якщо його цив ільно-правова відповідальні сть перед третіми особами за страхована у певного страхов ика, то останній стає відпові дальною особою, адже, внаслід ок укладення договору обов' язкового страхування цивіль но-правової відповідальност і власників наземних транспо ртних засобів, страховик в ме жах страхової суми несе відп овідальність за шкоду, завда ну застрахованою ним особою, тобто, бере на себе всю відпов ідальність за свого страхува льника, що виникає внаслідок заподіяння шкоди джерелом п ідвищеної небезпеки, оскільк и застрахував такий страхови й ризик, як відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. (заз начена позиція узгоджується із позицією Вищого господар ського суду України, яка викл адена у постанові від 17.02.2011р. по справі №20/302).

З матеріалів справи вбач ається, що між ВАТ «НАСК «Оран та»(страховик) та ОСОБА_3 (с трахувальник) було укладено Поліс №ВС/5886413 обов'язкового ст рахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засоб ів, згідно якого ВАТ «НАСК «Ор анта» взяло на себе обов'язок відшкодувати шкоду, зокрема майну третіх осіб під час вна слідок дорожньо-транспортно ї пригоди.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги позивача щод о стягнення з відповідача 3782,39г рн. страхового відшкодування в порядку регресу підлягают ь задоволенню (4292,39грн. -510,00грн. фр аншизи = 3782,39грн.).

Оскільки між ВАТ «НАСК «Ора нта»та ОСОБА_3 укладено до говір обов'язкового страхува ння цивільної відповідально сті власників транспортних з асобів, відповідно до якого с траховик взяв на себе обов'яз ок з відшкодування шкоди, зап одіяної транспортним засобо м страхувальника життю, здор ов'ю та майну третіх осіб, тому ПАТ «СК «АХА Страхування»пр авомірно звернулась до ВАТ « НАСК «Оранта»про стягнення в иплаченого страхового відшк одування в порядку регресу.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги позивача щод о стягнення з відповідача 3782,39г рн. страхового відшкодування шкоди в порядку регресу підл ягають задоволенню.

Відповідно до статей 49 ГП К України судові витрати пок ладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господа рського процесуального коде ксу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Відкритог о акціонерного товариства «Н аціональна акціонерна страх ова компанія «Оранта»(м. Київ , вул. Жилянська, 75, код ЄДРПОУ 0003 4186) на користь Приватного акці онерного товариства «Страхо ва компанія «АХА Страхування »(м. Київ, вул. Іллінська, 2, код Є ДРПОУ 20474912) 3782,39грн. - страхового відшкодування в порядку рег ресу, 102,00грн. - державного мита , 236,00грн. - витрат на інформаці йно-технічне забезпечення су дового процесу.

3. Після набрання рішен ням законної сили видати нак аз.

Рішення може бути ос каржено в апеляційному поряд ку протягом 10 днів з дня оголо шення.

Суддя В.В. Палій

Дата ухвалення рішення 10.10.2011
Зареєстровано 20.10.2011
Оприлюднено 20.10.2011

Судовий реєстр по справі 20/193

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.05.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.05.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 13.10.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 11.01.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону