Ухвала
від 09.03.2015 по справі 908/4388/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251 номер провадження справи 20/120/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.03.2015 Справа № 908/4388/14

За заявою Приватного малого підприємства "Шеки" про розстрочку виконання рішення господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 р. у справі № 908/4388/14

За позовом Концерну "Міські теплові мережі" в особі філії Концерну "Міські теплові мережі" Орджонікідзевського району ( 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137; фактична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд. 4)

до відповідача: Приватного малого підприємства "Шеки" ( 69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, буд. 39; фактична адреса: 69033, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 155/13, кв. 1, 2)

про стягнення суми 9526,12 грн.

Суддя Гандюкова Л.П.

Представники:

Від стягувача - не з'явився;

Від боржника -- не з'явився

ВСТАНОВЛЕНО:

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 р. у справі № 908/4388/14 позов Концерну "Міські теплові мережі" в особі філії Концерну "Міські теплові мережі" Орджонікідзевського району задоволений повністю, з Приватного малого підприємства "Шеки" на користь позивача стягнуто суму 6769 (шість тисяч сімсот шістдесят дев'ять) грн. 92 коп. основного боргу, суму 235 (двісті тридцять п'ять) грн. 30 коп. - 3% річних, суму 910 (дев'ятсот десять) грн. 68 коп. пені, суму 1610 (одна тисяча шістсот десять) грн. 22 коп. інфляційних втрат, суму 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

На виконання зазначеного рішення, господарським судом 05.01.2015 р. виданий відповідний наказ.

25.02.2015 р. до господарського суду Запорізької області надійшла заява Приватного малого підприємства "Шеки" про розстрочку виконання рішення господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 р. у справі № 908/4388/14.

Ухвалою суду від 02.03.2015 р. заява про розстрочку виконання рішення прийнята до розгляду, згідно з вимогами ст. 121 ГПК призначено судове засідання на 10.03.2015 р.

Представники сторін (стягувач, боржник) у судове засідання не з'явилися, причини неявки суду не повідомили. Про час та місце розгляду заяви були повідомлені відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України. Будь-яких заяв, пояснень, клопотань від заявника (боржника) та стягувача до суду не надійшло.

Враховуючи встановлений ч. 1 ст. 121 ГПК України десятиденний строк розгляду заяви про розстрочку виконання рішення суду, суд визнав можливим розглянути заяву за відсутності сторін, за наявними матеріалами.

У заяві про розстрочку виконання рішення суду заявником зазначено, що на сьогоднішній день ПМП «Шеки» перебуває у складному матеріальному становищі, що значно ускладнює виконання рішення. Сума, заявлена до стягнення за рішенням у справі № 908/4388/14, є досить великою і сплата всієї суми одразу може призвести до зупинки діяльності боржника та його неплатоспроможності взагалі. Тяжке фінансове становище підтверджується довідкою про фінансовий стан підприємства. З огляду на це, стягнення суми боргу за рішенням без розстрочки виконання рішення суду зумовить неможливість погасити заборгованість за іншими платежами, податками та зборами, спричинить звільнення працівників. Обґрунтовуючи заяву ст. 121 ГПК України, ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», просить розстрочити виконання рішення господарського суду від 18.12.2014 р. у справі № 908/4388/14; затвердити графік виконання рішення суду у справі, відповідно до якого розстрочка надається з березня 2015 р. зі щомісячною сплатою до 25 числа кожного місяця суми 1892,19 грн., останній платіж здійснюється до 25 серпня 2015 р. у сумі 1892,17 грн.

Статтею 121 ГПК України визначено, що при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора і у виняткових випадках, залежно від обставин справи , може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України", розстрочка означає виконання рішення частками, встановленими господарським судом, з певним інтервалом у часі. Строки виконання кожної частки також повинні визначатись господарським судом. При цьому слід мати на увазі, що розстрочка можлива при виконанні рішення, яке стосується предметів, що діляться (гроші, майно, не визначене індивідуальними ознаками; декілька індивідуально визначених речей тощо). Заяву про надання відстрочки, розстрочки, зміну способу і порядку виконання рішення слід розглядати за правилами ГПК. Вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, щодо як фізичних, так і юридичних осіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розглянувши заяву, оцінивши представлені в обґрунтування заяви докази, суд визнає доводи заявника необґрунтованими, виходячи зі слідуючого.

Обґрунтовуючи заяву про надання розстрочки, боржник, зокрема, посилається на складне матеріальне становище підприємства, що значно ускладнює виконання рішення; сплата всієї суми одразу може призвести до зупинки діяльності боржника та його неплатоспроможності.

До заяви боржником додано лише інформаційну довідку (вих. № 10 від 24.02.2015 р.), яка підписана генеральним директором ПМП «Шеки» Саатовим Д.М. У довідці зазначено, що станом на 24.02.2015 р. на підприємстві «Шеки» склалось важке фінансове становище, пов'язане з різким підвищенням комунальних послуг, збанкрутуванням фінансових установ, а також зі спадом потреб населення у послугах, які надає підприємство «Шеки». На даний час підприємство має заборгованість перед держбюджетом (плата за землю), місцевим бюджетом (ПДФО), концерном «МТМ», КП «Водоканал», ТОВ «Аква-спорт», ТОВ «Хеликон».

Приписами ст. 22 ГПК України визначено права та обов'язки сторін, зокрема, передбачено право подавати докази, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового розгляду тощо. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами.

Стаття 32 ГПК України визначає поняття і види доказів. Відповідно до даної статті доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин , на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 34 ГПК визначено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансове (матеріальне) становище підприємства повинно підтверджуватися фінансовою, бухгалтерською звітністю підприємства. Згідно зі ст. 3 даного Закону метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Боржником до заяви про розстрочку не додано належних доказів у підтвердження обставини, на яких ґрунтуються вимоги заявника. Ухвалою від 02.03.2015 р. про призначення заяви до розгляду судом було зобов'язано заявника (боржника) надати докази в підтвердження обставин, викладених в заяві, зокрема, фінансову звітність підприємства.

Натомість, боржником, як зазначалося вище, на підтвердження обставини, на яких ґрунтуються вимоги заявника, додано лише інформаційну довідку за підписом генерального директора ПМП «Шеки». Доказів на підтвердження тяжкого фінансового становища боржника (збитковість підприємства, відсутність грошових коштів на банківських рахунках, відсутність нерухомого та рухомого майна, наявність боргу по обов'язковим платежам та зборам (перед бюджетом), тощо), заявником суду не надано.

Стаття 121 ГПК України не обмежує право господарського суду певними обставинами, при наявності яких господарський суд може розстрочити виконання прийнятого ним рішення, проте визначальним фактором при наданні розстрочки є підставність цих випадків та їх об'єктивний вплив на виконання судового рішення. Отже, виходячи з приписів процесуального закону, розстрочка виконання судового рішення може бути встановлена судом лише у виняткових випадках , тобто за наявності обставин, які ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк. Відповідно до законодавства, розстрочку виконання рішення господарський суд повинен надавати лише в тих випадках, коли є достатньо доказів того, що у сторін із поважних причин немає можливості виконати рішення (ухвалу) у встановлений строк.

Враховуючи графік виконання рішення суду, який викладений в заяві (11353,12 грн. - загальна сума заборгованості, яку боржник просить розстрочити), суд також бере до уваги, що боржником у добровільному порядку заборгованість за рішенням у даній справі взагалі не сплачувалась.

На підставі викладеного, суд бере до уваги інтереси обох сторін, непідтвердженість відповідачем належними доказами обставин тяжкого фінансового становища, що, в свою чергу, свідчить про відсутність виключних обставин для задоволення даної заяви.

Суд доводить до відома боржника, що він, за наявності достатніх підстав, не позбавлений можливості повторно звернутися до суду з заявою на підставі ст. 121 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 86, 121 Господарського процесуального кодексу, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити Приватному малому підприємству "Шеки" в задоволенні заяви про розстрочку виконання рішення господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 р. у справі № 908/4388/14.

Суддя Л.П. Гандюкова

Дата ухвалення рішення09.03.2015
Оприлюднено17.03.2015

Судовий реєстр по справі —908/4388/14

Судовий наказ від 11.10.2015

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 18.08.2015

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 18.08.2015

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 13.08.2015

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 12.03.2015

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Рішення від 23.12.2014

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 23.12.2014

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

Ухвала від 29.10.2014

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Гандюкова Л.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні