ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМ ІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловсь кого, 2

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Львів

17.05.2010 р. № 2а-8168/09/1370

17 год. 15 хв.

Львівський окруж ний адміністративний суд у с кладі головуючого - судд і Москаля Р.М., за участю секре таря судового засідання Шийк и Н.П., представника позивача Барила К.В., розглянув у ві дкритому судовому засіданні адміністративну справу за п озовом

ТзОВ "Український інвести ційний центр"

до Державна податкова інспе кція у Галицькому районі м. Ль вова

про про скасування податково го повідомлення-рішення ,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до с уду з позовом, з урахуванням з аяви про уточнення позовних вимог просить визнати протип равними та скасувати податко ві повідомлення-рішення від 26.11.2009 р. №000602341/0 та № 000612341/0. Вимоги моти вує тим, що 17.09.2009 року ТОВ «Украї нський інвестиційний центр» було подано до ДПІ у Галицько му районі м. Львова деклараці ю з податку на додану вартіст ь (далі - ПДВ) за серпень 2009 року. Перевіркою ДПІ встановлено, що при поданні податкової де кларації позивачем допущено порушення пп. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»від 03.04.1997р. №168/97-ВР, а саме - завищення від' ємного значення різниці між сумою п одаткового кредиту за липень 2009 року шляхом безпідставног о включення до податкового к редиту податкових накладних попереднього звітного періо ду (травень-грудень 2008 року, бер езень-червень 2009 року) на суму 1 07079 грн., та, відповідно, занижен ня податкового зобов' язанн я, яке підлягає сплаті до бюдж ету на загальну суму 4243 грн.; за серпень 2009 року встановлено з аниження податкового зобов' язання, яке підлягає сплаті д о бюджету на загальну суму 4654 г рн. В порушення пп. 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 ц ього Закону, позивачем завищ ено заявлену суму бюджетного відшкодування за серпень 2009 р оку в сумі 102333 грн. З описаними п орушеннями не погоджується, вважає, що в законі не встанов лено ніяких обмежень по стро ках отримання податкової нак ладної, не обмежено строк дії права на формування податко вого кредиту. В законі не визн ачено, що платник податку, яки й не відобразив своєчасно по датковий кредит, втрачає пра во на такий кредит в майбутнь ому періоді. Тому вважає спір ні податкові повідомлення-рі шення протиправними. Предста вник позивача в судовому зас іданні позовні вимоги підтри мав в повному обсязі. Пояснив також, що податкові накладні попередніх звітних періодів надійшли до них пізніше, що пі дтверджується реєстром вида них та отриманих накладних з а липень 2009 року. Скарг на контр агентів підприємство не пода вало, оскільки подання такої скарги є його правом, а не обо в' язком. Крім того, даний фак т не впливає на правомірніст ь формування податкового кре диту.

Відповідач надав суду пись мові заперечення на позов. Мо тивує їх тим, що при заповненн і та поданні податкової декл арації з ПДВ за липень 2009 року п латником допущено порушення Закону України "Про податок н а додану вартість" шляхом вкл ючення до складу податкового кредиту липня 2009 року податко вих накладних попередніх зві тних періодів на загальну су му 107079 грн. Також стверджує, що п латник не скористався правом включення до складу податко вого кредиту травня-грудня 2008 року, березня-червня 2009 року су м податку по контрагентах бе з наявності податкових накла дних шляхом подання на таких контрагентів скарги. В резул ьтаті вказаного порушення ор ганом ДПС зменшено ТОВ «Укра їнський інвестиційний центр »суму бюджетного відшкодува ння на 107079 грн., а також донарахо вано податкове зобов' язанн я за липень-серпень 2009 року у су мі 8897 грн. та штрафні санкції у сумі 3093,40 грн. Просить суд відмо вити в задоволенні позову.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС Украї ни в судовому засіданні 17.05.2010 р. проголошено вступну та резо лютивну частини постанови. П овний текст постанови вигото влено 19 травня 2010 року.

Заслухав пояснення предст авників сторін, з' ясував об ставини, на які сторони покли каються як на підставу своїх вимог та заперечень, досліди в письмові докази, якими такі обґрунтовуються, суд встано вив наступні фактичні обстав ини справи та норми права, що п ідлягають застосуванню до сп ірних правовідносин.

02-06 листопада 2009 року відповід ачем проведено позапланову в иїзну перевірку ТОВ «Українс ький інвестиційний центр»з п итань достовірності нарахув ання суми бюджетного відшкод ування податку на додану вар тість у зменшення податкових зобов' язань з ПДВ наступни х періодів за серпень 2009 року, п ро що складено акт №2936/23-409/34606273 від 11.11.2009р. В результаті проведення перевірки встановлено поруш ення п пп. 7.2.3, 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість», а саме - завищення від' ємного значення різниц і між сумою податкового кред иту за липень 2009 року шляхом бе зпідставного включення до по даткового кредиту податкови х накладних попереднього зві тного періоду (травень-груде нь 2008 року, березень-червень 2009 р оку) на суму 107079 грн., та, відпові дно, заниження податкового з обов' язання, яке підлягає с платі до бюджету на загальну суму 4243 грн.; за серпень 2009 року в становлено заниження податк ового зобов' язання, яке під лягає сплаті до бюджету на за гальну суму 4654 грн. В порушення пп. 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 цього Закону, по зивачем завищено заявлену су му бюджетного відшкодування за серпень 2009 року в сумі 102333 грн .

На підставі акту перевірки органом ДПС 26 листопада 2009 рок у винесено податкові повідом лення-рішення:

- №000602341/0 від 26.11.2009 р. п ро зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на д одану вартість за серпень 2009 р оку на суму 102333 грн.;

- № 000612341/0 від 26.11.2009 р . про визначення суми податко вого зобов' язання по ПДВ у р озмірі 8897 грн. та застосування штрафних (фінансових) санкці й у розмірі 3093,40 грн.

Судом встановлено, що по зивачем до складу податковог о кредиту липня 2009 року включе ні податкові накладні попере дніх звітних періодів (траве нь-грудень 2008 року, березень-че рвень 2009 року) на загальну суму 107079 грн., з дотриманням строку д авності в 1095 днів. На підтвердж ення правомірності заявлено го податкового кредиту позив ачем до суду надано копії пер елічених в акті перевірки по даткових накладних, а також д окази оплати вартості отрима них товарно-матеріальних цін ностей. Обставини реальності і товарності господарських операцій, оплати вартості от риманих товарно-матеріальни х цінностей відповідачем не заперечувались, спір щодо пр авильності оформлення подат кових накладних та щодо ариф метичних обрахунків між стор онами відсутній.

Відповідно до статті 19 Кон ституції України органи держ авної влади та органи місцев ого самоврядування, їх посад ові особи зобов'язані діяти л ише на підставі, в межах повно важень та у спосіб, що передба чені Конституцією та законам и України. Одночасно Констит уцією встановлено, що правов ий порядок в Україні грунтує ться на засадах, відповідно д о яких ніхто не може бути прим ушений робити те, що не передб ачено законодавством.

Стаття 67 Конституції Украї ни передбачає, що кожен зобов 'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, вс тановлених законом.

Згідно статті 92 Конституції України виключно законами У країни встановлюються систе ма оподаткування, податки і з бори.

Відповідно до вимог пункту 2.2. статті 2 Закону України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР (далі Закон № 168/97-ВР) платником по датку є будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником п одатку.

Підпункт 3.1.1. пункту 3.1. статті 3 Закону № 168/97-ВР визначає, що об 'єктом оподаткування з прибу тку на додану вартість, зокре ма є: операції платників пода тку з поставки товарів та пос луг, місце поставки яких знах одиться на митній території України.

У відповідності до п.п.7.3.1 п. 7.3 с т. 7 Закону України «Про подато к на додану вартість»датою в иникнення податкових зобов'я зань з поставки товарів (робі т, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий пері од, протягом якого відбуваєт ься будь-яка з подій, що сталас я раніше:

- або дата зарахування кошті в від покупця (замовника) на ба нківський рахунок платника п одатку як оплата товарів (роб іт, послуг), що підлягають пост авці, а у разі поставки товарі в (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбу ткування в касі платника под атку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових к оштів у банківській установі , що обслуговує платника пода тку;

- або дата відвантаження тов арів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що зас відчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

У відповідності до пп. 7.5.1 п. 7.5 с т. 7 вказаного Закону датою вин икнення права платника подат ку на податковий кредит вваж ається дата здійснення першо ї з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунку платни ка податку в оплату товарів (р обіт, послуг), дата виписки від повідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з ви користанням кредитних дебет ових карток або комерційних чеків;

- або дата отримання податко вої накладної, що засвідчує ф акт придбання платником пода тку товарів (робіт, послуг).

Згідно п.п.7.2.3. п. 7.2 ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість»податкова накладн а складається у момент виник нення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках . Податкова накладна є звітни м податковим документом і од ночасно розрахунковим докум ентом.

У відповідності до п.п.7.2.6. п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про подат ок на додану вартість»податк ова накладна видається платн иком податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою дл я нарахування податкового кр едиту.

У разі відмови з боку постач альника товарів (послуг) нада ти податкову накладну або пр и порушенні ним порядку її за повнення отримувач таких тов арів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період з аяву зі скаргою на такого пос тачальника, яка є підставою д ля включення сум цього подат ку до складу податкового кре диту. До заяви додаються копі ї товарних чеків або інших ро зрахункових документів, що з асвідчують факт сплати подат ку внаслідок придбання таких товарів (послуг). Отримання та кої скарги є підставою для пр оведення позапланової виїзн ої перевірки такого постачал ьника для з'ясування достові рності та повноти нарахуванн я ним зобов'язань з цього пода тку за такою цивільно-правов ою операцією. Зі змісту Закон у випливає, що покупець вправ і подати скаргу на контраген та, який вчасно не надав подат кову накладну. Проте Закон не встановлює обов' язок п окупця на подання скарги.

З системного аналізу даних норм вбачається, що законода вцем визначена дата виникнен ня права на формування подат кового кредиту, тобто почато к перебігу строку виникнення права, як можливості такого п латника податку на його вико ристання. Натомість будь-яко го обов' язку відображення т акого кредиту, в тому числі і у відповідному звітному періо ді його виникнення, та наслід ків невиконання такого обов' язку для платника закон не мі стить, а тому суд не приймає по силання ДПІ у Галицькому рай оні м. Львова на те, що чинне за конодавство не передбачає мо жливості для платника прийма ти самостійне рішення щодо в ідстрочення реалізації свої х прав на отримання податков ого кредиту після настання д ати виникнення права на пода тковий кредит.

Суд також виходить з того, щ о відповідно до п. 1. ч. 2 ст. 2 КАС У країни, у справах щодо оскарж ення рішень суб' єктів владн их повноважень адміністрати вні суди перевіряють чи прий няті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що пе редбачені Конституцією та за конами України. З огляду на те , що правом прийняття, зміни та доповнення законів відповід но до Конституції України на ділена Верховна Рада України , а функції та права ДПІ у Гали цькому районі м. Львова чітко визначені ст. 8 та 11 Законом Укр аїни «Про державну податкову службу в Україні»від 04.12.1990р. №510- ХІІ, то трактування відповід ачем норм Закону України «Пр о податок на додану вартість », яке викладене в акті переві рки, за своєю правовою природ ою є доповненням цього закон у, що знаходиться поза межами компетенції податкового орг ану.

В письмових запереченнях н а позов відповідач покликаєт ься на те, що якщо на дату вини кнення права на податковий к редит платник податків таким правом не скористався, то вва жається, що ним прийнято ріше ння не формувати податковий кредит з використанням зазна чених сум податку. Суд вважає , що така позиція податкового органу знаходиться поза меж ами змісту п.п.7.2.3. та 7.5.1. ст. 7 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»та є довільним їх трактуванням, що призвело , у даному випадку, до необґрун тованого донарахування пози вачеві податкового зобов' я зання з податку на додану вар тість за липень-серпень 2009 рок у у сумі 8897 грн., а також зменшен ня суми бюджетного відшкодув ання з податку на додану варт ість за серпень 2009 року на суму 102333 грн.

Враховуючи висновок суду п ро протиправність визначенн я органом ДПС позивачу подат кового зобов' язання з ПДВ у сумі 8897 грн., суд визнає протип равним і визначення позивачу штрафних санкцій у розмірі 309 3,40 грн. за несплату такого пода ткового зобов' язання.

Враховуючи вищевикладене , суд приходить до висновку, що позов ТОВ «Український інве стиційний центр»підлягає за доволенню, а податкові повід омлення-рішення №000602341/0 та № 000612341/0 від 26.11.2009 р. - визнанню протипра вними та скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Кодекс у адміністративного судочин ства України, якщо рішення ух валене на користь сторони, як а не є суб' єктом владних пов новажень, суд присуджує всі з дійснені нею документально п ідтверджені судові витрати з Державного бюджету України. В зв' язку з цим суд вважає за необхідне присудити позивач у судові витрати з Державног о бюджету України в сумі 3,40 грн .

Керуючись ст.ст. 17-19, 94, 160-163 КАС Ук раїни, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити пов ністю.

Визнати протиправними та с касувати податкові повідомл ення-рішення державної подат кової інспекції у Галицькому районі м. Львова від 26.11.2009 року № 000602341/0 та № 000612341/0.

Стягнути з Державного бюдж ету України на користь товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Український інвести ційний центр»(м. Львів, вул. пл . Маланюка, 2, офіс 2а; ідентифіка ційний код 34606273) судові витрати у формі сплаченого судового збору у сумі 3 (три) грн. 40 коп.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративн ого судочинства України наби рає законної сили після закі нчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, в становленого цим Кодексом, я кщо таку заяву не було подано .

Постанову суду може бути оскаржено до суду апеляційн ої інстанції шляхом подання заяви про апеляційне оскарже ння постанови суду та апеляц ійної скарги. Заява про апеля ційне оскарження постанови с уду першої інстанції подаєть ся протягом десяти днів з дня складення постанови в повно му обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів післ я подання заяви про апеляцій не оскарження. Якщо постанов у було проголошено у відсутн ості особи, яка бере участь у с праві, то строк подання заяви про апеляційне оскарження о бчислюється з дня отримання нею копії постанови. Заява пр о апеляційне оскарження та а пеляційна скарга подаються Л ьвівському апеляційному адм іністративному суду через Ль вівський окружний адміністр ативний суд.

Суддя Москаль Р.М.

Дата ухвалення рішення 17.05.2010
Зареєстровано 02.06.2010
Оприлюднено 10.07.2010

Судовий реєстр по справі 2а-8168/09/1370

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.07.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 02.12.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 24.10.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Постанова від 17.05.2010 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.03.2010 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.12.2009 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.12.2009 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-8168/09/1370

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону