ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 44/396 29.06.10

За позовом: Tовариства з обмеженою відповідальністю «Орест»

До 1. Київської мі ської ради

2. Головного управління зе мельних ресурсів виконавчог о органу Київської міської р ади (Київської міської держа вної адміністрації)

про зобов' язання вчинити дії

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від позивача Кравчук О .П. - представник

Від відповідача -1 не з'яв ився

Від відповідача-2 не з'яв ився

ОБС ТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Ки єва з позовом до відповідача -1 та відповідача-2 та просить в изнати укладеним та зобов' я зати зареєструвати договір купівлі-продажу земельної д ілянки для будівництва , експ луатації та обслуговування т орговельно-офісно-житлового центру з підземним паркінго м та для знесення існуючих сп оруд на вул. Воровського, 17 у Ш евченківському районі міста Києва між товариством з обме женою відповідальністю «Оре ст»та Київською міською радо ю в редакції, яка підписана то вариством з обмеженою відпов ідальністю «Орест»з моменту набрання чинності судового рішення на умовах, визначени х договором, зобов'язати Голо вне управління земельних рес урсів виконавчого органу Киї вради (Київської міської дер жавної адміністрації) зареєс трувати та видати договір ку півлі-продажу земельної діля нки, а також забезпечити підг отовку, підписання, реєстрац ію та видачу в установленому порядку державного акта на п раво власності на земельну д ілянку товариству з обмежено ю відповідальністю «Орест»д ля будівництва , експлуатаці ї та обслуговування торговел ьно-офісно-житлового центру з підземним паркінгом та для знесення існуючих споруд на вул. Воровського, 17 у Шевченкі вському районі міста Києва .

Київська міська рада у від зиві на позовну заяву, що наді йшов через канцелярію Господ арського суду міста Києва по зовні вимоги не визнає та про сить суд відмовити в їх задов оленні, також просить суд слу хати справу без участі її пре дставника.

Відповідач-2 у відзиві на по зовну заяву не визнає позовн і вимоги та просить відмовит и в їх задоволенні, оскільки Г оловне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради не порушувало зако нні права та інтереси позива ча, тому що до Головного управ ління земельних ресурсів вик онавчого органу Київради поз ивач не звертався із заявою п ро реєстрацію та видачу держ авного акту на право власнос ті на земельну ділянку. Також відповідач 2 просить суд слух ати справу без участі його пр едставника.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставника позивача, Господар ський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2009 року Солом ' янський суд міста Києва ви ніс постанову по справі №2-а-1005- 1/09, яким позовні вимоги ТОВ «Ор ест»до Головного управління земельних ресурсів виконав чого органу Київської місько ї ради (Київської міської дер жавної адміністрації) та Киї вської міської ради про визн ання протиправною бездіяльн ості та зобов' язання вчинит и певні дії - задоволено в повн ому обсязі.

На підставі вищезазн аченої постанови Солом' янс ького суду міста Києва № 2-а-1005-1/0 9 було визнано укладеною дода ткову угоду до договору орен ди та передана товариству з о бмеженою відповідальністю « Орест»у строкову платну орен ду на 10 років земельну ділянку площею 1,9816 га. для будівництва , експлуатації та обслуговув ання торговельно-офісно-житл ового центру з підземним пар кінгом та для знесення існую чих споруд на вул. Воровськог о, 17 у Шевченківському районі міста Києва.

Вказана додаткова угода до договору оренди земельно ї ділянки було зареєстровано в Головному управлінні земе льних ресурсів виконавчого о ргану (Київської міської дер жавної адміністрації) 19 травн я 2010 року за № 91-6-00901 у книзі записі в державної реєстрації догов орів.

Відповідно до вказаного до говору оренди земельної діля нки передбачено, що орендар м ає переважне право на купівл ю Земельної ділянки у разі її продажу.

Тимчасовий порядок продаж у земельних ділянок в м. Києві затверджений рішенням Київр ади від 14.03.2002 № 304/1738.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім п ереконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єк тивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин спра ви в їх сукупності, суд вважає , що вимоги позивача підлягаю ть задоволенню з наступних п ідстав.

Згідно з статтею 32 Господар ського процесуального кодек су України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на п ідставі яких господарський с уд у визначеному законом пор ядку встановлює наявність чи відсутність обставин, які ма ють значення для правильного вирішення господарського сп ору.

Відповідно до статті 33 Госп одарського процесуального к одексу України кожна сторона повинна довести ті обставин и, на які вона посилається як н а підставу своїх вимог і запе речень.

Судом встановлено, що № 138 про сплату авансового внеску в р ахунок оплати вартості земел ьної ділянки, яка розташован а по вул. Воровського, 17, у Шевче нківському районі м. Києва ві д 29 грудня 2007 року твід 29 грудня 2007 року 20 039 512, 10 грн. (двадцять міл ьйонів тридцять дев' ять тис яч п' ятсот дванадцять гриве нь десять копійок).

На замовлення товариства з обмеженою відповідальністю «Орест»ТОВ «Агенція «Експер тиза та оцінка»було визначен о ринкову вартість земельної ділянки на вул.Воровського, 17 у Шевченківському районі мі ста Києва, яка передбачена дл я продажу.

Зміст договору купівлі-про дажу земельної ділянки на ву л. Воровського, 17 у Шевченківс ькому районі міста Києва, що б ув підписаний позивачем та н адісланий до Київради відпов ідає вимогам статті 128 Земельн ого кодексу України.

Відповідно до частини перш ої статті 128 Земельного кодекс у України продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної власності , крім земельних ділянок, на як их розташовані об'єкти, які пі длягають приватизації, і зем ель сільськогосподарського призначення, та комунальної власності провадиться місце вими державними адміністрац іями, Радою міністрів Автоно мної Республіки Крим або орг анами місцевого самоврядува ння в межах їх повноважень.

Відповідно до частини друг ої статті 128 Земельного кодекс у України громадяни та юриди чні особи, зацікавлені у прид банні земельних ділянок у вл асність, подають заяву (клопо тання) до відповідного орган у виконавчої влади або сільс ької, селищної, міської ради, а бо державного органу привати зації, або центрального орга ну виконавчої влади з питань земельних ресурсів. У заяві (к лопотанні) зазначаються місц е розташування земельної діл янки, її цільове призначення та розмір.

Орган державної влади або о рган місцевого самоврядуван ня у місячний строк розгляда є заяву (клопотання) і приймає рішення про можливість прод ажу земельної ділянки або пр о відмову в продажу із зазнач енням обґрунтованих причин в ідмови.

Таким чином, товариством з о бмеженою відповідальністю « Орест»було виконано всі юрид ичні дії, що вимагаються чинн им законодавством України дл я одержання земельної ділянк и у власність.

Відповідно до положень ст. 1 16 земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності т а права користування земельн ими ділянками із земель держ авної або комунальної власно сті за рішенням органів вико навчої влади або органів міс цевого самоврядування, або д ержавних органів приватизац ії, або центрального орагну в иконавчої влади з питань зем ельних ресурсів в межах їх по вноважень, визначених цим Ко дексом.

Згідно положення ст.. 9 Земел ьного кодексу до повноважень Київської міської ради у гал узі земельних відносин на її території належить, зокрема , розпорядження землями тери торіальної громади міста; пе редача земельної ділянки ком унальної власності у власніс ть громадян та юридичних осі б відповідно до цього кодекс у; передача земельних діляно к комунальної власності у вл асність громадян та юридични х осіб відповідно до цього Ко дексу.

Відповідно до змісту п.12 пер ехідного положення Земельно го кодексу України до розмеж ування земель державної і ко мунальної власності повнова ження в межах населених пунк тів щодо розпорядження земля ми (крім земель, переданих у пр иватну власність, та земель, н а яких розташовані державні , в тому числі казені підприє мства, господарські товарист ва, у статутних фондах яких де ржаві належить частки (акції , паї) об' єкти незавершеного будівництва та законсервова ні об' єкти, а також крім прод ажу земельних ділянок, на яки х розташовані об' єкти, які п ідлягають приватизації) здій снюють відповідні сельські, селещні, міські ради.

Одним із принципів земельн ого законодавства, який визн ачений ст.. 5 Земельного кодекс у України, є забезпечення гар антій прав на землю.

Статтею 181 Господарського к одексу України визначено заг альний порядок укладення гос подарських договорів, відпов ідно до якого господарський договір за загальним правило м викладається у формі єдино го документа, підписаного ст оронами та скріпленого печат ками. Проект договору може бу ти запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект до говору викладено як єдиний д окумент, він надається другі й стороні у двох примірниках .

Частиною 3 статті 181 Господар ського кодексу України перед бачено, що сторона, яка одержа ла проект договору, у разі зго ди з його умовами оформляє до говір відповідно до вимог ча стини першої цієї статті і по вертає один примірник догово ру другій стороні.

Згідно з п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону Укр аїни "Про місцеве самоврядув ання в Україні" виключно на пл енарних засіданнях сільсько ї, селищної, міської ради вирі шується питання регулювання земельних відносин.

Відповідно до статті 42 Зако ну України „Про місцеве само врядування в Україні" міськи й голова укладає договори ві д імені територіальної грома ди та на підставі рішень Київ ської міської ради.

Згідно з частиною п'ятою ста тті 46 Закону України „Про місц еве самоврядування в Україні " сесія ради скликається в мір у необхідності, але не менше о дного разу на квартал, а з пита нь відведення земельних діля нок - не рідше ніж один раз на м ісяць.

Згідно з п. 3.12 Положення про Г оловне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київ ради (Київської місь кої державної адміністрації ), затвердженого рішенням Киї вської міської ради від 19.12.2002 р. № 182/342, Головне управління земе льних ресурсів є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та безпосередн ьо підпорядковується Київсь кому міському голові та готу є і подає в установленому пор ядку проекти рішень Київсько ї міської ради, а також подає с вої висновки, зокрема з питан ь розпорядження землями в ме жах міста Києва та надання зе мельних ділянок в користуван ня та у власність.

Головне управління земел ьних ресурсів виконавчого ор гану Київради (Київської міс ької державної адміністраці ї) зобов'язане здійснити комп лексний аналіз технічної док ументації з продажу земельно ї ділянки, підготувати і пода ти проект рішення на розгляд Київської міської ради.

Отже, позивачем вчине но всі необхідні дії, встанов иш законодавством та рішення ми Київради на викуп землі.

Разом з цим Київська м іська рада протягом одного м ісяця не прийняла відповідно го рішення, як того вимагає ча стина 3 статті 128 Земельного ко дексу України, тобто вбачаєт ься бездіяльність Київської міської ради, що призвело до п орушення прав позивача на пр идбання землі.

Частиною 10 статті 128 Зем ельного кодексу України вста новлено, що рішення про відмо ву продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

Відповідно до частин и 3 статті 152 Земельного кодекс у України захист прав громад ян та юридичних осіб на земел ьні ділянки здійснюється шля хом визнання прав.

Згідно з статтею 10 Гос подарського процесуального кодексу України спори, що вин икають при укладенні господа рських договорів, можуть бут и подані на вирішення господ арського суду.

Статтею 187 Господ арського кодексу України виз начено, що спори, які виникают ь при укладанні господарськи х договорів за державним зам овленням, або договорів, укла дення яких є обов'язковим на п ідставі закону та в інших вип адках, встановлених законом, розглядаються судом.

Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі, якщо це п ередбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укл асти певний господарський до говір на підставі укладеного між ними попереднього догов ору.

Враховуючи те, що відп овідно до статті 128 Земельного кодексу України товариство з обмеженою відповідальніст ю «Орест» вчинило всі передб ачені законодавством дії, сп рямовані на придбання землі, а відповідно до частини 6 стат ті 128 Земельного кодексу Украї ни купівля земельної ділянки посвідчується договором куп івлі-продажу земельної ділян ки, суд приходить до висновку , що одна із сторін безпідстав но ухиляється від укладання договору, чим порушує право п озивача на придбання земельн ої ділянки.

Щодо Головного управ ління земельних ресурсів вик онавчого органу Київради (Ки ївської міської державної ад міністрації), слід зазначити , що відповідно до статті 33 Зак ону України „Про місцеве сам оврядування в Україні" до від ання виконавчих органів сіль ських, селищних, міських рад н алежать реєстрація суб'єктів права власності на землю; реє страція права користування з емлею і договорів на оренду з емлі; видача документів, що по свідчують право власності і право користування землею.

Відповідно до Положе ння про Головне управління з емельних ресурсів виконавчо го органу Київради (Київсько ї міської державної адмініст рації), що затверджене рішенн ям Київської міської ради ві д 19.12.2002 № 182/342, дане управління орг анізовує видачу державних ак тів на право власності па зем лю і право користування земл ею, оформлення та видачу дого ворів оренди земельних ділян ок та здійснює їх реєстрацію . Пунктом 2.9 Тимчасового поряд ку продажу земельних ділянок в м. Києві передбачено, що док умент про оплату для Головно го управління земельних ресу рсів Київської міської держа вної адміністрації є підстав ою для виготовлення та видач і державного акта на право вл асності на землю, а також її де ржавної реєстрації.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що поз овні вимоги товариства з обм еженою відповідальністю «Ор ест»є обгрунтованими та таки ми, що підлягають задоволенн ю в повному обсязі.

Відповідно до статті 49 ГПК України в разі задоволе ння позову судові витрати пі длягають стягненню з відпові дачів на користь позивача, ал е, оскільки позивачем таких в имог не заявлено, тому зазнач ені витрати покладаються на позивача.

На підставі викладен ого та керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49. Го сподарського процесуальног о кодексу України, Господарс ький суд м. Києва,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити пов ністю.

2. Вважати укладеним договір купівлі-продажу земельної д ілянки для будівництва , експ луатації та обслуговування т орговельно-офісно-житлового центру з підземним паркінго м та для знесення існуючих сп оруд на вул. Воровського, 17 у Ш евченківському районі міста Києва між товариством з обме женою відповідальністю «Оре ст»та Київською міською радо ю в редакції, яка підписана то вариством з обмеженою відпов ідальністю «Орест», з момент у набрання чинності судового рішення на умовах визначени х договором:

ДОГОВІР

купівлі-продажу земельн ої ділянки

несільськогосподарського призначення

Місто Київ, дванадцято го травня дві тисячі десятог о року.

Київська міська рада, і дентифікаційний код 22883141, розт ашована в м. Київ, вул. Хрещати к,36 - далі у тексті - “Продав ець”, в особі Київського м іського голови Черновецьк ого Леоніда Михайловича, що мешкає в АДРЕСА_1 та діє н а підставі ст. 42 Закону Україн и « Про місцеве самоврядуван ня в Україні »- з однієї стор они, та Товариство з обмеже ною відповідальнісю «Орест» , ідентифікаційний код 32386519 , розташоване в місті Києві по вул. Богдана Хмельницького, 31 /27, що зареєстроване Шевч енківською районною у місті Києві державною адміністрац ією 20.02.2003 року за № 10741050005004124 - далі у тексті - “Покупець”, в ос обі генерального директора Голик Марини Андріївна, щ о мешкає в АДРЕСА_2 та фіна нсового директора Павлов А ртема Михайловича, що мешка є в АДРЕСА_3 який діє на під ставі Статуту - з другої стор они, які разом іменуються “Ст орони” та кожна окремо як “Ст орона”, уклали цей договір пр о таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець продав, а Пок упець купив земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:88:174:0084) , місце розташування якої н а вул. Воровського, 17 площ ею 1,9816 га (одна ціла і дев' ят ь тисяч вісімсот шістнадцять десятитисячних гектарів) , у межах, які перенесені у нат уру (на місцевість) і зазначен і у технічній документації з емельної ділянки.

Земельна ділянка, що прод ається, належить до земель де ржавної власності на підста ві статті 13 Конституції Украї ни, повноваження щодо розпор ядження якими здійснює Київ ська міська рада згідно з пун ктом 12 Перехідних положень Зе мельного кодексу України.

1.2. Земельна ділянка, зазначе на в п.1.1., продається для буд івництва , експлуатації та об слуговування торговельно-оф існо-житлового центру з підз емним паркінгом та для знесе ння існуючих споруд.

2. Ціна продажу земельних д ілянок, строки і порядок опла ти

2.1. Ціна продажу земельної д ілянки за цим договором стан овить 20 039 520, 00 грн. (двадцять мі льйонів тридцять дев' ять ти сяч п' ятсот двадцять гривен ь нуль копійок).

В рахунок цієї суми відпов ідно до угоди №138 від 29.12.2007 та дод аткової угоди до угоди №138 про сплату авансового внеску в р ахунок оплати вартості земел ьної ділянки, розташованої у Шевченківському районі міст а Києва за адресою вул. Воровс ького,17 від 29.12.2077 року Покупцем б уло сплачено Продавцеві аван с у розмірі 20 039 512, 10 грн.( двадцят ь мільйонів тридцять дев' ят ь тисяч п' ятсот дванадцять гривень десять копійок).

2.2. Решта вартості земельної ділянки у сумі 7, 90 грн. (сім грив ень дев' яносто копійок) має бути сплачена Покупцем на р/р 33119327700001 в ГУ ДКУ м. Києва, МФО 820019, ко д ЄДРПОУ 24262621 (одержувач: Головн е управління Державного казн ачейства України у місті Киє ві).

3. Обов' язки сторін

3.1. Покупець зобов' язаний:

3.1.1. сплатити грошові суми в строки, у порядку та в розміра х, що передбачені розділом др угим цього договору.

3.1.2. надавати Продавцю необхі дні матеріали, відомості, док ументи тощо для укладення та виконання умов цього Догово ру.

3.1.3. Виконувати обов' язки в ласника земельної ділянки ві дповідно до чинного законода вства України.

3.1.4. з дня виникнення права вл асності на земельну ділянку, придбану за цим договором, сп лачувати земельний податок у розмірах і порядку, передбач ених чинним законодавством У країни про плату за землю.

3.1.5. Забезпечувати вільний до ступ до земельної ділянки дл я контролю за додержанням вл асником умов продажу земельн ої ділянки.

3.1.6. Питання майнових відноси н вирішувати в установленому порядку.

3.1.7 Питання пайової участі ви рішити відповідно до рішення Київської міської ради від 06. 03.2009 року №124/1179 «Про бюджет міста Києва на 2009 рік».

3.2. Продавець зобов' язаний :

3.2.1. Після повної сплати Поку пцем суми, зазначеної у розді лі другому цього договору, та пені за прострочення платеж ів (при наявності такої пені), оформити Покупцеві державни й акт на право власності на зе мельну ділянку.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку невиконання По купцем умов цього договору П родавець має право розірвати цей договір у встановленому порядку і вимагати відшкоду вання збитків, спричинених й ого розірванням (підготовка технічної документації земе льної ділянки несільськогос подарського призначення, яка підлягає продажу, оплата вар тості виконання експертної г рошової оцінки, послуг спеці алістів).

4.2. У випадку прострочення По купцем виконання зобов' яза нь, встановлених умовами роз ділу другого цього договору, він сплачує Продавцю пеню у р озмірі 0,5 (нуль цілих і п' ять д есятих) відсотка від несплач еної суми за кожний день прос трочення.

4.3. Сплата пені не звільняє По купця від виконання зобов' я зання, встановленого умовами розділу другого цього догов ору.

4.4. У випадку невиконання Про давцем умов цього договору, П окупець має право вимагати в иконання Продавцем своїх обо в' язків належним чином, а та кож відшкодування збитків, з авданих затримкою виконання , або має право розірвати цей д оговір у встановленому поряд ку і вимагати відшкодування збитків, спричинених його ро зірванням.

4.5. При розірванні цього дого вору з вини Продавця суми, спл ачені Покупцем Продавцю на в иконання цього договору, вкл ючаючи суму авансу(ів), п овертаються йому Продавцем в повному обсязі. Покупець так ож має право на компенсацію з битків, спричинених розірван ням цього договору з вини Про давця.

4.6. При розірванні цього дого вору з незалежних від сторін причин суми, сплачені Покупц ем Продавцю на виконання цьо го договору, включаючи суму а вансу, повертаються Покупцю.

4.7. Відповідальність та прав а Сторін, що не передбачені ци м Договором, встановлюються законодавством України.

5. Гарантії та претензії

5.1. Продавець гарантує, що зе мельна ділянка, яка є предмет ом цього договору, не віднесе на до земель, що не можуть бути передані у колективну та при ватну власність відповідно д о законодавства України, що з азначена земельна ділянка у спорі, під арештом і забороно ю відчуження не перебуває, а т акож, що зазначена земельна д ілянка вільна від будь-яких м айнових прав і претензій тре тіх осіб, про які на момент під писання цього договору Прода вець чи Покупець не могли не з нати.

5.2. Покупець до підписання ць ого договору оглянув земельн у ділянку в натурі та ознайом ився з технічною документаці єю земельної ділянки.

6. Перехід права власності н а земельну ділянку

6.1. Право власності на земел ьну ділянку переходить до По купця після укладення цього договору, сплати коштів Поку пцем Продавцю на умовах цьог о Договору,отримання Покупце м державного акта на право вл асності на землю та реєстрац ії цього права згідно діючог о законодавства.

6.2. З виникненням у Покупця пр ава власності на земельну ді лянку встановлений раніше пр авовий режим користування зе мельною ділянкою втрачає чин ність.

7. Ризик випадкового погірш ення або випадкового псуванн я земельної ділянки

7.1 Ризик випадкового погірш ення або випадкового псуванн я земельної ділянки несе Пок упець з моменту переходу до н ього права власності.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникають пр и виконанні умов цього догов ору, вирішуються шляхом пере говорів або судами України.

9. Зміни умов Договору та йо го розірвання

9.1. Внесення змін та доповне нь до цього договору здійсню ється за погодженням сторін і оформлюється у письмовій ф ормі з їх нотаріальним посві дченням.

9.2. Розірвання цього договор у здійснюється у випадках та у порядку, передбачених зако нодавством України.

9.3. Розірвання цього договор у не поновлює правового режи му користування земельною ді лянкою, дія якого припинена в ідповідно до умов п. 6.2. цього до говору. Використання земельн ої ділянки буде здійснюватис ь згідно з відповідним рішен ням Київської міської ради. У цьому випадку Покупець має п ереважне право на встановлен ня режиму користування земел ьною ділянкою на умовах не гі рше встановлених режимом кор истування земельною ділянко ю, який припинив свою дію відп овідно до п. 6.2 цього Договору.

10. Інші положення

10.1. Цей Договір і документ пр о сплату коштів, передбачени х розділом другим цього Дого вору є підставою оформлення державного акта на право вла сності на землю.

10.2. Договір складено і підпи сано у двох примірниках: по о дному - для кожної із сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

Київський міський голов а Генерал ьний директор

_____________Черновецький Л.М. _________Голик М.А. ПОКУПЕЦЬ

Фінансовий директор

____________ Павлов А.М.

3. Зобов' язати Головне у правління земельних ресурсі в виконавчого органу Київрад и (Київської міської державн ої адміністрації) забезпечит и реєстрацію договору купівл і-продажу та підписання, реєс трацію, видачу в установлено му порядку державного акту н а право власності на земельн у ділянку між Продавцем - Київ ською міською радою та Покуп цем - товариством з обмеженою відповідальністю «Орест» дл я будівництва, експлуатації та обслуговування торговель но-офісно-житлового центру з підземним паркінгом та для з несення існуючих споруд на в ул. Воровського, 17у Шевченківс ькому районі міста Києва в ус тановленому порядку.

Після набрання рішенням за конної сили видати наказ.

Рішення вступає в законну с илу після закінчення десятид енного строку з дня підписан ня цього рішення, оформленог о у відповідності до статті 84 Господарського процесуальн ого кодексу України.

Суддя П.П.Чеберяк

Дата підписання р ішення 05.07.2010 року

Дата ухвалення рішення 29.06.2010
Зареєстровано 11.07.2010
Оприлюднено 13.09.2010

Судовий реєстр по справі 44/396

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.03.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.01.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.10.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.07.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.04.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 26.02.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 30.01.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 27.12.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 12.11.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 29.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.06.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.09.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.02.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 06.11.2007 Господарський суд Харківської області Господарське
Судовий наказ від 18.12.2006 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 20.11.2006 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону