ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06.02.12 р. Сп рава № 19/140

Господарський суд Донець кої області у складі судді По пкова Д.О., при секретарі Тимче нко М.Ю., розглянув у відкритом у судовому засіданні справу

за позовною заявою: Виконав чого комітету Донецької місь кої ради, ідентифікаційний к од 04052844

до відповідача: Приватного підприємства „Твій дім”, м. До нецьк, ідентифікаційний код 31582680

про стягнення заборговано сті в сумі у розмірі 13 889,60 грн., ін фляційне збільшення заборго ваності - 288,20 грн., 3% річних - 97, 42 грн.

за участю уповноважених пр едставників:

від Позивача - ОСОБА_1 (з а довіреністю №01/13-5699 від 04.11.2011р.);

від Відповідача - не з' я вився.

Відповідно до вимог ст.ст.4-4, 81-1 ГПК України судовий розгля д здійснювався з фіксацією у протоколах судових засідань .

Згідно із ст.77 ГПК України с удове засідання відкладалос ь з 20.12.2012р. на 23.01.2012р., з 23.01.2012р. на 06.02.2012р.

У судовому засіданні 06.02.2012р. с уд виходив до нарадчої кімна ти для прийняття рішення.

СУТЬ СПРАВИ:

Виконавчий комітет Донець кої міської ради, (далі - Пози вач) звернувся до Господарсь кого суду Донецької області з позовом до Приватного підп риємства „Твій дім”, м. Донець к (далі - Відповідач) про стяг нення заборгованості в сумі у розмірі 13 889,60 грн., інфляційне збільшення заборгованості - 288,20 грн., 3% річних - 97,42 грн.

В обґрунтування позовних в имог Позивач посилається на неналежне виконання Відпові дачем грошових зобов' язань за договором № 14 від 18.03.2009р., внас лідок чого виникла стягувана заборгованість за період з т равня 2009р. по листопад 2011р. та пі дстави для нарахування інфля ційного збільшення та 3% річни х.

На підтвердження вказаних обставин Позивач надав Ріше ння Виконавчого комітету Дон ецької міської ради №113/5 від 18.03. 2009р., дозвіл на розміщення зовн ішньої реклами №001102 від 18.03.2009р.; до говір № 14 від 18.03.2009року з додатко м; листи 02/12-3034 від 23.05.2011р., 01/12-3481 від 22.06.20 11р., №01/12-4445 від 18.08.2011р., №01/12-4838 від 22.09.2011р.

Нормативно свої вимоги Поз ивач обґрунтовує ст. 16 Закону України „Про рекламу”, „Типо вими правилами розміщення зо внішньої реклами”, затвердже ними Постановою Кабінету Мін істрів України від 29.12.2003р. №2067, „П оложенням про порядок розміщ ення зовнішньої реклами на т ериторії м. Донецька”, затвер дженим рішенням виконавчого комітету Донецької міської ради від 21.09.2011р. №242, ст.ст. 509, 526, 625 Цив ільного кодексу України, ст.с т. 173, 193 Господарського кодексу України.

Позивачем надані додатков і документи для залучення до матеріалів справи (а.с.а.с.31-36), а також заява в порядку ст.22 Го сподарського процесуальног о кодексу України про зміну р озміру позовних вимог від 24.01. 2012р. (а.с.а.с.40-41) у зв' язку із поми лково невірно розрахованих і нфляційних збільшень та суми 3% річних, якою остаточно вима гав стягнення: заборгованост і в сумі у розмірі 13 889,60 грн., інфл яційне збільшення заборгова ності - 288,20 грн., 3% річних - 97,42 гр н.

Відповідач у судові засіда ння не з' являвся, відзиву та доказів припинення/відсутні сть спірних грошових зобов' язань не надав, хоча належним чином повідомлявся про судо вий розгляд шляхом своєчасно го надсилання ухвал за адрес ою місцезнаходження, визначе ною за матеріалами справи та відомостями Єдиного державн ого реєстру юридичних осіб т а фізичних осіб - підприємц ів (а.с.а.с.22-23), достовірність яки х (відомостей) презюмується п оложеннями ст. 18 Закону Україн и „Про державну реєстрацію ю ридичних осіб та фізичних ос іб - підприємців”.

Згідно правової позиції, ви кладеної в п.3.9.1. Постанови Плен уму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. таке повід омлення вважається належним .

У судовому засідання 06.02.2012р. п редставник Позивача наполяг ав на задоволені вимог, викла дених в заяві від 24.01.2012р. (а.с.а.с.40- 41).

Вислухавши у судових засід аннях представника Позивача , дослідивши матеріали справ и та оцінивши надані суду док ази в порядку ст. 43 Господарсь кого процесуального кодексу України, суд

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Виконавчого комі тету Донецької міської ради №113/5 від 18.03.2009р. (а.с.9), вирішено нада ти Приватному підприємству « Твій дім» дозвіл на розміщен ня зовнішньої реклами на умо вах виконання ним п.3 Рішення.

Відповідно до п. 3.1 Рішення Пр иватне підприємство «Твій ді м» повинно у дводенний строк з дати винесення рішення укл асти з власником місця розмі щення рекламної конструкції договір про надання в корист ування місця для розміщення спеціальної рекламної конст рукції та її подальше експлу атування.

18.03.2009р. між Позивачем (Виконко м) та Відповідачем (Розповсюд жувач реклами) був укладений договір про надання в корист ування місць, які перебувают ь у комунальній власності, дл я розміщення спеціальних рек ламних конструкцій №14 (а.с.а.с.11 -13), відповідно до п.1.1., 2.1. якого Ви конком згідно із виданим на п ідставі рішення №113/5 дозволом (а.с.10), надає Розповсюджувачу реклами за встановлену цим д оговором плату в користуванн я 1 місце, яке перебуває у кому нальній власності, за адресо ю, що визначена у наданому Доз волі, для розміщення спеціал ьної конструкції зовнішньої реклами, зі строком дії з 18.03.2009р . по 18.03.2014р.

За змістом п.3.1.4. договору Вик онком, серед іншого, управнен ий розірвати цей договір в од носторонньому порядку у випа дку порушення Розповсюджува чем реклами умов цього догов ору, при цьому, згідно п. 6.1.2. скас ування дозволу є підставою д ля припинення дії договору.

Згідно з розділу 4 договору №14 від 18.03.2009р. сторони визначили умови щодо розміру плату та п орядку розрахунків, своєчасн е і повне здійснення яких п. 3.4.1 9. віднесено до обов' язків Ро зповсюджувача реклами, а сам е:

- розмір платежів за цим дог овором становить 1440,93грн. без П ДВ за квартал, 5763,74грн. без ПДВ з а рік, які вносяться Розповсю джувачем реклами на визначен ий в п. 4.4. рахунок до 15 числа перш ого місяця поточного квартал у починаючи з 18.03.2009р. (п.п.4.1., 4.2.);

- починаючи з 18.03.2009р. до 31.03.2009р. вкл ючно розмір платежу за догов ором становить 224,14грн. без ПДВ .

При цьому, в п. 4.7. сторони визн ачили, що Розповсюджувач рек лами не звільняється від вне сення платежів за цим догово ром за відсутності рекламног о засобу в місці розміщення р екламної конструкції.

Виходячи із змісту наданог о 18.09.2009р. на підставі рішення ви конавчого комітету Донецько ї міської ради №113/5 дозволу (а.с . 10) Відповідачеві було дозвол ено розміщення зовнішньої ре клами - постер з каркасно-ме талевого профілю, заповненог о акрилом, розміром 1,20 х 1,80 м , пло ща місця розташування - 2,20 кв .м., у кількості 1 конструкції з а адресою: м. Донецьк, б. Шахтоб удівників, 16, зі строком дії до 18.03.2014р.

Листом №01/12-3034 від 23.05.2011р. (а.с.15) Поз ивач повідомив Відповідача п ро наявність заборгованості станом на 15.05.2011р. за 1 квартал 2011р. , а також за квітень, травень 2011 р. у сумі 2401,55 грн. та за 2009р. - в су мі 3546,93 грн., за 2010р. -5763,72 грн. Як вбача ється із змісту наданої Вико навчим комітетом казначейсь кої виписки (а.с.а.с.49, 50) Відповід ачем на виконання своїх грош ових зобов' язань за договор ом було 22.12.2009р. перераховано лиш е 1000грн.

Позивач ще неодноразово по відомляв Відповідача про ная вну заборгованість листами 0 1/12-3481 від 22.06.2011р. (а.с.16), №01/12-4445 від 18.08.2011р. ( а.с.17), №01/12-4838 від 22.09.2011р.(а.с.18), а рішенн ям №304 /4 від 16.11.2011р. скасував надан ий Відповідачеві дозвіл на р озміщення зовнішньої реклам и, яке надіслав останньому 04.01.2 012р. (а.с.48)

У зв' язку із невиконанням грошових зобов' язань за пе ріод з травня 2009р. по листопад 2 011р. Позивач звернувся до суду з розглядуваним позовом, нап олягаючи на стягнення заборг ованості, 3% річних та інфляцій ної індексації, остаточно ви магаючи згідно заяви від 24.01.2012 р. (а.с.а.с.40-41) стягнення заборгов аності в сумі у розмірі 1 889,60 грн ., інфляційної індексації - 288,20 грн., 3% річних - 97,42 грн.

Відповідач процесуальним и правами, передбаченими ст.с т. 22, 59 Господарського процесуа льного кодексу України, не ск ористався, своєї позиції по с уті спору до відома суду не до вів, а надіслані Позивачем ак ти звіряння-розрахунків (а.с.а .с.31-36) були повернуті поштою (а.с .36а), хоча і надсилалися за адре сою, визначеною в Єдиному дер жавному реєстрі юридичних ос іб та фізичних осіб - підпри ємців.

Суд розглядає справу в конт ексті всіх заявлених грошови х вимог Позивача, оскільки їх об' єднання в одному позові цілком відповідає приписам ст. 58 Господарського процесуа льного кодексу України - ви моги пов' язані підставами в иникнення та наданими доказа ми (порушення грошових зобов ' язань за договором).

В свою чергу, судому розгляд аються вимоги в редакції зая ви від 24.01.2012р., яка кваліфікуєть ся судом як заява про зміну ро зміру позовних вимог, що Пози вач цілком управнений здійсн ювати до прийняття рішення у справі згідно положень ст. 22 Г осподарського процесуально го кодексу України.

Виходячи з принципу повног о, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин спра ви, суд вважає розглядувані в имоги Позивача до Відповідач а такими, що підлягають задов оленню у повному обсязі, врах овуючи наступне:

Як вбачається із матеріалі в справи, сутність розглядув аного спору полягає у примус овому спонуканні до виконанн я прострочених грошових зобо в' язань та застосуванні нас лідків їх невиконання у вигл яді стягнення 3% річних та інфл яційної індексації.

Враховуючи статус сторін т а характер правовідносин між ним, останні (правовідносини ) регулюються насамперед від повідними положеннями Госпо дарського і Цивільного кодек сів України, Законом України „Про рекламу”, Постановою Ка бінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003р. інших нормативних а ктів, та умовами укладеного м іж ним договору про надання в користування місць, які пере бувають у комунальній власно сті, для розміщення спеціаль них рекламних конструкцій №1 4 від 18.03.2009р.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України „Про рекламу” поряд ок розміщення зовнішньої рек лами визначається Кабінетом Міністрів України. В свою чер гу, п. 32 Типових правил розміще ння зовнішньої реклами, затв ерджених Постановою КМУ від 29 грудня 2003р. N 2067, передбачає, що плата за тимчасове користува ння місцем розташування рекл амних засобів, яке перебуває у комунальній власності, вст ановлюється у порядку, визна ченому органами місцевого са моврядування. Наразі, згідно п. 32 Типових правил та п. 33 Полож ення означена плата визначає ться договором, що укладаєть ся з Розповсюджувачем реклам и.

Згідно ст.ст. 11, 509 Цивільного к одексу України зобов' язанн я виникають зокрема з догово рів. Аналогічні положення вс тановлені і в ст.ст. 173-175 Господа рського кодексу України.

За своєю правовою природою укладений між Позивачем та В ідповідачем договір №22 від 22.04. 2009р. близький до договору найм у, адже опосередковую тимчас ове платне користування місц ями для розміщення спеціальн их конструкцій зовнішньої ре клами на земельних ділянках комунальної власності.

Враховуючи викладене та пр иймаючи до уваги приписи зас тосовуваних судом в порядку ст. 8 Цивільного кодексу Украї ни за аналогією ч. 1 ст. 283, ч. 3 ст.285 Господарського кодексу Укра їни та ст.ст.759, 762 Цивільного код ексу України, що передбачают ь обов' язок наймача (оренда ря) за користування майном на умовах оренди сплачувати ор ендну плату, суд зазначає, що у кладений між Позивачем та Ві дповідачем договір №14 від 18.03.2009 р. належною підставою для вин икнення у останнього грошови х зобов' язань, визначених й ого умовами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господ арського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу Укра їни зобов' язання мають вико нуватися належним чином відп овідно до умов закону, інших п равових актів, договору, а за в ідсутністю таких умов та вим ог - відповідно до звичаїв д ілового обороту або інших ви мог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного ко дексу України якщо у зобов' язанні встановлений строк (т ермін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей стр ок (термін).

При цьому, приписи ч.7 ст. 193 Гос подарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу Ук раїни встановлюють загальне правило щодо заборони однос торонньої відмови від зобов' язання або односторонньої зм іни його умов, що кореспондує ться із вимогами ст. 629 Цивільн ого кодексу України щодо обо в' язковості договору для ви конання сторонами.

Таким чином, Відповідач не мав жодних підстав для ухиле ння від виконання обов' язку із щоквартального здійсненн я платежів за тимчасове кори стування місцями розміщення спеціальних конструкцій, як і перебувають у комунальній власності, до 15 числа першого місяця поточного кварталу, в ідповідно щодо розглядувани х ІІІ, IV квартали за 2009р., за 2010р. т а за період з 01.11.2011р. по 16.11.2011р. (до мо менту припинення дії договор у внаслідок скасування дозво лу) у відповідності до умов д оговору.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господ арського кодексу України та ст.599 Цивільного кодексу Украї ни зобов' язання за загальн им правилом припиняються вик онанням, проведеним належним чином.

Між тим, як вбачається із ма теріалів справи, Відповідаче м не були виконані грошові зо бов' язання із сплати за кор истування місцями до розміще ння зовнішньої реклами за ви значений Позивачем період - жодних доказів іншого згідн о ст.ст. 4-3, 33 Господарського про цесуального кодексу України до справи не надано. Таке неви конання грошових зобов' яза нь кваліфікується судом як ї х порушення зобов' язання у розумінні ст. 610 Цивільного ко дексу України, а сам Відповід ач - таким, що прострочив від повідне грошове зобов' язан ня у розумінні ч. 1 ст. 612 цього Ко дексу.

За змістом ст. 625 Цивільного к одексу України боржник не зв ільняється від відповідальн ості за неможливість виконан ня ним грошового зобов' язан ня та на вимогу кредитора має сплатити суму боргу з урахув анням інфляційної індексаці ї та 3% річних за весь період пр острочення.

Перевіривши розрахунок су ми позову, суд дійшов висновк у його відповідність умовам и договору, арифметичну прав ильність, а відтак - про можлив ість задоволення вимог у пов ному обсягу щодо стягнення: з аборгованості у розмірі 13 889,60 г рн., інфляційне збільшення за боргованості - 288,20 грн., 3% річни х - 97,42 грн.

У відповідності до вимог ст .49 Господарського процесуаль ного кодексу України судові витрати стягуються з Відпові дача на користь Позивача у по вному обсязі.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 1, 4-2 - 4-6, 22, 33, 34, 43, 49, 58, 75, 82-85 Г осподарського процесуально го кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Виконавчо го комітету Донецької місько ї ради (ідентифікаційний код 04052844) до Приватного підприємст ва „Твій дім”, м. Донецьк (іден тифікаційний код 31582680) про стяг нення заборгованості в сумі у розмірі 13 889,60 грн., інфляційног о збільшення заборгованості - 288,20 грн. та 3% річних - 97,42 грн. з адовольнити в повному обсязі .

2. Стягнути з Приватного під приємства „Твій дім”, м. Донец ьк (ідентифікаційний код 31582680) н а користь Виконавчого коміте ту Донецької міської ради (ід ентифікаційний код 04052844) забор гованість в розмірі 13 889,60 грн., і нфляційне збільшення заборг ованості в розмірі 288,20 грн. та 3% річних в сумі 97,42 грн.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

3. Стягнути з Приватного під приємства „Твій дім”, м. Донец ьк (ідентифікаційний код 31582680) н а користь Виконавчого коміте ту Донецької міської ради (ід ентифікаційний код 04052844) витра ти по сплаті судового збору у розмірі 1 411,50 грн.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення строк у подання апеляційної скарги , якщо апеляційну скаргу не бу ло подано, а у разі подання апе ляційної скарги - після розгл яду справи апеляційним госпо дарським судом, якщо рішення не буде скасовано.

У судовому засіданні 06.02.2012р. п роголошено та підписано всту пну та резолютивну частину р ішення.

Повний текст рішення склад ено та підписано 13.02.2012р.

Суддя Попков Д.О.

Дата ухвалення рішення 06.02.2012
Оприлюднено 15.02.2012

Судовий реєстр по справі 19/140

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 06.02.2012 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 12.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2011 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.12.2010 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 09.02.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону