ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/347 02.02.10

За позовом Акціон ерного товариства закритого типу Науково-виробнича комп анія

"Діапроф-Мед"

До Товариства з о бмеженою відповідальністю "Н ауково-виробнича компанія" "В ітротест"

Про стягнення збит ків у розмірі 1 058 223,30 грн.

Суддя Прокопенко Л.В .

Представники:

Від позивача Пащенко О.М. - предст.(дов. б /н від 12.02.2009 р.)

Від відповідача не зя вився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обм еженою відповідальністю "Нау ково-виробнича компанія" "Віт ротест" про стягнення збиткі в у розмірі 1 058 223,30 грн. внаслідок порушення відповідачем прав позивача на винахід "Тест-сис тема імуноферментна для вияв лення антитіл класу IgG проти ц итомегаловірусу людини в сир оватці крові (DIA-CMV-IgG)" за декларац ійним Патентом України № UA 67972 А та винахід „Тест-система іму ноферментна (DIA-CHLAMYDIA) для виявлен ня антитіл класів А та G до CHLAMYDIA TR ACHOMATIS у сироватках та плазмі кро ві людини" за деклараційним П атентом України № UA 58895 А.

Ухвалою суду від 07.09.2007 р. за заз наченою вище позовною заявою порушено провадження у спра ві № 12/347 та призначено розгляд справи на 20.09.2007 р.

Відповідач відзив на позов ну заяву не надав, представни ка в судове засідання 20.09.2007 р. не направив.

У судовому засіданні 20.09.2007 р. п редставником позивача було з аявлено клопотання про призн ачення судової експертизи об ' єктів інтелектуальної вла сності та запропоновано пере лік запитань, які, на думку поз ивача, мають бути роз' яснен і судовим експертом.

Розгляд справи підлягає ві дкладенню в зв' язку з нез' явленням в судове засідання представника відповідача та неподанням витребуваних док азів. За таких обставин клопо тання представника позивача про призначення судової екс пертизи підлягає розгляду в наступному судовому засідан ні.

Ухвалою суду від 20.09.2007 р. розгл яд справи відкладено на 02.10.2007 р.

В судовому засіданні 02.10.2007 р. п редставник позивача підтрим ав заявлене ним 20.09.2007 р. клопота ння про призначення судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності.

Представник відповідача н е заперечив проти задоволенн я даного клопотання представ ника позивача.

Розглянувши подані матері али справи, заслухавши поясн ення учасників судового проц есу, суд визнав клопотання по зивача про призначення судов ої експертизи об' єктів інте лектуальної власності обґру нтованим та задовольнив його .

Ухвалою суду від 02.10.2007 р. призн ачено у справі № 12/347 судову екс пертизу об' єктів інтелекту альної власності, проведення якої доручено атестованим с удовим експертам Київського науково-дослідного інститут у судових експертиз, на час пр оведення судової експертизи провадження у справі № 12/347 зуп инено.

16.07.2008 р. відділом діловодства суду отримано від Київськог о НДІ судових експертиз МЮ Ук раїни Висновок № 14557 від 27.06.2008 р. ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності по справі № 12/347.

Матеріали справи № 12/347 були з алишені в лабораторії судови х експертиз об' єктів інтеле ктуальної власності для пров едення експертизи № 14489.

22.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від Київськог о НДІ судових експертиз МЮ Ук раїни Висновок № 14489 від 03.06.2009 р. ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності по справі № 12/347 разом з матеріалами справ и.

Ухвалою суду від 27.07.2009 р. понов лено провадження у справі, пр изначено розгляд справи на 19.0 8.2009 р.

Представник відповідача в судове засідання 19.08.2009 р. не з'яв ився, про причини нез' явлен ня представника суд не повід омлено.

Ухвалою суду від 19.08.2009 р. відкл адено розгляд справи на 18.09.2009 р.

18.09.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача Заяву про зм еншення позовних вимог, а сам е позивач просить суд стягну ти з відповідача збитки в роз мірі 281 302,87 грн. та судові витрат и.

Ухвалою суду від 18.11.2009 р. призн ачено розгляд справи на 04.12.2009 р.

Представник відповідача в судове засідання 04.12.2009 р. не з'яв ився, про причини нез' явлен ня представника суд не повід омлено.

Ухвалою від 04.12.2009 р. розгляд сп рави відкладено на 22.12.2009 р., зобо в' язано позивача надати дов ідку про знаходження відпові дача в ЄДРПОУ на дату винесен ня ухвали.

Ухвалою суду 25.12.2009 р. розгляд с прави відкладено на 02.02.2010 р.

У судове засідання 02.02.2010 р. пре дставник відповідача не з' я вився, про час і місце проведе ння судового засідання був п овідомлений належним чином.

Особи, які беруть участь у с праві, вважаються повідомлен ими про час і місце її розгляд у судом, якщо ухвалу про поруш ення провадження у справі на діслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз' яснення Президії Вищо го Арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02 - 5/289 “Про деякі пита ння практики застосування Го сподарського процесуальног о кодексу України” із змінам и).

Про причини неявки в судове засідання повноважних предс тавників відповідачів суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідачів не надходи ло.

Відповідно до ст. 75 Господар ського процесуального кодек су України справа розглядаєт ься за наявними в ній матеріа лами.

В судовому засіданні 02.02.2010 р. о голошено повний текст рішенн я.

Розглянувши подані учасни ками процесу документи і мат еріали, заслухавши пояснення повноважних представників с торін, всебічно і повно з' яс увавши всі фактичні обставин и справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані зап еречення, об' єктивно оцінив ши докази, які мають значення для розгляду справи і виріше ння спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У встановленому законом порядку на території Україн и Державним департаментом ін телектуальної власності Мін істерства освіти і науки Укр аїни було видано деклараційн ий Патент України № 58895А на вина хід “ Тест-система імуноферм ентна (DIA-CHLAMYDIA) для виявлення анти тіл класів А та G до CHLAMYDIA TRACHOMATIS у сир оватках та плазмі крові люди ни".

Заявку на видачу вищевка заного Патенту було подано д о Державного департаменту ін телектуальної власності 18.11.2002 р. Відомості про видачу зазна ченого патенту було опубліко вано у офіційному бюлетені “ Промислова власність” № 8 за 20 03 р. з датою публікації 15.08.2003 р.

Державним департаментом і нтелектуальної власності Мі ністерства освіти і науки Ук раїни було видано декларацій ний Патент України № 67972А на вин ахід “ Тест-система імунофер ментна для виявлення антитіл класу IgG проти цитомегаловіру су людини в сироватці крові (DI A-CMV-IgG)". Заявку на видачу вище вказаного патенту було подан о до Державного департаменту інтелектуальної власності 2 4.07.2003 р. Відомості про видачу заз наченого Патенту було опублі ковано у офіційному бюлетені “Промислова власність” № 7 за 2004 р. з датою публікації 15.07.2004 р.

Позивач зазначає, що відпов ідач виготовляє аналогічні т ест системи, використовуючи винаходи, запатентовані пози вачем без відповідного дозво лу на таке використання, чим п орушує право власності позив ача на винахід.

Зокрема, відповідач пропон ує до продажу дані тест-систе ми у всесвітній мережі Інтер нет на сайті http://www.vitrotest.com.ua/, на підтвердження чого позивач надав копії відповідних стор інок із зазначеного сайту.

На підставі наведеного поз ивач просить суд стягнути з в ідповідача збитки у розмірі 1 058 223,30 грн. за порушення його пра в інтелектуальної власності на винахід.

Відповідач відзив на позов не надав, у судові засідання у повноваженого представника не направив. Про причини неяв ок у судові засідання та непо дання доказів суд не повідом ив.

В судовому засіданні 02.10.2007 р. п редставник позивача підтрим ав заявлене ним 20.09.2007 р. клопота ння про призначення судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності.

Ухвалою суду від 02.10.2007 р. призн ачено у справі № 12/347 судову екс пертизу об' єктів інтелекту альної власності, проведення якої доручено атестованим с удовим експертам Київського науково-дослідного інститут у судових експертиз, на час пр оведення судової експертизи провадження у справі № 12/347 зуп инено.

16.07.2008 р. відділом діловодства суду отримано від Київськог о НДІ судових експертиз МЮ Ук раїни Висновок № 14557 від 27.06.2008 р. ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності по справі № 12/347.

22.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від Київськог о НДІ судових експертиз МЮ Ук раїни Висновок № 14489 від 03.06.2009 р. ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності по справі № 12/347 разом з матеріалами справ и.

Проаналізувавши матері али справи, дослідивши у судо вому засіданні всі обставини , що мають значення для справи , заслухавши пояснення предс тавників сторін, суд дійшов в исновку про обґрунтованість позовних вимог і, відповідно , про задоволення позову повн істю з наступних підстав.

З дотриманням приписів чи нного законодавства України у встановленому законом пор ядку на території України Де ржавним департаментом інтел ектуальної власності Мініст ерства освіти і науки Україн и було видано деклараційний Патент України № 58895А на винахі д “ Тест-система імунофермен тна (DIA-CHLAMYDIA) для виявлення антиті л класів А та G до CHLAMYDIA TRACHOMATIS у сиров атках та плазмі крові людини ".

Заявку на видачу вищевка заного Патенту було подано д о Державного департаменту ін телектуальної власності 18.11.2002 р. Відомості про видачу зазна ченого Патенту було опубліко вано у офіційному бюлетені “ Промислова власність” № 8 за 20 03 р. з датою публікації 15.08.2003 р.

Також Державним депа ртаментом інтелектуальної в ласності Міністерства освіт и і науки України було видано деклараційний Патент Україн и № 67972А на винахід “ Тест-систе ма імуноферментна для виявле ння антитіл класу IgG проти цит омегаловірусу людини в сиров атці крові (DIA-CMV-IgG)". Заявку на видачу вищевказаного Патент у було подано до Державного д епартаменту інтелектуально ї власності 24.07.2003 р. Відомості п ро видачу зазначеного Патент у було опубліковано у офіцій ному бюлетені “Промислова вл асність” № 7 за 2004 р. з датою публ ікації 15.07.2004 р.

В силу ч. ч. 2, 5 ст. 28 Закону про в инаходи патент надає його вл аснику виключне право викори стовувати винахід за своїм р озсудом, якщо таке використа ння не порушує прав інших вла сників патентів, а також викл ючне право забороняти іншим особам використовувати вина хід без його дозволу, за винят ком випадків, коли таке викор истання не визнається згідно з цим Законом порушенням пра в, що надаються патентом.

При цьому, згідно абз. 4 ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи, викорис танням винаходу, зокрема, виз нається «виготовлення проду кту із застосуванням запатен тованого винаходу, застосува ння такого продукту, пропону вання для продажу, в тому числ і через Інтернет, продаж, імпо рт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або з берігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт ви знається виготовленим із зас тосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому вико ристано кожну ознаку, включе ну до незалежного пункту фор мули винаходу, або ознаку, екв івалентну їй».

Таким чином, для правильног о вирішення спору необхідно встановити, чи було відповід ачем при виготовленні та реа лізації тест систем використ ано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за деклараційним Па тентом України № 55895А та деклар аційним Патентом України № 6797 2А, або ознаку, еквіваленту їй.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК Укр аїни, для роз' яснення питан ь, що виникають при вирішенні господарського спору і потр ебують спеціальних знань, го сподарський суд призначає су дову експертизу.

При цьому, згідно до п. 6.2. Реко мендацій Президії Вищого гос подарського суду «Про деякі питання практики призначенн я судових експертиз у справа х зі спорів, пов'язаних із захи стом права інтелектуальної в ласності»від 29.03.2005 р. № 04-5/76, «якщо в процесі вирішення спору мі ж сторонами виникнуть розбіж ності стосовно можливого виг отовлення продукту із застос уванням запатентованого вин аходу (корисної моделі), госпо дарський суд залежно від обс тавин справи має запропонува ти судовому експерту роз'ясн ити питання, чи використано п ри виготовленні цього продук ту кожну ознаку, включену до н езалежного пункту формули ви находу (корисної моделі), або о знаку, еквівалентну їй».

Отже, для вирішення вказано го питання необхідно володіт и спеціальними знаннями, а то му суд відповідно до ст. 41 ГПК У країни задовольнив клопотан ня позивача та відповідача-3 п ро призначення судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності.

За результатами проведенн я судової експертизи, призна ченої господарським судом, б уло складено Висновок № 14489 від 03.07.2009р р.

Відповідно до резолютивно ї частини даного висновку ек сперт дійшов наступних висно вків:

- в «Імуноферментній тест-си темі для якісного та кількіс ного визначення антитіл клас у IgG до цитомегаловірусу людин и IgG Vitrotest»використані всі суттє ві ознаки формули винаходу а бо ознаки еквівалентні їм за деклараційним патентом Укра їни на винахід №67972А «Тест-сист ема імуноферментна для виявл ення антитіл класу IgG проти ци томегаловірусу людини в сиро ватці крові (DIA-CMV-IgG)"

- у виготовленні «Імуноферм ентній тест-ситемі для якісн ого та кількісного визначенн я антитіл класу IgG та/або IgA до Chalam ydia trachomatis IgG/IgA Vitrotest»використані всі с уттєві ознаки формули винахо ду або ознаки еквівалентні ї м за деклараційним патентом України на винахід №58895А «Тест -система імуноферментна (DIA-CHLAMYDI A) для виявлення антитіл класі в А та G до CHLAMYDIA TRACHOMATIS у сироватках т а плазмі крові людини"

Оцінюючи даний Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, су д приходить до висновку, Висн овок № 14489 судової експертизи о б' єктів інтелектуальної вл асності від 03.07.2009 р. узгоджуєтьс я із залученими до матеріалі в справи іншими доказами як о кремо, так і у їх сукупності,

Таким чином, за допомогою за стосування спеціальних знан ь судом встановлено, що при ви готовленні та реалізації від повідачем імуноферментних т ест-систем було використано кожну ознаку, включену до нез алежного пункту формули вина ходу за деклараційним Патент ом України № 58895Ата за декларац ійним Патентом № 67972А або ознак у, еквіваленту їй, що є викорис танням винаходу у розумінні абз. 5 ч. 2 ст. 28 Закону про винаход и.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 34 Зако ну про винаходи будь-яке пося гання на права власника пате нту, передбачені статтею 28 цьо го Закону, вважається поруше нням прав власника патенту, щ о тягне за собою відповідаль ність згідно з чинним законо давством України. На вимогу в ласника патенту таке порушен ня повинно бути припинено, а п орушник зобов'язаний відшкод увати власнику патенту запод іяні збитки.

Частиною 2 ст. 22 ЦК України вс тановлено, що збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пош кодженням речі, а також витра ти, які особа зробила або муси ть зробити для відновлення с вого порушеного права (реаль ні збитки);

2) доходи, які особа могла б ре ально одержати за звичайних обставин, якби її право не бул о порушене (упущена вигода)”.

При цьому, в силу абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦК України, якщо особа, яка пор ушила право, одержала у зв'язк у з цим доходи, то розмір упуще ної вигоди, що має відшкодову ватися особі, право якої пору шено, не може бути меншим від д оходів, одержаних особою, яка порушила право”.

Таким чином, суд приходить д о висновку, що відповідно до п риписів абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦК України збитки, які мають відшкодову ватись позивачу зі сторони в ідповідача у зв' язку із зді йсненням ним порушення прав на винахід за деклараційним Патентом України № 58895А та за д еклараційним Патентом №67972А, н е можуть бути меншими від сум и доходів, одержаних відпові дачем у зв' язку із даним пор ушенням.

Законодавче визначення по няття «дохід»надається у п. 1.2 . ст. 1 Закону України "Про подат ок з доходів фізичних осіб" ві д 22.05.2003 р. № 889-IV з подальшими зміна ми і доповненнями, відповідн о до якого дохід - це сума буд ь-яких коштів, вартість матер іального і нематеріального м айна, інших активів, що мають в артість, у тому числі цінних п аперів або деривативів, одер жаних платником податку у вл асність або нарахованих на й ого користь, чи набутих незак онним шляхом у випадках, визн ачених підпунктом 4.2.16 пункту 4. 2 статті 4 цього Закону, протяг ом відповідного звітного под аткового періоду з різних дж ерел як на території України , так і за її межами.

Крім того, у п. 1.21. ст. 1 Закону Ук раїни "Про оподаткування при бутку підприємств (в редакці ї Закону України N 283/97-ВР від 22.05.1997 р.) з подальшими змінами і доп овненнями, дається законодав че визначення поняття «Доход и з джерелом їх походження з У країни», відповідно до якої н ими є «будь-які доходи, отрима ні резидентами або нерезиден тами від будь-яких видів їх ді яльності на території Україн и, включаючи проценти, дивіде нди, роялті та будь-які інші ви ди пасивних доходів, сплачен их резидентами України, дохо ди від надання резидентам аб о нерезидентам в оренду (кори стування) майна, розташовано го в Україні, включаючи рухом ий склад транспорту, приписа ного до портів, розташованих в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташова ного в Україні, доходи, отрима ні у вигляді внесків та премі й на страхування і перестрах ування ризиків на території України, а також доходи страх овиків-резидентів від страху вання ризиків страхувальник ів-резидентів за межами Укра їни, інші доходи від господар ської діяльності на митній т ериторії України або на тери торіях, що перебувають під ко нтролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійни х митних складах тощо)».

Таким чином, з огляду на вка зані приписи законів суд при ходить до висновку, що доходо м відповідача, який підлягає стягненню на користь позива ча, слід вважати будь-яку суму коштів, отриманих відповіда чем від виготовлення та реал ізації імуноферментних тест -ситтем.

У матеріалах справи містит ься Висновок № 14557 Київського Н ДІ судових експертиз від 27.07.2008 р . у відповідності з яким:

- розмір компенсації, що нал ежить позивачеві при без ліц ензійному використання вина ходу «Тест-система імуноферм ентна для виявлення антитіл класу IgG проти цитомегаловіру су людини в сироватці крові (DI A-CMV-IgG)" за деклараційним Патент ом на винахід № UA67972А відповіда чем складає 68 960,78 грн.

- розмір компенсації, що нал ежить позивачеві при без ліц ензійному використання вина ходу Тест-система імуноферме нтна (DIA-CHLAMYDIA) для виявлення антит іл класів А та G до CHLAMYDIA TRACHOMATIS у сиро ватках та плазмі крові людин и" за деклараційним Патентом на винахід № UA58895А відповідаче м складає 212 342,09 грн.

З урахуванням наведеного с уд приходить до висновку про обґрунтованість позовних ви мог позивача, їх підтверджен ня належними доказами і задо волення позову.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК У країни сплачені позивачем су дові витрати, а саме державне мито та витрати на ІТЗ підляг ають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідачів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК Ук раїни, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повн істю.

2. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю "На уково-виробнича компанія" "Ві тротест" (04112, м. Київ, вул. Гонти , 3-А, кв. 405, код 33946682, з будь-якого р ахунку, виявленого державним виконавцем під час виконанн я судового рішення) на корист ь Акціонерного товариства за критого типу Науково-виробни ча компанія "Діапроф-Мед" (04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35; 01034, м. К иїв, вул. Рейтарська, 35-А, код 24265186 ) 281 302 (двісті вісімдесят одна ти сяча триста дві) грн. 87 коп. збит ків, 2 813 (дві тисячі вісімсот тр инадцять) грн. 03 коп. державног о мита та 118 (сто вісімнадцять) г рн. витрат на інформаційно-те хнічне забезпечення судовго процесу.

3. Після набрання рішенням з аконної сили видати наказ.

4. Рішення може бути оскарже не в апеляційному порядку пр отягом 10 днів з дня його прийн яття.

Суддя Л. В. Прокопе нко

Дата ухвалення рішення 02.02.2010
Зареєстровано 27.05.2010
Оприлюднено 22.11.2010

Судовий реєстр по справі 12/347

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.02.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.12.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.12.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.11.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 02.10.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.07.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.02.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.02.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону