ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

20.12.11 р. Спра ва № 19/140

Господарський суд Донецьк ої області у складі головуюч ого судді Демідової П.В.

При секретарі судового зас ідання Мозговій Н.І.

Розглянув у відкритому суд овому засіданні справу

за позовом: Виконавчого ком ітету Донецької міської ради

до відповідача: Приватного підприємства „Твій дім”, м. До нецьк

про стягнення заборговано сті в сумі 14 757,96 грн., з яких: осно вний борг - 13 889,60 грн., інфляцій не збільшення заборгованост і - 824,06 грн., 3% річних - 43,94 грн.

За участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю

від відповідача: не з' явив ся

Виконавчий комітет Донець кої міської ради звернувся д о господарського суду Донець кої області з позовом до Прив атного підприємства „Твій ді м”, м. Донецьк про стягнення за боргованості в сумі 14 757,96 грн., з яких: основний борг - 13 889,60 грн ., інфляційне збільшення забо ргованості - 824,06 грн., 3% річних - 43,94 грн.

Ухвалою суду від 06.12.2011р. за вка заним позовом порушено прова дження по справі №19/140.

Представник позивача у суд овому засіданні підтримав по зовні вимоги.

Представник відповідача у судове засідання не з' явив ся.

Враховуючи нез' явлення у судове засідання відповідач а, ненадання сторонами витре буваних документів розгляд с прави слід відкласти.

Керуючись п.1-2 ст.77, ст.86 ГПК Ук раїни, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

< Текст >

Відкласти розгляд справи на 10:45 год. 23.01.12 року.

Зобов' язати позивача зяв итись у судове засідання; над ати докази пред' явлень вимо г до позивача; виписки з банкі вського рахунку в разі частк ової оплати заборгованості в ідповідачем; довідку за підп исом керівника та головного бухгалтера про наявність спі рної заборгованості; докумен ти первинного бухгалтерсько го обліку, які відповідно до с т.ст.1, 9 Закону України „Про бух галтерський облік та фінансо ву звітність в Україні” підт верджують наявність заборго ваності у заявленій до стягн ення сумі; звірити розрахунк и з відповідачем щодо стягув аної заборгованості, розшире ний акт звіряння (з визначенн ям документів первинного бух галтерського обліку) з доказ ами відправки відповідачу на дати до матеріалів справи.

Зобов' язати відповідача зявитись у судове засідання; надати довіреність на предс тавника або інший документ, щ о підтверджує повноваження п редставника та відповідає ви могам чинного законодавства України; документ, що посвідч ує особу представника; право установчі документи (статут, свідоцтво про державну реєс трацію довідку з Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб-підприєм ців в оригіналах та належним чином засвідчених копіях); до кази часткової сплати заборг ованості (за наявності); надат и суду відзив на позовну заяв у та документи, які підтвердж ують заперечення проти позов у; докази направлення відзив у на адресу позивача; звірити розрахунки з позивачем підп исаний акт звірки (з зауважен нями або без) надати суду.

Явка сторін у судове засіда ння обов' язкова

Суддя Демідова П.В .

< Список > < Дов ідник >

< Список > < Довід ник >

< Текст >

Дата ухвалення рішення 20.12.2011
Оприлюднено 24.01.2012

Судовий реєстр по справі 19/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.02.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2011 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону