ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬК ИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

8304 8, м.Донецьк, вул.Артема, 157

У Х В А Л А

ПРО В ІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

10.06.09 р. С права № 27/240б

за заявою кредитора (заявн ика) Жовтневої міжрайонної д ержавної податкової інспекц ії м.Маріуполя

до боржника Фізичної ос оби- підприємця ОСОБА_2 м.М аріуполь

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Кри воручко В.Ж.

Суддя С.С.Тарапата

Представник від кредитора - Лукащук Т.М. (за довір.)

ліквідатора - Криворучко В.Ж.

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 02.11.07р . порушена справа про банкрут ство Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_2 м.Маріуполь відповідно до ст.52 Закону Укр аїни „Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”.

Постановою господарського суду від 10.01.08р. фізичну особу - п ідприємця ОСОБА_2 м.Маріуп оль визнано банкрутом, відкр ита ліквідаційна процедура с троком на 6 місяців до 10.07.08р., лік відатором призначений арбіт ражний керуючий Ма твійчук Д.В.

Ухвалою суду від 09.07.08р. припин ені повноваження ліквідатор а Матвійчука Д.В., ліквіда тором по справі призначений арбітражний керуючий Крив оручко В.Ж., строк ліквідаці йної процедури встановлений до 10.01.09р.

Ухвалою суду від 23.02.09р. строк ліквідаційної процедури по с праві продовжений до 10.04.09р.

16.04.09р. до господарського суду надійшло клопотання ліквіда тора про припинення провадже ння у справі на підставі п.7 ст .40 Закону України “Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом”, у зв' язку з повним пог ашення боржником зобов' яза нь перед кредиторами.

Ухвалою суду від 05.05.09р. розгля д справи призначено в удовом у засіданні на 10.06.09р., ліквідато ра та кредитора зобов' язано представити суду додаткові документи.

В судовому засіданні 10.06.09р. п редставник кредитора - Жовтн евої міжрайонної державної п одаткової інспекції м.Маріуп оля надав суду довідку про су ми податкового боргу, згідно якої заборгованість перед Ж овтневою міжрайонною держав ною податковою інспекцією м. Маріуполя відсутня.

Витребувані судом докумен ти ліквідатор не представив, у зв' язку з чим суд визнає за необхідне розгляд справи ві дкласти.

Враховуючи викладене та ке руючись п.1 ст.5, ст.ст. 32, 52 Закону У країни “Про відновлення плат оспроможності боржника або в изнання його банкрутом”, ст.с т. 77, 86 ГПК України, господарськ ий суд

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд сп рави на 11:40 год. 24.06.09 року.

Ліквідатору надати суду д окази погашення боржником за явлених кредитором вимог в п овному обсязі.

Явка ліквідатора та предст авника кредитора в судове за сідання обов' язкова.

Суддя

Дата ухвалення рішення 10.06.2009
Зареєстровано 22.06.2009
Оприлюднено 03.02.2011

Судовий реєстр по справі 27/240б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.09.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.06.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 10.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.01.2007 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/240б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону