МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

РІШЕННЯ

Справа № 2-3484/09

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2009 року Малиновськ ий районний суд м. Одеси в скла ді:

головуючого - судді Дрішлюк а А.І.,

при секретарі судового зас ідання - Шер-Алієвой В.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Одесі цивільну справу за позовом прокурора Малиновсь кого району м. Одеси в інтерес ах держави, в особі Комунальн ого підприємства «Житлово-ко мунальний сервіс «Хмельниць кий»» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованос ті, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Малиновського району м. Одеси звернувся до с уду з позовом, в якому просить стягнути з відповідачів заб оргованість, що утворилась з а несплату користування жили м приміщенням та комунальних послуг квартири АДРЕСА_1 у сумі 1351 грн. 98 коп. 3а період з 01.06. 2005р. по 01.07.2008р. Позовні вимоги обг рунтовує тим, що КП ЖКС «Хмель ницький» забезпечує житлово -комунальні послуги квартирі АДРЕСА_1, у якій проживают ь відповідачі. У зв' язку із н евиконанням боржником зобов ' язань по своєчасному внесе нню платежів за надані житло во-комунальні послуги виникл а заборгованість.

Відповідачі ОСОБА_1, О СОБА_2 в судове засідання не з' явились, про час та місце с удового слухання повідомлял ись належним чином. Про причи ни своєї неявки суд не повідо мили. Зі згоди представника п озивача суд ухвалює рішення про заочний розгляд справи, щ о відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Представник КП ЖКС „Хмельн ицький" у судовому засіданні позов підтримав, просив суд с тягнути з відповідача заборг ованість за фактично спожиті комунальні послуги у розмір і 1351 грн. 98 коп. солідарно.

Дослідивши матеріали спра ви, суд вважає, що позов підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

Як встановлено в судовому з асіданні КП ЖКС „Хмельницьки й" є комунальним підприємств ом, яке здійснює технічну екс плуатацію житлового фонду ко мунальної власності Одесько ї територіальної громади. Бу динок у якому мешкає відпові дачка, належить до житлового фонду місцевих Рад та знаход иться на балансі КП ЖКС „Хмел ьницький".

З розрахунку КП ЖКС „Хмельн ицький" вбачається, що відпов ідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, я кі мешкають за адресою: АДР ЕСА_1 мають заборгованість за використання комунальних послуг станом на 01.07.08 року у сум і 1351 грн. 98 коп. Відповідно до ст. ст. 20, 32 Закону України „Про жит лово-комунальні послуги" вла сник квартири та повнолітні особи, які проживають в ній, зо бов' язані своєчасно оплачу вати житлово-комунальні посл уги у строки, встановлені дог овором або законом. Плата за ж итлово-комунальні послуги вн осяться щомісячно. В порушен ня п.п. 18, 20 «Правил надання посл уг з централізованого опален ня, постачання холодної та га рячої води і водовідведення» затверджених Постановою KM Ук раїни від 21.07.05 р. № 630 відповідачі не здійснювали оплату в повн ому обсязі за користування в одою та утримання будинку і т .ін., що підтверджується випис кою з особового рахунку. Пост анова Кабінету Міністрів Укр аїни № 630 від 21.07.2005 р. «Про затверд ження Правил надання послуг з централізованого опалення , постачання холодної та гаря чої води і водовідведення та типового договору про надан ня послуг з централізованого опалення, постачання холодн ої та гарячої води і водовідв едення» встановлює, що розра хунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць . Плата за послуги вноситься н е пізніше 20 числа місяця, що на стає за розрахунковим, якщо д оговором не встановлено інши й строк.

Відповідно до ст. 526 ЦК Україн и зобов' язання має виконува тися належним чином, відпові дно до умов договору та вимог Цивільного кодексу. Стаття 322 ЦК України встановлює, що вла сник зобов' язаний утримува ти майно, що йому належить, якщ о інше не встановлено догово ром або законом. Згідно зі ст. 64 ЖК УРСР повнолітні члени сім ' ї несуть солідарну з найма чем майнову відповідальніст ь по зобов' язаннями, тому су д стягує суму заборгованості солідарно з відповідачів.

Таким чином, позов підлягає задоволенню в повному обсяз і.

Згідно зі ст. 88 ЦПК України, я кщо позивач на користь якого ухвалено рішення звільнений від уплати судового збору, ві н стягується з відповідача в доход держави пропорційно з адоволеної частини вимог. До судових витрат згідно зі ст. 7 9 ЦПК України відносяться суд овий збір та витрати, пов' яз ані з розглядом справи, зокре ма, витрати на інформаційно-т ехнічне забезпечення; витрат и на правову допомогу; витрат и сторін та їх представників , що пов' язані з явкою до суду ; витрати, пов' язані із залуч енням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; витрати, п ов' язані з проведенням огля ду доказів за місцем їх знахо дження та вчиненням інших ді й, необхідних для розгляду сп рави.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 322, 526 ЦК України, с т. ст. 20, 32 Закону України „Про жи тлово-комунальні послуги", «П равил надання послуг з центр алізованого опалення, постач ання холодної та гарячої вод и і водовідведення» затвердж ених Постановою KM України від 21.07.05 р. № 630, ст. ст. 10, 11, 88, 209, 212, 214-215, 224-225 ЦПК У країни, СУД -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги прокурор а Малиновського району м. Оде си в інтересах держави, в особ і Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Хмельницький»» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення за боргованості по оплаті житло во - комунальних послуг задов ольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_2 на користь КП ЖКС «Х мельницький» (р/р № 26001231471 в ОАО «М ТБ» МФО 328168, код ОКПО 32190579) заборго ваність за несплату користув ання жилим приміщенням та ко мунальних послуг у сумі 1351 грн . 98 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_2 витрати пов' язані з сплатою судового збору в су мі 51 грн. та ІТЗ в сумі 30 грн. на к ористь держави.

Заочне рішення може бути пе реглянуте судом, що його ухва лив, за письмовою заявою відп овідача, поданою протягом де сяти днів з дня отримання йог о копії, позивачем в загально му порядку.

Дата ухвалення рішення 16.04.2009
Оприлюднено 18.01.2011

Судовий реєстр по справі 2-3484/09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.02.2022 Волинський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 07.02.2022 Волинський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.01.2022 Волинський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 13.01.2022 Волинський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.12.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 21.12.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 15.11.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 27.10.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 19.11.2018 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 16.11.2018 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Рішення від 16.04.2009 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 23.02.2009 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-3484/09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону