ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 т ел. 235-24-26

УХВАЛА

"14" лютого 2012 р. С права № Б8/002-12

Господарський суд Київс ької області в складі судді Скутельника П.Ф., при секре тарі Каплі А.В., розгляну вши у відкритому судовому за сіданні справу

за заявою Голови лікві даційної комісії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю «МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифік аційний код юридичної особи: 32284515, місцезнаходження: АДРЕ СА_1,

про порушення справи про б анкрутство ТОВАРИСТВА З О БМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МАЙСТЕР ЦЕНТР», ідентифікаці йний код юридичної особи: 32284515, м ісцезнаходження: АДРЕСА_1 (надалі за текстом: «Боржн ик»), -

за участю представників у часників судового проваджен ня:

від Боржника: ОСОБА_1 ., який діє на підставі довіре ності від 10 січня 2012 року б/№;

від товариства з обмеженою відповідальністю «КОРПОРАТ ИВНІ СТАНДАРТИ»: не з' яви вся;

від товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУС»: не з' явився;

від товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВРОВЕСТ »: не з' явився;

від відкритого акціонерн ого товариства «ВОК-СТРІМ»: не з' явився;

від товариства з обмеженою відповідальністю «ВОК ГРУП» : не з' явився;

арбітражний керуючий Дран ченко В.М., яка діє на підставі ліцензії серії НОМЕР_1 ві д 08 грудня 2011 року;

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господар ського суду Київської област і перебуває справа за заявою Голови ліквідаційної комісі ї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕН ТР», ідентифікаційний код юр идичної особи: 32284515, місцезнахо дження: АДРЕСА_1 («Боржн ик»/ «Заявник») з підстав, п ередбачених ст. ст. 1, 2, 4-1, 12, 15 Госпо дарського процесуального ко дексу України, ст. 51 Закону Укр аїни “Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом” (надал і за текстом «Закон про банкр утство»), порушена ухвалою го сподарського суду Київської області від 10 січня 2012 року, бул о призначено справу до розгл яду на 24 січня 2012 року, залучено до участі у справі учасників Боржника: товариство з обмеж еною відповідальністю «КОРП ОРАТИВНІ СТАНДАРТИ», товарис тво з обмеженою відповідальн істю «ЦЕРТУС», товариство з о бмеженою відповідальністю « ЕВРОВЕСТ», відкрите акціонер не товариство «ВОК-СТРІМ», то вариство з обмеженою відпові дальністю «ВОК ГРУП», явку пр едставників яких визнано обо в' язковою у судовому засіда нні, а також визнано обов' яз ковою явку у судове засіданн я Голови ліквідаційної коміс ії Боржника; зобов'язано Боржника, учасників Боржник а, Недосугова О.В. надати докум ентальні докази у справі, в то му числі належний доказ фа кту, що Боржник, перебуває у ст ані припинення шляхом ліквід ації; що Недосугов О.В. є головою ліквідаційної коміс ії Боржника; доказ встанов лення ліквідаційною комісіє ю Боржника недостатності май на Боржника для задоволення вимог його кредиторів; надат и належні докази виконання Б оржником, учасниками Боржник а вимог ст. 105 Цивільного кодек су України; введено мораторі й на задоволення вимог креди торів відповідно до ст. 12 Зако ну України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”. Факт направлення учасника м провадження ухвали про пор ушення провадження у справі про банкрутство підтверджен о відбитком відділу діловодс тва господарського суду Київ ської області вих. № 19 від 11 січ ня 2012 року на зворотному боці ч етвертого аркушу ухвали про порушення провадження у спра ві про банкрутство (повідомл еннями про вручення поштовог о відправлення: Р 01032 3343585 0, Р 01032 3343609 0, 01032 3343584 1, Р 01032 3343579 5, Р 01032 3343578 7, Р 01032 3343608 2, Р 01032 3343 580 9). В заяві Заявника від 21 грудн я 2011 року б/№ «Про порушення сп рави про банкрутство за ст. 51 З акону про банкрутство»Боржн ик просить суд: визнати Заявн ика банкрутом, відкрити лікв ідаційну процедуру, призначи ти Біленка Р.І. ліквідатором Боржника.

В ході підготовки справи до розгляду з метою перевірки д остовірності інформації на я ку посилається Заявник при п оданні заяви про порушення с прави про банкрутство за ст. 51 Закону про банкрутство, госп одарським судом Київської об ласті отримано Спеціальний В итяг з Єдиного державного ре єстру юридичних осіб та фізи чних осіб-підприємців № 12664306 на Боржника станом на 10 січня 2012 р оку.

З метою підготовки справи д о розгляду, в тому числі встан овлення майна Боржника, судо м направлено запити до: Управ ління Держкомзему у Чернігів ській області та Головного у правління земельних ресурсі в КМДА, до Головного управлін ня Держкомзему у Київській о бласті, Відділу Держкомзему у м. Васильків Київської обла сті стосовно інформації про наявність чи відсутність зар еєстрованих за Боржником на праві власності чи на праві к ористування земельних ділян ок; КП «Чернігівське міжмісь ке БТІ», Васильківського між районного БТІ та КП «Київськ а міське БТІ та реєстрації пр ава власності на об' єкти не рухомого майна»з проханням н адати витяг / довідку щодо ная вності чи відсутності зареєс трованого за Боржником на пр аві власності нерухомого май на; МРЕВ м. Чернігів та м. Васил ьків з проханням надати витя г / довідку щодо наявності чи в ідсутності зареєстрованих з а Боржником на праві власнос ті транспортних засобів; Киї вської обласної філії Інформ аційного центру Міністерств а юстиції України з прохання м надати розширений витяг з Є диного реєстру заборон відчу ження об' єктів нерухомого м айна, розширений витяг з Держ авного реєстру обтяжень рухо мого майна на Боржника; держа вному нотаріусу Васильківсь кої державної нотаріальної к онтори з проханням надати ви тяг з Єдиного реєстру правоч инів щодо Боржника; інспекці ї Державного технічного нагл яду у Васильківському районі Київської області з проханн ям надати витяг / довідку щодо наявності чи відсутності за реєстрованої за Боржником на праві власності сільськогос подарської техніки.

23 січня 2012 року через відділ д іловодства господарського с уду Київської області від Бо ржника надійшли «Пояснення д о Заяви про порушення справи про банкрутство»від 23 січня 2 012 року б/№ з додатками (вх. № 873 ві д 23 січня 2012 року); від учасни ків Боржника, явку яких визнано обов' язковою, надій шли: від ТОВ «Евровест»на дійшло клопотання «Про розгл яд справи у відсутності кред итора»№ 1 від 20 січня 2012 року; від ТОВ «ВОК ГРУП»надійшло клоп отання «Про розгляд справи у відсутності кредитора»б/№ в ід 23 січня 2012 року; від ВАТ «ВОК-С ТРІМ»надійшло клопотання «П ро розгляд справи у відсутно сті кредитора»№ 12 від 23 січня 20 12 року; від ТОВ «Корпоративні стандарти»надійшло клопота ння «Про розгляд справи у від сутності кредитора»№ 4 від 23 с ічня 2012 року; від ТОВ «ЦЕРТУС»н адійшло клопотання «Про розг ляд справи у відсутності кре дитора»б/№ від 23 грудня 2012 року .

24 січня 2012 року в судове засід ання з' явились Боржник, арб ітражний керуючий Біленко Р. І., Боржник надав свої пояснен ня у справі, розгляд справи ві дкладено на 14 лютого 2012 року.

30 січня 2012 року через відділ д іловодства господарського с уду Київської області від КП «Чернігівське Міжміське БТІ № 236 від 24 січня 2012 року, від Васил ьківської міської державної нотаріальної контори надійш ов лист № 71/01-16 від 20 січня 2012 року з долученим витягом з Державн ого реєстру правочинів № 10944021 в ід 20 січня 2012 року.

03 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від а рбітражного керуючого Білен ка Р.І. надійшло клопотання № 2 7/1 від 30 січня 2012 року; від Київсь кого міського БТІ та реєстра ції права власності на об' є кти нерухомого майна надійшо в лист № 3450 (И-2012) від 10 січня 2012 року ; від Головного управління де ржкомзему у Київській област і надійшов лист № 07-03-3/1499 від 25 січ ня 2012 року.

06 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Д П «Інформаційний центр»Міні стерства юстиції України Киї вської обласної філії надійш ов лист № 03-05/єрз/форм/60 від 25 січн я 2012 року, до якого долучено Роз ширений витяг з Державного р еєстру обтяжень рухомого май на №34690423 від 25 січня 2012 року та роз ширений витяг з Єдиного реєс тру заборон відчуження об' є ктів нерухомого майна № 34690294 ві д 25 січня 2012 року.

07 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Г оловного управління держком зему у Чернігівській област і надійшов лист № 04-09/649 від 01 лют ого 2012 року; від Васильківсько го РЕВ ДАІ при УДАІ ГУМВС Укра їни в Київській області наді йшла довідка № 85 віл 31 січня 2012 р оку.

08 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від В асильківського міжрайонног о БТІ надійшов лист № 79 від 23 сі чня 2012 року.

10 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Б оржника надійшов лист б/№ б/д ати щодо надання документів.

13 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від ф ізичної особі-підприємця Біл енка Р.І., надійшло клопотання згідно якого він відзиває св ою заяву про призначення ар бітражним керуючим-ліквідат ором Боржника.

14 лютого 2012 року через відділ діловодства господарського суду Київської області від Б оржника надійшла заява б/№ б/д ати в якій Боржник просить ви знати Боржника Банкрутом, ві дкрити ліквідаційну процеду ру та призначити ліквідаторо м Боржника Дранченко В.М., до я кого долучено копію ліцензії Міністерства юстиції Украї ни НОМЕР_2 на діяльність а рбітражних керуючих видану Д ранченко В.М.

14 лютого 2012 року в судове засі дання з' явились Боржник, ар бітражний керуючий Дранченк о В.М, інші учасники проваджен ня, в тому числі Голова ліквід аційної комісії, учасники Бо ржника у судове засідання не з' явились. Боржник у судово му засіданні надав свої пояс нення у справі.

Розглянувши детально, всеб ічно матеріали справи суд ді йшов наступних висновків.

Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону про банкрутство, провадженн я у справах про банкрутство р егулюється цим Законом, Госп одарським процесуальним код ексом України, іншими законо давчими актами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Господ арського процесуального код ексу України, рішення прийма ється господарським судом за результатами оцінки доказів , поданих сторонами та іншими учасниками господарського п роцесу, а також доказів, які бу ли витребувані господарськи м судом, у нарадчій кімнаті.

Статтею 75 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и передбачено, що якщо відзив на позовну заяву і витребува ні господарським судом докум енти не подано, справу може бу ти розглянуто за наявними в н ій матеріалами.

Ухвалою господарського су ду Київської області про пор ушення провадження у цій спр аві про банкрутство було зал учено до участі у справі у яко сті учасників провадження у часників Боржника - товарист во з обмеженою відповідальні стю «КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ », товариство з обмеженою від повідальністю «ЦЕРТУС», това риство з обмеженою відповіда льністю «ЕВРОВЕСТ», відкрите акціонерне товариство «ВОК- СТРІМ», товариство з обмежен ою відповідальністю «ВОК ГРУ П», явку представників яких в изнано обов' язковою у судов ому засіданні, а також визнан о обов' язковою явку у судов ому засіданні Голови ліквіда ційної комісії Боржника. 23 січ ня 2012 року через відділ ділово дства господарського суду Ки ївської області від від у часників Боржника, явку яких визнано обов' язковою, - ТОВ «Евровест»надійшло клопотання «Про розгляд спр ави у відсутності кредитора» № 1 від 20 січня 2012 року; ТОВ «ВОК Г РУП»надійшло клопотання «Пр о розгляд справи у відсутнос ті кредитора»б/№ від 23 січня 2012 року; від ВАТ «ВОК-СТРІМ»наді йшло клопотання «Про розгляд справи у відсутності кредит ора»№ 12 від 23 січня 2012 року; від Т ОВ «Корпоративні стандарти» надійшло клопотання «Про роз гляд справи у відсутності кр едитора»№ 4 від 23 січня 2012 року; в ід ТОВ «ЦЕРТУС»надійшло клоп отання «Про розгляд справи у відсутності кредитора»б/№ в ід 23 грудня 2012 року. У вказаних к лопотаннях учасники Боржник а просять суд розглянути зая ву про порушення справи про б анкрутство Боржника у відсут ності представників переліч ених учасників Боржника, пов ідомити про наслідки підгото вчого засідання кредитора - кожному з учасників Боржника , також за вийнятком учасника Боржника - ТОВ «ВОК ГРУП», вк азують на те, що не заперечую ть щодо задоволення зазначе ної заяви та проти призначен ня ліквідатором Боржника Біл енка Р.І. Судом встановлено, що в клопотаннях, що надійшли до суду від перелічених учасни ків Боржника не надано обґру нтування поважності причин н еможливості своєї участі у с удовому засіданні та докази на їх підтвердження, вимоги п . 4 резолютивної частини ухвал и господарського суду Київсь кої області від 10 січня 2012 року , ними не виконано. Недосугов О .В. також вимоги п. 4 резолютивн ої частини ухвали господарсь кого суду Київської області від 10 січня 2012 року не виконав, не з' явився у судове засіда ння, підстав поважності неви конання вимог суду не надав.

Розглядаючи заяву Боржник а про порушення провадження у справі про банкрутство, суд дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 33 Господарсько го процесуального Кодексу Ук раїни встановлено, що кожн а сторона повинна довести ті обставини, на які вона посила ється як на підставу своїх ви мог і заперечень.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Госпо дарського процесуального ко дексу України, обставини справи, які відповідно до зак онодавства повинні бути підт верджені певними засобами до казування, не можуть підтвер джуватись іншими засобами до казування.

Частинами 2, 3 ст. 6 Закону пр о банкрутство встановлено, щ о право на зверненн я до господарського суду із з аявою про порушення справи п ро банкрутство мають борж ник, кредитор.

Пунктами 1, 2, 4 ст. 51 Закону про б анкрутство визначено, що якщ о вартості майна боржника - юр идичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквід ацію, недостатньо для зад оволення вимог кредиторів, т ака юридична особа ліквідуєт ься в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявле ння зазначених обставин л іквідатор (ліквідаційна комі сія) зобов'язані звернути ся в господарський суд із зая вою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. У разі виявлення обста вин, зазначених у абзаці перш ому цієї частини, після пр ийняття рішення про ліквідац ію до створення ліквіда ційної комісії (призна чення ліквідатора) заява про порушення справи про банкру тство подається власнико м майна боржника (уповнова женою ним особою). У разі, я кщо справу про банкрутство п орушено за заявою власник а майна боржника (уп овноваженої ним особи), як а подана до створення ліквід аційної комісії (призначення ліквідатора), розгляд спр ави про банкрутство здійснює ться без урахування особливо стей, передбачених цією стат тею.

Відповідно до ч. 2 п. 7 ст. 11 За кону про банкрутство, у разі з вернення до суду Боржника із заявою про порушення сп рави про банкрутство у під готовчому засіданні з' ясов уються ознаки його неплатосп роможності.

Таким чином, Закон про банк рутство розрізняє процед ури банкрутства Боржника за заявою про порушен ня справи про банкрутство ліквідатора (ліквідаційної комісії) за обставин, що с тосовно боржника прийнято рі шення про ліквідацію, встано влено недостатність майна Бо ржника для задоволення вимог кредиторів та за заявою власника майна боржника (уповноваженої ним осо би), за обставин, що заява п одана до створення ліквід аційної комісії (призн ачення ліквідатора), де в останньому випадку, розгля д справи про банкрутство зді йснюється без урахування особливостей, передбачених с таттею 51 Закону про банкрутст во.

Істотне значення для розг ляду заяви Боржника має наст упне. 05 січня 2012 року до г осподарського суду Київсько ї області надійшла заява б/№ в ід 21 грудня 2011 року «Про поруше ння справи про банкрутство за ст. 51 Закону про банкрутст во» підписана від імені « Голови ліквідаційної комісі ї Боржника»Недосуговим О.В. Д о вказаної Заяви долучено ко пію протоколу №16/12/11 Загальних зборів Учасників Боржника ві д 16 грудня 2011 року, згідно якого на зборах прийнято рішенн я припинити товариство шлях ом його ліквідації від повідно до чинного законодав ства України у зв' язк у з незадовільним станом над ходження фінансових потоків від здійснення господарськи х операцій Товариства, склад ним становищем на відповідно му ринку послуг; призначен о ліквідаційну комісію у скл аді Недосугова О.В, наділен о ліквідаційну комісію (лікв ідатора) повноваженнями кері вника (директора) товариства відповідно до установчих до кументів та чинного закон одавства; встановлено пор ядок і строки ліквідації тов ариства - відповідно до вимо ги чинного українського зако нодавства; уповноважено л іквідаційну комісію забезпе чити виконання прийнятих на цих зборах рішень, вчиняти бу дь-які правочини та дії, що буд уть необхідними для ліквідац ії товариства та у зв' язку з його ліквідацією. Також до За яви про порушення справи про банкрутство у порядку ст. 51 За кону про банкрутство долучен о копію протоколу №20/12/11 Загаль них зборів Учасників Боржник а від 20 грудня 2011 року, згідно як ого на зборах було прийнято р ішення зобов' язати ліквід атора звернутись в господарс ький суд з заявою про порушен ня справи про банкрутство.

Частинами 1, 2, 3, 5, 6 ст. 105 Цивільно го кодексу України передбаче но що, учасники юридичної особи, суд або орган, що пр ийняв рішення про припине ння юридичної особи, зо бов'язані протягом трь ох робочих днів з дати при йняття рішення письмово пові домити орган, що здійснює дер жавну реєстрацію. Після вн есення запису про прийняття рішення засновників (учасник ів) юридичної особи, суду або у повноваженого ними органу пр о припинення юридичної особи до Єдиного державного реєст ру юридичних осіб та фізични х осіб - підприємців повідомл ення про внесення запису до Є диного державного реєстру юр идичних осіб та фізичних осі б - підприємців щодо прийнятт я рішення засновників (учасн иків) юридичної особи, суду аб о уповноваженого ними органу про припинення юридичної ос оби публікується у спеціаліз ованому друкованому засобі м асової інформації. Учасни ки юридичної особи, суд аб о орган, що прийняв рішення пр о припинення юридичної особи , відповідно до цього Коде ксу призначають комісію з пр ипинення юридичної особи (комісію з реорганізації, лік відаційну комісію), голову ко місії або ліквідатора та встановлюють порядок і стро к заявлення кредиторами свої х вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заяв лення кредиторами своїх вимо г до юридичної особи, що припи няється, не може становити менше двох і більше шести мі сяців з дня опублікування по відомлення про рішення щодо припинення юридичної особи . Кожна окрема вимога кр едитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного вне ску на загальнообов'язкове д ержавне соціальне страхуван ня, страхових коштів до Пенсі йного фонду України, фондів с оціального страхування, розг лядається, після чого прийма ється відповідне рішення, як е надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня о тримання юридичною особою, щ о припиняється, відповідної вимоги кредитора.

(Положенням ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 34 за значеного Закону встановлен о, що юридична особа припиняє ться в результаті передання всього свого майна, прав та об ов'язків іншим юридичним осо бам - правонаступникам у резу льтаті злиття, приєднання, по ділу, перетворення (реоргані зації) або в результаті л іквідації за рішенням, прий нятим засновниками (учасника ми) юридичної особи або уп овноваженим ними органом, за судовим рішенням або за ріше нням органу державної влади, прийнятим у випадках, передб ачених законом. Для внесення до Єдиного державного реєст ру запису про рішення щодо пр ипинення юридичної особи зая вник повинен подати (надісла ти рекомендованим листом з о писом вкладення) державному реєстраторові оригінал або н отаріально засвідчену копію рішення засновників (учасни ків) або уповноваженого ними органу щодо припинення юрид ичної особи. Для внесення до Є диного державного реєстру за пису про рішення щодо припин ення юридичної особи заявник повинен подати(надіслати ре комендованим листом з описом вкладення) державному реєст раторові оригінал або нотарі ально засвідчену копію рішен ня засновників (учасників) аб о уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної о соби. Державний реєстрато р вносить до Єдиного державн ого реєструзапис про признач ення комісії з припинення не пізніше наступного робочого дня з дати отримання (над ходження) зазначених відомос тей. Відповідно до п. 1 ст. 35, ст . 22 вказаного Закону, держа вний реєстратор за відсутно сті підстав для залишення до кументів, які подані для внес ення до Єдиного державного р еєстру запису про рішення за сновників (учасників) юридич ної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без розгляд у повинен у день надходже ння цих документів внести до Єдиного державного реєст ру запис про рішення засновн иків (учасників) юридичної ос оби або уповноваженого ними органу щодо припинення юриди чної особи та в той же день повідомити органи статистик и, державної податкової служ би, Пенсійного фонду України відомості про внесення тако го запису. Повідомлення про в несення запису до Єдиного де ржавного реєстру щодо прийня ття рішення засновників (уча сників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними орг ану про припинення юридичної особи публікується у спец іалізованому друкованому за собі масової інформації. В ідомості про дату публікації повідомлення, яке містить ін формацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо юриди чної особи, що припиняється, н адаються органам державної п одаткової служби, Пенсійного фонду України не пізніше нас тупного дня з дати публікаці ї такого повідомлення. Інфор мація про проведення прийнят тя засновниками (учасниками) або уповноваженим ними орга ном рішення щодо припинення юридичної особи, про персона льний склад комісії з припин ення (комісії з реорганізаці ї, ліквідаційної комісії) та ї ї голову або призначення лік відатора, підлягає обов'язко вому опублікуванню в спеціал ізованому друкованому засоб і масової інформації.).

Відповідно до п.п. 12.3., 12.7. стату ту Боржника, затвердженого п ротоколом №06/12/11 Загальних збор ів Боржника від 06 грудня 2011 рок у, Збори Учасників Товариств а, що прийняли рішення про пр ипинення Товариства, зобов' язані негайно письмово повід омити про це орган, що здійсню є державну реєстрацію. Лікві даційна комісія оцінює наявн е майно Товариства, вживає не обхідних заходів щодо стягне ння дебіторської заборгова ності Товариства, розраховує ться з кредиторами, складає л іквідаційний баланс та подає його вищому органу Товарист ва, або органу, що призначив лі квідаційну комісію.

Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєст рацію юридичних осіб та фізи чних осіб-підприємців», в Єди ному державному реєстрі міст яться такі відомості щодо юридичної особи: дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації ріш ення засновників (учасників) або уповноважених ними орга нів про припинення юридичної особи, відомості про коміс ію з припинення (ліквіда тора, ліквідаційну комісі ю тощо); дату публікації у вида нні спеціально уповноважено го органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юри дичної особи; персональни й склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, лік відаційної комісії), її гол ову, дату обрання (признач ення) або дату обрання (призна чення) ліквідатора.

Частинами 1, 3 ст. 18 Закон у України «Про державну реєс трацію юридичних осіб та фіз ичних осіб-підприємців» вста новлено що, якщо відомості , які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то та кі відомості вважаються дост овірними і можуть бути викор истані в спорі з третьою особ ою, доки до них не внес ено відповідних змін. Якщ о відомості, які підлягають в несенню до Єдиного державног о реєстру, не були до нього вне сені, вони не можуть бути вико ристані в спорі з третьою осо бою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ц і відомості.

Дослідивши подані докумен ти Боржника судом з метою пер евірки достовірності відомо стей прийняття рішення про п рипинення діяльності Б оржника та склад ліквідаційн ої комісії Боржника було зоб ов' язано Боржника надати н алежний доказ факту, що ТОВАР ИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛ ЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР», іден тифікаційний код юридичної о соби: 32284515, перебуває у стані припинення шляхом ліквідаці ї; що Недосугов О.В. є гол овою ліквідаційної комісії Б оржника (надати Витяг з Єд иного державного реєстру юри дичних осіб та фізичних осіб -підприємців з відображенням вказаних фактів), а також суд було отримано Спеціальний Ви тяг з Єдиного державного реє стру юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців № 12664306 від 10 січня 2012 року (дата порушення провадження у справі).

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про державну реєст рацію юридичних осіб та фізи чних осіб -підприємців», Єд иний державний реєстр ств орюється з метою забезпеченн я органів державної вла ди, а також учасників ци вільного обороту достові рною інформацією про юридичн их осіб та фізичних осі б - підприємців з Єдиного д ержавного реєстру.

Пунктами 1, 3 ст. 22-1 Закону Укра їни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних о сіб - підприємців»встановлен о, що судам загальної юрисд икції на безоплатній основі надається безперешкодний до ступ до відомостей Єдиного д ержавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підп риємців (надалі за текстом «Є ДР»). Використання судом і нформації здійснюється у фор мі спеціального витягу, що фо рмується суддею, який здійсн ює розгляд справи, підписуєт ься ним з обов'язковим зазнач енням дати і часу його формув ання та мети отримання таких відомостей і долучається до матеріалів справи.

Відповідно до п.п. 2.1. Положен ня про порядок доступу судів загальної юрисдикції до від омостей Єдиного державного р еєстру юридичних осіб та фіз ичних осіб-підприємців, затв ердженого наказом Державног о комітету України з питань р егуляторної політики та підп риємництва від 14 лютого 2011 року № 17, спеціально уповноважений орган з питань державної реє страції забезпечує надання т ехнічним адміністратором Єд иного державного реєстру ком плексу організаційних і техн ічних заходів для безперешко дного (безперебійного) досту пу судів до відомостей Єдино го державного реєстру, який містить актуальну та досто вірну інформацію щодо всіх с уб'єктів, включених у Єдиний д ержавний реєстр (надалі тако ж «ЄДР»). Відповідно до п.п . 4.7. зазначеного Положення, кор истувачу надаються відомост і з Єдиного державного реєст ру, що актуальні на момент формування відповідного еле ктронного запиту.

Отже Спеціальний Витяг з ЄДР, отриманий на запит місце вого суду станом на дату розг ляду справи / прийняття рішен ня у справі, є належним доказо м у справі, що відображає а ктуальну та достовірну інфор мацію щодо наявних відомосте й в Єдиному державному реєст рі стосовно Боржника ста ном на дату отримання Витягу з ЄДР.

Дослідивши Спеціальний Ви тяг з Єдиного державного реє стру юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців № 12664306 від 10 січня 2012 року отриманий на за пит суду, встановлено, що стан ом на дату подання Боржником заяви «Про порушення справи про банкрутство за ст. 51 Зак ону про банкрутство»- 05 січ ня 2012 року та станом на 10 січня 20 12 року - дату розгляду питанн я про поушення провадження у справі про банкрутство, вста новлено, що в графі «Дата р еєстрації рішення засновник ів (учасників) або уповноваже них ними органів про припине ння юридичної особи», наявни й запис «відомості відсутні» , в графі «Відомості про коміс ію з припинення», наявний зап ис «Відомості відсутні».

Судом було витребувано у Боржника докази (п.6 резолютив ної частини ухвали про поруш ення провадження у справі пр о банкрутство) в т.ч. достовірн ості інформації на яку посил ається Боржник у своїй заяві , проте, Боржником не було нада но доказів відповідності про цедури припинення діяльност і Боржника ст. 105 Цивільного ко дексу України (в тому числі, що протягом 3 днів Боржником (з16.12.11 р.) було повідомлено ор ган, що здійснює державну р еєстрацію; що внесено запи с про прийняття рішення учас ників юридичної особи про пр ипинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців, здійснено ві дповідну публікацію) та дока зів, що станом на дату звернен ня до суду, даті відомості при прийняте рішення про припин ення юридичної особи та приз начення ліквідаційної коміс ії були достовірними.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 18 Зако ну України «Про державну реє страцію юридичних осіб та фі зичних осіб-підприємців», в з в' язку з тим, що Єдиному держ авному реєстрі наявні станом на 10 січня 2012 року вказані вище відомості, що встановлено на підставі Спеціальний Витягу з Єдиного державного реєстр у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 12664306 від 10 сі чня 2012 року, такі відомості вважаються достовірними , доки до них не внесено ві дповідних змін. Якщо відо мості, які підлягають внесен ню до Єдиного державного реє стру, не були до нього внесені , вони не можуть бути використ ані в спорі з третьою особою, к рім випадків, коли третя особ а знала або могла знати ці від омості.

Таким чином, відомості про п рийняття рішення учасниками про припинення юридичної ос оби та про склад ліквідаційн ої комісії підлягає обов' яз ковому внесенню до Єдиного д ержавного реєстру; відомості на які посилається Боржник у свій заяві, що прийнято рішен ня про припинення діяльності Боржника та про призначення складу ліквідаційної комісі ї, не є достовірними станом на дату звернення Бо ржника до суду з Заявою про по рушення справи про банкрутст во на підставі ст. 51 Закону про банкрутство; відомості, щ о містяться у Спеціальному в итягу з Єдиного державного р еєстру юридичних осіб та фіз ичних осіб-підприємців № 12664306 в ід 10 січня 2012 року, є достовірни ми.

В свою чергу, на вимогу суду 23 січня 2012 року Боржником було подано копію Витягу з Єдиног о державного реєстру юридичн их осіб та фізичних осіб-підп риємців № 12817015 станом на 23 січ ня 2012 року, згідно якого - у гр афі «Дата реєстрації рішення засновників (учасників) або у повноважених ними орачів про припинення юридичної особи» - «23 січня 2012 року»(дата з вернення до суду з заявою 05 сі чня 2012 року), відомості про комі сію з припинення «Недосугов Олег Вілович (голова комісії )». Таким чином на підставі вик ладеного судом встановлено, що до Єдиного державного реє стру юридичних осіб та фізич них осіб-підприємців відомос ті про реєстрацію рішення за сновників (учасників) про при пинення Боржника було внесен о лише 23 січня 2012 року, як і щодо комісії про припинення юриди чної особи; станом на дату под ачі Боржником заяви про по рушення справи про банкрутст во, такі відомості були відсу тні; відповідно до ч.ч. 1, 3 ст . 18 Закону України «Про держав ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці в», відомості наявні станом н а 10 січня 2012 року в ЄДР, підтверд жені Спеціальним витягом з Є ДР на запит суду вважають ся достовірними, доки до них не внесено відповідни х змін, які в свою чергу не підтвердили інформацію на я ку посилається Заявник у сво їй заяві як на підставу заявл ених вимог на підставі та у по рядку, передбаченому ст. 51 зак ону про банкрутство.

На підставі викладеного су д дійшов висновку про те, що Бо ржником не доведено суду нал ежними та допустимим доказам и станом на дату звернення до суду достовірність від омостей про прийняте рішення учасниками Боржника про при пинення Боржника та про скла д ліквідаційної комісії Борж ника, встановлено судом неві дповідність обставин на які посилається Заявник даним ЄД Р станом на дату порушення пр овадження у справі, в зв' язк у з чим, судом встановлено від сутність підстав для застосу вання особливостей процедур и банкрутства, передбачені ч . 1 ст. 51 Закону про банкрутство, - за заявою ліквідатора (голов и ліквідаційної комісії).

Судом також встановлено на ступне.

Згідно протоколу №16/12/11 Загал ьних зборів Учасників Боржни ка від 16 грудня 2011 року, згідно я кого на зборах прийнято рі шення припинити товариство шляхом його ліквідації відповідно до чинного зако нодавства України у зв' язку з незадовільним станом надходження фінансових пото ків від здійснення господарс ьких операцій Товариства, ск ладним становищем на відпові дному ринку послуг; призначе но ліквідаційну комісію у ск ладі Недосугова О.В, наділено ліквідаційну комісію (лікві датора повноваження керівн ика (директора) товариства ві дповідно до установчих докум ентів та чинного законодавст ва; встановлено порядок і с троки ліквідації товариства - відповідно до вимоги чи нного українського законода вства; уповноважено лі квідаційну комісію забезпеч ити виконання прийнятих на ц их зборах рішень, вчиняти буд ь-які правочини та дії, що буду ть необхідними для ліквідаці ї товариства та у зв' язку з й ого ліквідацією. Також до Зая ви про порушення справи про б анкрутство у порядку ст. 51 Зак ону про банкрутство долучено копію протоколу №20/12/11 Загальн их зборів Учасників Боржника від 20 грудня 2011 року, згідно яко го на зборах було прийнято рі шення зобов' язати ліквіда тора звернутись в господарсь кий суд з заявою про порушенн я справи про банкрутство. Отж е наявність підстав для пору шення справи про банкрутство станом на дату подачі Заяви п ро порушення справи про банк рутство Боржника на підставі ст. 51 Закону про банкрутство, н а які посилався Заявник як на підставу заявлених вимог, не було підтверджено, доведено Заявником.

Суд вертає увагу Боржника н а таке.

Відповідно до ст. 60 Господар ського кодексу України, лікв ідація суб'єкта господарюван ня здійснюється ліквідаційн ою комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб'єкта господарювання чи й ого (їх) представниками (орган ами), або іншим органом, визнач еним законом, якщо інший поря док її утворення не передбач ений цим Кодексом. Ліквідаці ю суб'єкта господарювання мо же бути також покладено на ор ган управління суб'єкта, що лі квідується. Орган (особа), я кий прийняв рішення про лікв ідацію суб'єкта господарюван ня, встановлює порядок та визначає строки проведен ня ліквідації, а також с трок для заяви претензій кре диторами, що не може бути ме ншим, ніж два місяці з дня огол ошення про ліквідацію. Лік відаційна комісія або інший орган, який проводить ліквід ацію суб'єкта господарюв ання, вміщує в друкованих о рганах відповідно до закону повідомлення про його ліквід ацію та про порядок і строки з аяви кредиторами претензій , а явних (відомих) кредит орів повідомляє персонально у письмовій формі у встан овлені цим Кодексом чи спеці альним законом строки. Одноч асно ліквідаційна комісія вж иває необхідних заходів щодо стягнення дебіторської забо ргованості суб'єкта господар ювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредитор ів, з письмовим повідомлення м кожного з них про ліквідаці ю суб'єкта господарювання . Ліквідаційна комісія оці нює наявне майно суб'єкта гос подарювання, який ліквіду ється, і розраховується з кре диторами, складає ліквіда ційний баланс та подає йог о власнику або органу, який пр изначив ліквідаційну комісі ю. Достовірність та повнот а ліквідаційного балансу пов инні бути перевірені у встан овленому законодавством пор ядку з обов'язковою переві ркою органом державної подат кової служби, у якому переб уває на обліку суб'єкт господ арювання.

Як було зазначено, ч.ч. 1, 2, 3, 5, 6 ст . 105 Цивільного кодексу Україн и передбачено що, учасник и юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної ос оби, зобов'язані про тягом трьох робочих дн ів з дати прийняття рішення п исьмово повідомити орган, що здійснює державну реєстраці ю. Після внесення запису пр о прийняття рішення засновни ків (учасників) юридичної осо би, суду або уповноваженого н ими органу про припинення юр идичної особи до Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб - підприєм ців повідомлення про внесенн я запису до Єдиного державно го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щ одо прийняття рішення заснов ників (учасників) юридичної о соби, суду або уповноваженог о ними органу про припинення юридичної особи публікуєтьс я у спеціалізованому друкова ному засобі масової інформац ії. Учасники юридичної ос оби, суд або орган, що прий няв рішення про припинення ю ридичної особи, відповідно д о цього Кодексу призначаю ть комісію з припинення юрид ичної особи (комісію з рео рганізації, ліквідаційну ком ісію), голову комісії або лікв ідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кр едиторами своїх вимог до юри дичної особи, що припиняєтьс я. Строк заявлення кредит орами своїх вимог до юридичн ої особи, що припиняється, не м оже становити менше двох і більше шести місяців з дня о публікування повідомлення п ро рішення щодоприпинення юр идичної особи. Кожна о крема вимога кредитора, зокр ема щодо сплати податків, збо рів, єдиного внеску на загаль нообов'язкове державне соціа льне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду У країни, фондів соціального с трахування, розглядається, п ісля чого приймається відпов ідне рішення, яке надсилаєть ся кредитору не пізніше трид цяти днів з дня отримання юри дичною особою, що припиняєть ся, відповідної вимоги креди тора.

Заявником не надано суду ж одних доказів виконання вимо г ст. 60 Господарського кодексу України, в тому числі розміще ної Головою ліквідаційної ко місії Боржника (а не держав ним реєстратором у порядку, п ередбаченому Законом Україн и про «Державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб-підприємців») в друк ованих органах відповідно до закону повідомлення про йог о ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами пр етензій, а порядок та строки н е були згідно наявних матері даів справи визначені Боржни ком станом на дату звернення до суду із заявою; учасни ками Боржника при прийнятті рішення про припинення діяль ності Боржника не визначено конкретного строку заявленн я кредиторами вимог до Боржн ика; доказів стягнення дебіт орської заборгованості Борж ника не надавалось, як і пись мового повідомлення кожного з кредиторів про ліквідацію суб'єкта господарювання / лис тів, направлених кредиторам Боржника за результатами роз гляду їх вимог; доказів оці нки ліквідаційною комісією н аявного майна, ліквідаційний баланс; результати обов' яз кової перевірки орган ом державної податкової служ би достовірності та п овноти ліквідаційного балан су Боржника.

16 грудня 2011 року Загальними зборами Боржника було прийн ято рішення про припинення т овариства, 20 грудня 2011 року, - зоб ов' язано ліквідатора зверн утись до господарського суду із заявою про порушення спра ви про банкрутство, в зв' язк у з встановленням недостатно сті вартості майна Боржника для задоволення вимог кредит орів. Протокол № 20/12/11 загальних зборів Заявника від 20 грудня 2011 року не містить відомостей , ким було встановлено недост атність майна Боржника для з адоволення вимог кредиторів ; жодних доказів вжиття належ них заходів по стягненню деб іторської заборгованості су ду не надано.

Відповідно до п. 36 Постанови Пленуму Верховного Суду Укр аїни «Про судову практику в с правах про банкрутство»№15 ві д 18 грудня 2009 року, законом не вр егульовано подальшого переб ігу провадження у справі у ви падках, коли у встановленому законодавством порядку вияв лено безпідставність вимог к редитора (кредиторів), за заяв ою якого (яких) було порушено с праву про банкрутство боржни ка, або коли порушено провадж ення у справі про банкрутств о підприємств, стосовно яких діє законодавча заборона по рушувати справи про банкрутс тво. У таких випадках судам сл ід припиняти провадження у с праві на підставі пункту 7 час тини першої статті 40 Закону (з а відсутності інших підстав для такого припинення) та пун кту 11 частини першої статті 80 Г ПК України (за відсутністю пр едмету спору).

При порушенні провадження в даній справі було введено м ораторій на задоволення вимо г кредиторів. Відповідно до ч . 7 ст. 12 Закону України «Про від новлення платоспроможності боржника або визнання його б анкрутом», дія мораторію при пиняється з дня припинення п ровадження у справі про банк рутство.

На підставі вищенаведеног о, суд припиняє провадження у справі №Б8/002-12 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДП ОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР »в зв' язку з чим припиняє ді ю мораторію на задоволення в имог кредиторів, введену на п ідставі ст. 12 Закону України « Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Господ арського процесуального код ексу України, Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони,господарський суд ма є право покласти на неї судов ий збір незалежно від резуль татів вирішення спору.

Керуючись ст. ст. 1, 7, 12, п. 7 ч. 1 ст. 4 0, 51 Закону України «Про віднов лення платоспроможності бор жника або визнання його банк рутом», ст. 86 Господарського п роцесуального кодексу Украї ни, ст. ст. 16-18, 22, 33, 34 Закону України «Про державну реєстрацію юр идичних осіб та фізичних осі б-підприємців», ст. 49 Господар ського процесуального кодек су України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяв и Голови ліквідаційної ко місії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР Ц ЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32284515, місцезна ходження: АДРЕСА_1) від 21.12.2011 року б/№ про порушення провад ження у справі про банкрутст во за ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможно сті боржника або визнання йо го банкрутом»(вх. №33 від 05.01.12 р.) в ідмовити.

2. Провадження у спр аві №Б8/002-12 за заявою Голови лік відаційної комісії ТОВАРИСТ ВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ СТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР»(ідентифі каційний код юридичної особи : 32284515, місцезнаходження: АДРЕ СА_1) про банкрутство ТОВАРИ СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР»(іденти фікаційний код юридичної осо би: 32284515, місцезнаходження: АД РЕСА_1) - припинити, су довий збір покласти на Заявн ика.

3. Дію мораторію, вве деного ухвалою господарсько го суду Київської області ві д 10 січня 2012 року у справі №Б8/002-12 п ро порушення провадження у с праві про банкрутство ТОВАРИ СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «МАЙСТЕР ЦЕНТР» (ідент ифікаційний код юридичної ос оби: 32284515, місцезнаходження: А ДРЕСА_1) - припинити.

4. Ухвалу надіслати : Відділу державної викона вчої служби Васильківського міськрайонного управління ю стиції (08600, м. Васильків, вул. Шев ченко, 1), Державному реєстрато ру Васильківської районної д ержавної адміністрації (Київ ська область, м. Васильків, 08600, в ул. Соборна, 93),

Копію ухвали надіслати : Управлінню з питань банкрут ства Департаменту нотаріату , банкрутства та функціонува ння центрального засвідчува льного органу Міністерства ю стиції України (04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 5/2, каб.2); Боржн ику (08600, Київська обл., м. Васильк ів, вул. Володимирська, буд. Не досугову О.В. (АДРЕСА_1); товариству з обмеженою відпо відальністю «КОРПОРАТИВНІ С ТАНДАРТИ»(01103, м. Київ, вул. Кікві дзе, буд. 11); товариству з обмеже ною відповідальністю «ЦЕРТУ С»(02099, м. Київ, вул. Бориспільськ а, буд. 9, корпус 61); товариству з о бмеженою відповідальністю « ЕВРОВЕСТ»(01030, м. Київ, вул. Б. Хме льницького, буд. 51-Б); відкритом у акціонерному товариству «В ОК-СТРІМ»(03110, м. Київ, вул. Пирого вського, буд 19/8); товариству з о бмеженою відповідальністю « ВОК ГРУП»(01011, м. Київ, вул. Печерс ький узвіз, буд. 19).

Дата набрання чинності ухвалою - 14 лютого 2012 року;

Термін пред' явлення вико навчого документу до виконан ня - до 14 лютого 2013 року.

Дана ухвала виконуєть ся в порядку встановленому д ля виконання судових рішень, та відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 17 Зак ону України «Про виконавче п ровадження»є виконавчим док ументом.

Суддя С кутельник П.Ф.

Зареєстровано 01.04.2012
Оприлюднено 02.04.2012
Дата набрання законної сили 14.02.2012

Судовий реєстр по справі б8/002-12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 10.01.2012 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону