Ухвала
від 28.12.2011 по справі 43/150
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Cправа № 43/150 29.12.11

За заявою товариства з обмеженою відповідальніст ю "Сігнум-Груп"

до товариства з обмеженою відповідальніст ю "Енпрок"

про визнання ба нкрутом

Суддя Па сько М.В.

Представники: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суд у із заявою про порушення спр ави про банкрутство товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Енпрок", оскільки останні й неспроможний сплатити борг .

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 17.08.11 порушен о провадження у справі № 43/150 та призначено її розгляд на 15.09.11.

В судовому засіданні від ін іціюючого кредитора надійшл о клопотання призначення на посаду розпорядника майна б оржника - арбітражного керу ючого Колодник Людмилу Олекс андрівну (ліцензія серія НО МЕР_1 від 04.08.11), що мешкає за адр есою: АДРЕСА_1).

Ухвалою підготовчого засі дання від 15.09.11 визнано розмір в имог ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відпо відальністю "Сігнум-Груп" на с уму 298 709, 00 грн., зобов' язано зая вника подати за його рахунок у десятиденний строк до офі ційного друкованого органу Верховної Ради України чи Ка бінету Міністрів України ого лошення про порушення справи про банкрутство боржника з м етою виявлення всіх кредитор ів і можливих санаторів та на дати суду докази про надання вищевказаного оголошення пр отягом двох тижнів з моменту опублікування, призначено п о справі № 43/150 розпорядником ма йна боржника арбітражного ке руючого - Колодник Людмилу Олександрівну (ліцензія сері я НОМЕР_1 від 04.08.11), що мешкає за адресою: АДРЕСА_1), якого зобов' язано надати суду на затвердження реєстр вимог к редиторів боржника та призна чено наступне - попереднє за сідання господарського суду у справі № 43/150 на 07.12.11.

Заявником надано оголошен ня про порушення провадження у справі про банкрутство бор жника, яке надруковано в газе ті „Голос України” № 178 (5178) від 24.0 9.11.

В судовому засіданні від ро зпорядника майна боржника на дійшов на затвердження реєст р вимог кредиторів.

Ухвалою попереднього засі дання від 07.12.11 визнано кредито рами товариства з обмеженою відповідальністю "Енпрок": - то вариство з обмеженою відпові дальністю "Сігнум-Груп" на сум у 298 709, 00 грн. та державну податко ву інспекцію у Печерському р айоні міста Києва на суму 38 989, 15 грн., затверджено реєстр вимо г кредиторів на загальну сум у 337 698, 15 грн., зобов' язано розпо рядника майна боржника Колод ник Людмилу Олександрівну (л іцензія серія НОМЕР_1 від 04.08.11), що мешкає за адресою: АДР ЕСА_1) провести збори кредит орів, про час і місце проведен ня яких, у встановленому Зако ном порядку повідомити креди торів.

28.12.11 від Голови комітету кред иторів надійшло клопотання п ро завершення процедури розп орядження майном боржника, в ведення процедури ліквідаці ї боржника.

З огляду на викладене, суд в важає за необхідне призначит и розгляд справи з викликом с торін та розпорядника майна боржника.

Керуючись ст.ст. 14-16 Закону Ук раїни “Про відновлення плато спроможності боржника або ви знання його банкрутом”, ст. 86 Г осподарського процесуально го кодексу України, господар ський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Призначити розгляд сп рави на 26.01.2012 о 12:20.

Зобов' язати розпорядни ка майна боржника надати суд у звіт про проведену роботу з наданням документів, на підт вердження викладених у ньому обставин.

Викликати в судове засідан ня представників сторін та р озпорядника майна боржника.

Засідання відбудеться у пр иміщені господарського суду м. Києва в залі судових засіда нь № 49 (корпус В).

Суддя М.В. Пасько

Дата ухвалення рішення28.12.2011
Оприлюднено04.01.2012

Судовий реєстр по справі —43/150

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жельне С.Ч.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 07.07.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Сальнікова Г.І.

Ухвала від 09.04.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 24.02.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 04.01.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 17.12.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 26.09.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні