ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

29.06.11 Справа №19/140-10.

Господарський суд Сумськ ої області у складі судді Спи ридонової Н.О.,

при секретарі Щербак С.В.,

за участю представників ст орін:

позивача - ОСОБА_1 (дов. б/н від 20.06.2011р.)

відповідача - ОСОБА_2 (д ов.

ВДВС Недригайлівського РУ Ю - ОСОБА_3 (дов. №СУ 498 від 07.0 7.2010р.)

розглянувши у відкритому с удовому засіданні у приміщен ні господарського суду Сумсь кої області заяву ТОВ Агрофі рми «Хоружівка» про зміну сп особу та порядку виконання р ішення у справі №19/140-10

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, А ДРЕСА_1

до Товариства з обмеженою в ідповідальністю Агрофірми « Хоружівка» (Сумська область, Недригайлівський район, с.Хо ружівка, вул.Центральна, 9, ід. к од 30133681)

про стягнення 547188,84 грн.,

встановив:

В судовому засіданні 23.06.2 011р. було оголошено перерву до 11:00 год. 29.06.2011р.

Рішенням господарського с уду Сумської області від 29.12.2010р . у справі №19/140-10 було стягнуто з Товариства з обмеженою відп овідальністю Агрофірми «Хор ужівка» (Сумська область, Нед ригайлівський район, с.Хоруж івка, вул.Центральна, 9, ід. код 3 0133681) на користь Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (А ДРЕСА_2, ід. номер НОМЕР_1) 547188,84 грн. заборгованості в том у числі: 532370 грн. основного борг у за договором №1/12 від 12.07.2010р., 11077,67 грн. пені, 2144,06 грн. - 3% річних, 1597,11 гр н. інфляційних збитків ; а так ож 5471,89 грн. витрат по сплаті дер жавного мита, 236 грн. витрат на і нформаційно - технічне забе зпечення судового процесу.

11.01.2011р. господарським судом н а виконання зазначеного ріше ння було видано відповідний наказ.

Постановою державного вик онавця ВДВС Недригайлівсько го РУЮ 05.04.2011 було відкрито викон авче провадження по виконанн я наказу господарського суду Сумської області №19/140-10 від 11.01.2011 р.

15.06.2011р. суду звернувся ві дповідач - Товариство з обмеж еною відповідальністю Агроф ірми «Хоружівка» із заявою п ро зміну способу та порядку в иконання рішення у справі №19/1 40-10, а саме: просить суд звернут и стягнення на майно боржник а на суму 537896,73 грн. (зерносушарк у LARGE 240 M). В обґрунтування своїх в имог відповідач посилається на своє скрутне матеріальне становище, відсутність грош ових коштів на рахунках підп риємства, що є на думку відпов ідача обставинами, які ускла днюють виконання рішення суд у. Крім того, відповідач зазна чає, що на виконанні ВДВС Недр игайлівського РУЮ знаходить ся зведене виконавче провадж ення про стягнення з ТОВ АФ «Х оружівка» на користь стягува чів заборгованості на загаль ну суму 2756522,69 грн. в межах якої бу ло накладено арешт на кошти б оржника, що знаходяться на ра хунках в банківських установ ах. Також відповідач вказує, щ о задоволення вимог стягувач а можливе лише після розраху нку боржника з кредиторами, щ о є сторонами зведеного вико навчого провадження.

Зазначені обставини, на думку відповідача, є такими, щ о ускладнюють виконання ріше ння суду у справі і є підстава ми для задоволення його заяв и.

В судовому засіданні пр едставник відповідача заяву підтримує та просить суд її з адовольнити, а також просить суд накласти стягнення на ма йбутній урожай 2011 року.

Від позивача до суду на дійшов відзив на заяву ТОВ АФ «Хоружівка» в якому позивач заперечує проти зміни спосо бу та порядку виконання ріше ння суду, вказує на необґрунт ованість та безпідставність заяви відповідача.

В судовому засіданні пр едставник позивача заперечу є проти задоволення заяви ТО В АФ «Хоружівка» та просить с уд у її задоволенні відмовит и.

Від ВДВС Недригайлівсь кого РУЮ надійшов відзив на з аяву відповідача в якому ВДВ С проти задоволення заяви за перечує з мотивів її необґру нтованості та безпідставнос ті. В обгрунтування своїх зап еречень посилається на систе матичні порушення чинного за конодавства відповідачем, вч инення ним дій по умисному за тягуванню виконавчого прова дження та перешкоджанню вико нання рішення суду. Крім того , ВДВС зазначає, що має всі нео бхідні юридичні інструменти надані Законом України «Про виконавче провадження» для виконання рішення суду і без зміни способу і порядку тако го виконання. Також посилаєт ься на інші обставини виклад ені у відзиві.

В судовому засіданні пр едставник ВДВС заперечує про ти заяви відповідача та прос ить суд у її задоволенні відм овити.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши представ ників сторін, суд встановив н аступне.

Згідно ч.1 статті 121 Господарс ького процесуального кодекс у України при наявності обс тавин, що ускладнюють викона ння рішення або роблять його неможливим, за заявою сторон и, державного виконавця, прок урора чи його заступника або за своєю ініціативою господ арський суд, який видав викон авчий документ, у десятиденн ий строк розглядає це питанн я у судовому засіданні з викл иком сторін, прокурора чи йог о заступника і у виняткових в ипадках, залежно від обстави н справи, може відстрочити аб о розстрочити виконання ріше ння, ухвали, постанови, змінит и спосіб та порядок їх викона ння.

Відповідно до п.10 Постанови Пленуму Верховного Суду Укр аїни №14 від 26.12.2003р. «Про практику розгляду судами скарг на ріш ення, дії або бездіяльність о рганів і посадових осіб держ авної виконавчої служби та з вернень учасників виконавчо го провадження» при вирішенн і заяв державного виконавця чи сторони про відстрочку аб о розстрочку виконання рішен ня, встановлення або зміну сп особу й порядку його виконан ня суду потрібно мати на уваз і, що відповідно до статті 351 Ци вільного процесуального код ексу України і статті 121 Госпо дарського процесуального ко дексу України їх задоволення можливе лише у виняткових ви падках, які суд визначає вихо дячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішенн я (хвороба боржника або члені в його сім'ї, відсутність у ньо го майна, яке за рішенням суду має бути передане стягувачу , стихійне лихо, інші надзвича йні події тощо).

Згідно п.1.3 Роз' яснення пре зидії Вищого арбітражного су ду України «Про деякі питанн я практики застосування стат ті 121 Господарського процесуа льного кодексу України» №02-5/333 від 12.09.1996р. під зміною способу і порядку виконання рішення с лід розуміти прийняття госпо дарським судом нових заходів для реалізації рішення в раз і неможливості його виконанн я у порядку і способом, раніше встановленими. Наприклад, зм іна способу виконання рішенн я можлива шляхом відозміненн я зазначеної у рішенні форми (грошової чи майнової) викона ння, тобто за відсутності у бо ржника присудженого позивач еві майна в натурі або грошов их коштів, достатніх для покр иття заборгованості.

Згідно п.2 Роз' яснення през идії Вищого арбітражного суд у України «Про деякі питання практики застосування статт і 121 Господарського процесуал ьного кодексу України» №02-5/333 в ід 12.09.1996р. підставою для відстро чки, розстрочки, зміни способ у та порядку виконання рішен ня можуть бути конкретні обс тавини, що ускладнюють викон ання рішення або роблять йог о неможливим у строк або вста новленим господарським судо м способом. При цьому слід мат и на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених статтею 121 Господарського про цесуального кодексу України , ця стаття не вимагає, і госпо дарський суд законодавчо не обмежений будь-якими конкрет ними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішенн я. Проте, вирішуючи питання пр о відстрочку чи розстрочку в иконання рішення, зміну спос обу і порядку виконання ріше ння, господарський суд повин ен враховувати матеріальні і нтереси сторін, їх фінансови й стан, ступінь вини відповід ача у виникненні спору, наявн ість інфляційних процесів у економіці держави та інші об ставини справи.

Виконання рішення суду зді йснюється у порядку встановл еному Законом України «Про в иконавче провадження».

Згідно ч.1 статті 66 Закону Укр аїни «Про виконавче провадже ння» у разі відсутності у бор жника - юридичної особи кошті в у обсязі, достатньому для по криття заборгованості, стягн ення звертається на інше май но, належне такому боржников і або закріплене за ним, у тому числі на майно, що обліковуєт ься на окремому балансі філі ї, представництва та іншого в ідокремленого підрозділу бо ржника - юридичної особи (крім майна, вилученого з обороту а бо обмежуваного в обороті) не залежно від того, хто фактичн о використовує це майно.

Тобто, звернення стягнення на майно боржника у разі відс утності у нього коштів відбу вається в силу Закону і не пот ребує зміни способу і порядк у виконання рішення в порядк у статті 121 Господарського про цесуального кодексу Україн и.

Враховуючи, що відповідач п росить суд звернути стягненн я на майно боржника на суму 537896 ,73 грн., а саме: зерносушарку LARGE 240 M, а також на майбутній врожай 2011 року, то суд зазначає що від повідно до п.5 Роз' яснення пр езидії Вищого арбітражного с уду України «Про деякі питан ня практики застосування ста тті 121 Господарського процесу ального кодексу України» №02-5/ 333 від 12.09.1996р. оскільки майно борж ника, на яке може бути звернут о стягнення, визначається де ржавним виконавцем у порядку , встановленому Законом Укра їни «Про виконавче проваджен ня», у наказі господарського суду не повинно зазначатися конкретне майно, а має містит ися лише вказівка про зверне ння стягнення на майно у сумі , що підлягає стягненню за ріш енням господарського суду.

Тому, у суду відсутні правов і підстави для визначення ко нкретного майна на яке доціл ьно накладати стягнення.

Крім того, що стосується зер носушарки LARGE 240 M, на яку відпові дач просить накласти стягнен ня, то ТОВ АФ «Хоружівка» не на дало суду доказів того, що вар тості зазначеного майна дост атнього для покриття заборго ваності перед позивачем (вис новку про оцінку майна, тощо), а також доказів ліквідності зазначеного майна (враховуюч и специфіку майна - зерносуша рка LARGE 240 M), а також доказів того, що дане майно наявне у відпов ідача.

Також, що стосується наклад ення стягнення на майбутній врожай 2011 року, то суд не може н акласти стягнення на майно я кого не існує.

Посилання відповідача на ф акти відсутності коштів на й ого рахунках спростовуються самим же відповідачем за змі стом заяви (а.с.31-32) де він вказує , що всі кошти, які поступають на рахунки направляються на погашення боргів перед стягу вачами.

Посилання відповідача, що в иконання його зобов' язання перед позивачем можливе лиш е після розрахунку зі стягув ачами за зведеним виконавчим провадження не відповідає в имогам чинного законодавств а.

Так, ч.1 статті 33 Закону Украї ни «Про виконавче провадженн я» передбачено, що у разі якщо в органі державної виконавч ої служби відкрито кілька ви конавчих проваджень про стяг нення коштів з одного боржни ка, вони об'єднуються у зведен е виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збор у і можливих витрат, пов'язани х з організацією та проведен ням виконавчих дій.

Тобто, провадження по викон ання наказу у даній справі пі длягає долученню до зведеног о виконавчого провадження і подальше виконання рішень су дів та задоволення вимог стя гувачів чітко унормоване Зак оном України «Про виконавче провадження».

Що стосується посилань від повідача на його скрутне мат еріальне становище, то суд за значає, що фінансовий стан бо ржника залежить від результа тів його господарської діял ьності і не може бути підстав ою для невиконання рішення с уду.

Крім того, відповідачем не доведено суду причинний зв' язок між зміною способу та по рядку виконання рішення та п окращенням матеріального ст ановища ТОВ АФ «Хоружівка».

Враховуючи вищевказане, су д дійшов висновку що визначе ння конкретного майна для зв ернення на нього стягнення н е лише порушить вимоги чинно го законодавства, а й порушит ь інтереси позивача, як сторо ни на користь якої було винес ено рішення у справі.

Крім того, відповідачем не д оведено суду наявність обста вин, які б ускладнювали або ро били неможливим виконання рі шення суду, та не наведено вин ятковості обставин, які б над авали підстави для зміни спо собу та порядку виконання рі шення, а також спір у даній спр аві виник саме з вини відпові дача.

З огляду на викладене, заява відповідача - ТОВ АФ «Хоружів ка» задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 86, 12 1 Господарського процесуальн ого кодексу України, суд -

ухвалив :

У задоволенні заяви ТОВ АФ « Хоружівка» про зміну способу та порядку виконання рішенн я суду у даній справі - відмо вити.

Ухвала є остаточною та о скарженню не підлягає.

Копію даної ухвали наді слати сторонам та ВДВС Недри гайлівського РУЮ.

Суддя (підпис) Н.О. Спиридонова

Дата ухвалення рішення 29.06.2011
Оприлюднено 19.07.2011

Судовий реєстр по справі 19/140-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.06.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 11.01.2011 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 05.01.2011 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 29.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 22.12.2010 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 19/140-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону