ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01 квітня 2013 р. Справа № 902/368/13-г

Провадження № 2/902/16/13

Господарський суд Вінницької області у складі судді Мельника П.А. , при секретарі судового засідання Віннік О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом : ТОВ "Олеріт" 21020, м.Вінниця, пров.Цегельний, буд.2

до : ПП "Кріптон" 21029, м.Вінниця. вл.Хмельницьке шосе, буд.122

про стягнення 42162,84 грн. заборгованості

За участю представників сторін:

позивача : Мєнков Є.П. - за довіреністю;

відповідача : Андрікевич Ю.В. - за довіреністю.

ВСТАНОВИВ :

Заявлено позов ТОВ "Олеріт" до ПП "Кріптон" про стягнення 42162,84 грн. заборгованості за надані послуги по роботі екскаватора САТ 428, з яких: 41655,00 грн. - основного боргу, 83,31 грн. - втрат від інфляції та 424,53 грн. - 3 % річних.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 12.03.2013 р. порушено провадження у справі №902/368/13-г та призначено засідання на 01.04.2013 року.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю, просив суд їх задовільнити з підстав, визначених в позові.

Представник відовідача з наданих усних пояснень та направленого до суду відзиву вважає вимоги позивача безпідставними, просив суд в задоволенні позову відмовити повністю з пістав недоведеності вимог позивача.

Оглянувши в судовому засіданні подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Відповідно до умов усної домовленості відповідачу - ПП "Кріптон" позивачем ТОВ "Олеріт" були надані послуги по роботі екскаватора САТ 428, свідченням чого є обопільно підписані та скріплені печатками сторін акти здачі - прийняття робіт, а саме: акт № ОУ- 0000083 від 20 вересня 2011 року на загальну суму 12780,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000093 від 07 жовтня 2011 року на загальну суму 16020,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000097 від 19 жовтня 2011 року на загальну суму 10980,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000106 від 01 листопада 2011 року на загальну суму 18180,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000121 від 21 листопада 2011 року на загальну суму 24120,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000135 від 05 грудня 2011 року на загальну суму 14040,00 грн. з ПДВ; акт № ОУ- 0000142 від 20 грудня 2011 року на загальну суму 20520,00 грн. з ПДВ.

Загальна вартість наданих послуг з урахуванням ПДВ становить 116640,00 грн.

За твердженням ТОВ "Олеріт" розрахунок, відповідно до підписаних актів, ПП "Кріптон" за надані послуги здійснено частково в сумі 66960,00 грн.

01 червня 2012 року між сторонами було підписано протокол взаємозаліку зустрічних вимог, згідно якого позивач зараховує заборгованість відповідача в сумі 8025,00 грн., яка виникла у зв''язку з несплатою за виконані роботи екскаватором, а ПП "Кріптон" зараховує заборгованість ТОВ "Олеріт" на цю ж суму у зв''язку з несплатою витрат на відрядження (проживання та харчування).

Таким чином, за відповідачем утворилась заборованість в розмірі 41655,00 грн.

З метою досудового врегулювання спору, 24 жовтня 2012 року позивачем на адресу відповідача було направлено вимогу з проханням погасити виниклу заборгованість.

Згідно наданої відповіді (лист відповідача № 137 від 29.10.12 р.) ПП "Кріптон" гарантував здійснення оплати по виниклому боргу до 30 грудня 2012 року, однак добровільна відмова останнього протягом тривалого часу виконати свої зобов''язання спонукало позивача звернутись з даним позовом до суду.

Крім суми основного боргу, позивачем заявлено до стягнення 83,31 грн. - втрат від інфляції та 424,53 грн. - 3 % річних.

Враховуючи викладені обставини суд дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтею 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.

В ч.1 статті 202 Цивільного кодексу України зазначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з ч.1 статті 205 Цивільного кодексу України правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до припису ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідносини, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Таке ж положення містить і ст.173 Господарського кодексу України, в якій зазначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Дії позивача по наданню послуг відповідачу свідчать про те, що між сторонами виникли правовідносини, які регулюються п.1 ст.901 Цивільного кодексу України, де визначено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п.1 ст. 902 Цивільного кодексу України виконавець повинен надати послугу особисто.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (п.1 ст. 903 Цивільного Кодексу України).

Згідно ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Частина 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає перелік основних реквізитів первинних бухгалтерських документів, які є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Такими реквізитами є: назва документа (форми); дата і місце складання; назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Зазначена норма не визначає в якості обов'язкового реквізиту номер та дату договору, який може бути підставою для господарської операції, а лише вказує на обов'язковість, зокрема, зазначення змісту та обсягу господарської операції, якою, згідно ст. 1 Закону, є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

У даному випадку акти, які скріплені печаткою відповідача, підтверджують здійснення позивачем господарської операції (надання послуг) та відповідачем - отримання послуг, що викликає певні зміни у структурі зобов'язань.

Таким чином вказані акти є належними доказами факту надання послуг відповідачу. Відтак, суд приходить до висновку про наявність боргу відповідача перед позивачем, оскільки акти виконаних робіт підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками обох сторін без жодних зауважень та претензій.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд вважає, що вимоги щодо стягнення 3% річних та інфляційних втрат є правомірними, оскільки відповідають чинному законодавству.

Перевіркою розрахунку 3 % річних та інфляції за період з 01.11.12 р. по 04.03.13 р. яка здійснювалась судом за допомогою ІПС Бази даних "Законодавство", судом не виявлено помилок, в зв'язку з чим позовні вимоги про стягнення 424,53 грн. - 3% річних та інфляційних збитків в розмірі 83,31 грн. підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Вказаною нормою обов'язок доказування покладений на сторони процесу. Доказування полягає у поданні доказів сторонами та доведенні їх переконливості суду.

Статтею 43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що позивачем доведений борг відповідача за надані послуги по роботі екскаватора САТ 428, оскільки матеріали справи містять підписані акти без зауважень сторін та жодних претензій по виконанню обумовлених робіт, відтак позов підлягає задоволенню в повному обсязі. З наведених вище підстав заперечення відповідача по позову судом до уваги не беруться, оскільки спростовуються встановленими судом фактами.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись ст.ст. 4 3 , 4 5 , 22, 33, 43, 49, 82 - 85, 115, 116 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовільнити.

Стягнути з Приватного підприємства "Кріптон" (21029, м.Вінниця. вул.Хмельницьке шосе, буд.122, код 31325130) на користь Товариства з обмеженою відовідальністю "Олеріт" (21020, м.Вінниця, пров.Цегельний, буд.2, код 31836183) 41655,00 грн. - основного боргу, 83,31 грн. - втрат від інфляції, 424,53 грн. - 3 % річних та 1 720,50 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 02 квітня 2013 р.

Суддя Мельник П.А.

віддрук. прим.:

1 - до справи

Зареєстровано 02.04.2013
Оприлюднено 03.04.2013
Дата набрання законної сили 01.04.2013

Судовий реєстр по справі 902/368/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.07.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 28.05.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.05.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.04.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.04.2013 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону