ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 т ел. 235-24-26

УХВАЛА

"24" січня 2012 р. Сп рава № Б8/002-12

Господарський суд Киї вської області в складі судд і Скутельника П.Ф., при се кретарі Каплі А.В., розг лянувши матеріали справи №Б8 /002-12 у відкритому судовому засі данні

за заявою Голови лікві даційної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифік аційний код юридичної особи: 32284515, місцезнаходження: 08600, Київ ська обл., м. Васильків, вул. Вол одимирська, буд. 2,

про порушення справи про б анкрутство ТОВАРИСТВА З О БМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаці йний код юридичної особи: 32284515, м ісцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володим ирська, буд. 2 (надалі за тексто м: «Боржник»), -

за участю представників уч асників провадження :

від боржника: ОСОБА_1 ., який діє на підставі довіре ності від 10.01.2012 року б/№;

арбітражний керуючий: Б іленко Р.І., (ліцензія Державно го департаменту з питань бан крутства серії НОМЕР_1 від 18.05.2007 року), -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2012 року до господа рського суду Київської облас ті звернувся Голова ліквідац ійної комісії ТОВАРИСТВА З О БМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаці йний код юридичної особи: 32284515, м ісцезнаходження: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володим ирська, буд. 2 («Боржник») з підстав, передбачених ст. ст . 1, 2, 4-1, 12, 15 Господарського процес уального кодексу України, ст . 51 Закону України «Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом», яка передбачає, що якщ о вартості майна боржника - юр идичної особи, щодо якого при йнято рішення про ліквідацію , недостатньо для задоволенн я вимог кредиторів, така юрид ична особа ліквідується в по рядку, передбаченому цим Зак оном. У разі виявлення зазнач ених обставин ліквідатор (лі квідаційна комісія) зобов'яз ані звернутися в господарськ ий суд із заявою про порушенн я справи про банкрутство так ої юридичної особи.

Ухвалою господарського су ду Київської області від 10.01.2012 р оку порушено провадження у с праві №Б8/002-12 про банкрутство Т ОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ ІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР»т а призначено справу до розгл яду у підготовчому засіданні на 24.01.2012 року.

У судовому засіданні 24.01.2012 ро ку суд заслухав пояснення пр едставника Боржника, який хо ч і з'явився у судове засіданн я, проте вимоги ухвали господ арського суду Київської обла сті від 10.01.2012 року в повному обс язі не виконав.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господ арського процесуального код ексу України господарський с уд відкладає в межах строків , встановлених ст. 69 Господарс ького процесуального кодекс у України, розгляд справи кол и за якихось обставин спір не може бути вирішено у даному з асіданні, зокрема у випадку н еявки сторін у судове засіда ння або неподання витребуван их доказів.

Враховуючи ці обставини, су д дійшов висновку про доціль ність відкладення розгляду с прави у підготовчому засідан ні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 77, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розг ляд справи у підготовчому за сіданні на 14 лютого 2012 року на 12 год. 15 хв. в приміщенн і господарського суду Київсь кої області (м. Київ, вул. Комін терну, 16, каб. 201).

2. Зобов' язати Бор жника в повному обсязі викон ати вимоги ухвали від 10.01.2012 року .

3. Попередити сторо ни про матеріальну відповіда льність за неявку в судове за сідання та невиконання вимог суду. Зокрема, попередити уча сників провадження про те, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господа рського процесуального коде ксу України, Господарський с уд, приймаючи рішення, має пра во: стягувати в доход Державн ого бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ст а неоподатковуваних мінімум ів доходів громадян за ухиле ння від вчинення дій, покладе них господарським судом на с торону.

4. Копію ухвали наді слати учасникам провадження у справі.

Суддя П.Ф. С кутельник

Зареєстровано 21.02.2012
Оприлюднено 21.02.2012
Дата набрання законної сили 24.01.2012

Судовий реєстр по справі б8/002-12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону