Постанова
від 02.02.2010 по справі 2а-6435/09/1370
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Cправа №2а-6435/09/1370

03 лютого 2010 року Львівс ький окружний адміністратив ний суд

в складі : головуючого - су дді Костіва М.В.,

при секретарі Билень Н.С.

за участі представника поз ивача: Дорош А.Б.

представника відпов ідача: Волинець А.О.

розглянувши у відкр итому судовому засіданні спр аву за позовом Державної под аткової інспекції у Сихівськ ому районі м. Львова до Товари ства з обмеженою відповідаль ністю “Різонд” про стягнення 350642,61 грн. податкового боргу.

в с т а н о в и в :

Державна податкова інспе кція у Сихівському районі м. Л ьвова звернулась із позовом до Товариства з обмеженою ві дповідальністю “Різонд” про стягнення 350642,61 грн. податковог о боргу.

Ухвалою Львівського окруж ного адміністративного суду від 08.10.2009 р. відкрито проваджен ня у справі та призначено роз гляд на 16.12.2009 р.. Розгляд справи в ідкладався з мотивів, зазнач ених в ухвалах суду.

Представникам сторін роз' яснено їх права згідно зі ст. с т. 49, 51 КАС України. У відповідно сті до ст. 71 КАС України справа слухається за наявними у ній матеріалами.

Представник позивача у суд ових засіданнях позов підтри мав з мотивів, зазначених у по зовній заяві. Ствердив, зокре ма, що відповідачем узгоджен о податкове зобов' язання в сумі 350642,61 грн.. Позивачем направ лялись податкові вимоги на в казані суми, однак, відповіда ч узгоджену суму податкового боргу у встановлені строки н е сплатив. Просить позов задо вольнити.

Відповідач позов заперечи в з мотивів, зазначених у запе реченні. Посилається на неза конність винесення податков их повідомлень - рішень, спл ив строку на самостійне визн ачення позивачем належної до сплати суми. Просить у позові відмовити.

Розглянувши подані докази в їх сукупності, заслухавши п ояснення представників стор ін, оглянувши оригінали доку ментів, що мають значення для справи, суд встановив наступ не.

На підставі акту №101/384 від 08.02.2007 р. “Про результати перевірки дотримання вимог пп. 5.3.1 п. 5.3. ст. 5 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платн иків податків перед бюджетам и та державними цільовими фо ндами", було винесено податко ве повідомлення-рішення від 08.02.2007 р. №0001231521/0 на суму 36,92 грн. подат ку на додану вартість. На підс таві акту №1537/15 від 06.07.2007 р. про пор ушення податкового законода вства було винесено податков е повідомлення-рішення від 20.0 7.2007 р. №0004911521/0 на суму 170 грн. податку на додану вартість. На підста ві акту №1745/152 від 09.08.2007 р. про поруш ення податкового законодавс тва було винесено податкове повідомлення-рішення від 23.08.200 7 р. №0005491521/0 на суму 170 грн. податку н а додану вартість. На підстав і акту №352/23-024/32126990 від 07.02.2007 р. “Про ре зультати позапланової докум ентальної перевірки ТОВ “Різ онд” (код за ЄДРПОУ 32126990) з питан ь взаєморозрахунків ТОВ “Воя ж” та ТОВ “Поліпромсервіс” з а період з 01.08.2003 р. по 01.04.2005 р.” було в инесено податкове повідомле ння-рішення №0000812321/4 від 06.02.2008 р. на с уму податку на додану вартіс ть 116760 грн. та 145950 грн. податку на п рибуток, а також відповідні ш трафні (фінансові) санкції. Як вбачається з матеріалів спр ави, та підтверджується акта ми перевірки, податковими по відомленнями-рішеннями, судо вими рішеннями, за відповіда чем рахується заборгованіст ь в сумі 350642,61 грн..

З матеріалів справи вбачає ться, що відповідач оскаржув ав зазначені податкові повід омлення рішення. Однак, поста новою Львівського апеляційн ого адміністративного суду в ід 23.02.2009 р. у справі №22а-5905/08/9104 апеля ційну скаргу органу державно ї податкової служби було зад оволено, постанову господарс ького суду Львівської област і від 30.01.2008 р. скасовано та прийн ято нову постанову, якою в зад оволенні позову ТзОВ “Різонд ” до ДПІ у Галицькому районі м . Львова про визнання протипр авним та скасування податков их повідомлень - рішень №00008023 21/0 від 23.02.2007 р. та №0000812321/0 від 23.02.2007 р. від мовлено. При цьому, ухвалою Ви щого адміністративного суду України від 12.05.2009 р. ТзОВ “Різон д” відмовлено в задоволенні клопотання про зупинення вик онання постанови Львівськог о апеляційного адміністрати вного суду від 23.02.2009 р.

Зазначеним спростовуються посилання відповідача на не законність податкових повід омлень - рішень, недотриман ня позивачем вимог п. 15.1.1. Закон у України „Про порядок погаш ення зобов'язань платників п одатків перед бюджетами та д ержавними цільовими фондами ", згідно із яким податков ий орган має право самостійн о визначити суму податкових зобов'язань платника податкі в у випадках, визначених цим з аконом, не пізніше закінченн я 1095 дня, наступного за останні м днем граничного строку под ання податкової декларації, а у разі, коли така податкова д екларація була надана пізніш е, - за днем її фактичного пода ння, за винятком випадків, виз начених підпунктом 15.1.2. цього п ункту. Згідно із ч. 1 ст. 72 КАС Укр аїни, обставини, встановлені судовим рішенням в адмініст ративній, цивільній або госп одарській справі, що набрало законної сили, не доказуютьс я при розгляді інших справ, у я ких беруть участь ті самі осо би або особа, щодо якої встано влено ці обставини. Враховую чи наведене, львівським апел яційним адміністративним су дом було встановлено відпові дність оспорюваних податков их повідомлень - рішень вим огам закону.

Як передбачено п. 5.1 ст. 5 Закон у України „Про порядок погаш ення зобов'язань платників п одатків перед бюджетами та д ержавними цільовими фондами " податкове зобов'язання, само стійно визначене платником п одатків у податковій деклара ції, вважається узгодженим з дня подання такої деклараці ї. Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 вк азаного закону податкове зоб ов'язання платника податків, нараховане контролюючим орг аном відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього закону, вваж ається узгодженим у день отр имання платником податків по даткового повідомлення, за в инятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту. Пр и зверненні платника податкі в до суду з позовом щодо визна ння недійсним рішення контро люючого органу, податкове зо бов' язання вважається неуз годженим до розгляду судом с прави по суті та прийняття ві дповідного рішення. Згідно з пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Закону України «П ро порядок погашення зобов'я зань платників податків пере д бюджетами та державними ці льовими фондами»узгоджена с ума податкового зобов'язання , не сплачена платником подат ків у строки, визначені цією с таттею, визнається сумою под аткового боргу платника пода тків. Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст . 3 закону активи платника пода тків можуть бути примусово с тягнуті в рахунок погашення його податкового боргу виклю чно за рішенням суду.

З метою погашення заборгов аності позивач виставляв від повідачу податкові вимоги. З матеріалів справи вбачаєтьс я, що суму боргу відповідач не сплатив. Доказів зворотньог о суду надано не було.

Відповідно до ст. 67 Конститу ції України «кожен зобов'яза ний сплачувати податки і збо ри в порядку та розмірам вста новлених законом. Згідно із п . 5.3.1. Закону України «Про поряд ок погашення зобов'язань пла тників податків перед бюджет ами та державними цільовими фондами», у разі визначення п одаткового зобов'язання конт ролюючим органом за підстава ми, зазначеними у підпунктах "а" - "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 ста тті 4, платник податків зобов'я заний погасити нараховану су му податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання подат кового повідомлення, крім ви падків коли протягом такого строку такий платник податкі в розпочинає процедуру апеля ційного узгодження. Відповід но до п. 5.4.1. закону, узгоджена су ма податкового зобов'язання, не сплачена платником подат ків у строки, визначені цією с таттею, визнається сумою под аткового боргу платника пода тків.

Враховуючи наведене, позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 4, 7, 14, 23, 86, 94, 99, 100, 1 28, 158, 159, 160, 161, 163, 162, 165 КАС України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Адміністративни й позов задоволити в повному обсязі.

2. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю “Різонд” (юридична адреса : м.Львів, вул.Дунайська, б.1 кв .4 ідентифікаційний код в ЄД РПОУ - 31126990) до державного бюджет у податкову заборгованість у розмірі 350642,61 грн.

3. Виконавчий лист вида ти після набрання постановою законної сили.

Постанова набирає законно ї сили після закінчення стро ку подання заяви про апеляці йне оскарження, встановленог о цим Кодексом, якщо таку заяв у не було подано. Якщо було под ано заяву про апеляційне оск арження, але апеляційна скар га не була подана у строк, вста новлений цим Кодексом, поста нова набирає законної сили п ісля закінчення цього строку . У разі подання апеляційної с карги судове рішення, якщо йо го не скасовано, набирає зако нної сили після закінчення а пеляційного розгляду справи . Якщо строк апеляційного оск арження буде поновлено, то вв ажається, що постанова суду н е набрала законної сили.

Постанова може бути оска ржена в апеляційному порядку до Львівського адміністрати вного апеляційного суду чере з Львівський окружний адміні стративний суд шляхом поданн я заяви про апеляційне оскар ження в 10-денний строк з дня пр оголошення постанови суду і подання після цього протягом 20-днів апеляційної скарги з п оданням її копії до Львівськ ого адміністративного апеля ційного суду.

Повний текст постанови виготовлено 08.02.2010 року

Суддя Кост ів М.В.

З оригіналом згідно

Суддя Костів М.В.

Дата ухвалення рішення02.02.2010
Оприлюднено19.04.2010

Судовий реєстр по справі —2а-6435/09/1370

Ухвала від 06.01.2012

Адміністративне

Львівський апеляційний адміністративний суд

Улицький В.З.

Постанова від 18.02.2010

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Костів Михайло Васильович

Постанова від 18.02.2010

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Костів Михайло Васильович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні