ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.06.11 Справа №19/140-10.

Суддя господарського суд у Сумської області Спиридоно ва Н.О.,

розглянувши заяву відпові дача про зміну способу та пор ядку виконання рішення у спр аві №19/140-10

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, с.Ів олжанське Сумського району С умської області

до Товариства з обмеженою в ідповідальністю Агрофірми « Хоружівка» (Сумська область, Недригайлівський район, с.Хо ружівка, вул.Центральна, 9, ід. к од 30133681)

про стягнення 547188,84 грн.,

встановив:

Рішенням господарського с уду Сумської області від 29.12.2010р . у справі №19/140-10 було стягнуто з Товариства з обмеженою відп овідальністю Агрофірми «Хор ужівка» (Сумська область, Нед ригайлівський район, с.Хоруж івка, вул.Центральна, 9, ід. код 3 0133681) на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (А ДРЕСА_1, ід. номер НОМЕР_1) 547188,84 грн. заборгованості в том у числі: 532370 грн. основного борг у за договором №1/12 від 12.07.2010р., 11077,67 грн. пені, 2144,06 грн. - 3% річних, 1597,11 гр н. інфляційних збитків ; а так ож 5471,89 грн. витрат по сплаті дер жавного мита, 236 грн. витрат на і нформаційно - технічне забе зпечення судового процесу.

11.01.2011р. господарським судом н а виконання зазначеного ріше ння було видано відповідний наказ.

Постановою державного вик онавця ВДВС Недригайлівсько го РУЮ 05.04.2011 було відкрито викон авче провадження по виконанн я наказу господарського суду Сумської області №19/140-10 від 11.01.2011 р.

15.06.2011р. суду звернувся ві дповідач - Товариство з обмеж еною відповідальністю Агроф ірми «Хоружівка» із заявою п ро зміну способу та порядку в иконання рішення у справі №19/1 40-10.

Згідно ч.1 статті 121 Господарс ького процесуального кодекс у України при наявності обс тавин, що ускладнюють викона ння рішення або роблять його неможливим, за заявою сторон и, державного виконавця, прок урора чи його заступника або за своєю ініціативою господ арський суд, який видав викон авчий документ, у десятиденн ий строк розглядає це питанн я у судовому засіданні з викл иком сторін, прокурора чи йог о заступника і у виняткових в ипадках, залежно від обстави н справи, може відстрочити аб о розстрочити виконання ріше ння, ухвали, постанови, змінит и спосіб та порядок їх викона ння.

Перевіривши матеріали спр ави, суд дійшов висновку про п ризначення вказаної заяви до розгляду в судове засідання з викликом сторін та державн ого виконавця.

Керуючись статтями 86, 121 Госп одарського процесуального к одексу України, суд -

ухвалив :

Призначити заяву ТОВ Агроф ірми «Хоружівка» про зміну с пособу та порядку виконання рішення у справі №19/140-10 до розгл яду в судове засідання на 23 че рвня 2011р. о 11:00 год. в приміщенні г осподарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, пр оспект Шевченка, 18/1, каб. 315.

Копію даної ухвали наді слати сторонам та ВДВС Недри гайлівського РУЮ.

Суддя (підпис) Н.О. Спиридонова

Дата ухвалення рішення 16.06.2011
Оприлюднено 02.07.2011

Судовий реєстр по справі 19/140-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 11.01.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 05.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 29.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону