ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

19.10.11 р. № 23/82-63

За позовом Фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 м. Комс омольськ

до відповідача Товариств а з обмеженою відповідальн істю ”Вантажні перевезення” м. Донецьк

про стягнення 4 400 грн.

Суддя М.І. Забарющи й

Позивач, фізична особ а-підприємець ОСОБА_1 м. Ко мсомольськ, звернувся до суд у з позовом до відповідача, то вариства з обмеженою відпові дальністю ”Вантажні перевез ення” м. Донецьк, про стягненн я 4 400 грн. боргу.

Відповідно до ст.56 Господар ського процесуального кодек су України (далі - ГПК України) позивач зобов'язаний при под анні позову надіслати сторон ам копії позовної заяви та до даних до неї документів відп овідно до кількості відповід ачів та третіх осіб листом з о писом вкладення. Також п.2 ч.1 ст .57 ГПК України закріплено, що д о позовної заяви додаються д окументи, які підтверджують відправлення відповідачеві копії позовної заяви і додан их до неї документів.

До позовної заяви в якості доказу відправлення копії по зовної заяви та доданих до не ї документів відповідачу, ТО В ”Вантажні перевезення”, по зивач додав фіскальний чек в ід 22.09.2011р. та опис вкладення до ц інного листа від 20.09.2011р. (22.09.2011р.) .

Суд не розцінює надані суду документи як належний доказ відправлення копії позовної заяви і доданих до неї докуме нтів відповідачеві, оскільки зі змісту доданого до позовн ої заяви опису вкладення вба чається, що на адресу відпові дача була надіслана лише поз овна заява без доданих до неї документів, що є порушенням п риписів ст.56 ГПК України.

За таких обставин, суд дійш ов висновку, що позовна заява підлягає поверненню позивач у.

Керуючись ст.ст. 56, 57, п.6 ч.1 ст.63 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Позовні матеріали поверн ути позивачу.

Повернення позовної заяви згідно ч.3 ст.63 Господарського процесуального кодексу Укра їни не перешкоджає повторном у зверненню з нею до господа рського суду в загальному по рядку після усунення допущен ого порушення.

Додаток (позивачу): по зовна заява та додані до неї д окументи, у т.ч. опис вкладення від 20.09.2011р. (22.09.2011р.), квитанції № 82, № 87 та № 85.

Суддя Забарющи й М.І.

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 19.10.2011
Оприлюднено 07.11.2011

Судовий реєстр по справі 23/82-63

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.12.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 23/82-63

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону