ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

Справа № 43/150 07.12.11

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Сігнум-Груп"

до товариства з обмеженою відповідальніст ю "Енпрок"

про визнання ба нкрутом

Суддя Пас ько М.В.

Представники:

від заявника ОСОБ А_1 - предст. за дов.,

від боржника не з' яви вся

В судовому засіданні прийм ав участь: Колоднік Л.О. - розп орядник майна боржника

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство това риства з обмеженою відповіда льністю "Енпрок", оскільки ост анній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.08.11 порушен о провадження у справі № 43/150 та призначено її розгля д на 15.09.11.

В судовому засіданні від ін іціюючого кредитора надійшл о клопотання призначення на посаду розпорядника майна б оржника - арбітражного керу ючого Колодник Людмилу Олекс андрівну (ліцензія серія НО МЕР_1 від 04.08.11), що мешкає за адр есою: АДРЕСА_1).

Ухвалою підготовчого засі дання від 15.09.11 визнано розмір в имог ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відпо відальністю "Сігнум-Груп" на с уму 298 709, 00 грн., зобов' язано зая вника подати за його рахунок у десятиденний строк до офі ційного друкованого органу Верховної Ради України чи Ка бінету Міністрів України ого лошення про порушення справи про банкрутство боржника з м етою виявлення всіх кредитор ів і можливих санаторів та на дати суду докази про надання вищевказаного оголошення пр отягом двох тижнів з моменту опублікування, призначено п о справі № 43/150 розпорядником ма йна боржника арбітражного ке руючого - Колодник Людмилу О лександрівну (ліцензія серія НОМЕР_1 від 04.08.11), що мешкає з а адресою: АДРЕСА_1), якого з обов' язано надати суду на з атвердження реєстр вимог кре диторів боржника та призначе но наступне - попереднє засі дання господарського суду у справі № 43/150 на 07.12.11.

Заявником надано оголошен ня про порушення провадження у справі про банкрутство бор жника, яке надруковано в газе ті „Голос України” № 178 (5178) від 24.0 9.11.

В судовому засіданні від розпорядника майна боржника надійшов на затвердження ре єстр вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 15 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом” попер еднє засідання господарсько го суду проводиться не пізні ше трьох місяців після прове дення підготовчого засіданн я суду. Про попереднє засідан ня суду повідомляються сторо ни, а також інші учасники пров адження у справі про банкрут ство, визнані такими відпові дно до цього Закону.

У попередньому засіданні г осподарський суд розглядає р еєстр вимог кредиторів, вимо ги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які н е були включені розпоряднико м майна до реєстру вимог кред иторів.

Розпорядник майна боржник а в судовому засіданні напол ягав на затвердженні наданог о реєстру.

Заяв від осіб, які виявили б ажання взяти участь у санаці ї боржника не надійшло.

При розгляді справи у попер едньому засіданні було розгл януто реєстр вимог кредиторі в, наданий суду розпоряднико м майна.

Враховуючи вищевикладене, є всі необхідні підстави для закінчення попереднього зас ідання.

Керуючись ст. 14, 15 Закону Укра їни “Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами товариства з обмеженою відп овідальністю "Енпрок" (01014, м. Киї в, вул. Бастіонна, 15, оф. 6, код ЄДР ПОУ 35330042):

- товариство з обмеженою ві дповідальністю "Сігнум-Груп" (03039, м. Київ, вул. Байкова, 7, код ЄД РПОУ 34601500) на суму 298 709, 00 грн.;

- державну податкову інспек цію у Печерському районі міс та Києва (01011, м. Київ, вул. Лєсков а, 2, код ЄДРПОУ 26088831) на суму 38 989, 15 гр н.

2. Затвердити реєстр вимог к редиторів на загальну суму 33 7 698, 15 грн.

3. Зобов' язати розпорядник а майна боржника Колодник Лю дмилу Олександрівну (ліцензі я серія НОМЕР_1 від 04.08.11), що м ешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) провести збори кредиторів, п ро час і місце проведення яки х, у встановленому Законом по рядку повідомити кредиторів .

4. Вимоги конкурсних кредито рів, що заявлені після закінч ення строку, встановленого д ля їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазна чений строк є граничним і пон овленню не підлягає.

5. Копію ухвали направити ст оронам, розпоряднику майна б оржника та державному органу з питань банкрутства.

Суддя М.В. Пасько

Дата ухвалення рішення06.12.2011
Оприлюднено18.12.2011

Судовий реєстр по справі —43/150

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 09.04.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 24.02.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 04.01.2012

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 17.12.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 26.09.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні