Ухвала
від 07.05.2023 по справі 280/9407/21
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

08 травня 2023 року

м. Київ

справа №280/9407/21

адміністративне провадження №К/990/14910/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Бучик А.Ю.,

суддів: Стрелець Т.Г., Рибачука А.І.,

перевіривши касаційну скаргу адвоката Пелих Олени Леонідівни в інтересах Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі за позовом Громадської організації «Вольтерра» до Державної інспекції архітектури та містобудування України, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» про визнання дій протиправними та скасування рішень,

УСТАНОВИВ:

25.04.2023 до Верховного Суду надійшла касаційна скарга подана адвокатом Пелих О.Л. в інтересах Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21, направлена поштою 21.04.2023.

При вирішенні питання щодо можливості відкриття касаційного провадження за зазначеною касаційною скаргою суд виходить з такого.

Відповідно до частини першої статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до частини другої вказаної статті учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на подання касаційної скарги також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною п`ятою статті 333 цього Кодексу.

З поданих матеріалів касаційної скарги вбачається, що оскаржувану постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 ухвалено у відкритому судовому засіданні 09.02.2023, де проголошено вступну та резолютивну її частини. Повний текст судового рішення складено 10.02.2023, в цей же день надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень, зареєстровано в ньому - 11.02.2023 та оприлюднено - 13.02.2023, а касаційну скаргу у цій справі направлено поштою лише 21.04.2023, тобто з пропуском строку встановленого для цього.

Представник скаржника - адвокат Пелих О.Л. заявила клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, яке вмотивоване тим, що копію оскаржуваного рішення вона отримала лише 22.03.2023 у відповідь на свою заяву, сформовану в системі «Електронний суд» від 13.03.2023.

Оцінивши наведені представником позивача обставини та обґрунтування причин пропуску строку, колегія суддів вважає їх неповажними з огляду на таке.

Статтею 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» визначено, що усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

Відповідно до статті 3 цього Закону для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. Суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

Згідно з частинами першою, другою статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Загальний доступ до судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України забезпечується з дотриманням вимог статті 7 цього Закону.

Таким чином, про наявність повного тексту постанови Сьомого апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 скаржник мав змогу дізнатись з Єдиного державного реєстру судових рішень з моменту її оприлюднення, тобто з 13.02.2023.

Як убачається з касаційної скарги, вказана справа становить значний суспільний інтерес та має виняткове значення не тільки для позивача, а й для фізичних осіб - мешканців громади, тому незрозумілим є зволікання щодо ознайомлення з повним текстом судового рішення.

Крім того, рішення ухвалено у відкритому судовому засіданні, що не позбавляло представника позивача права бути присутнім під час судового розгляду.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до частини першої статті 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Згідно з частиною першою статті 13 КАС України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Враховуючи викладене, особи, які беруть участь у справі, у разі, якщо не погоджуються із ухваленими судовими рішеннями, можуть скористатися правом їх оскарження у касаційному порядку, яке повинно бути реалізовано у встановленому вказаним Кодексом порядку.

Згідно з частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Відповідно до пункту шостого частини п`ятої статті 44 КАС України учасники справи зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Законодавче обмеження строку оскарження судового рішення, насамперед, обумовлено специфікою спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства, а запровадження таких строків обумовлене досягненням юридичної визначеності у публічно-правових відносинах.

Відповідно до правових висновків Європейського Суду з прав людини, право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг. Такі обмеження не можуть зашкоджувати самій суті права доступу до суду, мають переслідувати легітимну мету, а також має бути обґрунтована пропорційність між застосованими засобами та поставленою метою (пункт 33 рішення у справі "Перетяка та Шереметьєв проти України" від 21.12.2010, заява №45783/05). Норми, що регулюють строки подачі скарг, безсумнівно, спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя і юридичної визначеності. Зацікавлені особи мають розраховувати на те, що ці норми будуть застосовані (пункти 22-23 рішення у справі "Мельник проти України" від 28.03.2006, заява №23436/03).

В свою чергу, заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (пункт 109 рішення у справі "Union Alimentaria Sanders S.A. v. Spain" від 07.07.1989).

Отже, встановлення процесуальних строків законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними передбачених КАС України певних процесуальних дій.

Інститут строків в адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах, а також стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків. Ці строки обмежують час, протягом якого такі правовідносини можуть вважатися спірними; після їх завершення, якщо ніхто не звернувся до суду за вирішенням спору, відносини стають стабільними.

Підстави пропуску строку касаційного оскарження можуть бути визнані поважними, а строк поновлено лише у разі, якщо вони пов`язані з непереборними та об`єктивними перешкодами, труднощами, які не залежать від волі особи та унеможливили своєчасне, тобто у встановлений законом процесуальний строк подання касаційної скарги.

Отже, тільки наявність об`єктивних перешкод для своєчасної реалізації прав щодо оскарження судового рішення у касаційному порядку у строк, встановлений процесуальним законом, може бути підставою для висновку про пропуск строку касаційного оскарження з поважних причин.

Розглянувши вказане клопотання, суд вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки скаржником не наведено об`єктивних причин неможливості подати касаційну скаргу на постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції в строк, передбачений законодавцем.

Згідно із частиною третьою статті 332 КАС України касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 329 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

З огляду на наведене, подана касаційна скарга підлягає залишенню без руху для надання скаржникові часу повідомити суд про інші поважні причини пропуску строку на касаційне оскарження та надати належні докази поважності пропуску такого строку.

На підставі вищенаведеного та керуючись статтями 328, 330, 332, 359 КАС України,

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу адвоката Пелих Олени Леонідівни в інтересах Громадської організації «Вольтерра» на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 09.02.2023 у справі №280/9407/21- залишити без руху.

Надати скаржнику десятиденний строк з дня отримання копії зазначеної ухвали суду для усунення недоліків касаційної скарги, а саме: вказати інші (поважні) причини пропуску строку на касаційне оскарження судових рішень та надати належні докази поважності пропуску такого пропуску.

Роз`яснити, що невиконання в установлений судом строк вимог ухвали щодо поновлення строку на касаційне оскарження є підставою для відмови у відкритті касаційного провадження у справі.

Надіслати скаржнику копію ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач А. Ю. Бучик

Судді: Т.Г. Стрелець

А. І. Рибачук

Дата ухвалення рішення07.05.2023
Оприлюднено11.05.2023

Судовий реєстр по справі —280/9407/21

Ухвала від 12.06.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Бучик А.Ю.

Ухвала від 07.05.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Бучик А.Ю.

Постанова від 10.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Постанова від 10.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 08.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 06.02.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 24.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 23.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 09.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 03.11.2022

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні