ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2011 р. Справа № 13956/10

Колегія суддів Ль вівського апеляційного адмі ністративного суду в складі:

головуючого судді: Улицького В.З.

суддів: Олендера І.Я., Ка ралюса В.М.

при секретарі судового зас ідання: Курдобі Т.В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу Товариств а з обмеженою відповідальніс тю ТзОВ "Різонд" на постанову Л ьвівського окружного адміні стративного суду від 03.02.2010 року у справі за позовом Державно ї податкової інспекції у Сих івському районі м. Львова до Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Різонд" про стягн ення 350642,61 грн. податкового борг у,-

встановила:

У жовтні 2009 року позивач звер нувся із позовом до Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Різонд" про стягнення 350642,61 грн. податкового боргу.

Позивач позовні вимоги мот ивував тим, що ТзОВ "Різонд" уз годжено податкове зобов'язан ня в сумі 350642,61 грн. Позивачем на правлялись податкові вимоги на вказані суми, однак, відпов ідач узгоджену суму податков ого боргу у встановлені стро ки не сплатив. Просив позов за довольнити.

Постановою Львівського ок ружного адміністративного с уду від 03.02.2010 року позов задовол ено в повному обсязі. Стягнут о з ТзОВ "Різонд" до державного бюджету податкову заборгова ність у розмірі 350642,61 грн.

Постанову суду оскаржило Т зОВ "Різонд". Вважає, що оскарж увана постанова прийнята з п омилковим застосуванням нор м матеріального і процесуаль ного права та підлягає скасу ванню з підстав викладених у апеляційній скарзі. Просить скасувати постанову суду пе ршої інстанції та постановит и нову постанову, якою в позов і відмовити.

Заслухавши доповідача, пер евіривши матеріали справи, к олегія суддів приходить до в исновку, що апеляційну скарг у апелянта слід залишити без задоволення з наступних під став.

Відповідно до ч.1 ст.2 КАС Укра їни завданням адміністратив ного судочинства є захист пр ав, свобод та інтересів фізич них осіб, прав та інтересів юр идичних осіб у сфері публічн о-правових відносин від пору шень з боку органів державно ї влади, органів місцевого са моврядування, їхніх посадови х і службових осіб, інших суб'є ктів при здійсненні ними вла дних управлінських функцій н а основі законодавства, в том у числі на виконання делегов аних повноважень шляхом спра ведливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміні стративних справ.

Відповідно до ч.2 ст.2 КАС Укра їни до адміністративних суді в можуть бути оскаржені будь -які рішення, дії чи бездіяльн ість суб'єктів владних повно важень, крім, випадків, коли що до таких рішень, дій чи бездія льності Конституцією чи зако нами України встановлено інш ий порядок судового провадже ння.

Відповідно до ст.159 КАС Украї ни судове рішення повинно бу ти законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалени м відповідно до норм матеріа льного права при дотриманні норм процесуального права. О бгрунтованим є рішення, ухва лене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обстав ин в адміністративній справі , підтверджених тими доказам и, які були досліджені в судов ому засіданні.

Відповідно до ст.200 КАС Украї ни суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу б ез задоволення, а постанову а бо ухвалу суду без змін,якщо в изнає, що суд першої інстанці ї правильно встановив обстав ини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм м атеріального і процесуально го права. Не може бути скасова но правильне по суті рішення суду з одних лише формальних міркувань.

На підставі акту .№101/384 від 08.02.20 07 р. "Про результати перевірки дотримання вимог пп. 5.3.1 п. 5.3. ст. 5 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платн иків податків перед бюджетам и та державними цільовими фо ндами», було винесено податк ове повідомлення-рішення від 08.02.2007 р. №0001231521/0 на суму 36,92 грн. подат ку на додану вартість. На підс таві акту №1537/15 від 06.07.2007 р. про пор ушення податкового законода вства було винесено податков е повідомлення-рішення від 20.0 7.2007 р. №0004911521/0 на суму 170 грн. податку на додану вартість. На підста ві акту №1745/152 від 09.08.2007 р. про поруш ення податкового законодавс тва було винесено податкове повідомлення-рішення від 23.08.200 7 р. №0005491521/0 на суму 170 грн. податку н а додану вартість. На підстав і акту №352/23-024/32126990 від 07.02.2007 р. "Про рез ультати позапланової докуме нтальної перевірки ТОВ "Різо нд" (код за ЄДРПОУ 32126990) з питань в заєморозрахунків ТОВ "Вояж" т а ТОВ "Поліпромсервіс" за пері од з 01.08.2003 р, по 01.04.2005 р." було винесен о податкове повідомлення-ріш ення №0000812321/4 від 06.02.2008 р. на суму под атку на додану вартість 116760 грн . та 145950 грн. податку на прибуток , а також відповідні штрафні (ф інансові) санкції. Відтак, на п ідставі актів перевірки та п рийнятих податкових повідом лень-рішень загальна сума за боргованості становить 350642,61 г рн.

Як передбачено п. 5.1 ст. 5 Закон у України „Про порядок погаш ення зобов'язань платників п одатків перед бюджетами та д ержавними цільовими фондами " податкове зобов'язання, само стійно визначене платником п одатків у податковій деклара ції, вважається узгодженим з дня подання такої деклараці ї. Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 вк азаного закону податкове зоб ов'язання платника податків, нараховане контролюючим орг аном відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього закону, вваж ається узгодженим у день отр имання платником податків по даткового повідомлення, за в инятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту. Пр и зверненні платника податкі в до суду з позовом щодо визна ння недійсним рішення контро люючого органу, податкове зо бов'язання вважається неузго дженим до розгляду судом спр ави по суті та прийняття відп овідного рішення. Згідно з пп . 5.4.1 п, 5.4 ст. 5 Закону України "Про п орядок погашення зобов'язань платників податків перед бю джетами та державними цільов ими фондами" узгоджена сума п одаткового зобов'язання, не с плачена платником податків у строки, визначені цією статт ею, визнається сумою податко вого боргу платника податків . Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. З за кону активи платника податкі в можуть бути примусово стяг нуті в рахунок погашення йог о податкового боргу виключно за рішенням суду.

Колегією суддів встановле но, що з метою погашення забор гованості позивач виставляв ТзОВ "Різонд" податкові вимог и. З матеріалів справи вбачає ться, що суму боргу ТзОВ "Різон д" не сплатив. Доказів зворотн ього суду надано не було.

Згідно із п. 5.3.1. Закону Україн и «Про порядок погашення зоб ов'язань платників податків перед бюджетами та державним и цільовими фондами», у разі в изначення податкового зобов 'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" - "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник пода тків зобов'язаний погасити н араховану суму податкового зобов'язання протягом деся ти календарних днів від дня отримання податкового пові домлення, крім випадків коли протягом такого строку таки й платник податків розпочина є процедуру апеляційного оск арження. Відповідно до п. 5.4.1. за кону, узгоджена сума податко вого зобов'язання, не сплачен а платником податків у строк и, визначені цією статтею, виз нається сумою податкового бо ргу платника податків.

Таким чином, колегія суддів не вбачає підстав для скасув ання постанови суду першої і нстанції.

З наведеного вбачається, що доводи апеляційної скарги я вляються безпідставними та н еобґрунтованими та не спрост овують висновків суду першої інстанції, а тому у задоволен ні апеляційної скарги слід в ідмовити.

Керуючись ст. ст. 160, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 2 54 КАС України, колегія судді в, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу ТзОВ "Різ онд" залишити без задоволенн я, а постанову Львівського ок ружного адміністративного с уду від 03.02.2010 року по справі №2а-64 35/09/1370 - без змін.

Ухвала набирає законної си ли з моменту проголошення.

На ухвалу протягом двадцят и днів з моменту набрання нею законної сили може бути пода на касаційна скарга безпосер едньо до суду касаційної інс танції.

Головуючий: В. Улицький

Судді: І. Олендер

В. Каралюс

Повний текст ухвал и виготовлено та підписано 27.1 0.2011 року

Дата ухвалення рішення 25.10.2011
Оприлюднено 11.01.2012

Судовий реєстр по справі 2а-6435/09/1370

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.10.2011 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.02.2010 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.02.2010 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-6435/09/1370

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону