ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_______________________________________________________________________________

УХВАЛА

13 березня 2019 р. м. ХерсонСправа № 540/181/19

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Пекного А.С. ,

розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про скасування податкових повідомлень-рішень,

встановив :

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі-позивач) звернулась до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі-відповідач), в якому просить скасувати податкові повідомлення-рішення від 24.11.2017 р. № 0003351306, від 13.04.2018 р. № 007581306, а також скасувати рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку №434/21-22-51-13/2434014702 .

Ухвалою від 01.02.2019р. вказаний позов залишений без руху з наданням позивачу строку на усунення недоліків. Ухвала суду виконана, недоліки позову усунуті.

Ухвалою від 15.02.2019р. провадження у справі відкрите. Розгляд справи призначений за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні о 09:00 год. 13.03.2019р.

У судове засідання сторони не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Представники сторін надали до суду клопотання про розгляд справи у письмовому провадженні. Крім того, представником відповідача надане клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване необхідністю додаткового часу для надання відзиву.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 4 КАС України письмове провадження - розгляд і вирішення адміністративної справи або окремого процесуального питання в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без повідомлення та (або) виклику учасників справи та проведення судового засідання на підставі матеріалів справи у випадках, встановлених цим Кодексом.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе провести розгляд клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи в порядку письмового провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.205 КАС України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку в разі першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

Приймаючи до уваги викладені обставини та норми процесуального законодавства, суд вважає за можливе задовольнити клопотання представника відповідача та відкласти розгляд справи на іншу дату.

Крім того, дослідивши матеріали справи судом встановлено, що наявні у справі документальні докази не дають змоги встановити всі обставини у справі та прийняти законне і обґрунтоване рішення.

В межах даної справи установленню та доведенню підлягають, зокрема, обставини: дотримання відповідачем порядку проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, наявності підстав для висновків податкового органу за наслідками проведених перевірок щодо порушення позивачем вимог податкового законодавства, наявності підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

З урахуванням положень ст.ст. 72 - 76, 78 КАС України такими доказами можуть бути: складені відповідачем або відділенням поштового зв'язку документи, які підтверджують факт надіслання позивачу та отримання ним розпорядчих та інших документів перевірок, а також самі ці документи; документальні підтвердження відсутності у позивача Книги обліку доходів та витрат, зареєстрованої в установленому законодавством порядку; документальні підтвердження висновків відповідача про порушення позивачем вимог податкового та іншого законодавства, такі як податкові декларації (розрахунки) позивача, фінансова, статистична та інша звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отримані в установленому законодавством порядку контролюючим органом документи та податкова інформація, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків; документальні підтвердження руху коштів на банківських рахунках позивача по господарським операціям за періоди, охоплені перевірками.

Згідно ст.77 кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин. Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1-5, 8, 9 ст.79 КАС України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом із поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Згідно ч.ч. 7, 8 ст. 80 КАС України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне витребувати докази на підтвердження обставин, які мають бути доведені в межах розгляду даного спору.

Обов'язок надати такі докази слід покласти на позивача в частині доведення обставин щодо руху коштів на його банківських рахунках по господарським операціям за періоди, охоплені перевірками; в іншій частині на відповідача слід покласти обов'язок подати докази наявності підстав для призначення документальних позапланових перевірок позивача, дотримання відповідачем порядку проведення таких перевірок і наявності підстав для висновків за їх результатами про порушення позивачем вимог податкового та іншого законодавства, а також дотримання порядку прийняття оскаржених рішень і наявності підстав для їх прийняття.

Згідно ст.223 КАС України, суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 205 цього Кодексу. Крім того, статтею 205 КАС України передбачено таку підставу для відкладення розгляду справи, як необхідність витребування доказів.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про необхідність витребування додаткових доказів, відклавши розгляд даної справи в межах установленого процесуальним законом строку її розгляду.

Керуючись ст.ст. 77, 205, 223, 241, 243, 248, 256, 262 КАС України,

ухвалив :

Зобов'язати позивача надати до суду в строк до 22 березня 2019р. виписки з банку про рух коштів за господарськими операціями у період, охоплений перевіркою.

Зобов'язати відповідача надати до суду в строк до 22 березня 2019р.:

- засвідчені належним чином копії усіх документів, на підставі яких призначено та проведено перевірки господарської діяльності позивача, а також документів, які були використані під час перевірки та стали підставою для висновків контролюючого органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства;

- докази надіслання та вручення позивачу розпорядчих та інших документів перевірок господарської діяльності позивача, які були проведені у періоди з 14.09.2017р. по 18.09.2017р. та з 19.02.2018р. по 21.02.2018р. (листи-запити про надання інформації та документальних підтверджень, наказів про призначення перевірок, актів, тощо);

- докази відсутності у позивача Книги обліку доходів і витрат;

- податкову звітність позивача за період, охоплений перевіркою.

Відкласти розгляд справи на 09:00 год. 27 березня 2019 року, в судове засідання викликати учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає та є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Суддя Пекний А.С.

Зареєстровано 14.03.2019
Оприлюднено 14.03.2019
Дата набрання законної сили 13.03.2019

Судовий реєстр по справі 540/181/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 25.09.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 27.03.2019 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2019 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.03.2019 Машівський районний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 15.02.2019 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.02.2019 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону