ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

по справі про банкрутство

24.06.09 р. Справа № 27/240б

за заявою кредитора (заяв ника) Жовтневої міжрайонної державної податкової інспек ції м.Маріуполя

до боржника Фізичної ос оби- підприємця ОСОБА_2 м.М аріуполь

про визнання банкрутом

арбітражний керуючий Кри воручко В.Ж.

Суддя С.С.Тарапата

Присутні:

ліквідатор - Криворучко В .Ж.

представник від кредитора - Лукащук Т.М. (за довір.)

Господарським судом Донец ької області ухвалою від 02.11.07р . порушена справа про банкрут ство Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_2 м.Маріуполь відповідно до ст.52 Закону Укр аїни „Про відновлення платос проможності боржника або виз нання його банкрутом”.

Постановою господарського суду від 10.01.08р. фізичну особу - п ідприємця ОСОБА_2 м.Маріуп оль визнано банкрутом, відкр ита ліквідаційна процедура с троком на 6 місяців до 10.07.08р., лік відатором призначений арбіт ражний керуючий Матвійчук Д.В.

Ухвалою суду від 09.07.08р. припин ені повноваження ліквідатор а Матвійчука Д.В., ліквіда тором по справі призначений арбітражний керуючий Крив оручко В.Ж., строк ліквідаці йної процедури встановлений до 10.01.09р.

Ухвалою суду від 23.02.09р. строк ліквідаційної процедури по с праві продовжений до 10.04.09р.

16.04.09р. до господарського суду надійшло клопотання ліквіда тора про припинення провадже ння у справі на підставі п.7 ст .40 Закону України “Про відновл ення платоспроможності борж ника або визнання його банкр утом”, у зв' язку з повним пог ашення боржником зобов' яза нь перед кредиторами.

Розгляд справи призначени й в судовому засіданні на 10.06.09р ., ліквідатора зобов' язано п редставити суду докази погаш ення боржником заявлених кре дитором вимог в повному обся зі.

У зв' язку з виниклою необх ідністю розгляд справи відкл адено на 24.06.09р.

В судовому засіданні 24.06.09р. п редставник ліквідатора нада в суду витребувані документи .

Господарський суд, розглян увши в судовому засіданні зв іт ліквідатора та інші матер іали справи, заслухавши лікв ідатора та представника кред итора, встановив:

На виконання вимог ст.25 Зако ну України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” ліквідаторами проведені за ходи, направлені на виявленн я можливих кредиторів, а тако ж виявлення і реалізацію май на банкрута з метою погашенн я кредиторської заборговано сті в повному обсязі.

В ході ліквідаційної проце дури будь-яких кредиторів кр ім ініціюючого не виявлено. Б оржником повністю погашена з аборгованість перед даним кр едитором.

Присутній в судовому засід анні 24.06.09р. представник кредит ора підтвердив погашення бор жником кредиторської заборг ованості.

Відповідно до п.3 ст.32 Закону України “Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом” як що майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається т аким, що не має боргів, і може п родовжувати свою підприємни цьку діяльність.

В силу п.п. 6 та п.п.7 п.1 ст.40 Закон у України “Про відновлення п латоспроможності боржника а бо визнання його банкрутом” господарський суд припиняє п ровадження по справі, якщо за тверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому стат тею 32 цього Закону, якщо боржн ик виконав усі зобов'язання п еред кредиторами та інш. При ц ьому згідно п.2 ст.40 вказаного з акону припинити провадження у справі на підставі п.п.7 вказ аної статті можливо лише до в изнання боржника банкрутом.

З огляду на зазначене суд в важає за необхідне затвердит и звіт ліквідатора, визнати б оржника таким, що не має боргі в та припинити провадження у справі на підставі п.п.6 п.1 ст.40 З акону України „Про відновлен ня платоспроможності боржни ка або визнання його банкрут ом”.

Враховуючи викладене та ке руючись п.3 ст.32, п.п.6 п.1, п.2 ст.40 Зак ону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. 86 ГПК України господарсь кий суд

У Х В А Л И В:

Затвердити звіт ліквідато ра по справі №27/240Б про банкрутс тво Фізичної особи-підпр иємця ОСОБА_2 м.Маріуполь (АДРЕСА_1; ідентифікаційни й код НОМЕР_1).

Визнати Фізичну особу- підприємця ОСОБА_2 таким, що не має боргів.

Провадження у справі №27/240Б припинити.

Ліквідатору повідомити пр о завершення ліквідаційної п роцедури державний орган з п итань банкрутства.

Копію цієї ухвали направит и особам, переліченим в ст.32 За кону України „Про відновленн я платоспроможності боржник а або визнання його банкруто м”.

Суддя Тарапата С .С.

Вик тел.

Надруковано примірників - :

господарському суду Донец ької області - ,

сторонам - ,

Дата ухвалення рішення 24.06.2009
Зареєстровано 30.06.2009
Оприлюднено 04.02.2011

Судовий реєстр по справі 27/240б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.06.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.05.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.02.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.09.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.07.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.06.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 10.01.2008 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.11.2007 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 27/240б

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону