КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

Верховний

Суд

УХВАЛА

06 лютого 2018 року

м. Київ

справа № 904/2796/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дніпровська зірка" (далі - ОСББ "Дніпровська зірка")

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2017 та

постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.09.2017

за позовом обслуговуючого кооперативу "Мандриківська 127" (далі - Кооператив)

до ОСББ "Дніпровська зірка" та

Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в особі відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації (далі - Державний реєстратор)

про визнання недійсними рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації,

за участю представників сторін:

позивача: Шаповалова Л.В. - голова правління (наказ №59);

Керечанин Є.В. - адвокат (довіреність від 20.04.2017, договір від 18.04.2017 №18/04-2017 про надання правової допомоги, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 28.02.2012 №4856),

відповідача - 1 - Носова В.І. - адвокат (довіреність від 01.03.2017, посвідчення адвоката від 19.10.2010 №2195),

відповідача - 2 - не з'яв.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Вищого господарського суду України від 08.11.2017 було прийнято до провадження касаційну скаргу ОСББ "Дніпровська зірка" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.09.2017 у справі №904/2796/17.

20.12.2017 на підставі підпункту 6 пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України, Кодекс; у редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, чинній з 15.12.2017) справа №904/2796/17 була передана до Касаційного господарського суду.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.01.2018 було прийнято касаційну скаргу ОСББ "Дніпровська зірка" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.09.2017 до провадження та призначено її розгляд на 06.02.2018.

У відзиві на касаційну скаргу Кооператив заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість та надуманість і про законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду й постанови апеляційної інстанції, і просить оскаржувані рішення і постанову залишити без змін, а скаргу- без задоволення.

Під час підготовки справи до розгляду суд, ознайомившись з матеріалами справи та касаційної скарги, встановив, що однією з підстав оскарження вказаних судових рішень є порушення підвідомчості спору господарським судам через те, що, на думку скаржника, справа з даного спору не підлягає розгляду у господарських судах, оскільки право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану з отриманням прибутку, а Кооператив та ОСББ "Дніпровська зірка" не є прибутковими організаціями, тому що не здійснюють комерційну діяльність. Скаржник зазначає, що відповідний правовий висновок викладений у поставові Верховного Суду України від 30.03.2016 у справі №915/175/15.

Суд зазначає, що матеріали справи містять копію постанови Верховного Суду України від 30.03.2016 у справі №915/175/15 (т.3, а.с.203-204) за позовом фізичної особи - підприємця Золотухіної Д.В. до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області (далі - РТПП) про визнання недійсним і скасування рішення позачергових загальних зборів РТПП від 17.02.2012.

У згаданій постанові Верховний Суд України зазначив таке:

"Відповідно до статті 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.

Статтею 1 ГПК визначено, що право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З наведених норм матеріального і процесуального права випливає, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність пов'язану із отриманням прибутку, а РТПП не є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Таким чином, неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права призвело до того, що господарський суд помилково розглянув спір, який не підлягав розгляду в порядку господарського судочинства, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із припиненням провадження у справі на підставі ст.ст. 80, 111-25 ГПК. "

Частиною першою статті 85 Цивільного кодексу України встановлено, що непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

Відповідно до статті 86 Цивільного кодексу України непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Підпунктом 2.1 пункту 2 статуту Кооперативу передбачено, що кооператив створено внаслідок об'єднання фізичних осіб для спільної господарської некомерційної діяльності з метою задоволення потреб громадян-членів кооперативу, що постраждали в результаті техногенних катастроф та інших заінтересованих осіб в будівництві багатоквартирного житлового будинку за рахунок їх власних грошових коштів для забезпечення житлом членів кооперативу, а також у наступній експлуатації та управлінні цим будинком.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" об'єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом.

З викладеного вбачається, що Кооператив та ОСББ "Дніпровська зірка" не є прибутковими організаціями, оскільки не здійснюють комерційну діяльність.

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, чинній з 15.12.2017, суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об'єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об'єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України.

Частиною шостою статті 302 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017, визначено, що справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Відповідно до частини четвертої статті 303 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017, про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу із викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному в частинах першій - четвертій статті 302 цього Кодексу, або із обґрунтуванням підстав, визначених у частинах п'ятій або шостій статті 302 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та другої статті 1 ГПК України в редакції, чинній до 15.12.2017, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мали право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Колегія суддів касаційної інстанції не може погодитися з висновком, викладеним у постанові Верховного Суду України від 30.03.2016 у справі №915/175/15, та вважає за необхідне відступити від нього, оскільки, на її думку, стаття 1 ГПК України в редакції, чинній до 15.12.2017, не містила обов'язкових положень стосовно того, що право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів мають лише ті юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану з отриманням прибутку.

З огляду на викладене та враховуючи, що учасник справи оскаржує судове рішення, окрім іншого, з підстав порушення правил суб'єктної юрисдикції, Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Оскільки розгляд даної справи по суті у касаційному порядку Касаційним господарським судом не здійснюється, ним не можуть бути вирішені й подані ОСББ "Дніпровська зірка" клопотання про постановлення окремої ухвали і заява про поворот виконання рішення. Відповідні клопотання і заява можуть бути вирішені в подальшому, в процесі розгляду справи в установленому законом порядку.

Керуючись підпунктом 7 пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017, статтями 234, 302, 303 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017, Касаційний господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Справу №904/2796/17 разом з касаційною скаргою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дніпровська зірка" та доданими до неї документами передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Дата ухвалення рішення 06.02.2018
Зареєстровано 08.02.2018
Оприлюднено 08.02.2018

Судовий реєстр по справі 904/2796/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 18.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 18.04.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Постанова від 18.04.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.02.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.02.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.01.2018 Верховний Суд Господарське
Ухвала від 04.12.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 08.11.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 28.09.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.07.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.06.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.05.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.04.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону