ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Донецький окружний адмі ністративний суд

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

05 березня 2012 р. Спр ава № 2а/0570/2876/2012

приміщення суду за адресою : м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійськ ої дивизії, 17

Суддя Донецького окруж ного адміністративного суду Кірієнко В.О., розглянувши у п риміщенні суду за адресою: 83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійсько ї дивізії, 17, позовну заяву Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Компанія інформац ії радіо телекомунікації «ТО Р» до Слов' янської об' єдна ної державної податкової інс пекції у Донецькій області п ро скасування податкового по відомлення - рішення № 000025154 0 від 02.02.2012 року,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеж еною відповідальністю «Комп анія інформації радіо телеко мунікації «ТОР» звернулась д о суду з позовом до Слов' янс ької об' єднаної державної п одаткової інспекції у Донець кій області про скасування п одаткового повідомлення - р ішення № 0000251540 від 02.02.2012 року.

Адміністративний позов ви знано таким, що відповідає ви могам ст. 17, 18, 104, 105, 106 Кодексу адмін істративного судочинства Ук раїни, поданий у строк встано влений законом з матеріалами достатніми для відкриття пр овадження.

Керуючись ст. 107 Кодексу адмі ністративного судочинства У країни, суддя -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у сп раві за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» до Сло в' янської об' єднаної держ авної податкової інспекції у Донецькій області про скасу вання податкового повідомле ння - рішення № 0000251540 від 02.02. 2012 року.

2. Призначити справу до судо вого засідання на 20 березня 2012 року о 10 год. 50 хв. в приміщенні Д онецького окружного адмініс тративного суду, за адресою: 83 052, м. Донецьк, вул. 50 Гвардійськ ої дивізії, 17.

3. Зобов' язати позивач нада ти:

- довіреність на предс тавника згідно зі статтями 58, 59 Кодексу адміністративного судочинства України з визна ченням права вчинення кожної окремої процесуальної дії (ч . 2 ст. 59 КАС України) та документ , що підтверджує його особу (дл я огляду);

- оригінали (для огляду ) документів, копії яких приєд нані до позовної заяви;

- декларації з податку на прибуток за IV квартал 2010 рок у та I,II квартали 2011 року

4. Зобов' язати відпо відача надати:

- довіреність на предс тавника згідно зі статтями 58, 59 Кодексу адміністративного судочинства України з визна ченням права вчинення кожної окремої процесуальної дії (ч . 2 ст. 59 КАС України) та документ , що підтверджує його особу (дл я огляду);

- письмові заперечення проти позову, докази, що підтв ерджують заперечення;

Явка представників с торін у судове засідання є об ов' язковою.

Інформація про права та обов' язки сторін та інши х осіб, які беруть участь у спр аві передбачені статтями 49, 51, 5 4 Кодексу адміністративного судочинства України зазначе ні в додатку до ухвали.

Адміністративна спр ава розглядатиметься Донець ким окружним адміністративн им судом суддею Кірієнко В' ячеславом Олександровичем о дноособово.

Ухвала оскаржен ню не підлягає.

Суддя Кірієнко В.О.

Дата ухвалення рішення 05.03.2012
Зареєстровано 31.03.2012
Оприлюднено 02.04.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0570/2876/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.04.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону