ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІ НІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2012 р. справа № 2а/0570/2876/2012

Приміщення суду за адре сою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвард ійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адмін істративний суд в складі:

головуючого судді Кірієнк о В.О.

при секретарі Новіко вій А.В.

позивача: Мієнко В.К.

відповідачів: Врублевсь кої Т.В., Борисової С.В.

розглянувши у відкрит ому судовому засіданні справ у за позовом Товариства з обм еженою відповідальністю «Ко мпанія інформації радіо теле комунікації «ТОР» до Слов' я нської об' єднаної державно ї податкової інспекції у Дон ецькій області про скасуванн я податкового повідомлення - рішення № 0000251540 від 02.02.2012 року ,

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Позивач, Товарис тво з обмеженою відповідальн істю «Компанія інформації ра діо телекомунікації «ТОР» зв ернулась до суду з позовом до Слов' янської об' єднаної д ержавної податкової інспекц ії у Донецькій області про ск асування податкового повідо млення - рішення № 0000251540 ві д 02.02.2012 року.

Позивач в обґрунтування по зовних вимог посилається на безпідставність збільшення суми грошового зобов' язанн я з податку на прибуток в сумі 38147,00 грн. спірним податковим по відомленням-рішенням від 0.02.2012 року за № 0000251540.

Позивач вважає, що дослівне тлумачення положень пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ «Пере хідні положення» Податковог о кодексу України дає підста ви вважати, що у разі наявност і від' ємного значення об' є кту оподаткування у 1 квартал і 2011 року, то сума такого від' є много значення підлягає вклю ченню до складу витрат 2 кварт алу 2011 року. Обмеження витрат, щ о мають бути враховані у скла ді валових витрат 2 кварталу 20 11 року, зазначена законодавча норма не містить. Тому позиці я, викладена в акту перевірки а потім і в податковому повід омленні-рішенні не відповіда є чинним нормам законодавств а України.

Сума витрат за відповідний податковий період (1-й квартал 2011 року) розраховувалась відп овідно до вимог чинного пода ткового законодавства (Зак он України від 28.12.1994 року №334/94-В Р «Про оподаткування прибутк у підприємств», що діяв у 1 ква рталу 2011 року). Відповідно до п. 22.4 ст.22 Прикінцевих положень За кону України «Про оподаткува ння прибутку підприємств» пе редбачалось, що у 2011 році сума в ід' ємного значення, яка від повідно до абзацу першого ць ого пункту не була врахована у складі валових витрат, та ві д' ємне значення об' єкта оп одаткування, яке виникло у 2010 р оці, підлягають включенню до складу валових витрат у поря дку, встановленому статтею 6 ц ього Закону, без обмежень, вст ановлених цим пунктом.

Керуючись нормами законод авства, позивач стверджує, що декларація з податку на приб уток за 2-й квартал 2011 року була складена підприємством у ві дповідності до вимог Закону України «Про оподаткування п рибутку підприємств» та Пода ткового кодексу України з ві дображенням збитків минулих періодів.

Таким чином, до складу витра т 2-го, 3-го календарного кварта лу 2011 року включається сума 165858, 00 грн., незалежно від того сфор мувалось таке від' ємне знач ення з врахуванням від' ємно го значення за попередній ка лендарний рік чи ні.

Таким чином, спірне податко ве повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зо бов' язання на суму 38147,00 грн. ві дповідач виніс необґрунтова но, без урахування усіх обста вин, що мають значення для при йняття рішення та на підстав і невірного тлумачення діючо го законодавства.

В судовому засіданні предс тавник позивача, позовні вим оги підтримав, надав пояснен ня аналогічні викладеним в п озові, просив їх задовольнит и.

Представник відповідача в судовому засіданні проти по зовних вимог заперечував, на дав пояснення аналогічні вик ладеним в акті перевірки, за р езультатами якого прийняте с пірне податкове повідомленн я-рішення.

На підставі викладеного пр осив у задоволені позовних в имог відмовити.

Заслухавши у судовому засі данні представників сторін, дослідивши та оцінивши надан і докази за своїм внутрішнім переконанням, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою від повідальністю «Компанія інф ормації радіо телекомунікац ії «Тор» зареєстроване як юр идична особа Виконавчим комі тетом Словянської міської ра ди Донецької області 16.05.1990 року № 1 277 120 0000 000861, ідентифікаційний к од юридичної особи 19384641, про що с відчить свідоцтво про держав ну реєстрацію юридичної особ и та виписка з Єдиного держав ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , перебуває на податковому об ліку у Слов' янської ОДПІ.

Відповідно до ч.2 ст.19 Констит уції України та ч.3 ст.2 Кодексу адміністративного судочинс тва України органи державної влади зобов' язані діяти ли ше на підставі, в межах повнов ажень та у спосіб, що передбач ений Конституцією та законам и України.

Статус державної податков ої служби в Україні, її функці ї та правові основи діяльнос ті визначені Законом України «Про державну податкову слу жбу в Україні», порядок адмін істрування податків та зборі в, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов 'язки їх посадових осіб під ча с здійснення податкового кон тролю визначені Податковим к одексом України.

Серед прав, наданих податко вим органом, статтею 75 Податко вого кодексу України, передб ачено право на проведення ка меральних, документальних (п ланових або позапланових; ви їзних або невиїзних) та факти чних перевірок.

Відповідно до п.76.1 ст.76 Податк ового кодексу України камера льна перевірка проводиться п осадовими особами органу дер жавної податкової служби без будь-якого спеціального ріш ення керівника такого органу або направлення на її провед ення.

Камеральній перевірці під лягає вся податкова звітніст ь суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутніс ть під час проведення камера льної перевірки не обов'язко ва.

23.01.2012 року Слов' янською ОДПІ було здійснено камеральну п еревірку податкової звітнос ті позивача з податку на приб уток про виявлення помилок (п орушень), наслідки якої викла дені в акті перевірки від 23.01.2012 року № 238/15-1. Камеральну перевір ку проведено за звітний пода тковий період 2-3 квартал 2011 рок у по декларації з податку на п рибуток підприємства за № 9 010412107 від 08.11.2011 року.

Зазначеним актом перевірк и встановлено порушення п. 3 пі дрозділу ХХ Перехідних полож ень Податкового кодексу Укра їни № 2755-VI від 02.12.2010 року, а саме під приємством в рядку 06.6 деклара ції відображено суму від' єм ного значення об' єкта опода ткування попереднього звітн ого періоду з врахуванням ві д' ємного значення, що увійш ло до складу першого квартал у 2011 року з 2010 року. На підставі в икладеного податковим орган ом було зроблено висновок пр о заниження ТОВ «Компанія ін формації радіо телекомуніка ції «Тор» грошового зобов' я зання з податку на прибуток н а суму 38147,00 грн.

Як встановлено з мат еріалів справи, до Слов' янс ької ОДПІ позивачем було над ано податкову декларацію з п одатку на прибуток за 2-3 кварт али 2011 року № 9010412107 від 08.11.2011 рок у., відповідно до якої за резул ьтатами фінансово-господарс ької діяльності за 2-3 квартал и 2011 року до складу валових вит рат включено суму від' ємног о значення об' єкту оподатку вання попереднього звітного періоду у розмірі 165858,00 грн., яке складається з 80% від' ємного значення об' єкта оподаткув ання за 2009 рік (рядок 06.6).

Відповідач вважає, що в пору шення підрозділу 4 Розділу ХХ «Перехідних положень», п.150.1 ст .150 Податкового кодексу Україн и позивач неправомірно у ряд ку 06.6 податкової декларації з податку на прибуток за ІІ-ІІІ квартали 2011 року відображено від' ємне значення об' єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періо ду у сумі 165858,00 грн., що призвело д о заниження грошового зобов' язання з податку на прибуток в сумі 38147,00 грн.

З наведеного в акті перевір ки розрахунку вбачається, що спірним моментом є, зокрема, т е, що до рядку 06.6 «від' ємне зна чення об' єкта оподаткуванн я за попередній податковий п еріод» декларації за ІІ-ІІІ к вартали 2011 року позивач непра вомірно відніс суму в розмір і 165858,00 грн., тобто від' ємне зна чення об' єкта оподаткуванн я за І квартал (попередній пер іод) 2011 року.

З метою встановлення прави льності розрахунку позивача «від' ємне значення об' єкт а оподаткування за попередні й податковий період» необхід но здійснити аналіз показник ів податкової звітності плат ника податків за 2010 рік.

Об'єктом оподаткування у ро зумінні ст. 3 Закону України ві д «Про оподаткування прибутк у підприємств» від 28.12.1994р. № 334/94-ВР (який діяв до 01.04.2011р.) є прибуток, який визначається шляхом зм еншення суми скоригованого в алового доходу звітного пері оду, визначеного згідно з пун ктом 4.3 цього Закону на: суму ва лових витрат платника податк у, визначених статтею 5 цього З акону; суму амортизаційних в ідрахувань, нарахованих згід но із статтями 8 і 9 цього Закон у.

Відповідно до п.5.1 ст.5 Закону валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати ) - сума будь-яких витрат платн ика податку у грошовій, матер іальній або нематеріальній ф ормах, здійснюваних як компе нсація вартості товарів (роб іт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платн иком податку для їх подальшо го використання у власній го сподарській діяльності.

Відповідно до п.6.1 ст.6 Закону України від «Про оподаткува ння прибутку підприємств» як що об'єкт оподаткування плат ника податку з числа резиден тів за результатами податков ого року має від'ємне значенн я об'єкта оподаткування (з ура хуванням суми амортизаційни х відрахувань), сума такого ві д'ємного значення підлягає в ключенню до складу валових в итрат першого календарного к варталу наступного податков ого року. Розрахунок об'єкта о податкування за наслідками п івріччя, трьох кварталів та р оку здійснюється з урахуванн ям від'ємного значення об'єкт а оподаткування попередньог о року у складі валових витра т таких податкових періодів наростаючим підсумком до пов ного погашення такого від'єм ного значення.

Законом України від 20.05.2010р. № 22 75-VI, який набрав чинності 16.06.2011р., п ункт 6.1 статті 6 доповнено абза цом другим, згідно із яким у 2010 році норми цього пункту діют ь з урахуванням особливостей , встановлених пунктом 22.4 стат ті 22 цього Закону.

Цим же Законом статтю 22 Зако ну України «Про оподаткуванн я прибутку підприємств» допо внено пунктом 22.4, згідно із яки м у 2010 році у складі валових вит рат платника податку врахову ється 20 відсотків суми від'ємн ого значення об'єкта оподатк ування з податку на прибуток , яке утворилося станом на 1 сі чня 2010 року.

У 2011 році сума від'ємного зна чення, яка відповідно до абза цу першого цього пункту не бу ла врахована у складі валови х витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке ви никло у 2010 році, підлягають вкл юченню до складу валових вит рат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без об межень, встановлених цим пун ктом.

Оскільки Закон №2275-VI набрав чинності 16.06.2010 року, порядок вр ахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, визна чений п.22.4 Закону застосовуєт ься з початку наступного зві тного (податкового) періоду, т обто за підсумками 9 місяців 20 10 року.

У відповідності до абз.2 п.22.4 с т.22 наведеного Закону, у декла рації за І квартал 2011 року пози вач включив до складу скориг ованих валових витрат суму в ід'ємного значення, яка відпо відно до абзацу першого цьог о пункту не була врахована у с кладі валових витрат в даном у випадку - 165858,00 грн., яке виник ло у 2010 році.

Аналіз норм п.6.1 ст.6 та п.22.4 ст.22 З акону України «Про оподаткув ання прибутку підприємств» с відчить про те, що до 16.06.2010 року д о складу валових витрат І-го к варталу наступного року плат ник податків мав право включ ати всю суму збитків, отриман их у попередньому році. При ць ому, об'єкт оподаткування нас тупного року розраховується з урахуванням цього від'ємно го значення у складі валових витрат наростаючим підсумко м (тобто у І, ІІ, ІІ, VІ кв.) до повн ого погашення такого від'ємн ого значення.

Зазначена норма покликана на те, щоб платник податків по вністю покрив витрати попере днього податкового року у на ступному.

У 2011 році платнику податків д озволено включати до складу валових витрат і суму від'ємн ого значення, яка не була врах ована у складі валових витра т 2010 року, а також сам збиток, як ий виник у 2010 році без обмежень , встановлених самим п.22.4 ст.22 За кону.

Із встановлених судом обст авин, суд приходить до виснов ку, що позивачем вірно включе но до складу від' ємного зна чення 1-го кварталу 2011 року суму 165858,00 грн., як збиток 2010 року (від'є мне значення об'єкта оподатк ування 2010 року).

Позивачем був правомірно с формований склад об'єкту опо даткування за 1-й квартал 2011 ро ку з урахуванням від'ємного з начення об'єкта оподаткуванн я попереднього податкового р оку .

З 01.01.2011 року набрав чинності П одатковий кодекс України. Су д зазначає, що відповідно до п ідрозділу 4 Розділу XX «Перехід ні положення» Податкового ко дексу України, застосування Розділу III «Податок на прибуто к підприємств» починається з 1 квітня 2011 року.

Статтею 150 Податкового коде ксу України встановлений пор ядок урахування від'ємного з начення об'єкта оподаткуванн я в результатах наступних по даткових періодів.

Норми даної статті аналогі чні нормам п.6.1 ст.6 та п.22.4 ст.22 Зак ону України від «Про оподатк ування прибутку підприємств » з урахуванням змін, внесени х Законом України від 20.05.2010 року №2275-VI.

Так, згідно із п.150.1 ст.150 Податк ового кодексу України якщо р езультатом розрахунку об'єкт а оподаткування платника под атку з числа резидентів за пі дсумками податкового року є від'ємне значення, то сума так ого від'ємного значення підл ягає включенню до витрат пер шого календарного кварталу н аступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткув ання за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здій снюється з урахуванням зазна ченого від'ємного значення п опереднього року у складі ви трат таких податкових період ів наростаючим підсумком до повного погашення такого від 'ємного значення.

Тобто, зазначена норма дозв оляє платнику податків повні стю включати до витрат першо го календарного кварталу 2011 р оку всю суму від'ємного значе ння об' єкта оподаткування.

Разом з тим пунктом 3 підроз ділу 4 «Особливості справлян ня податку на прибуток підпр иємств у 2011 році» Розділу XX «Пе рехідні положення» Податков ого кодексу України встановл ює, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з ура хуванням такого:

якщо результатом розрахун ку об'єкта оподаткування пла тника податку з числа резиде нтів за підсумками першого к варталу 2011 року є від'ємне знач ення, то сума такого від'ємног о значення підлягає включенн ю до витрат другого календар ного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподатк ування за наслідками другого , другого і третього кварталі в, другого - четвертого кварта лів 2011 року здійснюється з ура хуванням від'ємного значення , отриманого платником подат ку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податков их періодів наростаючим підс умком до повного погашення т акого від'ємного значення.

З аналізу положень пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехі дних положень» Податкового к одексу України випливає, що д о складу другого кварталу 2011 р оку включається від'ємне зна чення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господа рювання за результатами здій сненої господарської діяльн ості за перший квартал 2011 року .

Як встановлено судом, резул ьтатом розрахунку об'єкта оп одаткування платника податк у за підсумками І кварталу 2011 р оку є від'ємне значення в суми «-165858,00 грн.» (рядок 08).

Зазначену суму цього від'єм ного значення позивач у відп овідності до норм пункту 3 під розділу 4 Розділу ХХ «Перехід ні положення» Податкового ко дексу України включив до вит рат 2-3-го календарних кварталі в 2011 року та відобразив її у дек ларації за 2-й квартал 2011 року у рядку 06.6.

Відповідно до ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинс тва України в адміністративн их справах про протиправніст ь рішень, дій чи бездіяльност і суб'єкта владних повноваже нь обов'язок щодо доказуванн я правомірності свого рішенн я, дії чи бездіяльності покла дається на відповідача, якщо він заперечує проти адмініс тративного позову.

Отже, суд не приймає посилан ня податкового органу на вис новки акту перевірки, про те, щ о до складу 2-3-го кварталу 2011 рок у позивачем неправомірно вкл ючено від'ємне значення з 2010 ро ку в сумі 165858,00 грн. що увійшло до складу першого кварталу 2011р.

Таке тлумачення суперечит ь нормам Податкового кодексу України.

Відповідно до п.1 розділу XIX « Прикінцеві положення» Подат кового кодексу України, розд іл III «Податок на прибуток» на брав чинності з 01.04.2011 року, який згідно з п.1 підрозділу 4 розді лу XX «Перехідні положення» По даткового кодексу України за стосовується під час розраху нків з бюджетом починаючи з д оходів і витрат, що отримані і проведені з 01.04.2011 року, якщо інш е не встановлено цим підрозд ілом.

Інше встановлено у п. 3 підро зділу 4 Перехідних положення х Податкового кодексу Україн и, які і регулюють питання щод о формування від'ємного знач ення 2-го кварталу 2011року.

В нормі п. 3 підрозділу 4 Перех ідних положеннях Податковог о кодексу України законодаве ць, як і раніше, під час коригу вання порядку формування роз міру валових витрат з урахув анням від'ємного значення у 201 0 році, шляхом прийняття Закон у України від 20.05.2010 року №2275-VI «Про внесення змін до деяких зако нодавчих актів України», виз начив особливий порядок форм ування об'єкту оподаткування податком на прибуток.

Дослівне тлумачення полож ень п. 3 підрозділу 4 розділу XX П ерехідних положень Податков ого кодексу України дає підс тави вважати, що у разі наявно сті від'ємного значення об'єк ту оподаткування у 1-му кварта лі 2011 року, то сума такого від'є много значення підлягає вклю ченню до складу витрат 2-го ква рталу 2011 року.

Зазначена норма не містить обмеження щодо витрат, які ма ють бути враховані у складі в алових витрат 2-го кварталу 2011 р оку.

З приводу наведеного, суд вв ажає що податкове повідомлен ня-рішення від 02.02.2012 року № 000025154, як им збільшено суму грошового зобов' язання за платежем по даток на прибуток приватних підприємств у розмірі 38147,00 грн . підлягає визнанню недійсни м.

На підставі викладеного, зв ажаючи на всі наведені обста вини в їх сукупності та з урах уванням того, що відповідаче м в судовому засіданні не дов едено, що оскаржуване податк ове повідомлення - рішення було прийнято законно, обґру нтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, позовні вимог и підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.94 КАСУ якщо судове рішення ухвалене на к ористь сторони, яка не є суб'є ктом владних повноважень, су д присуджує всі здійснені н ею документально підтвердж ені судові витрати з Держав ного бюджету України.

Керуючись статтями 2-15, 17-18, 33-35, 41-4 2, 47-51, 56-59, 69-71, 79, 86, 87, 94, 99, 104-107, 110-111, 121, 122-143, 151-154, 158, 162, 163, 167, 185-186, 254 Кодексу адміністративн ого судочинства України, суд , -

П ОСТАНОВИВ:

Позов Товариства з обмежен ою відповідальністю «Компан ія інформації радіо телекому нікації «ТОР» до Слов' янськ ої об' єднаної державної под аткової інспекції у Донецькі й області про скасування под аткового повідомлення - ріш ення № 0000251540 від 02.02.2012 року - зад овольнити.

Визнати недійсним податко ве повідомлення-рішення Слов ' янської об' єднаної держа вної податкової інспекції № 0000251540 від 02.02.2012 року, яким збіл ьшено суму грошового зобов' язання за платежем податок н а прибуток приватних підприє мств у розмірі 38147,00 грн.

Стягнути з Державного бюдж ету України на користь Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Компанія інформації радіо телекомунікації «ТОР» витрати по сплаті судового з бору у розмірі 381 грн. 47 коп.

Вступна та резолютивна час тини постанови прийняті у на радчій кімнаті та проголошен і у судовому засіданні 20 берез ня 2012 року.

Постанова у повному обсязі складена 23 березня 2012 року.

У разі подання апеляційної скарги, постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляц ійної скарги, відмови у відкр итті апеляційного проваджен ня або набрання законної сил и постановою за наслідками а пеляційного провадження.

Апеляційна скарга подаєть ся до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ух валив оскаржуване судове ріш ення. Копія апеляційної скар ги одночасно надсилається ос обою, яка її подає, до суду апе ляційної інстанції.

Апеляційна скарга на поста нову суду першої інстанції п одається протягом десяти дні в з дня її проголошення. У разі відкладення складання поста нови у повному обсязі, апеляц ійна скарга подається протяг ом десяти днів з дня отриманн я копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повно важень у випадках та порядку , передбачених частиною 4 стат ті 167 цього Кодексу, було повід омлено про можливість отрима ння копії постанови суду без посередньо в суді, то десятид енний строк на апеляційне ос карження постанови суду обчи слюється з наступного дня пі сля закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання с уб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови с уду.

Суддя Кірієнко В.О.

Дата ухвалення рішення 20.03.2012
Зареєстровано 31.03.2012
Оприлюднено 02.04.2012

Судовий реєстр по справі 2а/0570/2876/2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.04.2012 Донецький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2012 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону