ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Б8/002-12

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.                                                   тел. 235-24-26

У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

          

"10" січня 2012 р.                                                                   Справа № Б8/002-12

Господарський суд Київської області в складі судді Скутельника П.Ф., розглянувши матеріали

за заявою Голови ліквідаційної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи: 32284515, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2,

про порушення справи про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи: 32284515, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2 (надалі за текстом: «Боржник»), –

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2012 року до господарського суду Київської області звернувся Голова ліквідаційної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи: 32284515, місцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2 («Боржник») з підстав, передбачених ст. ст. 1, 2, 4-1, 12, 15 Господарського процесуального кодексу України, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, яка передбачає, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Представлених матеріалів достатньо для порушення справи про банкрутство, призначення  справи до розгляду.

З метою підготовки справи до розгляду, забезпечення повноти  та об'єктивності розгляду справи суд витребовує від підприємств та установ інформацію, відомості, що є необхідними для прийняття відповідного судового рішення за результатами підготовчого засідання.  

Згідно п.п. 1, 2, 3, 6 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі за текстом також «Закон про банкрутство»), заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити: виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; Заява боржника повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником; суму невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди; відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості; найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника. До заяви боржника додаються: бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника; перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника. У разі, якщо справа про банкрутство порушується за заявою боржника, боржник зобов'язаний одночасно подати план санації відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 вказаного Закону, в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи: відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

Частиною 1 ст. 105 Цивільного кодексу України встановлено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Господарського процесуального кодексу України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до п. 5.27 Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації „Вимоги до оформлення документів” (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня2003 р. № 55, відмітка про засвідчення копії документа складають зі слів „Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії (згідно п. 1.1. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації „Вимоги до оформлення документів” (ДСТУ 4163-2003) цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: - органів державної влади України, органів місцевого самоврядування; - підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій).

Суд звертає увагу на те, що відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд залишає позов без розгляду, якщо: позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

Статтею 27 Господарського процесуального кодексу України у абз. 1, 3 передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

Зважаючи на те, що прийняття рішення по справі господарським судом може вплинути на права та обов'язки учасників боржника: товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ»(код ЄДРПОУ 35059896; місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11);  товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУС»(код ЄДРПОУ 35092886; місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 61); товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВРОВЕСТ»(код ЄДРПОУ 32162185; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 51-Б); відкритого акціонерного товариства «ВОК-СТРІМ»(код ЄДРПОУ 32041399; місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд 19/8); товариства з обмеженою відповідальністю «ВОК ГРУП»(код ЄДРПОУ 35919870; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд. 19), суд вважає доцільним залучення до справи вказаних осіб.

Керуючись ст. ст. 27, 64, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 5-8, 11, 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Суд, –

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство, прийняти заяву до розгляду.

2. Призначити справу до розгляду у підготовчому засіданні на 24 січня 2012 року на 11 год. 30 хв. в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, буд. 16, каб. 201).

3. Залучити до участі у справі учасників Боржника: товариство з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ»(код ЄДРПОУ 35059896; місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11);  товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУС»(код ЄДРПОУ 35092886; місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 61); товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВРОВЕСТ»(код ЄДРПОУ 32162185; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 51-Б); відкрите акціонерне товариство «ВОК-СТРІМ» (код ЄДРПОУ 32041399; місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд 19/8); товариство з обмеженою відповідальністю «ВОК ГРУП»(код ЄДРПОУ 35919870; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд. 19);

4. Визнати обов'язковою участь в судовому засіданні належним чином уповноважених представників Боржника, товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ»; товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУС»; товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВРОВЕСТ»; відкритого акціонерного товариства «ВОК-СТРІМ»; товариства з обмеженою відповідальністю «ВОК ГРУП»; голови ліквідаційної комісії Боржника Недосугова О.В.

5. Зобов'язати Боржника, учасників Боржника, Недосугова О.В. надати оригінали всіх поданих останнім документів для огляду у судовому засіданні та належним чином засвідчені їх копії.

6. Зобов'язати Боржника, учасників Боржника, Недосугова О.В. надати суду на призначене судове засідання для огляду у судовому засіданні оригінали та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:

- доказів, які підтверджують неплатоспроможність боржника; документів, що підтверджують підстави виникнення, розмір кредиторської заборгованості перед всіма кредиторами Боржника на дату подачі заяви про порушення справи про банкрутство та строки виконання зобов'язань; надати  документ з відображенням розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання; суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником; суму невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди; відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості; найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.

- надати оригінал та  копію бухгалтерського балансу Боржника станом на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника; кадрові накази на призначення керівника та бухгалтера Боржника, які підписали вказаний баланс;

- надати доказ встановлення ліквідаційною комісією Боржника недостатності майна Боржника для задоволення вимог його кредиторів;

- надати перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.

- план санації Боржника відповідно до вимог Закону про банкрутство;

-          надати належний доказ факту, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи: 32284515, перебуває у стані припинення шляхом ліквідації; що Недосугов О.В. є головою ліквідаційної комісії Боржника (надати Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з відображенням вказаних фактів);

-          надати належні докази виконання Боржником, учасниками Боржника вимог ст. 105 Цивільного кодексу України;

7. Зобов'язати Боржника провести аудит фінансово-господарської діяльності Боржника за останні 24 календарних місяці його господарської діяльності та надати аудиторський висновок суду з долученими доказами відповідності аудитора встановленим законодавствам вимогам щодо здійснення даного виду діяльності, в якому також відобразити:

- результати перевірки величини простроченої заборгованості перед кожним з кредиторів Боржника;

- встановити наявність у Боржника майна; надати оцінку дебіторської заборгованості Боржника, в тому числі його розміру; встановити чи перебільшує майно Боржника над його кредиторською заборгованістю; до аудиторського висновку долучити за період за який проводиться перевірка належним чином засвідчені копії балансів Боржника (Форма 1/форма 1м), розшифровку балансу Боржника на останню звітну дату по основним засобам по групам основних засобів; розшифровку балансу боржника станом на останню звіту дату по всім дебіторам і кредиторам із зазначенням сум заборгованості, в тому числі перед бюджетом, з страхування, з оплати праці;

Зобов'язати Боржника забезпечити проведення вказаної аудиторської перевірки та надати всі необхідні документи для її належного проведення;

8. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у зв'язку з чим заборонити органам стягнення та органам виконавчої служби стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюються стягнення відповідно до законодавства.

9. Попередити сторони про матеріальну відповідальність за неявку в судове засідання та невиконання вимог суду. Зокрема, попередити учасників провадження про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, приймаючи рішення, має право: стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону;

10. Ухвалу надіслати: Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 5/2, кб. 2); Відділу державної виконавчої служби Васильківського міськрайонного управління юстиції (08600, м. Васильків, вул. Шевченко, 1), Державному реєстратору Васильківської районної державної адміністрації (Київська область, м. Васильків, 08600, вул. Соборна, 93), державному нотаріусу Васильківської державної нотаріальної контори (Васильківська державна нотаріальна контора, 08600 м. Васильків, вул. Чехова, 1);

Копію ухвали надіслати: Боржнику (08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2); Недосугову О.В. (08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 2); Васильківській ОДПІ (Васильківський район та м. Васильків  08600, м. Васильків, вул. Грушевського,17а); Міському управлінню Пенсійного фонду м. Василькова (08600, м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 43); Управлінню Фонду соціального страхування від нещасних випадків у м. Василькові (08600, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72); Управлінню Фонду страхування на випадок безробіття у м. Василькові (08600, м. Васильків, вул. Ю. Комунарів, буд. 4а); товариству з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ»(01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11); товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУС»(02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 61); товариству з обмеженою відповідальністю «ЕВРОВЕСТ»(01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 51-Б); відкритому акціонерному товариству «ВОК-СТРІМ»(03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд 19/8); товариству з обмеженою відповідальністю «ВОК ГРУП»(01011, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд. 19); Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк»(м. Київ, бульвар Т. Шевченка / вул. Пушкінська, буд 8/26), Акціонерному комерційному банку «Трансбанк» (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 9), ДПІ у м. Чернігові (14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28); арбітражному керуючому Біленку Р.І. (Донецька обл., м. Добропілля, вул. Театральна, буд. 22, кв. 23; м. Київ, вул. Пожарського, буд. 8, кв. 137).

Дата набрання чинності ухвалою –10 січня 2012 року;

Термін пред'явлення виконавчого документу до виконання –до 10 січня 2013 року.

Суддя                                                                                                    Скутельник П.Ф.

Зареєстровано 13.01.2012
Оприлюднено 13.01.2012
Дата набрання законної сили 10.01.2012

Судовий реєстр по справі б8/002-12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону