ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.u a

_________________________________________________________________________________________ ________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

27 лютого 2007 р. Справа 15/140-06

за позовом:Підприємств о у формі товариства з обмеже ною відповідальністю "Торгов ий дім ТД" ЛТД, вул. Соборна, 64, м. Вінниця, 21050

до:Виконавчого комітет у Вінницької міської ради, ву л. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050

до СПД ОСОБА_1, АДРЕСА_1

про визнання нечинним дого вору оренди будівель /споруд , приміщень/ №2-190 від 04.01.06. та усуне ння перешкод в користуванні майном

Головуючий суддя Ку рко О.П.

При секретарі судового зас ідання Білоконна О.В.

Представники

позивача : Куку ть О.А. за дорученням

1-го відповідача : не з' явився

2-го відповідача: не з'я вився

ВСТАНОВИВ :

ТОВ "Торговий дім ТД" Л ТД подано позов" до Виконавчо го комітету Вінницької міськ ої ради, СПД фізичної особи ОСОБА_1 про визнання недійс ним договору оренди будівель (споруд, приміщень) № 2-190 від 04.01.2006 р. та усунення перешкод в кори стуванні майном.

В зв' язку з постійною неяв кою в судове засідання 2-го від повідача розгляд справи неод норазово відкладався.

В судовому засіданні предс тавник позивача позовні вимо ги підтримала, посилаючись н а обставини, викладені в позо ві, просила їх задовольнити.

Представники відповідачі в в судовому засіданні проти позовних вимог заперечували , мотивуючи їх безпідставніс тю. В задоволені позову проси ли відмовити.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи та надавши оцінку под аним до неї доказам, суд прихо дить до наступного:

12.10.1993р. між позивачем та вик онкомом Вінницької міської р ади укладений договір оренди будівлі "Будинку побуту" за ад ресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3022,8 м2, термін дії догов ору складає 25 років (з 01.09.1993р. по 01. 09.2018р.). Згідно п.3.4 вказаного дого вору, за заявою однієї із стор ін договір може бути доповне ний або розірваний тільки ар бітражним судом.

Рішенням виконкому Вінни цької міської ради від 29.12.2005р. № 3107 розірвано (припинено) дію ви щевказаного договору оренди від 12.10.1993р., а також вирішено зда ти в оренду та надати дозвіл у правлінню комунального майн а скласти договори оренди на приміщення будівлі "Будинку побуту" по вул. Соборна, 64 термі ном на 3 місяці. На виконання ц ього рішення виконкомом були укладені договори оренди з і ншими суб'єктами підприємниц ької діяльності строком на т ри місяці в т.ч. з СПД ОСОБА_1 , загальною площею 75,01 кв. м (п. 3.15 Р ішення).

На виконання даного рішенн я 04.01.2006р. між виконавчим комітет ом Вінницької міської ради т а СПД - ФО ОСОБА_1 було уклад ено договір оренди будівель (споруд, приміщень) № 2-190, згідно яким останньому передано в с трокове платне користування приміщення по вул. Соборна, 64 в м. Вінниця, загальною площею 75,01 кв.м.

Рішенням господарського с уду Вінницької області від 10.0 4.2006р. по справі № 15/138-06, яке набуло законної сили згідно ухвали Житомирського апеляційного господарського суду від 21.11.2006р . визнано нечинним та скасова но рішення виконкому Вінниць кої міської ради № 3107 від 29.12.2005р. п ро розірвання (припинення) ді ї договору оренди будівлі "Бу динок побуту" з ТОВ "Торговий Д ім ТД" ЛТД та передачі в оренду .

Згідно ст. 35 ГПК України факт и, встановлені рішенням госп одарського суду (іншого орга ну, який вирішує господарськ і спори) під час розгляду одні єї справи не доводяться знов у при вирішенні інших спорів , в яких беруть участь ті самі сторони.

При цьому як суд місцевої та к і апеляційної інстанції по справі № 15/138-06 встановив, що вик онком Вінницької міської рад и не мав жодних правових підс тав приймати рішення про роз ірвання в односторонньому по рядку договору оренди від 12.10.19 93р. та укладати на орендовану позивачем будівлю "Будинку п обуту" договори оренди з інши ми орендарями. Таким чином су ди дійшли висновку, що виконк ом Вінницької міської ради в ийшов за межі наданої йому За коном компетенції, тим самим порушив законні права та інт ереси позивача ТОВ "Торговий Дім ТД" ЛТД.

Згідно ст. 28 Закону Ук раїни "Про оренду державного та комунального майна" оренд ареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди, нарі вні із захистом, встановлени м законодавством щодо захист у права власності. Орендар мо же зажадати повернення оренд ованого майна з будь-якого не законного володіння, усуненн я перешкод у користуванні ни м, відшкодування шкоди, завда ної майну громадянами і юрид ичними особами, включаючи ор ендодавця.

У відповідності до ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочи ну не може суперечити цьому К одексу, іншим актам цивільно го законодавства, а також мор альним засадам суспільства. В даному випадку зміст право чинів, відповідно до цієї ста тті не повинен порушувати по ложень як законів, так і інших нормативно-правових актів, п рийнятих на основі Конституц ії України.

В той же час згідно ч. 1 с т. 215 ЦК України підставою неді йсності правочину є недодерж ання в момент вчинення право чину стороною (сторонами) вим ог, які встановлені частинам и першою-третьою, п' ятою та ш остою ст. 203 цього Кодексу.

Оскільки договір оре нди будівель (споруд, приміще нь) № 2-184 від 04.01.2006р., укладений між виконавчим комітетом Вінниц ької міської ради та СПД - ФО ОСОБА_1 є таким, що суперечит ь ст.ст. 2, 28 Закону України "Про о ренду державного та комуналь ного майна", порушує право поз ивача володіти та користуват ись об' єктом оренди, в зв' я зку з чим підлягає визнанню н едійсним.

За таких обставин у СП Д ОСОБА_1 відсутні правові підстави володіти та корист уватись частиною приміщення , площею 75,01 кв.м., що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2, а тому суд вважає, що відповідач, зай маючи зазначене приміщення ч инить перешкоди позивачеві в користуванні орендованим ни м майном. В зв'язку з цим СПД-ФО ОСОБА_1 підлягає виселенн ю із займаного ним приміщенн я, що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2, .

У відповідності із ст. 33 ГПК України, кожна сто рона повинна довести ті обст авини, на які вона посилаєтьс я як на підставу своїх вимог і заперечень.

За вказаних обставин суд приходить до висновку що вимоги позивача є обґрунтов аними та підлягають задоволе нню з віднесенням на сторін с удових витрат згідно ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 4-3, 4-5, 2 5, 28, 43, 49, 75, 82, 83, 84, 115, 116 ГПК України

ВИРІШИВ :

Позов задоволити.

Визнати недійсним д оговір оренди будівель (спор уд, приміщень) № 2-190 від 04.01.2006р., укл адений між виконавчим коміте том Вінницької міської ради та СПД - ФО ОСОБА_1.

Виселити СПД-ФО ОСОБА_1 з приміщення площею 75,01 кв.м., роз ташованого за адресою: АДРЕ СА_2.

Стягнути з Виконав чого комітету Вінницької міс ької ради та СПД ФО ОСОБА_1 на користь ТОВ "Торговий дім ТД" ЛТД (АДРЕСА_2) по 85 грн. су дових витрат по сплаті держа вного мита та по 59 грн. витрат н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу.

Суддя Курко О.П.

Дата ухвалення рішення 27.02.2007
Оприлюднено 15.07.2010

Судовий реєстр по справі 15/140-06

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 29.03.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 29.03.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 27.02.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 27.02.2007 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 08.12.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.11.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 21.09.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.08.2006 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/140-06

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону