ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.12.10 Справа № 19/140-10.

29 грудня 2010 року Справа № 19/140-10

Господарський суд Су мської області у складі судд і Спиридонової Н.О.

при секретарі Щербак С.В.,

за участю представників ст орін:

позивач - ФОП ОСОБА_1, пр едставник позивача ОСОБА_2 (дов. б/н від 01.12.2010р.)

відповідача - не з' явивс я

розглянувши у відкритому с удовому засіданні у приміщен ні господарського суду Сумсь кої області матеріали справ и № 19/140-10

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, с.Ів олжанське Сумського району С умської області

до Товариства з обмеженою в ідповідальністю Агрофірми « Хоружівка» (Сумська область, Недригайлівський район, с.Хо ружівка, вул.Центральна, 9, ід. к од 30133681)

про стягнення 547188,84 грн.,

встановив:

У грудні 2010 року позивач зве рнувся до господарського суд у з позовною заявою про стягн ення з відповідача 547188,84 грн. за боргованості в тому числі: 532370 грн. основного боргу за догов ором №1/12 від 12.07.2010р., 11077,67 грн. пені, 214 4,06 грн. - 3% річних, 1597,11 грн. інфляці йних збитків, а також просить суд стягнути з відповідача 547 1,89 грн. витрат по сплаті держав ного мита, 236 грн. витрат на інфо рмаційно - технічне забезпе чення судового процесу. (а.с. 2-6) .

В судовому засіданні предс тавник позивача та позивач п озов підтримали повністю.

Представник відповідача в судове засідання не з' явив ся, про причини неявки належн им чином суд не повідомив, ві дзиву на позовну заяву не над ав, правами наданими статтею 22 Господарського процесуаль ного кодексу України не скор истався.

У відповідності до статті 75 Господарського процесуальн ого кодексу України, якщо від зив на позовну заяву і витреб увані господарським судом до кументи не подано, справу мож е бути розглянуто за наявним и в ній матеріалами.

З урахуванням викладеного , суд дійшов висновку про можл ивість розгляду справи за ві дсутністю представника відп овідача та за наявними в спра ві матеріалами.

Розглянувши матеріали спр ави, заслухавши позивача та п редставника позивача, суд вс тановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем та відп овідачем було укладено догов ір купівлі - продажу №1/12 від 12.07.201 0р., (а.с.10-11).

У відповідності до п. 1.1 зазна ченого договору продавець (п озивач) зобов' язувався пере дати згідно накладної покупц ю (відповідачу) товар (зерносу шарка Large 240 М з газовою горілкою ), а покупець зобов' язувався прийняти цей товар і оплатит и його вартість.

Згідно п.1.2 договору загальн а сума по договору становить 600000 грн.

Відповідно до п.2.2 договору № 1/12 від 12.07.2010р. сума вказана в п.1.1 по винна бути сплачена до 31.10.2010р.

Пунктом 6.1 договору №1/12 перед бачено, що термін його дії вст ановлюється з моменту підпис ання та до повного виконання сторонами.

12.07.2010р. позивач передав ві дповідачу обумовлений догов ором купівлі - продажу товар, а відповідач його прийняв, що п ідтверджується копіями акту прийому - передачі та накла дної (а.с.12-13).

22.09.2010р. відповідач частко во оплатив вартість товару в сумі 67630 грн., що підтверджуєть ся банківською випискою по р ахунку позивача.

Як вбачається з довідки Сумського відділення ПАТ «К редобанк» №01-462 від 29.12.2010р. за пері од з 01.01.2010р. по 29.12.2010р. на рахунок по зивача надійшли кошти в сумі 67630 грн., а інших коштів не посту пало.

Решта суми за зерносуша рку - 532370 грн. відповідачем по зивачу не сплачена.

Стаття 193 Господарськог о кодексу України передбачає , що до виконання господарськ их договорів застосовуються відповідні положення Цивіль ного кодексу України з ураху ванням особливостей, передба чених цим Кодексом.

Відповідно до статті 655 Циві льного кодексу України за до говором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає а бо зобов'язується передати м айно (товар) у власність другі й стороні (покупцеві), а покупе ць приймає або зобов'язуєтьс я прийняти майно (товар) і спла тити за нього певну грошову с уму

Згідно зі статтею 526 Циві льного кодексу України зобов 'язання має виконуватися нал ежним чином відповідно до ум ов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавс тва, а за відсутності таких ум ов та вимог - відповідно до зви чаїв ділового обороту або ін ших вимог, що звичайно ставля ться.

Стаття 525 Цивільного ко дексу України передбачає, що одностороння відмова від зо бов'язання або одностороння зміна його умов не допускаєт ься, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо у зобов' язанні встан овлений строк (термін) його ви конання, то воно підлягає вик онанню у цей строк (термін) - ча стина 1 статті 530 Цивільного ко дексу України.

З урахуванням викладеного , суд дійшов висновку, що позов ні вимоги позивача в частині стягнення з відповідача 532370 гр н. основного боргу підлягают ь задоволенню.

У відповідності до статті 23 0 Господарського кодексу Укр аїни штрафними санкціями у ц ьому Кодексі визнаються госп одарські санкції у вигляді г рошової суми (неустойка, штра ф, пеня), яку учасник господарс ьких відносин зобов'язаний с платити у разі порушення ним правил здійснення господарс ької діяльності, невиконання або неналежного виконання г осподарського зобов'язання. Суб'єктами права застосуванн я штрафних санкцій є учасник и відносин у сфері господарю вання, зазначені у статті 2 цьо го Кодексу.

Згідно зі статтею 231 Господа рського кодексу України Зак оном щодо окремих видів зобо в'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, змі на якого за погодженням стор ін не допускається. У разі якщ о порушено господарське зобо в'язання, в якому хоча б одна с торона є суб'єктом господарю вання, що належить до державн ого сектора економіки, або по рушення пов'язане з виконанн ям державного контракту, або виконання зобов'язання фіна нсується за рахунок Державно го бюджету України чи за раху нок державного кредиту, штра фні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено зак оном чи договором, у таких роз мірах:

- за порушення умов зобов'яз ання щодо якості (комплектно сті) товарів (робіт, послуг) ст ягується штраф у розмірі два дцяти відсотків вартості нея кісних (некомплектних) товар ів (робіт, послуг);

- за порушення строків викон ання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вар тості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день про строчення, а за прострочення понад тридцять днів додатко во стягується штраф у розмір і семи відсотків вказаної ва ртості. Законом може бути виз начений розмір штрафних санк цій також за інші порушення о кремих видів господарських з обов'язань, зазначених у част ині другій цієї статті. У разі якщо розмір штрафних санкці й законом не визначено, санкц ії застосовуються в розмірі, передбаченому договором. Пр и цьому розмір санкцій може б ути встановлено договором у відсотковому відношенні до с уми невиконаної частини зобо в'язання або у певній, визначе ній грошовій сумі, або у відсо тковому відношенні до суми з обов'язання незалежно від ст упеня його виконання, або у кр атному розмірі до вартості т оварів (робіт, послуг). У разі н едосягнення згоди між сторон ами щодо встановлення та роз міру штрафних санкцій за пор ушення зобов'язання спір мож е бути вирішений в судовому п орядку за заявою заінтересов аної сторони відповідно до в имог цього Кодексу. Штрафні с анкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визн ачається обліковою ставкою Н аціонального банку України, за увесь час користування чу жими коштами, якщо інший розм ір відсотків не передбачено законом або договором. Розмі р штрафних санкцій, що застос овуються у внутрішньогоспод арських відносинах за поруше ння зобов'язань, визначаєтьс я відповідним суб'єктом госп одарювання - господарською о рганізацією.

Статтею 625 Цивільного кодек су України передбачено, що бо ржник не звільняється від ві дповідальності за неможливі сть виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який пр острочив виконання грошовог о зобов'язання, на вимогу кред итора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням вст ановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а та кож три проценти річних від п ростроченої суми, якщо інший розмір процентів не встанов лений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене та те, що судом задовольняють ся позовні вимоги позивача п ро стягнення з відповідача о сновної суми боргу за догово ром №1/12 від 12.07.2010р., суд дійшов вис новку, що позовні вимоги пози вача щодо стягнення з відпов ідача 11077,67 грн. пені, 2144,06 грн. - 3% річ них, 1597,11 грн. інфляційних збитк ів - підлягають задоволенню .

Згідно ч.6 статті 84 Господарс ького процесуального кодекс у України в резолютивній час тині рішення вказується про розподіл господарських витр ат між сторонами, про поверне ння державного мита з бюджет у.

Статтею 44 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и передбачено, що судові витр ати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплат і за проведення судової експ ертизи, призначено господарс ьким судом, витрат пов' язан их з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх зн аходження, оплати послуг пер екладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забез печення судового процесу та інших витрат, пов' язаних з р озглядом справи.

Згідно з п. 2 частини 1 статті 49 Господарського процесуаль ного кодексу України державн е мито покладається у спорах , що виникають при виконанні д оговорів та з інших підстав - на сторони пропорційно розм іру задоволених позовних вим ог.

Відповідно до частини 5 стат ті 49 Господарського процесуа льного кодексу України суми, які підлягають сплаті за про ведення судової експертизи, послуги перекладача, адвокат а, витрати на інформаційно-те хнічне забезпечення судовог о процесу та інші витрати, пов ' язаних з розглядом справи, покладаються:

- при задоволенні позову - на відповідача;

- при відмові в позові - на п озивача;

- при частковому задоволенн і позову - на обидві сторони , пропорційно розміру задово лених позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку стягнут и з відповідача на користь по зивача витрати по сплаті дер жавного мита в сумі 5471,89 грн. та в итрати на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу в розмірі 236 грн.

Керуючись статтями 1, 2 , 4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 12, 13, 15, 22, 32, 33, 34, 44, 49, 69, статтям и 82, 83, 84, 85 Господарського процес уального кодексу України, ст аттями 525, 526, 625, 655 Цивільного коде ксу України, статтями 193, 230, 231 Гос подарського кодексу України , суд -

вирішив:

Позов задовольнити у повно му обсязі.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю Агр офірми «Хоружівка» (Сумська область, Недригайлівський ра йон, с.Хоружівка, вул.Централь на, 9, ід. код 30133681) на користь Фізи чної особи - підприємця ОС ОБА_1 (АДРЕСА_1 ід. номер НОМЕР_1) 547188,84 грн. заборговано сті в тому числі: 532370 грн. основн ого боргу за договором №1/12 від 12.07.2010р., 11077,67 грн. пені, 2144,06 грн. - 3% річн их, 1597,11 грн. інфляційних збиткі в ; а також 5471,89 грн. витрат по спл аті державного мита, 236 грн. вит рат на інформаційно - техні чне забезпечення судового пр оцесу.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

Рішення господарського су ду може бути оскаржено в апел яційному порядку протягом 10 д нів з дня його прийняття.

Повний текст рішення склад ено в нарадчій кімнаті та про голошено в судовому засіданн і 29.12.2010 р.

Суддя Н.О. Спиридонова

Суддя Спи ридонова Надія Олександрівн а

Дата ухвалення рішення28.12.2010
Оприлюднено12.01.2011

Судовий реєстр по справі —19/140-10

Ухвала від 17.07.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спиридонова Надія Олександрівна

Ухвала від 24.06.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спиридонова Надія Олександрівна

Судовий наказ від 25.01.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спиридонова Надія Олександрівна

Рішення від 25.01.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петренко Н.Д.

Рішення від 12.01.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спиридонова Надія Олександрівна

Ухвала від 12.01.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спиридонова Надія Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні